Dolgozók Lapja, 1970. augusztus (25. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-27 / 200. szám

1970. augusztus 27. csütörtök DOLGOZÓK LAPJA 5 Jubileumi kiállításunk Moszkvában I. Sláger: a gépipar rész és szerelvény, amelyeket A szovjet szakemberek száz.- za, s a megfelelő helyre fel- ezrei tekintik meg ezekben a erősítve az a 18-íéle alkat­napokban Moszkvában a ma­gyar kohó- és gépipar termé­keit. A „Szabad Magyarország 23 éve" kiállítás mintegy egy- harmadát elfoglaló területen a lett bemutatjuk a győri RÁBA Vagon- és Gépgyár termékeit is. A látogatók ezrei tekin­Három bányát fog össze már aXI/a akna A Magyar Hajó- és Darugyár termékeit reprezentáló működő modelleknek a nap minden órájában sok csodáiója akad 6 magyar vállalat szállít tik meg érdeklődéssel a máris 300 000-es tételben az új volgai híres 180 LE-es MAN—KÁBA autógyárnak. Diesel-motort, a 8 és 13 ton­Hazánk jelentős részt vál- nás hátsóhídakat, amelyek- kuhó- és gépipari ágazat 50 lal a KGST tagországok leg- bői — mellső hidak ellené­ben — jelentős mennyiséget exportálunk a Szovjetunióba is. A kooperáció mindkét or­szág számára rendkívül ' elő­nyös, s a szérianagyságok gaz daságos növelését teszi lehe­tővé. A kiállítás egyik szenzá­ciója a folyami- és tengerjá­ró áruszállító hajó-, valamint daru- és kikötőberendezés gyártásunkat bemutató ma­kett- és modellkomplexum. Gyerekek és felnőttek százai veszik körül a működő model­leket. Hazánk ezekkel a gyártmányokkal nagy sikert arat a nemzetközi piacon. Amikor a szovjet párt- és ál­lami vezetők megálltak a ma­ketteknél, a berendezéseket ké­szítő gyárak képviselője kü­lön felhívta a figyelmüket ar­ra, hogy hazánk a szovjet fa- kitermelés fejlesztésében fát szállító hajók gyártásával működik közre. A hajók szov­jet dokumentáció alapján Bu­dapesten és Balatonfüreden készülnek. A kiállítás egy jelentős területén a kohó- és gépipari ágazathoz tartozó vállala­tok a tartós fogyasztási cik­keket mutatják be. Az ilyen jellegű gépek és berendezések termelése a IV. ötéves terv időszakában megduplázódik, s e termékeink iránt a Szovjetunió szakemberei is nagy érdek­lődést tanúsítanak. De nem­csak a szakemberek! Amikor a kiállítás első napjaiban vé­gigsétáltam a szektorban, jó­formán alig lehetett odaférni a Jászberényi Hűtőgépgyár termékeihez, a debreceniek automata mosógépeihez, az univerzális padlóápoló gép­hez, a VIDEOTON-gyár fe­kete-fehér tévéihez, rádiói­hoz. A látogatók fiatalabbjai körében óriási sikere van a kazettás magnetofonoknak, és a két különálló hangdobozos, sztereo-fejhallgatós sztereorá- diónak. KGM-vállalata, 16 ktsz és 5 más tárca, vállalata mutatja be gyártmányainak legjobb­jait. Látva az egy-egy gép, vagy berendezés körül sereg­lő embertömeget, minden sze­rénytelenség nélkül mondhat­juk, hogy a gépipari bemu­tató a moszkvai kiállításnak slágere. A részletek iránt érdek­lődők természetesen elsősor- uun szakemberek. A kiállítás­nak szinte nincs olyan perce, hogy ne vennék körül beható érdeklődéssel a Szerszámgép­ipari Művek gyárainak kü­lönböző gépeit. Sokan állnak meg az Esztergomi Marógép­gyár híres másoló-marógépe előtt is, ‘amely az idén a Lip- xei Vásáron is aranyérmet nyert. A másoló-maró rend­szere magyar szabadalom, kö­vetési pontossága messze ki­magaslik az eddigi hasonló gepek közül. A gépet lengyel és cseh üzemekben már eredményesen használják, s minden bizonnyal felkelti a szovjet szakemberek érdek­lődését is. A vegyiparban és gyógyszeriparban használa­tos magyar savállóan zomán­cozott berendezések közül min légy 20 ezer üzemel már a Szovjetünióban. A moszkvai magyar jubileumi kiállításon bemutatott ilyen gépek közül kiemelkedik a Diósgyőri Gép­gyár két kábelgépe. A Szovjetunióban sokfelé is­merik már a kiállításon ugyancsak működés közben látható élelmiszeripari cél­gépsorokat. Az EBG V és az ÉLGÉP gyártmányai, az órán­ként 3 tonna uborka osztá­lyozását végző célgép és az U N IPACK élelmiszercsomago­ló berendezés előtt érdeklő­déssel álltak meg a kiállí­tást megtekintő Koszigin szovjet miniszterelnök s a magyar párt- és kormányve- zelők is. Nem kisebb sikere volt a Hódmezővásárhelyi Mérleggyár mechanikus mű­ködésű, optikai mérlegének, amelynek segítségével Fock Jenő miniszterelnökünk is el­lenőrizte — mindenki derült­ségére — testsúlyát. Azóta, ahányszor csak elmegyünk a mérleg előtt, láthatjuk, meny­nyire élvezik a magyar mér­leggyártás eme büszkeségének ..ingyenes szolgálatait” a lá­togatók százai és ezrei is: a mérleg minden pillanatban foglalt. Működés közben látható a kiállításon a csepeliek gép- kocsimosó és szárító beren­delése. A magyar kohó- és úpar egyebek között ezzel . korszerű termékkel szei’et- ne hozzájárulni a Szovjetunió lé ’kocsi programjának meg- Ásításához. S ha már a ,V’kocsiknál tártunk: feltét­ig; ül beszélnünk kell a leg­újabb szovjet—magyar koope­rációról, a VAZ-programról. A kiállításon eredeti nagyság­ban látható a szovjet-Fiat raj­korszerűbb számítástechnikai eszközeinek kifejlesztéséből. Jól demonstrálják ezt a moszkvai jubileumi kiállítá­son bemutatott számító- és adatfeldolgozó berendezések, valamint perifériás készü­lékek. Ezek a műszerek az ipari folyamatok irányítását és a laboratóriumi- biológiai mé­réseket teszik gazdaságossá. A rendszer építőkocka elvre épül, s a nemzetközi kooperá­ció alapján a legkülönbözőbb igényeket képes kielégíteni. A szovjet—magyar tudományos együttműködés alapján fej­lesztette ki híradástechnikai iparunk a „Druzsba” táv­közlő relé-berendezést, amely­nek segítségével egyirányban 8 rádiócsatorna építhető ki. Mindegyik csatorna 4 színes Tv és 4 kísérő hangcsatorna átvitelére, vagy 1920 egyidejű telefönbészélgétés lebonyolí­tására alkalmas. A rendszert érdeklődéssel tanulmányozták a kiállításon tett látogatásuk alkalmával Kádár és Kirilenko elvtársak is. A magyar járműprogram termékei is helyet kaptak a moszkvai jubileumi kiállítá­son. Az IKARUS-autóbuszok legkülönbözőbb típusai mel­Nyikes Imre Júliusban csatolták Tatabá­nyán a Xl/a aknához a X-es bányaüzemet, s ezzel befeje­zés előtt áll a három bánya, a VIII-as, X-es és a Xl-es ak­nák összevonása, rekonstruk­ciója. A három bányát ma már bányamezőként tartják számon, lefejthető szénvagyo- nukat 2,3 millió tonnára be­csülik. A pillérekben lekötött szénvagyona is 1,5 millió ton­na. Ez utóbbi kibányászására azonban csak körülbelül tíz év múlva gondolnak. A három bányát egy új akna, a XI,'a akna köti össze. Felszíni épü­letei a Tatabányai Szénbá­nyák legkorszerűbb bányaüze­mi épületei közé tartozik. Fürdőjében ezerháromszáz ember tisztálkodik naponta, mosodájában naponta kimos­sák a munkaruhákat, s a bá­nyász mindig tiszta ruhát ta­lál szekrényében. Nem vélet­len. hogy szinte csodájára járnak ennek a fürdőnek, s még ma is — átadása után csaknem egy évvel — sok a látogatója. Az új üzemépüle­teket a múlt év november he­tedikén adták át rendelteté­sének. ekkor költözött ide a volt VIII-as, illetve a Xl-es akna vezetősége. A Xl/a aknának nemcsak az üzemépületei jelzik az újat, hanem egész környéke is. A kapun kívül hatalmas autó- narkolóhely épült, s a beto­nozott térségen kocsi-kocsi mellett áll, a XI'a bánva dol­gozóinak tulaidona. Azt mond­ják. körülbelül kétszáz kocsi- tulajdonosuk van már. s az év végéig még több lesz. A parkolóhelyet mindenesetre olyan nagyra méretezték, hogy a hely hiánva nem fogja aka­dályozni a bányászok gépko­csivásárlásait. A fürdőéoület felolvasójá­ban, a hirdető táblán most egy érdekes ismertetés vonla magára a figyelmet. Kiírták, kinek, és mennyi hűségnénz jár. Csak ebben a bányában 6.7 milliós forint hííségoénzt fizetnek ki a bányászoknak. Harminc olyan váiár dolgozik itt. akinek höségoénze meg­haladja a tízezer forintot, több mint háromszáz dolgo­zónak hét és tízezer forint kö­zötti összeg fizethető ki. A Xl/a aknaiak megtermelik HÍD EUROPA ÉS AZS!A KÖZÖTT A BOSZPORUSZ FELETT Három val és a bárány feláldozásá- Boszporuszon úszó hajók kürtjeinek búgása köz­ben az isztambuli part ázsiai oldalán a közelmúltban le­rakták az Európát és Ázsiát összekötő híd alapkövét. A tervek szerint a hidat 1973. tavaszán adják át a forga­lomnak. A híd teljes hossza 1560, szélessége 34, a víz fe­letti magassága 64 méter lesz. Pilléreinek magassága 165 méter, a hídtartó acélhuzalok 15 centiméter átmérőjűek. Ez lesz Európa legnagyobb füg- gőhídja. A híd megkönnyíti a köz­lekedést Isztambul és a többi török város között. Idegen- forgalmi szempontból is je­lentős, hiszen az Ázsiába igyekvő európai autósoknak nem kell órák hosszat vár- niok, hogy kompokon átkel­hessenek. A híd megépítésével egy több ezer éves álom válik va­lóra. Dáriusz perzsa császár tett először kísérletet időszá­mításunk előtt 513-ban, hogy hidat építtessen a Boszporu­szon. Három évtizeddel ké­sőbb pedig, időszámításunk előtt 480-ban Xerxesz a Hel- leszpontusz, a mai Dardanel­lák partjait kötötte össze ha­jókból készült pontonhíddal. A tákolmányt azonban a vi­har szétzúzta. Xerxesz ezért megkorbácsoltatta a tengert: 300 ütést méretett rá. Azzal számolna!-:, hogy a hídon évente 15 millió autó halad majd át, és az építke­zés költségei a hídpénzből megtérülnek. Isztambul városi közlekedé­se szempontjából is jelentős szerepe lesz az új hídnak. Isztambul a tengerszoros két partján fekszik, és már je­lenleg is több mint 2 millió lakosa van. Néhány éven be­lül a lakosság száma valószí­nűleg megkétszereződik. A híddal egyidőben 72 km hosszú autópályát is építe­nek, amely a város európai részét kettészelő Aranyszarv öblöt is átíveli. Ehhez újabb hídra lesz szükség, amelynek terveit most dolgozzák ki. hűségjutalmukat. Az első félévben is 34 millió forint nyereséget értek el, munkájuk a tervezett szerint alakult, Forisek István főmérnök azt mondja, hogy az összevo­násnak megvannak a pozitív eredményei. Ha csak a leg­utolsó összevonást, a X-es bányamezőt nézzük, akkor is kiderül, hogy a koncentráció nyomán a kéttonás összüze- mi teljesítmény itt három tonnára javult. Megkezdhet­ték a függőleges aknában le­kötött szénvagyon leművelé­sét, és két kis frontot is be­indítottak, ugyanakkor meg­szüntették egy erősen ráfize­téses mező művelését. De az összevonás eredménye az is, hogy csak a X-es bányamező­ből hetven embert adhattak át a Somlyó-bányaüzemnek. A koncentráltabb termelés segítségével, a következő ne­gyedévben naponta húsz va­gonnal nő a Xl/a akna ter­melése. Jelenleg napi termelé­se meghaladja a 240 vagont. De a rekonstrukció hatása lemérhető a gazdasági ered­mények alakuláséban is. 1968- ban még 2,1 tonnára alakult az összüzémí teljesítményük, ez év első felében 2,6 tonná­ra. Az ez évi várható nyere­ségük 10—12 millióval lesz több a tervezettnél. A teljesít­mények nyomán nőttek a ke­resetek is. Hat frontjukon júliusban 101 forintos átlag- kereset alakult ki. Az első félévben az üzem dolgozóinak átlagkeresete 513 forinttal, húsz százalékkal volt több a két évvel ezelőttinél. Mindez lemérhető a munkaverseny alakulásában is. Az összevo­nás előtt, 1968-ban 480 dolgo­zó tartozott a szocialista bri* gádmozgalomhoz, ma viszont már 1005. A brigádok közül öt kiérdemelte az aranyko- szorús jelvényt, húsz pedig az ezüstkoszorút. De büszkélked­hetnek állami-díjas brigáddal is. A három öreg bányából új üzemet varázsolt az összevo­nás. s szinte nagyüzemmé ala­kította át. Több mint kétszáz párttagja négy alapszervezet­be tömörül, amelyek ezekben a hetekben tartották meg beszámolójukat a két év munkájáról. Elmondták: a párttagok igen sokat segítet­tek az összevonásból adódó nehézségek leküzdésében, s továbbra is a párttagokra számítanak a dolgozók poli­tikai és tudati nevelésében, A pártmegbízatások végrehajtá­sát segítik az alapszervezetek, de a gazdasági vezetés is. A demokratikus fórumokon a dolgozók mindig elmondhat­ják véleményüket a különbö­ző döntésekkel kapcsolatban. A Xl/a akna területe még nem rendezett, még nem mu­tatja a teljesen befejezett be­ruházás képét. Azt mondják, a jövő évi bányásznapra már elkészül az új emlékművük is, amely megemlékezik a há­rom összevont bányaüzem mártírjairól. Az udvart pedig társadalmi munkával hozzák helyre, s parkosítják. Készül­nek a jövőre. Üj frontot in­dítanak be a negyedik ne­gyedévben, s a jelenlegi fa- biztosítású frontok helyett szeretnének áttérni az acél- biztosításúra. A több gép al­kalmazásának az új területek leművelése teremti meg a fel­tételeit. Sikeresen befejeződött a patkányirtás Tatabányán Bábolnán már 3 éve mű­ködik kiváló eredménnyel egy patkányirtó brigád. Az NSZK- beli Bayer gyógyszerárugyár- tól vásárolt méreggel teljes biztonsággal pusztítják el a patkányokat. Elsőként partne­reiket, a bábolnai csirkék tar­tására berendezkedett terme­lőszövetkezeteket és állami gazdaságokat szabadították meg a veszedelmes kártevők­től. A bábolnai patkányirtó bri­gád a mezőgazdasági üze­mekben végzett eredményes munka után malmokat, vá­góhidakat és más ipari üze­meket is mentesített már a ..siserahadtól”. Most első ízben rendeztek v ároson patkányirtást. A Tata­bányai Szénbányákkal kötött szerződés alapján a város ré­gi lakóterületein és az ott lé­vő üzemekben dolgoztak. Több mint 4000 patkányölő ládát helyeztek ki. Az ezek­ben elhelyezett csalétekbe ke­verik a mérget. A patkányok csak bejutni képesek a ládá­ba, de ki már nem. Naponta több száz patkány­hullát találtak. A teljes irtást a múlt héten fejezték be. Pil­lanatnyilag sikerült kiirtani a patkányokat ezekből a város­részekből. A rágcsálók azon­ban állandóan vándorolnak. Várható, hogy itt-ott ismét jelentkeznek. A jelenlegi ál­lapotot csak akkor lehet meg­őrizni, ha a lakosság azonnal jelzi a Tatabányai Szénbányák illetékes térgondnokságán a patkányok feltűnését. Rádió- és tv-müsor 8.20: Foíomontázs Európa leghosszabb függőhídjarúl KOSSUTH RADIO A Belügyminisztérium ,.Du- na” Művészegyüttese játszik. 8,40: Gazdasági könyvespolc. 8,50: Puccini: A Nyugat lánya. Három- felvonásos opera. 11,30: Álomzúg. Ptészletek Csák Gyula regényéből. 12.20: Ki nyer ma? Játék és mu­zsika tíz percben. 12,30: Melódia- koktel. 13,43: A Román Kultúra Hete. 14,09: Az élő népdal. 14,19: Zenekari muzsika. 15,10: Zengjen dalunk. 15,40: Gyurkovics Mária és Bartha Alfonz énekel. 16,00: A vi­lággazdaság hírei. 16,05: A-Bartók- vonósnégyes felvételeiből. 16,45: Balogh Elemér cimbalmozik. 17,05: Időszerű nemzetközi kérdések. 17.15: Madrigálkórusok. 17,28: Nyi­tott stúdió. 17,53: Operaáriák. 18,23: Stúdiónk vendége: Behár György. 19.25: Kritikusok fóruma. 19,35: Nóta- és népdalest. 20,24: Láttuk, hallottuk. 20.44: Edwin Fischer zongorázik. 21,09: Külpolitikai do­kumentumműsor. 21.29: Amolyan közepes... Moravia elbeszélésének rádióváltozata (Ism.) 21,39: Beszél­gessünk zenéről... 22,20: A varázs­hegedű. Részletek Offenbach ope­rettjéből. 22,45: Megemlékezés He­gel 200. születésnapján. 23,00: Tánczene. 23.30: Zenekari muzsi­ka. 0,10: Joe Carr zongorázik. PETŐFI RADIO 8,05: Berlioz: Harold Italiában — szimfónia. 8.44: Külpolitikai figye­lő (Ism.) 8,59: Nóták. 9,40: Szezon­végi kiárusítás. Riport. (Ism.) 10,00: Zenés műsor üdülőknek. £2,00: Könnyűzenei híradó (Ism.) 12,30: Bogáncs. Fekete István re­gényének rádióváltozata XV. rész, (Ism.) 12,49: A Szovjetunió Hon­védelmi Minisztériumának fúvós­zenekara játszik. 13,20: Haydn: D- dúr szimfónia. 14,00: ifjúsági ran­devú kettőtől-hatig... 18,10: Ko­vács Kati énekel. 18,20: Könyvis­mertetés. 18,30: Brahms: A-dúr szonáta. 18,51: Királycsel. Törté­nelmi vígjáték közvetítése a veszp­rémi Petőfi Színházból. 20.25: Üj könyvek (Ism.) 20,28: A színházi közvetítés folytatása. 21.25: Hang­versenynaptár. 21,40: Vendégség­ben. 22,00: Egy amerikai Párizs­ban. Részletek Gershwin filmze­néjéből. 22,13: A Román Kultúra Hete. 23,15: Haydn: G-dúr duett. 23,29: Verbunkosok, népdalok. TELEVÍZIÓ 17,58: Hírek. 18.05: Gyimka ka­kasa. Szovjet kisfilm. 18.20: Va­rieté-koktél Prágából. 18,50: Tri­ticale. Riportfilm. 19,10: Esti me­se. 19,25: Francis az ősi Afrikár ban: 5. Az aranyparton. 20,00: Tv-híradó. 20,20: A hamis Izabel­la. Magyar bűnügyi film. 21,40: Asszonyi Tamás szobrászművész bemutatása. 22,20: Tv-híradó — 2. kiadás. BRATISLAVA! TV 17,00: Kék fények. (Ism.) 17,46: ifjú szemmel. 19,35: Megosztották kenyerüket. A szlovák nemzeti felkelésről. 20,05: Melissa. Angől bűnügyi tv-íílm 1—2. rész. 2i,0f. A utóbok-motorosok magortoi*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom