Dolgozók Lapja, 1970. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-20 / 143. szám

6 DOLGOZÓK LAPJA ~V 1970. Junius 20, szombaj önkéntes véradók Június 18-án a Lábatlan! Cementgyárban a Komárom megyei Vérellátó Állomás és a Magyar Vöröskereszt alap­szervezete szervezésében vér­adó napot tartottak. Az ön­kéntes véradáson a gyár 153 dolgozója jelent meg. Közülük 150-en adtak vért, összesen 53 litert. A cementgyárban eddig 124 véradó volt, s ez a szám most 26 fővel növekedett. A helyi vöröskereszt alapszerve­zete minden véradónak vi­rággal kedveskedett. A gyár vezetősége az ön­kéntes véradók és családjuk részére június 20-án este a lábatlani kultúrotthonban műsort szervezett, melyre a szovjet hadsereg 100 tagú művészegyüttesét hívták meg. Ezzel is köszönetüket és meg­becsülésüket fejezik ki a se­gítségnyújtásért, az ember­társi együttérzésért. A felszabadulási rejtvéiypályázat végeredménye Az utolsó heti fordulók értékelése KEDVES OLVASÓ! A hazánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére, március 28-i lapunkban indí­tott, tízhetes képes rejtvény­pályázatunk a június 6-i ké­pek közlésével véget ért. Reméljük, nem csalódtak előzetes ígéretünkben: Érde­kes versenyben, hasznos, iz­galmas szórakozásban volt ré­szük. Hisszük, nemcsak a so­élvonalban „küzdő” pályázónk só hét kivételével részesült a heti jutalomban, ismertek. 100 forintos vásárlási utal­ványban — elsősorban talá­latai és persze szerencséje ré­vén. Gratulálunk a pályázat va­lamennyi résztvevőjének, el­sősorban fődíjasainak. A ver­seny során tett észrevételei­ket köszönjük, saját tapaszta­latainkkal összevetve, további már köz­rozat megfejtőinek jelentett pá,lyá*ataA"kpál __ka|Tla.t°z^ élményt megismerkedni az oi- szágunk fejlődését reprezentá­ló létesítményekkel, adatok­kal, hanem azok az olvasók is érdeklődéssel várták a meg­fejtéseket, akik nem kapcso­lódtak be a versenybe. Mert bizony igen sokrétű kutató munkát kellett végez­ni megfejtőinknek, amíg a kí­vánt válasz birtokába jutot­tak. Biztos, nem sajnálják a fáradtságot, a rengeteg bön­gészést, utánjárást, ami a fel­fedezés, a megismerés örö­mével ajándékozta meg a vál­lalkozókat. Sőt, valamennyi Zárva három hétig A Megyei Művelődési Köz­pont igazgatóságától kaptuk a tájékoztatást, hogy az intéz­mény júliusban, 12-e és 31-e között, belső tatarozás! mun­kálatok miatt zárva tart. Ettől függetlenül azonban a Garden Koncert július 11-i műsorát megrendezik. Az iroda, a filmtár és a jegypénztár a fent jelzett időben is műkö­dik majd. A tatai művelődési intéz­mény augusztus 1-én délután három órától várja ismét ven­dégeit. Felhívás A tatabányai Vágóhídtól a XV-ös akna — Tatabánya- Újtelep — bánhidai erőmű között újonnan épült 10 kilo­voltos távvezetéket 1970. VI. hó 23-tól feszültség alá he­lyezik. Ettől az időtől a veze­ték megközelítése, érintése, oszlopaira való felmászás élet- veszélyes és tilos. Humor „Akkor hát ezt az öltönyt adhatom önnek, uram?” — Csak akkor, ha kicserél­hetem! Ha ugyanis a szüleim­nek tetszik, azonnal vissza­hozom!. .. — Egy nő megérkezik a mennyország kapujába, és ott meglátja szent Pétert: — Segíthetne megkeresni a férjemet, aki néhány évvel ezelőtt halt meg? — Hogy hívják? — kérdi szent Péter. — Georges Pupont. — De asszonyom, több száz ilyen nevű van itt nálunk, nem tudna valamilyen különösebb ismertetőjelet közölni róla? — Nos, igen.. — ... éppen halála előtt mondta, hogy ha megcsalom... minden alka­lommal megfordul a sírjá­ban... Ekkor szent Péter egy ott elhaladó angyalhoz fordult: — Menj, aranyoskám, ke­resd meg Zsozsót, a ventillá­tort. Külföldön vezethet is nyugodtan de előbb az állami biztosítóhoz őaőGoá n?i i l Az Ausztriába, NSZK-ba Olaszországba, Franciaországba utazó autótulajdonosok régi igényét elégíti ki a külföldi tartózkodás idejére kötött KÜLFÖLDI CASCO-BIZTOSÍTÁSI Idegen utakon, szokatlan környezetben, fokozott zsúfoltságban nagyobb a baleseti veszély! Felvilágosítással szolgálnak az ,' - Állami Biztosító fiókjai. juk. Olvasóink, rejtvényfejlő­ink véleményét, esetleges újabb pályázat-ötletét öröm­mel fogadajuk. Közöljük a 10. hét fordulói­nak értékelését: A 28—29—30. forduló kérdé­seire a helyes válaszok a kö­vetkezők: 28. Ikarus — 3985 autóbusz — Nyíregyházán — 600 vagon alma befogadására alkalmas. 29. Rába-Mann Die­sel-motor — magyar-francia- nyugatnémet kooperáció — Kossuth és Táncsics. 30. Ta­tabányai Szénbányák Vízdúsí­tó Üzeme — 3 db — 1969 — Keresztény Múzeum. A tizedik heti forduló meg­fejtésével — a legtöbb — 22 pontot szerzett Gara Mária, Walcz Ferenc, ök, valamint a 20 pontosok közül Kocsi Imré­vé — akinek a sorsolás ked­vezett — az utolsó heti 100— 100 forintos vásárlási utalvány nyertesei. 20 pontot szerzett: Cseri Sándor, Keresztúri Ferenc, Kocsi lmréné, Szombath Já- nosné. 18 pontot szerzett: Szarvas Jánosné, Nemes Miklós. 16 pontot szerzett: Marton Mihály, Verbó Artúr. 14 pontot szerzett: Miklósi László. Bottyán Tibor pályázónktól az utolsó heti megfejtés nem érkezett be hozzánk. Kőhalmi János dömösi olva­sónk sajnos félreértette a pá­A pályázók végleges sor­rendje a tízhetes küzdelem után a következőképpen ala­kult: Egyenlő, 218 ponttal vezet Cseri Sándor és Walcz Ferenc. 216 pontot szerzett Keresz­túri Ferenc, 214 pontot szer­zett Gara Mária, 206 pontot szerzett: Kocsi lmréné és Szombath Jánosné, 204 pontot szerzett Verbó Artúr, Marton Mihály, 198 pontot szerzett Miklósi László, 196-ot Nemes Miklós, 194-et Szarvas János. Az összesített pontszámok egyben a verseny végeredmé­nyét is jelzik. A nagy jutal­makért versenyzők mezőnye lényegesen nem változott. Amint az várható volt, az utóbbi hetekben egyenletesen vezető helyen álló versenyzők között dőlt el a sorrend. A két legtöbb, azonos számú pontot szerzett versenyzőnél sorsolással, a harmadik he­lyezett esetében az elért pon­tok alapján. Tízhetes felszabadulási rej t- vénypályázatunk győztese, il­letve első helyezettje: Walcz Ferenc, Tatabánya III., Gábor Áron u. 31. Jutalma: részvé­tel az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda szovjet- unióbeli turista útján Kijev— Krim—Lvov útvonalon 1970. aug. 1—14 között. Második helyezett: Cseri Sándor Tát, Felszabadulás u. 197. Jutalma: Zorkij—10 fény­képezőgép. Harmadik helyezett: Keresz­túri Ferenc Tatabánya II., Dózsákért u. 44. Jutalma: Szokol táskarádió. A díjakat postára adtuk a nyertesek címére. Pályázatunk első helyezettjét arra kérjük, keresse fel mielőbb személye­sen szerkesztőségünket, hogy az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Irodánál a szükséges A bratislavai tv jövő heti műsorából HÉTFŐ: 17.55: Telesport. 18.25: Fúvószene. 19.00 és 22.20: Tv-híradó. 19.55: Sza­bad a ring (tv-film). 21.00: Dvorzsák: Szláv táncok. KEDD: 9.30: Szabad a ring (tv-film, ism.) 10.30: Dvor­zsák: Szláv táncok (ism.) 17.00: Risicky-emlékverseny. Nemzetközi atlétikai viadal. 19.00 és 22.10: Tv-híradó. 20.35: Dalműsor. I SZERDA: 9.50: Hárman a IX. emeletről. 1. rész: Márta (tv-triptichon). 10.45: Dalmű­sor (ism.) 16.00: Salakpályás kerékpárverseny. 18.00: Hit- parádé. 19.00 és 22.15: Tv-hír­adó. 19.50: Dalok. 21.45: A testvériség érődéi (dokumen­tumfilm). CSÜTÖRTÖK: 9.45: Doktor Schlüter. 3. rész (ism.) 16.00: Salakpályás kerékpárverseny. 18.00: Mesejáték. 19.00 és 21.10: Tv-híradó. 19.35: Közv. a bratislavai nemzetközi vegy­ipari vásárról. 20.05: Negy­venegyen (szlovák film). PÉNTEK: 9.00: Szórakozta­tó műsor. 9.55: A testvériség érődéi (ism.) 10.25: Zosa (szov- jet—lengyel film). 16.40: Hangverseny. 19.00 és 21.55: Tv-híradó. 21,05: Kis hit-pará­dé. 22.20: Körmenet (cseh filmvígjáték). SZOMBAT: 10.40: Hárman a IX. emeletről. Tv-triptichon, 2. és 3. rész. 16.00: Országos női tornabajnokság. 19.00 és 22.45: Tv-híradó. 19.50: A Lambarene expedíció. 20.10: A tíz kicsi indián (angol bűnügyi film). 21.45: Esztrádműsor. 23.05: Revüfilm. VASÁRNAP: 9.40: Kis hit- parádé. 10.30: Országos női tornabajnokság. 14.30: Katonai motocross-verseny. 16.00: Ló. verseny. 19.00 és 22.20: Tv-hír­adó és sporteredmények. 20.10: Aszafjev: Párizs lángjai (ba­lettrészlet). 20.25: Szórakoztató műsor. 21.25: Offland feltáma­dása (lengyel tv-filmnovella). Rádió- és tv-műsor 1,20: lyázat feltételeit. Együtt küld- formaságokat elintézhessük. te be mind/ a tíz hét megfejtéseit. Pályázata nem értékelhető, hiszen a for­dulók eredményei — az utol­Ismételten gratulálunk pá­lyázatunk kedves, lelkes részt­vevőinek, nyerteseinek. Ugye jól szórakoztak? VÉGZŐS SZAKMUNKÁSTANULÓK FIGYELMÉBE! A TATABÁNYAI SZÉNBÁNYÁK azonnali belépéssel, jó kereseti lehetőségekkel hosszú időre szóló foglalkoztatásra alkalmaz: vájár, bánya-elektrolakatos, lakatos, villanyszerelő, hegesztő, esztergályos, marós, kőműves, ács, vasbetonszerelő, hideg-meleg burkoló, bádogos, festr szakmunkásoka t. Külön juttatásaink: munkaruha, jogosultság cselén föld alatti pótlék, termelés után premizálás, hűségjutalom, nyereségrészesedés, családfenntartó részére 58 q ingyenes illetmény szén. Korszerű munkásszállásainkon havi 110—180 Ft-ig szállást, 9,30 Ft-ért napi háromszori étkezést biztosítunk. Jelentkezni lehet és bővebb felvilágosítást ad a TATABÁNYAI SZÉNBÁNYÁK Munkaügyi Osztálya Tatabánya I., Vértanúk tere 1. Telefon: 10—20. KOSSUTH RADIO Lányok, asszonyok. 8.42: Lemezmúzeum (Ism.) 9,19: Hal­hassuk együtt! (Ism.) 10,05: Rádiószínház: Az egyetlen út (Ism.) 11,10: Tosca. Részletek Puc­cini operájából. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12,30: Melódia­koktél. 13,50: Koczkás Sándor könyvszemléje. 14,00: Kóruspó­dium. 14,13: Lucienne Delyle film­dalokat énekel. 14.20: Kis magyar néprajz. Szerkeszti: Ortutay Gyula. 14,25: Oj Zenei Újság. 15,05: Külpolitikai figyelő. 15,20: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. 16,08: Huszas stúdió. Mulasztások. 17,05: Hubay: III. és IV. csárdajelenet. 17.19: A világirodalom humora: Három ember egy csónakban. I. rész. 17,50: Az évszázad nagy Beethoven előadói. 18,56: Jelentés a súlyemelő EB-ről. 19,35: 139— 660. A Magyar Rádió automata közönségszolgálata. 22.20: A Per­zsa-öböltől keletre. Kulcsár István iráni és afganisztáni útijegyzete. VI. rész. 22,30: Táncoljunk! 0,10: Melódiakoktél. PETŐFI RADIO 8,05: A Strauss-család nyomá­ban. Somogyi Vilmos összeállítása VII. rész. 9,05: Nóta- és népdalest (Ism.) 9,51: Pol-beat. 10,00: Ze­nés műsor. 11,45: Útikalauz üdü­lőknek. 12,00: Barokk muzsika. 12,45: Válaszolunk hallgatóinknak. 13,03: A villany már megvan. 13,13: Néhány perc tudomány. 13,18: Prokofjev és Sztravinszkij-dalok. 14.00: Napraforgó. A Gyermekrá­dió órája. 15,00: Mihály András: gordonkaverseny. 15,30: Falvak­ban — mezőkön. 16,05: A hét műsorából. 17,30: Orvosi taná­csok a mumszról (Ism.) 17,35: A Szovjet Honvédelmi Minisztérium Központi fúvószenekara játszik. 17,45: Egy hír a mikroszkóp alatt. 18,10: Közvetítés a Vasas— Inter Bratislava KK döntő mér­kőzés II. félidejéről. 18,50: A tiendieni énekmondó. Az Ifjú­sági Rádió irodalmi műsora, 19,12: Clemens Krauss vezényel. 19,38: Nem csak a gyerekeké... 19,53: Jó estét, gyerekek! 20,20: Közve­títés a súlyemelő EB-ről. 20.40: Oj könyvek (Ism.) 20,43: Laka­tos Sándor népi zenekara ját­szik. 21.02: Kortársaink: Bartalis János. 21,42: Paisiello: A sevillai borbély. Kétfelvonásos opera. TELEVÍZIÓ 9,00: Vér folyt a Blandings­kastélyban. Woodhouse szatírájá­nak magyarul beszélő tévéfilm­változata. (Ism.) 9,50: Értékítélet s,Lámpavüággal” Riport-doku- mentumfilm 2. rész. (Ism.) 10,10: Vidéki asszonyság. Tévéjáték Turgenyev színdarabjából. (Ism.) i6,13: Búvárfelszereléssel a ten­ger mélyén. Magyarul beszélő szovjet fim. 17,35: Képrejtvény. Képzőművészeti játékmüsor. Közvetítés a Kossuth KlubbóL 17,55: Hírek. 18,00: Reklámműsor. 38,10: Turpi úrfi. Magyarul be­szélő amerikai rajzfilmsorozat: 4. hegedüvirtuóz. (Ism.) 18,35: A Tv-jelenti... Aktuális riportmű­sor. 19,15: Cicavízió... 19,25: A másik Amerika I. Mexikó — a forradalom után. 20,00: Tv-hír­adó. 20,20: Köztünk maradjon! Tabi László ötperce. 20,25: Egy este Tolnai Klárival. Portréfilm. 21,40: „Imádom a szőke hőket!’' Szécsi Pál műsora. 22,00: Tv-hír­adó — 2. kiadás. 22,20: Tele­sport: 1. Súlyemelő EB: Papír- súly. Közvetítés Szombathelyről. 2. Labdarúgó VB: Mérkőzés a 3. helyért. Közvetítés Mexikóvá­rosból. BRATISLAVAI TV ‘ 8,30: A postaláda mellett. 9,30: Botcsinálta bűnöző. Bűnügyi vig- játék (ism.) 10,30: A fáraók titka (ism.) 10,55: Beszélgetések Mi­roslav Hornicekkel (ism.) 12,Jl: Tv-híradó. 15,10: Slovan Bratis­lava-Borussia Dortmund lab­darúgó Rappan-kupa mérkőzés. 17,00: Lányok-fiúk magazinja. 18,00: Atlétikai emlékverseny köz­vetítése Varsóból. 19,20: Tv-hír­adó. 19,40: Időszerű külpolitikai események. 19,55: A Lambarene- expedíció. 20,10: Vidám műsor. 21.40: Macska a vonalon. Fran­cia bűnügyi film. 22,30: Tv-híradó. 22,50: Labdarúgó VB: küzdelem a 3. és 4. helyért. Állami és tanácsi vállalatoknak, mezőgazdasági nagyüzemeknek és kisipari szövetkezeteknek készleteinkből megvételre kínálunk különböző anyagokat, saját gyártmányú alkatrészeket, TMK- és rezsianyagokat, valamint egyéb termékeket és eszközöket. I ELŐNYŐS FELTÉTELEK Kérjük, érdeklődjenek — szombat kivételével — naponta 9—14 óra között a CSEPEL AUTÓGYÁRBAN Szigethalom Telefon: 479—741. 130—686 Nagy Gergely gazdálkodási ov Kubányi Imre kohászati ov. Esztergomi munkahelyeire azonnal felvesz jó kereseti lehetőséggel villanyszerelő, segédmunkás, kubikos munkavállalókat (brigádokat is) Jelentkezés: Villanyszerelőipari Vállalat L sz. Szerelőipari üzeme Budapest, VI., Mozsár utca IC.

Next

/
Oldalképek
Tartalom