Dolgozók Lapja, 1970. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-01 / 230. szám

•HAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A GYÁR LE 15 éve dolgozik már a gyáfr ban. Maga köré gyűjtötte azo­kat a dolgozókat, akik „fantá­ziát” láttak a szocialista közös­ségben való munkálkodásban. A 12 brigádtag még 1962-ben fogott össze, és a gyár egyik legjobb közösségévé váltak. S nemcsak a gyár vezetői előtt van rangja a kollektívának, hanem dolgozótársak is nagy­ra becsülik. A közeljövőben például nyolc taggal gyara­podik a brigád — a műhelyben ugyanis ennyien kérték felvé­telüket a Ságvári Endre nevet viselő kollektívába. A kongresszusi versenyben vállalták, hogy az eddigi. 2 kocsi helyett 3-at készítenek naponta, öt elfogadott újítást terveztek be az év elején — de már ezen bőven túljutot­tak. Amikor a Televíziót az iskoláknak! mozgalom meg­kezdődött, az elsők között vá­sároltak tv-készüléket egy Za­la megyei iskolának. Nemcsak erre telt a megtakarított pénzből, de jut arra is, hogy a házasulandóknak 3—4—500 forintos ajándékkal kedves­kedjenek. S hogy a munkahe­lyük valóban a második ottho­nuk legyen, állandóan díszí­A Labor Műszeripari Mű­vekben Ságvári Endre nevét viselő szocialista brigád után érdeklődtünk. Korábban hal­lottunk már a brigádról — és nem lepett meg, hogy Kísérőm, Ipolyi Ferenc, az igazgatási AZ MSZMPrK0MÁR0M MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1970. okt. 1, CSÜTÖRTÖK Az elnök javaslatára ezután az országgyűlés elfogadta az ülésszak tárgysorozatát. A napirend a következő: O a népgazdaság negy edik ötéves tervéről szóló törvény- javaslat; O az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választá­sáról szóló, 1966. évi Hl. törvény módosítására vonat Szerdán délelőtt 11 órakor megnyílt az országgyűlés őszi ülésszaka. Az ülésen részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Fock Jenő, a forradal­mi munkás-paraszt kormány elnöke, továbbá Apró Antal, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Nyers Rezső, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagjai, valamint a Politikai Bizott­ság póttagjai, a Központi Bizottság titkárai és a kor­mány tagjai. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a bu­dapesti diplomáciai képviseletek több vezetője. Az ülést Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke nyitotta meg, aki a napirend előtt kegyeletes szavakkal emlékezett meg Nasszer elnök haláláról. Cziglényi Elemér éppen egy új oklevelet helyez cl az úgynevezett brigádfalon. interpelláció. Az országgyűlés ezután a napirend szerint megkezdte a népgazdaság IV. ötéves tervéről szóló törvényjavaslat tárgya­lását. Párdi Imre, az Országos Tervhivatal elnöke, a törvény- javaslat előadója emelkedett szólásra. Figyelmet érdemelnek fej- A IV. ötéves tervben jelen- lesztéspolitikánknak azok a tös eszközöket irányozunk elő főbb irányvonalai amelyek az energiaszerkezet további meggyőződésünk szerint élő korszerűsítésére. Energiafel­fogják segíteni gazdaságunk használásunkban a szénhidro- teljesítőképességének növeke- gének részesedése 1955-ben 16 dését. százalék volt, 1965-re 27 szá­Ezek; zalékra növekedett, 1975-re — A termelési szerkezet pedig eléri majd az 55—60 korszerűsítése. százalékot. Ez a program nagy — A gazdaság inírastruktu- mértékben érinti a lakosságot rális bázisának erősítése, a is, hiszen ez azt jelenti, hogy tudományos és műszaki fej- a tervidőszak végére a ház- lesztési feladatok támogatása tartások mintegy 65 százalé- és kát, tudjuk majd gázzal el­— A nemzetközi gazdasági látni. A tervidőszakban az együttműködés további fej- energiahordozók területén lesztése. már most is nagyjelentőségű A IV. ötéves terv gazdaság- együttműködés bővítése érde- fejlesztési programjában is kében megépül a Barátság előtérben állnak a strukturális kőolajvezeték második vona- haladást szolgáló törekvé- la. seink. A terv ebben a vonat- Tovább folytatjuk a mű- kozásban két irányvonalat anyagipari fejlesztést. Ez az- követ: nagyobb figyelmet zal az előnnyel jár, hogy a szentel a meglevő termelő- termelési oldalon korszerű kapacitások fokozatos korsze- petrokémiai ipar bontakozik rűsítésére, mind a termékek, ki hazánkban, a felhasználók mind pedig a technológiai területén viszont a költségé- folyamatok tekintetében, he- két csökkentő, vagy verseny- lyenként azok átrendezésével; képesebb termelési eljárások ugyanakkor a központi erő- műanyagbázisa növekszik, források jelentős részét meg- Erőteljesen fejlesztjük műtrá- határozott strukturális fejlő- gyagyártásunkat, hogy a me- dés szolgálatába állítja oly zőgazdaságban tovább tudjuk módon, hogy kiemel néhány növelni az egységnyi földte- különösen aktuális fejlesztési rületre számított termelő célt. munka eredményességét. Párdi Imre A negyedik ötéves terv szerves folytatása eddigi gazdaságpolitikánknak zeti jövedelem. Nemzetközi gazdasági kapcsolataink bővü­lésében kiemelkedő szerepe volt annak, hogy a kormány népünk érdekelnek megfele­lően aktív tevékenységet folytatott a szocialista orszá­gok közötti gazdasági együtt.­Tisztelt Országgyűlés! A forradalmi munkás-pa- Iraszt kormány megbízásából [az országgyűlés elé terjesz- Jtem a IV. ötéves terv tör- [vényjavaslatát. A törvényja- Ivaslat figyelembe veszi nép­gazdaságunk fejlődésének ed- [digi tapasztalatait, érvényesíti Kt Magyar Szocialista Mumcás- Ipárt Központi Bizottságának k IV. ötéves terv irányelvei­től hozott határozatát, reáli­san számol szocialista társa­dalmunk építésének legKöze- Eebbi feladataival. A terv [szerves folytatása a párt és a kormány eddigi gazdaságpoli­tikájának. ' A IV. ötéves tervjavaslat mindenekelőtt azokra az eredményekre épül, amelye­ket a III. ötéves terv megva­lósítása során a termelőerők fejlesztésében elértünk. Az elmúlt tervidőszakban népgazdaságunk fejlődését mindenekelőtt a gyors ipari növekedés és a kedvező mező- gazdasági eredmények tették lehetővé. Az ipari termelés 34 százalékkal, a mezőgazdaság bruttó termelési értéke pedig 16 százalékkal haladja majd meg az előző tervidőszakét. Kiemelkedő eredményt értünk el a gabonatermelésben. A III. ötéves terv idején je­lentősen fejlődtek nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Ez visszatükröződik abban, hogy & külkereskedelmi forgalom gyorsabban nőtt, mint a nem­Erős István és Herceglialmi István karosszérialakatosok munka közben. Az egyes iparágak fejlődése működés elmélyítéséért és fejlesztéséért. Összességében elmondhat­juk, hogy a III. ötéves terv előirányzatait a gazdasági nö­vekedés területén teljesítjük, vagy túlteljesítjük, a gazda­sági fejlődés hazánkban a tervezettnél gyorsabbnak bi­zonyult. Sok még a tennivalónk, de meggyőződéssel mondhatjuk; szocialista gazdasági építő­munkánk a III. ötéves terv időszakában sikeres volt. A IV. ötéves tervben útépí­tésre, korszerűsítésre és fenn­tartásra 36 milliárd forintot irányozunk elő. Megfelelő figyelmet fordí­tottunk a hírközlés helyzeté­nek vizsgálatára. Arra töre­kedtünk, hogy gazdasági erő­forrásainkkal összhangban ezen a téren is számottevően fej­lődjünk. Megkezdjük a máso­dik, színes vételt is biztosító (Folytatás a 3. oldalon) Tisztelt Országgyűlés! 1975-re évi autóbuszter­melésünk meghaladja a 10 000 darabot és így a tervidőszak­ban a szocialista nemzetközi együttműködés alapján gép­iparunk Európa egyik leg­nagyobb autóbuszexportőrjévé fejlődik. A korszerű gépipari terme­lés fejlődését szolgálja az a nagyjelentőségű program, amelyet a KGST országok összefogásával a számítás- technikai eszközök termelésé­nek és felhasználásának terü­letén hajtunk végre. Az építőipari teljesítőképes­ség növelése érdekében az építőiparban, az építőanyag- iparban, valamint az építési technikát szolgáló egyéb fej­lesztésekre 34 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez kéthar­maddal nagyobb, mint ameny. nyit hasonló célra a III. öt­éves terv időszakában fel­használtunk. A termelés hatékonyságát javító szerkezeti fejlesztések a mezőgazdaságban is jelen­tősek. Fő célunk a hústerme­lés fellendítése oly módon, hogy a takarmány-felhaszná­lás hatékonysága is növeked­jék, s a termelési idő is csökkenjen. Ezért a nagyüze­mi állattenyésztés további fejlesztésének több milliárdos programját indítjuk meg a tervidőszakban. Gyors ütemben folytatjuk — távlati terveink irányvona­lának megfelelően — a közle­kedés fejlesztését is. Mindenki gyorsan, szakszerűen dolgozik a készülő autó' ban, és percek alatt helyére kerül minden alkatrész. Készül a népgazdaság hosszú távú terve is új nyitva tartási rend Gazdaságpolitikai céljaink felérésében, a terv eredményes teljesítésében kiemelkedő sze­lepe van a párt IX. kongresz- szusának határozata nyomán bevezetett gazdaságirányítási reformnak. ‘ Részű’ a népgazdaság fej­lesztésének 1971—1985. évekre szóló hosszútávú terve. Fel­adatunk, hogy a 15 évre szóló terv munkálatait másfél—két év alatt befejezzük. termelési folyamatok biztosi fására. A fogyasztók gyakran szóvá tették, hogy az üzletek nyitva tartási rendje nem igazodik kellően a megváltozott élet- és munkakörülményekhez. Ez­ért a fogyasztói érdekek szem előtt tartásával a kormány határozatot hozott az üzletek nyitva tartási rendjének felül­vizsgálatára, a belkereskedel­mi miniszter pedig intézkedett a nyitva tartás október 1-től történő módosításáról. Miután a szabad szombatok szélesebb körű elterjedése megváltoztatta a vásárlási szo­kásokat, megnőtt az igény az üzletek pénteki nyitva tar­tásán.-k meghosszabbítására. A nagyobb forgalom átterelő­dött a szabad szombat előtti napra. A kívánságoknak megfelelően Tatabányán, a Centrum Áruház a szokásos zönséget 19 óráig szolgálják ki.) A Tatai Iparcikk Kiske­reskedelmi Vállalat a megye- székhely területén lévő 4 üz­letét: a Napsugár kisáruhá- zat, az Elit ruházati boltot, a eipőboltot, valamint a KERA­VILL üzletet — az V. kerü­Tisztelt Országgyűlés! Ehhez azonban az szüksé­ges, hogy tovább erősítsük gazdaságunk egyensúlyát, jobb összhangot teremtve a pénzjövedelmek és a velük szemben álló áru- és szolgál­tatások kapacitásai között, to­vábbá a gazdaságos exportké­pesség és a növekedéssel járó importigények között, s gaz­daságunk növekedését ennek a célnak megfelelően szabá­lyozzuk. Ez IV. ötéves ter­vünk egyik legfontosabb gon­dolata. A jövőben energikusabban kell arra törekednünk, hogy a társadalom erőforrásainak felhasználását az eddiginél ésszerűbben szervezzük meg a gazdaság minden területén. Tisztelt Országgyűlés A IV. ötéves tervben új Vonások is megtalálhatók. A IV. ötéves tervben dina­mikus gazdasági növekedésre törekszünk, úgy azonban, hogy az eddiginél nagyobb súlyt, helyezünk a kedvezőbb strukturális fejlődésre/ a ha­tékonyabb, versenyképesebb

Next

/
Oldalképek
Tartalom