Dolgozók Lapja, 1970. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-26 / 226. szám

1910. szeptember 36. szombat DObGOZÖK LAPJA Mai sportműsor KÉZILABDA: NB X: Férfi: Bp. Elektromos—Tatabányai Bányász, Bp., Latorcza u. 16. Női: B. Kö­tött-Tatabányai Bányász, Bé­késcsaba, 16. KOSÁRLABDA: Megyei bajnok­ság: Női: Tb. Bányász II—Komá­rom Jókai Gimn.,' Tatabánya, Sporttelep, 15.30. LABDARÜGAS: NB n: Dorogi Bányász—Pécsi BTC, Dorog, 15.30, Félix. Volán SC—Esztergomi MIM Vasas, Rákoscsaba, 15.30, Bir- csák. NB m: ÉRDÉRT—Sárisápi Bá­nyász, Bp., Népfürdő u., 15, Cseh. M. Hubertus—Rákóczi SE, Moson­magyaróvár, 15.30, Kis K. KOMEP SE—Bábolna SE, Tata- bánya-Üjváros, 15, K. Olajmunkás —Ikarus Alba Regia, Szőny, 15.30. RÖPLABDA: NB u: Női: Egyetér- érlés—Tokod! Üveggyári Építők, Bp., Városmajor, 16. Tb. Petőfi— Győri Dózsa, Tatabánya-Újváros, 16 Férfi: Dorogi Bányász—Vasas Izzó, Dorog, Sporttelep, 16. Súlyemelés Mindössze húszán A megyei súlyemelő szakszö­vetség vegyes korcsoportú ver­senyt rendezett Tatabányán, a KOMÉP SC tornatermében. A vetélkedőre eredetileg 51-en jelentkeztek a különböző kor­csoportokból, de közülük a mérlegelésnél mindössze hú­szán voltak jelen. Ez részben azzal magyarázható, hogy az ifjúsági és serdülőkorúak kö­zül sokan az október első kát vasárnapján rendezendő vidék­bajnokságon indulnak, arra készülnek, így a megyei ver­senyt jogosan hagyták ki. Az indulók között viszont volt két „nagymenő” is, akik formael­lenőrzés céljából léptek dobo­góra. Ök emelték a színvona­lat, mely egyébként is kielégí­tő volt. A VERSENY EREDMÉ­NYEI: Felnőttek: pehelysúly: Juhász János (Tb. Bányaipari) 200, Dórák László (Tata) 200 kg. Könnyűsúly: Falya Lajos (Oroszlány) 367.5. Jakab Fe­renc (Bányaip.) 250, Virizlai (Tata) 235. Váltó: Pfiszterer (Oroszlány) 370, Altrichter (Oroszlány) 305, Ubornyák Já­nos (TBSC) 295. Közép: Anda György (TBSO 367.5. Nehéz­súly: Pusztai Károly (TBSO 330. kg. Ifjúságiak: Könnyűsúly: Malinovszky (egyesületen kívüli) 250, Sebes László (Bá­nyaipari) 237.5 Váltó: Herold Istvá$p(Komárom) 255, Birizdó Sándor (Bányaip.) 240. Közép: Polka Tibor (egy. kiv.) 320 kg. Serdülők: Középsúly: Hei- tecker L. (TBSC) 255, Nehéz­súly: Paulisz András (Komá­rom) 180 kg. Minden harmadik ember sportol ESZTERGOM EGYIK LEG- nyilag az első helyen állnak, eót, amelyen összesen 340-en NAGYOBB üzeme a Műszer- A férfi csapatot át kell scer- vettek részt, és az összesített ipari Művek, s azon ritka vezni, az évekkel ezelőtti erős pontversenyt a vendéglátó vállalatok közé tartozik, ahol gárda teljesen kicserélődött. MIM Vasas nyerte, minden elképzelhető módon , , , , , , . segítik a sportot. A gyár 2200 Ismét gondot okoznak a Terveik kozott is első be­dolgozója közül minden har- birkózók. edzeslehetoseguk yen a tömegsport további madik ember sportol. Ezen ugyanis veszélybe került Nya- fejlesztése szerepel hiszen a kívül a minőségi szakosztá- ion a 317. ITSK tornaterme- minőségi szakosztályok Esz- iyok munkájának is évről ben kaptak otthont. de a tergomban szerencsesei! „meg- évre learatják gyümölcseit. tanévkezdés után az iskola oszlanak . nem biztosítja a tornatermet. Lázár József gyáregység- Pedig Cserép Sándor vezeté- igaegató egyben a sportkör sével jól felkészüllek a csa- elnöke. Pálos Imrével, a patbajnokságra, s a hagyomá- sportkör titkárával közösen nyos Vasas-sportágban sze- lájékoztattak bennünket leg- retnének jól szerepelni. Nya- frissebb eredményeikről, mun- ron sokat pótoltak a hiányos- kéjükről, gondjaikról. Ságokból, s kár lenne, ha az ^uleten végzendő munkákba. eJLjz évi munka most kútba Sportolóinknak ónálló alap. — Nagy erőfeszítéseket te- _ ne Bármilyen időpontot szervezetük van, s nagy segít- szünk a szakosztályok ered- szívesen vennének, akár ae séget kapunk az ifjúsági szer- ményesebb szerepléséért — órákban is lejárnának vezettől a tömegsporttal kap­mondja Lázár József. — Az ed,ésre csak ne kellene ki- csolatos rendezvények szerve- eredményeket annál is inkább költözniük a tornateremből, zeseben. lebonyolításában, elvárjuk mivel játékosaink- Esztergom egyetlen birkózó MIM VASASBAN tehát nak rmnden tekintetben dea- szakosztalyának - amely he] t változatlan hs körülményeket biztosítunk. 19e4 óta folyamatosan nyeri a osztál;aikban^ a tömegsport Az NB Il-es labdarúgó-csa- !Tt®fvel ib,a:j,n.?kSa8,0t területén eredményes munkát — Örömmel számolunk be arról is — mondotta • végül Lázár József —, hogy az utób­bi időben -az- ifjúsági szerve­zet. a KISZ rendkívül aktí­van kapcsolódott be a sport pat pályáját elöntötte az ár­v a székét gyeptéglákkal újították fel. Felfrissítették a játékos- állományt is, néhány fiatalt építettek be a csapatba, az utánpótlás tehát biztosított. végeznek, itt-ott kisebb-na­kellene találni az átmeneti íz, de'mar" új7a'használható megoldást, |yobb S°nddal küszködnek. gyepsBŐnyeg, a kikopott ré- belul mindenkeppen végleg Ezek között mi is talán a bir­....................................... kapnak tornatermet, ha az kdzók helyiségével kapcsolatos I TSK felépíti új tornacsarno­kát Buzánszky edző munkájával részt vesznek a tornászok is. elégedettek és még bizonyára Hatvanan edzenek a szak- hosszú ideig bizalmat szavaz- osztályban, fiatal felnőtt csa­llak neki. Az együttes jelen- pátuk az országos vidékbaj- legi mérsékeltebb szereplését, nokságon a dobogó harmadik azzal magyarázzák, hogy sok fokára léphetett, a sérült, és nem elég gólerős a csatársor játéka. Az új elnökség sokat fog­, . lalkozik a tömegsnorttal is. A — Kézilabdázóink, elsosor- felszabadulási jelvényszerző ban a lányok, az idén is jól versenyben 700 különböző szerepelnek a bajnokságban, emléklapot gyűjtöttek a dol- az elmúlt évben csak .az .ősz- gozók. Sikeresek a labdajátp- talyozon nem sikerült felsőbb kok, de az atlétika és a al­osztályba lépniük. Húszán risztika is hódít, járnak edzésre, az ifjúságiak a dorogi járási bajnokságban Éppen egy hete rendezték gyűjtik a pontokat, pillanat- meg a megyei Vasas-találko­ApztaUteuisz probléma megoldását tartjuk a legfontosabbnak. Hagyomá­nyos, régi esztergomi sportág- MINDEN VERSENYEN ró1 van szó. Reméljük, sike­rül átmeneti megoldást talál­niuk, a jelek szerint csupán egy évig kellene még kibírni, A MIM és Esztergom érdeké­ben. Wér Vilmos Előzetes két NB ll-es r I ww r rw | mérkőzésről Otthonában szerepel a Dorog Az NB II hetedik forduló­jában kiirt mérkőzését szom­baton játssza le a Dorogi Bá­nyász. Az elmúlt vasárnapi fűzfői siker osztatlan örömet szerzett. A szakvezetés és a szurkolók várják a folytatást. adón otthonában vereséget szenvedett az Ércbányásztól. Háry edző gyakoroltatta a szoros védekezés sikeres el­lenszerét. Remélhetőleg a csapat tagjai magukévá te­szik az edző utasításait, s en­nek szellemében veszik fel a A Pécsi Bőrgyár csapata az küzdelmet az elszánt pécsiek- elmúlt vasárnap helyi rang- kel. Kis eséllyel, de elszántan Szombaton délután fél négy tetlen is szép eredmény lenne, órai kezdettel az alábbi ősz- de feltétlenül tisztes helytál- szeállításban lép pályára a lást várnak a játékosoktól, és Dorog: Horváth I. — Berecz, a jó mérkőzés reményében Tóth, Csőri, Horváth P., Kiss, sokan elkísérik a csapatot. Rátvai Virágh, Peszeki. Ga- Buzánszky edző a sérülések bala, Bartos. miatt csak keretet tudott ki­Szombaton délután Rákos- jelölni, a mérkőzés előtt de- csabára utazik az esztergo- rül majd ki, hogy mi lesz az mi csapat, ahol az NB II Észa- összeállítás. A rendelkezésre ki csoportjának egyik legjobb álló játékosok: Deési, — Dó­csapatával, -a Volánnal talál- ka, Kertes, Fiedler, Takács, kozik. Göbölös, Kulcsár, Szendy, A csapat szurkolói is úgy Markó, Peszeki, Laczkó, Ba-J vélekednek, hogy már a dön- logh, György, Csapó. A forduló mérkőzése A férfi kézilabda NB I-ben A Bányász női csapata Bé- kiemelkedő mérkőzésnek szá- késcsabára látogat, ahol szin- mít a bajnok Elektromos és a tén ma délután játszik a ha- Tatabányai Bányász találko- sonló erőt képviselő Kötött zója, melyre ma délután Bu- csapatával. Lányaink rossz dapesten kerül sor. A hazaiak előjelekkel utaznak Békés­hosszú idő óta veretlenek ott- csabára, mivel a sérülteken hónukban, míg a Bányász az kívül hiányozni fog a kiállí- oszi idényben kitűnő • forrná- tott Kuzmáné, akit erre a ba lendült. A tatabányai fiúk bajnoki mérkőzésre eltiitot- az őszi szezon eddigi 8 mér- tak. Ennek ellenére a hazai- kőzésén 14 pontot szereztek, aknak nagyon meg kell küz- Az Elektromos mellett ezért deniük, ha mind a két bajnor csupán a hazai pálya előnye ki pontot otthon akarják tar! szól. tani. Megyei Tizek bajnokság Ez évben az asztalitenisz József (LEIM Vasas) 5, 6. Ho- megyei felnőtt Tizek bajnoksá- niola Rudolf (Tb. Cement) 4, gát Almásfüzitőn, a Timföld (10:11), 7. Fusch György (Tb. tornatermében rendezték meg. Cement) 4 (9:12), 8. Sáfár Fe- Miután több olyan versenyző reric (SZIM Vasas) 2, 9. Tóth távolmaradt, aki komolyabb László (Timföld) 1 győzelem, helyezésre számíthatott volna, 10. Szepes György (Timföld) a hagyományos vetélkedő elég győzelem nélkül. Megyei kézilabda-bajnokság Izgalmas forduló ,.i?lár.az id6ny hajrájának Tatán, a Spartacus-pályán két- EREDMÉNYEK: Dorog—Eszter­előszele érződött a megyei kézi- tős mérkőzés volt. Előbb az Olaj- gom I6:li (6:7), v.• Kis bátor labda-bajnoksag múlt fordulójá- munkás Játszott a házigazdák el- Ld.: Matus 6. Tresz 4 ill Bugyul. ban. A Jó iramú, élvezetes mér- len (győzött biztosan), majd közepes színvonalú volt. A sorrend:. 1. Nagy Jenő (Dorog) 9, 2. Bárdos László (Dorog) 8, (17:4 játszmaarány), 3 Fülöp István (SZIM Vasas) verseny október 4-én Eszter 6 (14:8), 4. Nagy Ferenc (Tb. gomban, a Petőfi általános is Cement) 6 (13:8), 5. dr. Laky kola tornatermében lesz, A három legjobb éremdíjat kapott, az első helyezett ezen kívül tárgyjutalmat is. A me­gyei ifjúsági és serdülő tizek­Felvételünk a „forduló mérkőzésének”, az Oroszlányi Bányász—Tatai Textiles férfi rangadónak egyik mozzanatát örökítette meg. Jánosi 5—5. Olajmunkás—T. Spar­tacus 27:19 (14:9), v.: Hangya, Nagy T. Ld.: Balogh J. 12. Ko­vács L. 5, Kékesi 4, 111. Lánc* 9, Abonyl 3. Rákóczi—Timföld 24:11 (11:5), V.: Hangya, Nagy T. Ld.: Rampold 5, BaUn, Kör­mendi 1—4, ill. Tóth I. i. Pos­tás 3. NŐI CSOPORT Sima fordulót játszottak e cso­portba}!, s az esélyesek biztosan nyertek. Különösen kiemelkedett a Tb. Bányász igen egységes, Jó szellemű gárdává fejlődő ifjúsági csapatának Jó Játéka Környén. Esztergomban Baj er Mária egyéni teljesítménye érdemel dicséretet, a bajnokságra törő Vasas csapat­munkája azonban döcögött. Tatán az Oroszlányi Bányász lányai a második félidőben „embereltélc” meg magukat, s győztek bizto­san. Járási bajnokság A Dunaalmás visszalépett Ismét csonka volt a fordu- Nagy volt a küzdelem Szó- Tornyópusztán a vértes­ió a tatai járási labdarúgó- módon; az eredmény alakú- szöUősiek tíz fővel is bravú- bajnokságban, mivel a Duna- lásához hozzájárult az, hogy ros győzelmet arattak. Torna- almás — anyagi nehézségek- a vértesszöllősi csaoatból sek J. ugyanis még az első re hivatkozva — visszalépett Keindlt a 75, percben sport- félidőben összeveszett játékos- a további küzdelemtől. A va- szerűtlen megjegyzés miatt a társaival, és elhagyta a pá- sárnapi mérkőzésre felnőtt játékvezető kiállította- Tiszte- lyát. A többiek azonban szív- csapata már nem jelent meg letten magatartást tanúsította vel-lélekkel küzdöttek, és Kecskéden, de úgy látszik, játékvezetővel szemben még a megérdemelten nyertek a rosz- serdülő labdarúgóik még re- mérkőzés végén is. szül előkészített pályán, ménykednek az egyesület lé- Dunaszentmiklóson szeren- EREDMÉNYEK: Tardosbá- tében, mert elutaztak a szín- esésen szerzett egy pontot a nya—Környe II. 6:0. v.: Va- helyre. és játszottak is. dadi csapat, mivel a hazaiak lusek. Szomód—Vértessomló Tardosbányán a hazai csa- 10 perccel a befejezés előtt 3:2, v.: Tomasek. Dunaszent- pat széllel „hátban” kezdte az egy 11-est nem tudtak érté- miklós—Dad 1:1, v,: Havasi, első félidőt, hamarosan veze- kesíteni. A vendégeket ez fel- Kocs—Baj 3:0. v.:. Szabó. Vér­tesre ts tett szert, de a to- lelkesítette, és az utolsó előtti tesszöllős—Tomyópuszta 2:0, Vábbi gólok elmaradlak. A percben egyenlítettek. Kocson v.: Császár., , ■ » ; hiásodik félidőben a vendégek a vendég bajiak csak a me- IFJÚSÁGI MÉRKÖZÉSFK: iezdtek jobban, de aztán két zőnyben játszottak jól. a ka- Tardosbánya—Környe 5:0, potyagólt kaptak, s a vedel- pu előtt elfogyott a tudomá- Vértessomló—Szomód 4:0, műk szinte feladatta a har- nyuk, viszont a hazaiak ügye- Dunaszentmiklós—Dad 2:0, cot, így a tardosiak fölénye- sen használták ki helyzetei- Baj—Kocs 2:0, Vértesszőllös— Inas nyertei*. SffioysápMgzía IJh EREDMÉNYEK: TBSC Ifi—KBr- nye 22:40 (12:3), v.: Kovács I., Bojtor. Ld.: Lukács 5, Goldsch­midt 4, UL, Auerhammer 7. Esz- közések mellett azonban akadt Rákóczi SE fogadta a fílzítől fiú- tergom—Dorog 16:7 (8:4), v.: Kiss, egy kirívóan sportszerűtlen talál- kát. E mérkőzésen mindkét együt- Sátor. Ld.: Bayer 12, ill. Györgyei kozó is, ahol egyszerre három tes tucatnyi gólhelyzetben htbá- 2. OBSC—T. Textil 11:4 (4:2) v.; játékos — az esztergomi Németh zott; különösen az aímásfüzitői Libor, Riez. Ld.: Macskásl 6, Ro- és Jánosi, valamint a dorogi Ma- Berlik Béla „jeleskedett” ebben. zsl 3, ill. Erdélyi 2. tus — a végleges kiállítás sorsá­ra jutott. Ugyancsak nem vet Jó fényt a sportszerűségre a Volán tartalékok indokolaUan távolma­radása a környei mérkőzésről. FÉRFI CSOPORT Oroszlányi Bányász—Tatai Textil 27:13 (14:6) Tata, 100 néző, v.: Ri­ez., Libor. OBSC: Juhász — Bau­mann E., Danlcs, Flasch, Pa- szinger, Pánovits, Németh J. Cse­re: Lakner, Baumann ,T., Spl- góczky, Kovács M. Edzó: Far- kasvölgyi Ákos. Textil: Bodrogi Kiss, Mázán, Baranyai. Magyar, Lentulai, Szűcs. Csere: Szilágy vá­ri, Weisz, Kovács, Lepcsényi. Ed­ző: Kéringer László. A hazai gár­da a gólerős Stáhl Lőrinc nél­kül állt ki. s ez el Is döntötte a küzdelmet. Az oroszlányiak he­lyenként ötletesen játszva, bizto­san jutottak a bajnoki címért folyó versengésben a nagyon ér­tékes két ponthoz. Legjobb do­bók: Flasch 11, Németh 7. ül. Kiss 5, Lentulai 4. További mérkőzések: Nagy ..csa­tát” vívott V/, Esztergomi vasas és a "Dorogi 'Bányász, s ennek következménye a három véele- ges kiállítás uiv A mérkőzés egyébként a második félidő utolsó perceiben dőlt el a vendégek ja­vára. Röplabda NB II Ismét két vereség A legutóbbi fordulóban mind- A Tb. Petőfi ebben az össze­köt NB ll-es röplabdacsayaiunk állításban szerepelt: Póczos. Taul- vereséget szenvedett. mann, Mihályi, Rideg, Frecska, Papp. Csere: Ruzlcska, Menner. FERROGLOBUS— Valamennyien dicséretet érde­TA l'ABANYAl PETŐFI, meinek lelkes játékukért, nül 3:1 BUDAI NAGY ANTAL SE— Színvonalas mérkőzést vívott a TATABANYAI BÁNYÁSZ, két csapat a fővárosban. A baj- férfi 3:0 nokl címre esélyes hazaiak ellen nagy becsvággyal kezdett a Pe- A bajuokjelült ellen idegen- tőft. az első játszmában jól is ben eleve esélytelenül indult » tartotta magát, de a befe'ezZa a fiatalokból élló vendégcsapat. Az Ferroglobusnak sikerült jobban, első játszma már megmutatta a (15:13). A második szét is izgai- hazai csapat nagy fölényét, (15:0.) más, élvezetes volt, a hazaiak Utána már csak játszadozott a újra nyerni tudtak. (15:12.) A har- BNA. a Bányász fiataljai nem madik.játszma azonban már a Pe- tudtRk megfelelő ellenállást ta- tőfi sikerét hozta, 13:12 arány- nusítani. s mindkét szét ered- ban A nagyobb tudású ellenfél- menye 15:7 volt. :c! ~n r™a «r ä tai tatabányai játékosokból, cl- még kritlkusabbá vált. a bent­fáradtak és a negyedik játsz- maradáshoz mar nagyon kevés az mát a Ferroglobus már simán esélye. A fiatalok mindenesetre i nyerte. I V ' feStesen kttedötttkí

Next

/
Oldalképek
Tartalom