Dolgozók Lapja, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

1970. dec. 1. KEDD AZ MSZMP,KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA “é“' Tovább folytatódik a kongresszusi verseny Mai számunkban: Kongresszus után Gépek a határban A bokodi Üj Elet Termelőszövetkezetben gépesítettek a trágyakiszórást. Mind a trágyaprizmák szétbontása, mind a kiszórás géppel történik, a pótkocsira szerelt trágya terí lő nagy segítség a közös gazdaságnak. Üjabb jelentések számolnak be arról, hogy az üzemek és a vállalatok dolgozói ország­szerte folytatják a kongresz- szusi versenyt az idei terv sikeres befejezéséért. meg- tetézéséért. a kongresszus ha­tározatainak megvalósításáért. ÖTMILLIÓ TONNÁT FUVAROZ A VOLÁN Három hónappal előbb tel­jesítette harmadik ötéves ter­vét a Volán Tröszt 24 válla­lata. A kongresszusig ez évi tervüket is befejezték, de ez még nem jelent ..nyugodt” évzárást, hiszen a karácsonyi és újévi csúcsforgalom még hátravan. A kongresszusi ver­senyben most a nagy szállítá­si feladatok zökkenőmentes lebonyolítására álltak csata­sorba a Volán-dolgozók. De­cemberben egyébként össze­sen ötmillió tonna árut és mintegy 60 millió utast kell elszállítaniuk. Ennek alap­ján — a számítások szerint — 7,2 százalékkal teljesítik túl ez évi árufuvarozási ter­vüket, s az eddigi 370 millió forintos többletnyereségüket további 100 millió forintos eredménnyel tetézik meg. TERVEN FELÜL TlZ BETONGYAR Az Építőgépsyártó Vállalat gyártelepeinek majdnem a fe­le már ez évi tervének túl­teljesítésén. a jövő évi elő­irányzat gondos előkészítésén dolgozik. A vállalat veszp­rémi gyáregységének dolgozói az óránként 15 köbméternyi betont előállító Epgép-Elba berendezésből terven felül tíz betongyárat készítenek. A pécsi gyártelep fél hónappal a határidő előtt, december közepén több mint 50 nagy — 25 éves a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség — öt világrész 93 országának egy híján száz nőszervezete ünnepe!: 25 éve ezen a napon, 1945. december 1-én bontott zászlót a Nemzetközi Demok­ratikus Nőszövetség. Párizs­ban összegyűlt asszonyok és lányok határozták el: a világ minden részén tömörítik erő­iket, hogy soha többé ne zú­duljon háború az emberiségre, s békében nevelhessék gyer­mekeiket. Az eltelt negyedszázadban sikerült mozgósítani a nők millióit nemcsak a béke meg­védésére, hanem más, nem kevésbé fontos célok elérésé­re is. Sok helyütt a női egyen­jogúság kivívásáért küzdött — többfelé sikerrel — a nő­mozgalom. másutt a nemzeti függetlenségi harcba kapcso­lódtak be a harcos nőszerve­zet tagjai. Szinte nem múlt el hét, hogy a világ valamely pontján ne emelték volna fel szavukat a nőmozgalom kép­viselői a szociális haladásért, a demokráciáért. Hazánk abban a kitünte­tésben részesült, hogy nem­rég a Nemzetközi Demokrati­kus Nőszövetség jubileumi tanácsülésének házigazdája lehetett. A budapesti kong­resszus 260 küldötte — 91 or­szág képviseletében — októ- ben első napjaiban a Gellért Szállóban hat bizottság javas­latát fogadta el. A többi kö­zött felseólították a világ asz- szonyait és nőszervezeteit: nyújtsanak politikai és erköl­csi támogatást, anyagi segít­séget a függetlenségükért küz­dő indokínai népeknek, támo­gassák az amerikai és más országok asszonyainak erőfe­szítéseit, amelyekkel rá akar­ják bírni kormányaikat az agresszió haladéktalan meg­szüntetésére. Szolidaritást vál­lalt a világ legtekintélyesebb és legnépesebb nőszervezete az izraeli agresszió ellen küz­dő arab népekkel. Határozat­ban mondták ki Budapesten azt is, hogy támogatják az európai biztonsági értekezlet összehívását. Hertta Kuusi- nen, a szövetség elnöke a ta­nácskozás befejeztével kije­lentette: hajlandóak együtt­működni minden haladó erő­vel a béke megvédésére, a vi­lág gyermekeinek szebb, bol­dogabb jövőjéért Szebb, magasztosabb célo­kat nem tűzhetett volna zász­lójára a jubiláló nemzetközi nőmozgalom. Uj „kéngyár ’ Szőnyben Szovjet és NDK gyártmányú létesítményeket helyeztek üzembe A Német Demokratikus Köztársaságból érkezett szak­emberek irányításával új üzemben kezdték meg szom­baton a próbatermelést Szőnyben. a Komáromi Kő­olajipari Vállalat gyáregysé­gében. Az új létesítményben az úgynevezett kénhidrogén­ből szilárd, lemezes ként állítanak elő. Ez a mestersé­gesen gyártett kén — amit elsősorban a vegyiparban és a gyógyszeriparban haszno­sítanak segédanyagként — tisztább és jobb minőségű, mint a külföldről importált ásványi eredetű kén. A kor­szerű üzem berendezéseit a Német Demokratikus Köz­társaságból szállították, és né­met szakemberek közreműkö­désével szerelték fel. Az új „kéngvár” technoló­giája szorosan kapcsolódik a vállalatnak egy másik, nem­rég elkészült létesítményéhez, a kénmentesítö üzemhez. Eb­ben a szovjet gyártmányú fel­dolgozóban vonják ki a gáz­olajból azt a kénhidrogént, amiből az NDK gyártmányú új üzemben a tiszta, szilárd ként állítják elő. A két új létesítmény fel­építésével kettős célt ér el a komáromi vállalat. A szovjet kénmentesítő segítségével az eddiginél lényegesen jobb mi­nőségű — alacsonyabb kén­tartalmú — gázolajat ter­melnek az NDK-ból vásárolt üzemmel pedig értékes im­portpótló segédanyagot bo­csátanak a hazai ipar ren­delkezésére. I cementsilót ad át NDK-beli megrendelőinek. A vállalat dolgozói tehát jól megalapoz­zák negyedik ötéves tervü­ket, amelyben csaknem két­milliárd forint értékűvel több építőipari gépet és berende­zést adnak az építőknek, mint a harmadik ötéves terv­ben. VASÜTVILLAMOS1TÄS HATÁRIDŐ ELŐTT A MÁV villamos-felsőveze- ték építői és pályaépítői a kongresszusi versenyt annak a felajánlásuknak teljesítésé­vel folytatták, amely szerint vállalták, hogy ez év vége helyett december 19-re befe­jezik a Budapest—Szolnok— Debrecen—Nyíregyháza vas­útvonal villamosítását. A fel­ajánlás valóra váltása azt jelenti, hogy 'elkészül az or­szág kelet-nyugati villamos­vonala. s a határidő előtti átadás révén meggyorsíthatják a negyedik ötéves tervben előirányzott nagy vasútvilla- mosítási munkálatokat. A kö­vetkező tervidőszakban ugyan­is az észak-déli vasútvonalat villamosítják. így a Budapest —Vác—Szob. a Rákos—bfl- száz—Szolnok. valamint a Szajol—Lökösháza szakaszon építik meg a vasúti villamos­vonalat TÖBB MOSÓSZER, KOZMETIKAI CIKK A lakosság jobb ellátása érdekében növelték termelé­süket és gyártmányaik válasz­tékát a Kozmetikai és Ház­tartásvegyipari Vállalat dol­gozói. A decemberre elő­irányzott újabb feladatok túl­teljesítésével előreláthatólag az idén hétmillió forint ér­tékűvel több mosószert, koz­metikai cikket és egyéb ve­gyi cikket adnak a háziasz- szonyoknak, mint tavaly. 3. oldal * Holnap vasárnap A százéves bábolnai iskola 4. oldal Hetvenkét szilvásgombóc Lakást kaptak 5. oldal Lottó tárgynyeremény-sorsolás 6. oldal Teljesen gépesítették a cukorrépa betakarítását a császári II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezetben. A földből a gép szedi ki a répát, s ez a traktor mögötti szerkezet a répa fejelését végzi el. Teljesítette kongresszusi vállalásait a Komáromi Állami Gazdaság A Komáromi Állami Gaz­daság dolgozói — amint arról a tavaszon hírt adtunk — je­lentős vállalást tettek az MSZMP X. kongresszusának tiszteletére. Valamennyi ága­zat dolgozói együttesen vál­lalták, hogy gazdaságuk a ter­vezett éves bevételhez képest 5,6 milliós túlteljesítést ér el. A dolgozók szorgalmának, a szocialista brigádok kiemel­kedő teljesítményeinek ered­ményeképpen a gazdaság többletbevétele a III. negyed­év végére már 9,4 millió fo­rint lett. A gabonafélékben jelentős terméskiesést okozott az aszály. A gazdaság vezetősé­ge és dolgozói nyomban felis­merték: vállalásuk teljesítésé­nek sikere forog kockán, ha nem ellensúlyozzák a termés- kieséseket. Ezért mind a sző­lő növényvédelmére, mind a lucerna hasznosítására, na­gyobb gondot fordítottak. Nagy figyelemmel készítették elő a vetőmagokat, így, bár a tervezettnél alacsonyabb lett a gabona hozama, vetőmagér­tékesítési tervüket teljesítet­ték, sőt, 1,609 mázsával túltel­jesítették. Ebből 15 vagonnal Jugoszláviába exportáltak. Valamennyi dolgozó válla­lásának sikeres teljesítése folytán a III. negyedévi mér­legből már megállapítható, hogy a gazdaság idei nyeresé­ge 32—33 millió forint lesz. A vállalások teljesítésében példát mutatott az a 31 bri­gád, amely szocialista brigád cím elnyerésére tett vállalást. A Komáromi Állami Gaz­daság dolgozói most a kong­resszus befejeztével tovább folytatják a munkaversenyt, az esztendő végéig. Céljuk,- hogy a hátralévő egy hónapot kihasználva gazdaságuk az idén 7,2 százalékkal több nemzeti jövedelmet állítson elő a tavalyinál. Öt nappal előbb elkészült a főjavítás Divatparádé Dorogon „Mini, vagy maxi...” — búgta a mikrofonba a dizőz vasárnap délután a dorogi művelődési házban. Persze, a sláger korántsem foglalt ál­lást ebben a sorsdöntő kérdés­ben. Néhány perccel később aztán mindent megtudtunk. A KIOSZ dorogi járási csoport­ja nagyszabású divatbemuta. tót tartott a művelődési ház­ban. Mielőtt azonban a csinos manekenekben és a nem ke­vésbé csinos ruhákban gyö­nyörködnénk, sebtében említ­sünk meg egy-két dolgot, ami teljessé teszi a divatparádét. A dorogi járás kisiparosai a kongresszusi versenyben elsők lettek a megyében. Számos olyan ötlettel — fizetési köny- nyítésekkel, vasárnapi ügyelet­tel, szerződéses munkákkal — állnak a lakosság rendelkezé­sére, amelyek a szolgáltatásé- kát sokkal zavartalanabbá, praktikusabbá teszi. A kis­Kik a csinosabbak? Nehéz eldönteni: a készülő hajviseletek, ennek „alanyaik”, vagy a íodrászkislányok..; iparosoknál szerződtetett ipa­ri tanulók pedig az országos szakmunkás vetélkedőről hoz­tak haza első díjakat... És most következzen a di­vat ... Pogonyi Zoltánnak, a KIOSZ járási csoportja tit­kárának megnyitója után a fodrásztanulók vonultak fel a dobogóra, hogy bizonyítsák tudásukat. Cikáztak a fésűk, sziszegtek a hajlakkszórók. A hölgyek fején pedig engedelmesen áll­tak össze a hajszálak. És még hogyan! Ha hinni lehet — és miért ne! — a fodrászoknak, akkor a jövőben a klasszikus hajviselet megszelídített vál­tozata jön divatba. Leírni is sok — hányféle hajviseletet láttunk. A lágyan arcba hulló hajtincsektől a rokokó, koro­nára utaló, hajkölteményig sokféle frizurát „gyártottak” a tanulók, amiket persze nagy taps fogadott. Ami ezután következett, az a férfiaknak fölöttébb „kínos” volt. A ruhák „vonultak” fel. A hölgyvendégek lelkesen tap­soltak egy-egy pompás ruha láttán, de ez egy-két férjnek még sokba fog kerülni... Ha szabad divat ügyben ko­molyan szólni, akkor végeze­tül annyit: jó dolog, hogy a kisiparosok termékeikkel idő­ről-időre kiállnak a közönség elé. Jó reklám ez a készítmé­nyeiknek. De így van ez rend­jén, így igaz a modernizált közmondás: „A jó bornak is kelt 9 cégért! Ä Tatabányai Hőerőmű Vállalat 28 szocialista mun­kabrigádja április hónapban külön felajánlást tett a X. pártkongresszus tiszteletére. A karbantartók az Erőker Ki- rendeltség dolgozóival együtt, kiemelkedő eredményeket ér­tek el. Az új 100 MW-os erőmű, — amely ma a ma­gyar villamosenergia-rendszer leggazdaságosabb erőműve, — a karbantartók jó munkája nyomán a tervezettnél rövi- debb ideig volt üzemen kívül. Az erőmű évi főjavítását 5 nappal előbb fejezték be, így 35 munkanap helyett 30 munkanap alatt készült el. Az őszi kisjavítás pedig 10 nap helyett, 9 nap alatt fejeződött be. Jó eredményeket értek el az I. telep dolgozói, akik az erőmű zavartalan üzemelteté­se és karbantartása mellett, átvették a bánhidai telepről a város távfűtését. Kong­resszusi felajánlásaik nagy­ban hozzájárultak ahhoz, hogy a távfűtés, a fűtési idény kezdetére üzemképes lett. Ezt a kivitelező vállalatok, a dol­gozók aktív segítsége nél­kül nem valósíthatták vol­na meg. Ez a beruházás az 1. sz. telep gazdaságosabb ki­használását teszi lehetővé és jelentős megtakarítást jelent a népgazdaság számára. Az üzemeltető dolgozók munkafelajánlásai a zavarta­lan és fegyelmezett üzemvi­telt tették lehetővé. Ennek alapján ebben az évben sze­mélyi hibából üzemzavar -vag»; tatesés nem «dt;

Next

/
Oldalképek
Tartalom