Dolgozók Lapja, 1970. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-09 / 107. szám

Í9S6, május 9. szombat |> Öt GŐZÖK ÉSPiSS 7 N otoc ross- mozai k MINŐÉN ELFOGYOTT A nagy közönségsikerü sza­márhegyi motocross viadalon már a verseny közepére kiürültek a vendéglátó pavilonok, minden étel és italkészlet ellogyott. A sűrű nézősor bőven fogyasztott a jó vastag porból is, amit a nem­zetközi mezőny kavart. A sok külföldi ellenére sem volt ráfi­zetéses a verseny: jól dolgoztak a jegyárusok és sportszerető volt a közönség.. FELMENT AZ „ ÁRFOLYAMA** Ilyen még nem volt: az eszter­gomi Kovács József az első fu­tamban történt balsikere után a második futamban a „nagy ne­vektől” (Bányai, Técsy, Mohácsy) szépen „elment” és csak a két sárga trikós csehszlovák ver­senyző volt előtte. Meglepte e teljesítmény a hazai motorsport irányítóit is: egyből felment az esztergomi fiú „árfolyama” a cross-körökben. A siker nemcsak a hazai pálya előnyéből eredt, ha­nem az akarás és küzdenitudás, no meg az új „egycsöves” CZ ja­vára írható: 3 SZIM Vasas ilyen gépet biztosított legjobb verseny­zőjének. Kovács nevével aligha­nem gyakrabban találkozunk ez­után a versenykrónikákban. A VÄIVI- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG felvételt hirdet Esztergom, Komárom cs Tata munka­helyekre olyan 26 éven aluli férfi munkavállalók részére, akik katonai köte­lezettségüknek eleget tet­tek. A felvétellel kapcsolatos felvilágosításért fenti he­lyeken működő szerveink­hez forduljanak az érdek­lődők. A SZIM Esztergomi Marógépgyára BÜBÄNATVÖLGYI szabadság ÜDÜLŐJÉBE szerződésileg azonnal felvesz női munkaerőket felszolgáló és takarítónő munkakörbe, nyugdíjasokat is, 6 órás munkakörbe június 12-től augusztus 30-ig. Lányokat és fiúkat is felveszünk. Étkezést térítés ellenében biztosítunk. Útiköltséget térítünk. Jelentkezés: A gyár munkaerőgazdálkodásán. Akad azonban egy furcsa tönet Is: Kovács nem élvezi a munka- időkedvezményt, azt a heti 4 órát melyet az MTS biztosított számára: ugyanis a munkahelyi kikérő január óta eltűnt. „nehéz a pAlya — MÉGIS ELJÖVÜNK” A szamárhegyi pálya igen ne­héz. öt NDK-versenyzöből csak egy tudta befelyezm . főket — ő is a 18. helyen. SZIM Vasast három versenyző képviselte. Az eredménylistán mindhárom neve megtalálható. Nemcsak ők, szere­lőik is a „láthatatlan szerepben” kitünően vizsgáztak. Nehéz volt a terep, a nyurga Helikar és a csehszlovák csapat- vezető, Gustav Kratky mégis így búcsúzott: „Újra eljövünk”. Északmorvaország crosscsillaga te­hát újból megtiszteli az esztergo­mi verseny közönségét a jövő évben — ha nem ütközik a ver­senyek időpontja a magyar és a cseh naptárban. A SZERENCSÉTŐL TÁVOL Kecelen, az országos meghí­vásos versenyen két motoros képviselte a SZIM Vasast. A sze­rencse nagy ívben elKerülte az esztergomi fiúkat: a 250-es gép­osztályban Geller Tibor állt rajt­hoz, s az első futamban ötóoik lett, a másodikban viszont a tég­lagyári pálya agyagába fulladt a gépe. Az 500-asoknál Tóth Ist­vánt az első futamban „meglök­ték”, ami a fék leszakadását ered­ményezte. A második futamban, javított fékkel, az előkelő máso­dik helyezést érte el Jakab János (Bp. Honvéd) mögött. EGY HELLYEL ELŐBBRE Németh István a szamárhegyi versenyen nem kilencedik hanoin nyolcadik lett, amint ez a most érkezett versenybírói eredmény­lista-módosításból kiderült. Né­meth tehát 7 értékes bajnoki pon­tot hozott a SZIM Vasasnak. A 314. sz. Ipari Szakmun­kásképző Intézet, Tatabánya V., Komáromi út 4. szám, pályázatot hirdet kőműves, hidegburkoló, központi fűtés- szerelő szakoktatói állás be­töltésére. A pályázathoz csa­tolni kell a részletes önélet­rajzot, szakmunkásbizonyít­ványt, legmagasabb iskolai végzettségről szóló bizonyít­ványt. A szakoktatói állás betöltéséhez erkölcsi bizo­nyítvány szükséges. Részle­tes tájékoztatást az illet­ménnyel kapcsolatban az in­tézet igazgatója ad. (x) ' - "'-I Általános adminisztrá­tori munkakörbe felve­szünk géP* és gyorsírót, lehetőleg középiskolai végzettséggel cs tatai la­kással. Fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezés az Észak- Dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság tatai szakasz­mérnökségénél. Tata, Malom u. 41. A Komárom megyei Ipari Melléktermékfeldolgozó és Építőanyagipari Vállalat felvesz művezetőket (műanyagipari szakmában jártas) lakatosokat Munkahely: KIMÉV alsőgalla] telep. Jelentkezés: KIMÉV Központ Személyzeti Osztályát (Tatabánya L Béke tér 1.) Az esztergom-tábori mészüzembe segédmunkásokat vesz fcL Jelentkezés a mészüzem irodahelyiségében (Esztergom-tábor, Strázsahegy) Bérezés megegyezés szerint« A munkahét; 44 órás. A Tatai Textilest törölték a megyei bajnokságból Mai sportműsor KÉZILABDA: Nb I! Férfi: Tfii Bányász—Bp. Vasas, Tatabánya» 16, Horváth. Női: Tb. Bányász—Bp. Vasas, Tatabánya, 17, Farkas. Megyei ifjúsági bajnokság: Ta­tai MGT—Tatai 311. MüM„ Tata, 10. KOSÁRLABDA: NB ID: Női. Ikarus—Esztergomi Vasas, Buda­pest, XVI. kér. (Mátyásföld), 17. Férfi: Orion—Tb. Bányász, Bp., X„ Jászberényi u„ 17.30. LABDARÜGÄS: NB ni! K. Olaj munkás—Pápai Vasas, Szőny, A megyei labdarúgó baj­nokságban szereplő csapatok kötelesek ifjúsági és serdülő együttest indítani a megfelelő korcsoportú megyei vetélke­dőn. Az ifjúságiak a felnőt­tekkel párhuzamos sorsolású bajnokságban vesznek részt, a serdülők pedig a nekik meg­felelő járási, vagy a tatabá­nyai körzeti serdülő bajnok­ságban, a megyei labdarúgó szövetség versenykiírása ki­mondja, hogy amennyiben az ifjúsági és serdülő csapat in­dítására kötelezett egyesület ennek nem tesz eleget, a legmagasabb osztályban sze­replő csapatát torolni kell a bajnokságból. A Tatai Textiles serdülő csapatát a tatabányai körzeti serdülő bajnokságába osztot­ták be. A serdülők afconban az első öt mérkőzésen nem jelentek meg. A szövetség előtt a Tatai Textiles képvi­selője bejelentette, hogy já­tékoshiányra való tekintettel a jövőben sem tudnak ser­dülő csapatot kiállítani. A szövetség elnöksége ezért — versenykiírás alapján — a Ta­tai Textiles megyei I. osz­tályban szereplő felnőtt és ifjúsági csapatát törölte a bajnokságból. A Tatai Textilesnél ez a folyamat már a múlt évben megkezdődött, már akkor fog­lalkoztak a visszalépés gon­dolatával és ez „nem hivata­losan” lapunkban is megje­lent. A tatai egyesületnél nagy a játékoshiány. Az if­júsági labdarúgók nagy része a felnőtt csapatban játszik, ,a serdülőket pedig az ifjúsági csapatban voltak kénytelenek szerepeltetni. így is éppen- hogy 11 ifjúsági játékosuk volt. A serdüiő csapat létre­hozására tehát nincs lehető­ségük. A Tatai Textiles sportkör nem akar végleg elszakadni a labdarúgástól: ezután tö­megsport alapon az üzemi kispályás bajnokságban ját­szik majd csapatuk. 17, Gösi. vízilabda: ob n. bse—Tb. Bányász, Bp., Császár uszoda, 16, dr. Bozsi. TEKE: NB U, férfi: Dorog— Ganz-Vülany, Dorog, 15. TORNA: 1970. évi megyei torna csapatbajnokság; II. forduló, lá­nyok, Komárom, Jókai Gimn. tornaterme, 15 óra. fl kézilaldázók nádén: a Vasas Ma délután a kézilabda NB I. 6. fordulójában a Tatabá­nyai Bányász női és férfi csa­pata 5, illetve 6 órakor hazai pályán látja vendégül a fő­városi Vasas két együttesét. A nők összecsapásán a pa­pírforma szerint a vendégek az esélyesebbek, csapatjáté­kuk egységesebb, és több vá­logatott szerepel soraikban, a kapus Bujdosó, és a két át­lövő Csikné és Flekkné, Azt is megjegyezhetjük, hogy a Vasas női csapata az MNK védője is. A Tatabánya a hétközi for­dulóban vereséget szenvedett Ózdon, azonban jól játszott, és a játékosok erőnléte is kitűnő volt. A:-szurkolók ab­ban reménykednek, hogy ked­venceiknek sikerül az elmúlt heti hazai jó játékot megis­mételniük,. és kellemes meg­lepetést szerezhetnek. A bányászfíúktól győzel­met várunk. Az elmúlt héten a tatabányai kézilabdázók Csehszlovákiában szerepeltek^ nemzetközi tornán, ahol jo formában játszottak. Felgyógyultak a sérültek, fczabo László kivételével a legjobb összeállításban _ lép­hetnek pályára. Futball-matiné a KELTEX ellen Vasárnap délelőtt Budán, a Fehérvári úton lévő volt Goldberger-pályán mérkőzik az esztergomi csapat az NB II soron következő forduló­jában, a KELTEX ellen. Az elmúlt vasárnapi jó já­ték és biztos győzelem után a hazai szurkolók bíznak csa­patukban, és eredményes sze­replést várnak tőle a főváro­si futball-matinén. A játékosok között is jó a hangulat, a hétközi edzőmér­kőzéser, 2:l.-re, nyertek, az NB III-as Sárisáp ellen. Több mint héthónapos kihagyás Után újra szerepelt Túrái, az elmúlt évek legeredménye­sebb MIM-csatára. ■ A hosszú kihagyás után azonban va­sárnapi játékától Buzánszky edző egyelőre még eltekint. A KELTEX ellen pályára lépő csapat: Takács III—Dó­ka, Kolleri Takács I., Kulcsár, Szendy, Markó, Kertes, Lacz- kó, Balogh, Szabó. Csere: Fiedler. Cserép, Kara. Atlétika — j Rossz időben mérsékelt eredmények A dorogi járási atlétikai szak­szövetség Dorogon rendezte meg éz évi ifjúsági és serdülő A-ka- tegóriás férfi és női bajnokságát. A hideg, szeles, esős időben hét sportkör, illetve iskola 33 női és 60 férfi atlétája küzdött a helye­zésekért. A bajnoki számok mel­lett meghívásos verseny is sze­repelt a műsorban, felnőtt atlé­ták részére. Az egyes számok győztesei, il­letve’ az említésre méltó ered­mények: NŐK Ifjúsági: 100 méter: Hám Erna (DBSC) 13,3, Bácsi Anna (DBSC) 14, Pozsonyi Edit (DBSC) 14. 200 m: Hám Erna. 27,3. Czene Zsu­zsa 29,7, Bác$i Anna 79,8. 400 m: Sándor Teréz (DBSC) 73,2, Po­zsonyi Edit 74,9. 800 m: Sándor Teréz 3:06,8. Magasugrás: Benda Márta (DBSC) l40. Bácsi Anna 130. Távol: Hám Erna 484, Czene 'Zj»zgB*-„4i3. Benda Márta ,401. SÚlv: Czene Zsuzsa 8.93. Diszkosz: Benda Márta 20,40, Czene Zsuzsa- 20.14. Hám Erna_ 20,10. ......... S erdülő: 100 m: Hornung Mag­dolna (DBSC) 14,7, Varga Irén (317. IXSK) • 5,2, Szekeres Mar­git (317. ITSK), 15,2. 300 m: Varga Irén 51.8, Szekeres Margit 52,4, Kandó Katalin (DBSC) 52,9. Ma- eas: Orbán Ibolya (SZIM Vasas) ;120. Távol: Varga Éva (Irinyi) 397. Súly: Trexler Erika (DBSC) 9.13. Diszkosz: Trexler Erika 21,30. Ge­rely: Ghete Mária (Irinyi) 21,20. Meghívásos: 400 m: Gyenes Gizella (DBSC) 1,20. 800 m: Gye­nes Gizella 3:15,3. Czibulka Má­ria (DBSC) 3:22,2. Magas: Kaszás Katalin (Irinyi) 140. Súly; Kaszás Katalin 970. FÉRFI Ifjúsági: 100 m: Kiss Csaba (BVGT) 11,6. Treszl Ferenc (BVGT) 11,8, Szax Róbert (DBSC) 11.8. 200 m: Kiss Csaba 24,4, Treszl Ferenc 24,6. Szax Róbert 24.6. 400 m: Walcz Károly (BVGT) 55.8, Treszl Ferenc 56.5, Kovács István (Bottyán) 56,7. 800 m: Bog­nár László jBVGT) 2:16,6. Bartl János (Irinyi) 2:17,6. 300 m: Tóth József (DBSC) 11:46,5. Távol: Sán­dor Lajos (BVGT) 566, Szalai Imre (Bottyán) 553, Szekeres Jó­zsef (BVGT) 515. Magas: Sándor Lajos 165, Övári Péter (BVGT) 160. Csizmadia Tibor (BVGT) 160. Súly: Mészáros József (DBSC) 12,52, Miavecz Aladár (BVGT) 11,15. Diszkosz: Zsidek László (BVGT) 32,35. Steiner László (Iri­nyi) 31,55. Erős Sándor (BVGT) 30,46. Gerely: Sándor Lajos (BVGT) 43.28. Övári Péter 35,26. Serdülő: 100 m: Pongrácz József (Bottyán) 12,5, Szenczi Jártós (DBSC) 12,8. 400 m: Szabó Attila (DBSC) 61,2, Szenczi János 61.6. 1000 m: Hrozik István (Bottyán) 3:07,7 Mfskei Sándor . (BVGT) 3:08.7, Herendi .Tibor (317. ITSK) 3:10,9. Távol: Pongrácz József 530. Magas: Valusek László (DBSC) 165. Súly: Lendvai Pál (Irinyi) 12,96. Pongrácz József 11,04. Gerely: Gábor György (Irinyi) 33,86, Klausz Károly (Iri­nyi) 29.54. Meghívásos: 106 m: Ambrózy Ti­vadar (DBSC) 12.6, Parti Ernő (DBSC) 12,7. 800 m: Parti Ernő 2:16,4. Ambrózy Tivadar 2:18,4, Meszes Ferenc (DBSC) 2:18,7. 3000 m: Parti Ernő 10:42,5, Meszes Fe­renc 10:50,8. Magas: Bertus Imre (EGHSE) 180. Ambrózy Tivadar 160. „KATONA-DOLOG" Modellezés Megyei bajnokság A megyei modellező szakszövet­ség a napokban rendezte a kör­repülő modellek megyei bajnok­ságát. A versenyen csak a tata­bányai Zsdánov m^V' ott­hon MHSZ modellező klubja és a dorogiak jelentek meg. A hűvös esős idő nem kedve­zett a résztvevőknek. Kiemelkedő eredménynek számít a Császár Imre—Császár Ferenc. tanbánya! oáros TR-kategóriában elért I. osztályú szintje a 100 körös csa­patverseny előfutamában. (Négy perc, 30 másodperc). A körrepülő modellek 1970. évi megyei bajnokai: TR kategória: Szendőfi Géza—Kutrucz Béla (Ta­tabánya), .200 körön a döntőben 10 perc 52 másodperc. k 2,5 köbcentiméteres sebességi kategória: Ga’sóczi Sándor (Do­rog), 180 km/óra. Műrepülő kategória: Szabó Já­nos (Tatabánya), 991 pont. Járási bajnokság Megint gólszüret A tatai járási labdarúgó baj­nokságban az április 26-i forduló is gólokban gazdag mérkőzéseket hozott. A Baj 4:0-ra verte a szo- módiakat, a Kocs 6:0-ra Kümlö- döt. A Dunaalmás idegenben is győzni tudott, és látszólag köny- nyen diadalmaskodott a Kömye is, a dadiaknak egy szépítő gólon kí­vül csak két kapufára tellett az erejükből a hazai pályán. Eredmények: A-csoport: Duna­almás—Dunaszentmiklós 3:0, v.: Császár, Baj—Szomód 4:0. v.: Szabó, Tardosbánya—Tornyópusz- ta 2:1, v.: Valusek, B-csoport: Kocs—Kömlőd 6:0, v.: Stodöla, Környe—Dad 3:1, v.: Mohos. If­júsági mérkőzések: Dunaszent­miklós—Dunaalmás 3:3, Baj—Szo­mód 2:0, Tardosbánya—Tornyó- puszta 2:1, Kömlőd—Kocs 1:0. Az újabb fordulót 1-én és 2-án játszották. Tanioson az eddig két ilálkozott, végül hazaiak veretlen nagy küzdelemben a győztek. Közrejátszott ebben a vendégek kapusának sérülése is. Szomódon csupán hét főnyi csa- oat fogadta a dunaszentmiklósi- akat, a találkozó, győztesei a, ven­dégek lettek. Meglepetésként em­lékezhetünk meg a Vértesszőllős és a Környe idegenben aratott győzelméről. Eredmények: A-csoport: Tardos­bánya—Dunaalmás 2:1, v.: Andor- ka, Dunaszentmiklós—Szomód 4 sO, v.: Tomasek, Baj—Tornyópuszta 1:0. v.: Szileczld. B-cfcóport: Vér­tesszőllős—Kecskéd ,2:0, v.: Zs9­tér, Kocs—Dad 1:1, v.: Szabó, Környe—Kömlőd. 3:2, v.:..Va.lüsek. Ifjúsági mérkőzések: Tardosbá­nya—Dunaalmás 7:0, ^zomód—Du­naszentmiklós, 0:0, Tornyópuszta— Baj 2:0, Kecskéd—'Vértesszőllős Kacs—Dad ____ S inio, Káló, Szabó és Tobak után Katonát is meghívták a kézilabda válogatott keretbe. Hogy mennyire nem alaptala­nul. azt képünk is bizonyítja, a Bp Honvéd elleni mérkő­zésen Fenyő erőteljes szerelése sem tudja megakadályozni a kiváló tatabányai csatárt a göllövésben (Antalóczy felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom