Dolgozók Lapja, 1970. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-14 / 86. szám

tetO. április 14. kedd DOLGOZÓÉ LAPJA 3 PÉNZÜGYI VEZETŐT KERESÜNK azonnali munkába állás lehetőségével. Kizárólag 5 év feletti pénzügyi mun­kaköri gyakorlattal ren­delkezők jelentkezését várjuk. Fizetés megegyezés szerint. Komárom megyei Építőipari Szövetkezet Közös Yallalat Vértcsszöllős, Tanáes u, 1. A liszteletdíjak egy részét a Videoton biztosította a csll* lagtúra rendezőinek. íme. az „ellenszolgáltatás”, a Video­ton embléma — repülőgépekből a Utinaéjvárosi repülőtere» Miért és hol mérték lel Tatabányán a lakásokat ? „TATABÁNYÁN MAII meg kezdték a lakások felmérését!” .•Több épületben emelték a la­kások bérét!” „Duplájára emelik a lakbéreket!” — íme, három mondat azokból a hí. Tesztelésekből. amelyeket időről időre felröppentenek, s amelyek sokakban keltenek vegyes érzéseket. Ezzel szem­ben az elmúlt év végén, s még ez évben is hivatalos fórumok­tól. a kormány tagjaitól olyan nyilatkozatok hangzottak eh hogy a lakbérekhez egyelőre nem nyúlnak. Rémhirek-e a fenti kezdő so­rok. vagy van valami alapjuk a híreszteléseknek? Sokakat foglalkoztató kérdés ez, amit az is bizonyít, hogy töDben a rádióhoz, a televízióhoz és más fórumokhoz fordultak: le­vélben vagy szóban már konk­rétan azt fogalmazták meg. hogy lakásukat felmérték, és ennek során közölték azt is, hogy kétszeresére emelkedik majd a lakbér. Mások azt ír­ták — mintegy panaszként — hogy ők már felemelt lakóért fizetnek- E/.ek szerint — vető­dik Cel a kérdés — valami alapjuk mégiscsak lehet a híreszteléseknek ? A levélírók, a hírek terjesz­tői csupán egyet felejtettek ei közölni, mégpedig azt, hogy a felmérések a lakás, illetve az egész lakóépület felújítását előzték és előzik meg tovább­ra is mindazokon a helyeken, ahol a jövőben felújításokat végeznek. És ez nem a lakások bél-ének megállapításához kell. hanem a munkák nagyságának a megszabásához. A másik do­log: van ahol már duplájára emelték a béreket — ez is igaz, de így. önmagában nem a teljes igazság, és nem is takar, ja a valóságot. Nem lakbéremelésre, hanem a lakbérek rendezésére, a ré­gi. 15 év előtti törvényes óé­rek visszaállítására került és kerül sor mindazokban a la­kóépületekben. ahol a fel­újításokat már elvégezték, és ennek során a lakások távfű­tést. melegvíz-szolgáltatási, mosdót, gáztűzhelyet, esetleg új parkettát, új vízvezetéket stb.-t kaptak a lakók. Mindehhez el kell mondani azt is, hogy Tatabányán — az Ingatlankezelő Vállalathoz tartozó lakóházakban, ahol Míii rádió- és tv-musor KOSSUTH RADIO 8.20: Boros?? Lajos népi zene­kara játszik 9.00: A Gyermekrá- dió műsora. 9,35- Emmy Sestinn és Leo Slezák énekei. 10,05: Kor­társaink. Váci Mitiály (Ism.) 10,45: A Magyar Rádió- és Te­levízió énekkara énekel. 1L00: iskolarádió. Az esszé. 11.35: Két versenymű. 12,20: Ki nyer ma? 12.80: Melódiakoktél. 13,47: Tör- {véhfrköntfv.A Rádió Jogi műso­ra. 14,02: Pol-beat. 14,12: Csili- csala csodái. vrótli Eszter és Tö­rök Sándor mesejátéka. (Ism.) 15,11: Járdányi Pál: Fantázia és változatok egy magyar népdal­ra. 15,25: Rádióiskola. 16,05: Ame­rika népzenéje. I. rész: Indián zene. 16,*8: 25 év. Gazdaságtörté­net — gazdasági stratégia VI. ' rész. 16,28: Regina Resnik és ’Ferruccio Tagliavini énekel. 17.05: Ázsia munkásmozgalma. Vili. rész. Hátsó-India forradalmi szer­vezetei. 17,20: Isaac Stern hege­dül. 17.48 A közoktatás fóruma. 18,0«: Könnyűzenei híradó. 13,38: Lemezmúzeum: Leonyid Szobi- nov énekel. 19,25: A Szabó-csa­lád. 19.55: A Magyar Rádió- és Televízió szimfonikus zenekará­nak hangversenye. 21.29: Gondo­lat cs cselekvői — Lenin. Állam és forradalom V. rész. 22.20: Mit tesznek értünk? Nők és fia­talok1 a munkahelyen. 22,30: Nép­dalok, néptáncok. 22,58: Éjszakai Rádiószínház: A vaduzi ügynök. Andrzej Szypulski rádiódrámája (ism.) 0,10: Filmzene. PETŐFI RADIO ö,05: Három szimfonikus költe­mény. 8,45: Külpolitikai figyelő. 9,00: Fúvószene. 9,11: Nótaszóból — szállóige (Ism.) 40,00: A zene hullámhosszán. il*45: A légifény­kép és mindennapi élet. 12,Qp: Schubert müvek. 13,03: Üj ope­ralemezeinkből. Rigoletto. Részle­tek Verdi operájából. 14.00: Ran­devú kettőtől—hatig.., 14,50: Ta­lálkozás a stúdióban. Házigazda: Németh Angéla és Zsoldos Péter. 16.33: Csúcsforgalom. 18.10: Fia­talok hullámhosszán. . Mikrobi és a holnaplátók... Fantasztikus rá­diójáték-sorozat. IX. 'rész. 18,39: Az ifjúsági Rádió irodalmi ön­képzőköre. 19,08: Ifjú zenebará­tok IvJubja. 19,34: Pályaválasztás. 19,54: Jó estét, gyerekek! 20.28: A hanglemezbolt könnyűzenei új­donságai 20.44: Az arckép (Ism.) 21.24: D’Albert: A hegyek alján. Kétfelvonásos opera előjátékkal. TELEVÍZIÓ 3.05: l^kola-tv. Orosz nyelv. (Ált. isk. 5. oszt.) Az üzemben. n,00: Környezetismeret (Alt. isk. 2. oszt.) Gépek szerepe a mező- gazdaságban. 9,55: Történelem (Alt. isk. 5. oszt.) Az idő mér­földkövei. H.05: Kémia (Alt. isk. 7. oszt.) A tüzelés. 11.55: Filmesz­tétika (Középisk. I. oszt.) A képi kompozíció. 13,10: Orosz nyelv (Ism.) 14.00: Környezetismeret. (Ism.) 14.55: Történelem (Ism.) 3 5.50c Kémia (Ism.) 17.58: Hírek. 18.05: Óvodások műsora. I. öcsi cs a szén. — Bolgár rajzfilm. 2. A kecske és a 3 kisgida, — Szov­jet bábfilm. 18.20: Reklám­műsor. 18.30: Kisfilmek: 1. Nor­végia. Észak országa. — Norvég kisfilm. 2. Egy ABC bölcsőjénél. — Bolgár kisfilm. 19,10: Esti me­se. 19.25: Mit tud már a baba? Nők félórája. 29.00: Tv-híradó. 20.20: Adam: Ha én király len­nék. Romantikus vígopera. Előtte: Abody Béla bevezetője. 22,00: Pa­rabola. 22,20: Tv-híradó — 2. ki­adás. BRATISLAVA! TV 9.00: Gondolatok az internacio­nalizmusról (Ism.) 9,30: Fiú szü­letik. (Ism.) 10.50: Beethoven: Apassionata (Ism.) 11,15: Tv­híradó. 15.35: Dukla Praha — Jednota Trencin labdarúgó liga- mérközés. 17,25: Esztétikai ve­télkedő gyermekeknek. 19.00: Tv--híradó. 19.35: Dokumentum­film a demanovai cseppkőbar­langról. 20.05: Párbaj az emlé­kezettel. Vetélkedő sorozat: 3. 20.45: 25 év filmjei: A 13. tárna. (Cseh-film.) 22.25: Tv-híradó. 22,45: Szórakoztató zenés műsor. már távfűtés van, négyzetmé­terenként 2 Ft 10 fillér a bér, azokban a lakásokban viszont, amelyek _ összkomfortosak ugyan, cje még .nem távfűtése­sek, 1956 óta ennek az összeg­nek 50 százalékát fizették és fizetik. A felújítások után vi­szont ugyanazokban a szolgál­tatásokban részesülnek, mint távfűtéses lakásban lakók. Logikus tehát, ha a lakások szolgáltatásai közötti különösé, get. aránytalanságot megszün­tetni az azonos értékű laká­sok bére közötti különbséget is. Nem célunk most azt vitat­ni. hogy alacsonyak-e a jelen, légi lakbérek vagy magasak. Néhány adatot azonban érde­mes megjegyezni, és összeha­sonlítani : az Ingatlankezelő Vállalathoz tartozó 6597 lakás bérlői 1969-ben 7 millió 242 ezer forint lakbért fizettek. Ezzel szemben az Ingatlanke­zelő Vállalat által 1969-ben ki­fizetett közüzemi díj ugyan­csak 7 millió forint volt: a vállalat karbantartó munká­saival végzett javítási mun­kák értéke 3 millió 21 ezer fo­rint: az idegen vállalatok által végeztetett javítások, felújítá­sok értéke több mint 8 millió forint. Tehát amíg az egyik ol­dalon a lakbérként befolyt 7 millió forint áll. a másik olda­lon a 18 millió 21 ezer forint kiadás. És hogy még a felújí­tásokról is beszéljünk: — amelyek jelenleg éppen a ieg- több vitát, a meg nem értést, il­letve a félreértést okozzák — egy-egy lakás szolgáltatásainak kiegészítése, a távfűtés beveze­tése lakásonként 60 ezer forint kiadást jelent. E lakások bé­rének azonos szintre emelése a távfűtéses lakások bérével — nem lakbéremelést jelent és az előbb elmondott adatokból már az is kiviláglik, hogy a lakások bére még így sem áll arányban a karbantartásra fel. újításra s a közüzemi díjakra fizetett összeggel. EZ TEHAT az IGAZSÄG a tatabányai lakásfelmérések­ről és a „lakbéremelésről”. Hogyan segíti a termelőszövetkezet a háztáji gazdaságokat? Figyelemre méltó tapasztalatok, vélemények Dadon Dadon, az iskolával szem­ben laknak Szöllősi Györ­gyök. Szorgalmuk közismert a faluban. A családfenntartó, aki fogatos a termelőszövet­kezetben, yévről évre részes művelést is vállal. Ebbe a munkába besegít a család is: felesége és idős édesapja. A részes művelés után járó ter­més pedig jól jön a háztáji­ban. Az istállóban két tehén és két növendékmarha pihen. Egy hízott bikát a közelmúlt­ban adtak le. Az udvaron az ólban egy anyakoca és ki­lenc kismalac. De akad még egy hízó is: György-napkor lesz a disznótor. Az aprójószágot már ne­hezebb összeszámolni. Nyár­időben 25—30 kacsa, 14—15 liba. s mintegy 60 baromfi népesíti be az udvart. Tekin­télyes háztáji állomány ez. Kerül belőle gyakran friss hús az asztalra, és több má­zsa jut eladásra is. Köztudott, hogy a sok jó­szágnak nagy a takarmány­igénye. Vajon, hogyan tudják a dadi családok a nagyszá­mú háztáji állomány részére szükséges abrakot és szálas takarmányt előteremteni? Dadon a háztájiban felete­tett takarmány zöme a ter­melőszövetkezetből szárma­zik. Az Aranykalász Tsz ré­szes művelésre adja ki a ka- pásnovényeket. Ez a módszer náluk jól bevált, és a csa­ládtagok is szívesen besegíte­nek a növényápolásba. Nem titok: a legnagyobb húzóerő, hogy a részes művelésből származó takarmány jórészt biztosítja a háztáji állatállo­mány abrakellátását. A ter­melőszövetkezei azonban olyan kapásnövényeket is ter­meszt, amelyek művelését nem szívesen vállalja a tag­ság. A részes művelés foly­tán ezek gondozása is meg­oldott. Minden hold kukori­cához meghatározott területű cukorrépát és mákot csatol­nak, így aki részes kukoricát vállal, köteles a cukorrépát és a mákot is megművelni. Mindezek ellenére a részes művelés igen kedvelt ebben a községben. ’ A termelőszövetkezet — a tagság kérésére — a mun­kaegységek után is juttat ta­karmányt. Minden munka­egységre 1,5 kg kétszerest és 1,5 :cg májusi morzsolt kuko­ricát ad. Bár a részesen mű­velt kukoricaszár a tsz-tag rendelkezésére áll, az almo- zás megkönnyítésére maximá­lisan 15 q alomszalmát is juttat a termelőszövetkezet, mázsánként 35 forintért. Ugyancsak a háztáji állo­mány ellátására egy-egy tag 200—300 négyszögöl takar­mányrépát Is igényelhet feles művelésre. Ősszel pedig a cukorgyártól hozott nyers ré- paszeletből kaphat önköltségi áron. A lucerna rendkívül érté­kes, fehérjedűs pillangós ta­karmány. A termelőszövetke­zet ebből is juttat a tsz-tagok- nak, mégpedig előző évi mun­kájuk, szorgalmuk alapján. Aki csak 50 munkaegységet teljesített, az 1000—1200 négyszögöl lucernát kap har­mados kaszálásra. Aki 200— 250 munkaegységet teljesít. 200—300 négyszögöl takar- az 1600—1800. aki 250 mun­kaegységen felül teljesít, az pedig 2500—2800 négyszög­öl részes lucernát kaphat, ugyancsak harmados kaszá­lásra. A szálas takarmányok ha­zaszállítását a tsz a tagok ré­szére ingyen végzi. Röviddel a munkaidő befejezése ‘ előtt fogatot bocsát a rendelkezé­sükre, s ezzel hazaszállíthat­ják a takarmányt. A nyári takarmányozást köztudottan olcsóbbá teszi a legeltetés. A szövetkezet legelőit évek óta gondosan rendben túrija — erre hajthatják ki a ház­táji állatállományt is. Ebben a községben ugyanis gümő- kormentes a szarvasmarha­állomány, így a háztájiból származó szopós borjakat minden veszély nélkül átve­heti a termelőszövetkezet, s közösen használhatják a le­gelőket is. A hízó marhákat, hízott sertéseket felkínálhat­ják megvételre a tsz-nek a szövetkezeti tagok. Sokan él­nek ezzel a lehetőséggel, mert a tsz az állatok értékesítése után a nagyüzemi felár felét átadja a volt tulajdonosnak. A termelőszövetkezet sok* oldalú törődése a háztáji ál­latállomány takarmányellá­tásával, máris hozott ered­ményt. Ennek ellenére még sok olyan istálló van ebben a községben is, ahol a jelen­leginél jóval nagyobb állatál­lomány is elférne. Bizonyá­ra rövidesen érezteti további kedvező hatását a magasabb felvásárlási ár, valamint az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy a háztá­jiban végzett munkát beszá­molják a tsz-nél eltöltött munkaidőben, s ezáltal nö­vekszik a ledolgozott mun­kanapok száma. A tsz főag- ronómusa, Kugler Géza — aki gyakran körülnéz a ház­táji istállókban — további ja­vaslattal is él. Számottevően növelné a háztáji állományt — hangoztatja —, ha olcsó kisgépek állnának az állattar­tók rendelkezésére. Ha nem­csak kukoricadaráló, hanem szecskavágó és répadaráló is kapható volna az üzletekben — mégpedig olcsó áron. Fon­tos volna, hiszen ezáltal jó­val többen vállalnák az ál­lattartással járó, a jelenlegi­nél lényegesen könnyebb munkát, és így külön költsé­gek, hizlalda vagy tetállóépí- lés nélkül is jelentős mérték­ben növekedne a községekben az állatállomány —. végső so­ron pedig a hazai hústerme­lés. Sz A. CSILLAGTÚRA 1970 2. Repülés helyett autóbusszal Dunaújvárosba 1970. április 1. Siófok. Elő­ző nap délután megkoszorúz­tuk a szovjet hősök emlékmű­vét, meghallgattuk a siófoki tanács és pártvezetők kelle­mes hangvételű sajtótájékoz­tatóját csecsemőkorú városuk­ról. Megtapsoltuk a Balaton- együttes Somogy megyei népi ihletésű, kedves, nívós, pro­dukcióját, majd a percre be­osztott házirend szerint a pi­lóták pihenőt kaptak, mi, új­ságírók pedig — a verseny- szabályzat szerint — fél óra alatt megírtunk egy-egy, 30— 40 soros, jeligével ellátott tu­dósítást élményeinkről. A „há­zi feladat” elkészítését némi dünnyögés kísérte, az újságíró zsűri viszont nagyon jól szó­rakozott. Amennyiben szórako­zásnak nevezhető több mint 40 oldalnyi írás röptében való elolvasása. Az eredményhirdetés izgal­mai után nyugovóra tértünk. Nyugovóra egy ultramodern mirelité hűtőházban, amit Európa Hotelnak hívnak. Reg­gel a Balaton — mint egy szemérmes nő — szürkészöld ködköntöst öltött, s a mezőny enyhén lila színezetű tagjai csüggedten barangoltak Sió­fok utcáin. Pedig milyen szép lett volna a Siófok—Balaton- boglár—Vidámházpuszla—Si- monlornya—Tolna—Dunaújvá­ros útvonal. Tessék csak meg­húzni képzeletben az egyene­seket a térképen! Közben megjelenik a repü­lésvezető, bejelenti, hogy nem repülünk, mert rossz az idő. Illetve lehet, hogy repülünk, de nem az eredeti terv át­jelzőkkel illetik az időjárást. Valaki megszólal, a pilóták előbb ott lesznek. Neki lett igaza. Az Arany Csillag szál­loda viszont nem mirelité hű­tőház, s a díszbe öltözött ka­maszváros zászlói nekünk is ugyanolyan kedvesen integet­nek, mint pilótáinknak. A sajtótájékoztatón elénk áll Sófalvi István, a városi ta­nács vb-elnökhelyettese, s el­mondja, hogy nem klasszikus tájékoztatót kíván tartani, hanem az emberek gondjairól, örömeiről akar beszélni. Hm! 47 és fél ezer ember örömé­ről, gondjáról. Nem kis vál­lalkozás. És sikerül. Szavaiból megérezzük a szocialista vá­ros Alapításának, a városépí­tés hőskorának heroikus, el­lentmondásos és mégis re­ményteli hangulatát, s mai emberformáló erejét. Dunaúj­városban az idén 994 olyan embernek nyújtanak át em­léklapot és plakettet, akik a város születése pillanatától kezdődően itt dolgoznak, él­nek. Sok vagy kevés ez? Nem tudom. Az, hogy a város szá­mon tartja alapítóit. kedves gesztus. Nem sok magyar vá­ros teheti meg ezt. S a 994 ember húsz esztendeje darab­ka mindannyiunk életéből, 25 esztendei szabad épílőmun- kánk éredményeiből. (Folytatása következik) Viktor Klára rint, hanem kötelékben, „snurban” átrepülünk Dunaúj­városba, s a célleszállást érté­kelik majd. Mindenesetre menjünk ki a repülőtérre. Ott kiderül, mégis repülünk, még­hozzá a feladat szerint. A gyorsabb járatú gépek elin­dulnak, s meg is érkeznek a 26 esztendős Dunaújvárosba. Az ég alján azonban gomo­lyog egy sötét felhő, ami fél óra múlva behömpölyög a ság- vári repülőtérre. Előtte még elindul négy Tréner, ők azon­ban Balatonboglárról vissza­fordulnak, mert a bent ülők nemhogy a földet, a saját lég­csavarjukat sem látják. A PZL-ek már nem kapnak startengedélyt. A zivatarfront nagy cselesen megkerüli a Badacsonyt, 180 fokkal meg­fordul a szél, s teljes erőből fánk zúdul a vihar. Kikötni, repülős nyelven „lenyűgözni”, felöltöztetni a gépeket, ez most a feladat. A tisztelt ver­senyzők sürögnek és áznak. Én is marokra kapok egy mód felett célszerű munkaeszközt, egy nyél nélküli kalapácsot, s „lenyűgözöm” a PZL „svan- cát”, magyarul, a farokrészét. Engem viszont ez a vihar nyű­göz le, nem idézőjelbe léve. Később mi, újságírók — amolyan ázott ürgék — most beülünk szépen Gyuszi piló­tánk mögé az Ikarusba és el­indulunk „Smurtan” Dunaúj­városba. Elgördül felettünk a zivatarfront, fele úton kiderül, kikandikál a kék ég, mert a felhők felett mindig kék az ég, s ránk nevet a nap. Az­tán a? Ikarus „srófja” is le­áll, kétszer is, mert üzem­anyag nélkül ez se szuperál. Szerencsére van kanna. Ked­ves versényzőtársáim esznek, alusznak, ultiznak és csúnya

Next

/
Oldalképek
Tartalom