Dolgozók Lapja, 1970. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

vv, \ % ya *'/ VTÉItG WOtETÄRWH, EGYESÜLJETEK! boiMöKfom 1 sÍeSa1' « MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Megalakult a „ "ff Új vállalkozás a zöldségtermesztés fejlesztésére Kedden megalakult megyénk mezőgazdaságának legújabb szülötte”, az immár hagyó, mányos társulások legújabb változata. Á komáromi járás állami gazdaságai és termelőszövetke­zetei hosszabb idő óta foglal­koznak már a zöldségtermesz­tés javításának lehetőségeivel, s az erre alkalmas adottsá­gok jobb kihasználásával- Fő. ként a Komáromi Állami Gaz­daságban tanulmányozták a kertészeti fejlesztés lehetősé­geit, többek között egy korsze­rű zöldséghajtató telep mun­káját. A járásból több szak­ember tanulmányozta az or­szág különböző részein műkö­dő zöldséghajtató telepeket, a többi között a Kertészeti Ku­tató Intézet egyik telepén mű­ködő. holland rendszerű zöld­séghajtató üvegház eredmé­nyeit. Itt született meg a gon­dolat egy hasonló, de nem ki- sérleti célokat szolgáló hajta­tótelep építésére, a holland rendszerű üvegház megépítő, sévcl, Az alapos, előzetes tanul­mányozások után a járás öt termelőszövetkezete határozta el az új közös vállalkozást, amely stílusosan a «Primőr” elnevezést kapta. Az alapító termelőszövetkezetek’ nyom­ba« igazgató tanácsot* hoztak létre a szabályok értelmében* s a tanács* megbízott elnöke­ként Tatai Imrét, a szőnyi tsz elnökét kérték az ügyek inté­zésére. A közös vállalkozás igazgató tanácsa rövidesen ősz. szeül a részletek megbeszélé­sére. Ugyancsak az alakuló ülésen határozták el- hogy a megye állami gazdaságai és más állami vállalatai csatla­kozhatnak a vállalkozáshoz, amely rövidesen meg is tör­ténik. Várható, hogy a komá­romi és környei állami gaz­daságok. valamint a szőnyi kőolajipari vállalat is tevéke­nyen részt vállal a munkából, valamint több tsz érdeklődik a nagy eredményeket ígérő vállalkozás iránt­Az ország más részén már működő telepek tapasztalatai alapján a szakemberek előze­tes számításokat végeztek. Megállapították, hogy legjobb­nak látszik egy hathektárnyi területen lévő, üveg alatti haj­tatótér munkába állítása, amely a holland rendszer sze. rint teljes mértékben rendel­kezésre áll. Az alapítóknak természetesen jelentős pénz­összeggel kell megkezdeniük a munkát, ennek azonban nagy része máris biztosított. A töb­bi az érvényben lévő hitelfel­tételek szerint kérhető, míg az egész beruházás jelentős há­nyadát államunk állami tá­mogatásként adja a társulók- nak. Az eddig elvégzett szá­mítások szerint, a mintegy 70 millió forint értékű zöldség­hajtató telep aránylag rövid idő alatt nagy nyereséget hoz. hat. A magas értékű beruházás gyors megtérülését jelentősen segíti az a tény. hogy rövide­sen kedvező feltételekkel ad­hat energiát az üvegház fűté­sére a szőnyi kőolajipari vál­lalat. A termények értékesítő, se sem okoz gondot- hiszen az — mint primőr — az állami értékesítés útján könnyen meg­valósítható. Ugyanakkor me­gyénk lakossága is hasznát látja az új társulásnak, hiszen a tervek szerint a termékek egy részét a társulás hozza forgalomba nálunk. Ha tehát a tervek maradéktalanul meg­valósulnak, akkor 1973-ban már megjelenik megyénkben is az első termék a .»Primőr”- tőL A tartalékos tisztek tanácskozása Tegnap délelőtt bensőséges ünnepség színhelye volt a tatabányai Zsdánov Művelődé­si Otthon- Azokat a tisztese­ket, tiszthelyetteseket és tisz­teket léptették elő, akik a rendőrség, a határőrség, a pol­gári védelem, a kiegészítő pa­rancsnokság és az MHSZ te­vékenységi területén kiemel­kedő munkát végeztek, a hon­védelmi nevelés és utóképzés területén sokat tettek. Vala­mennyi előléptetett a felsza­badulás óta vesz részt a mun­kásmozgalomban. Országépítő fiatalok A megyei KISZ-vb kibővített ülése Tegnap kibővített ülést tar­tott Tatabányán a KISZ me­gyei végrehajtó bizottsága. Az ülésen a vb tagjain kívül részt vettek a KISZ járási és városi titkárai is. A részt­vevők a párt Központi Bi­zottságának az ifjúság hely­zetéről szóló legutóbbi hatá­rozatával összefüggésben meg­vitatták a megye ifjúságának helyzetét, és a KISZ tevé­kenységét. A széles körű fel­mérés alapján elkészített anyag a megyei KlSZ-bizott- ság ajánlása a megyei párt- bizottságnak, tekintve, hogy a pártbizottság is elemzi és értékeli majd megyénk fia­taljainak helyzetét. A kibővített végrehajtó bi­zottsági ülés résztvevői az ajánlás anyagát, amely be­mutatja a megye fiataljainak életében 1967 óta végbement változásakot, az ifjúságnak a társadalomban betöltött he­lyét és szerepét, minden vo­natkozásban kielégítőnek ta­lálták és elfogadták. Az ifjúság a megye életé­nek egészében pozitív szerepet játszik. A fiatalok többségé­nek gondolkodására és tevé- kjenységére jelentős hatást gyakorolnak az országépítő munka kimagasló eredményei. A társadalmi környezet a maga ellentmondásosságában, A KISZ tevékenysége, szer­vezeti helyzete és tömegbefo­lyása az utóbbi esztendőkben kedvező értelemben változott. A KISZ-oktatás keretében évente mintegy 10—11 ezer fiatal ismerkedik meg a marxizmus-leninizmus alap­vető kérdéseivel. A KISZ-tag- ság mintegy 70—75 százaléka kap rendázeres, az életkori sajátosságoknak megfelelő po­litikai képzést. Ezzel magya- ’rázható, hogy a KISZ-ben tömörülő fiatalok világnéze­tileg, erkölcsileg és politikai­lag általában fölötte állnak a KISZ-en kívüli ifjúságnak. A KISZ-megbízatások rend­szere és az akcióprogramok alapján végzett munka lehe­tővé teszi, hogy mind az alap­szervezetek, mind az egyes KISZ-tagok fokozatos fejlődé­sen menjenek át. A megye lakosságának több mint egyharmad része 30 éven aluli fiatal. Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy a jövőben a fia­talok számarányuknak megfe­lelően részt vehessenek a köz­ügyek intézésében, a vezetés­ben és ott legyenek, ahol ér­dekeikről, sorsukról és jövő­jükről döntenek. A KISZ megyei bizottsága által elkészített ajánlás anya­gát sokoldalúan felhasználhat de ala>wetően pozitívan hat a ják munkájukban az alsóbb ftótaioi.Va. szintű KISZ-bizottságok is- imára, akik az egészségre -ár- jgpzókra nézye is előnyös. Kálmán /»le*redrs ,a megyei kiegészítő parancsnok­ság vezetője mondott ünnepi megnyitót* majd Hartmann Ferenc- a megyei pártbizott­ság adminisztratív osztályá­nak munkatársa mondott ün­nepi beszédet Ezután Szabó Abel alezredes ismertette a honvédelmi miniszter paran­csát a tisztek előléptetéséről, majd a megyei kiegészítő pa­rancsnok parancsát a tisztesek és tiszthelyettesek előlépteté­séről. Űj színfolt volt az ünnep­ségen a tisztesek és tiszthe­lyettesek előléptetése. Ez az első eset, hogy tiszteseket és tiszthelyetteseket ilyen ünnepi alkalommal nagyobb számban előléptetnek. , Az előléptetettek nevében Kassza Miklós mondott köszö­netét és tett ígéretet a továb­bi helytállásra. Ezután Kis Já­nos, az MHSZ megyei titkára emlékplakettet adott át Hor­tobágyi János tartalékos al­ezredesnek. a megyei tartalé­kos utóképzési bizottság ve­zetőjének. Az ünnepségen Sza­bó Kálmán alezredes mondott pohárköszöntőt, majd az MHSZ megyei vezetősége fo­gadást adott a felszabadulás negyedszázados évfordulója alkalmával előléptetettek tisz­teletére. Ma! számunkban: Az igazamat keresem! 3. oldal őszinte, baráti szívvel Felszabadulási rejtvénypályázat Megyénk útjain Gyorslista a lottó jutalomsorsolásról Sport 4. oldal 5- oldal 6. oldal 7. oldal Ünnepélyesen megnyitottál a megyei vendéglátó napokat Tatán a Kristály szálló nagytermében kedden dél­előtt' 10 órai kezdettel nyi­tották meg a megyei tanács kereskedelmi osztályának rendezésében a megyei ven­déglátó napokat. Az egyhó­napos ünnepségsorozat meg­nyitóján megjelent Tolmácsi Ferenc, az MSZMP megyei bizottságának titkára, Krosz- ner László, a megyei tanács vb-elnöke és dr. Vargha Gyula, a tatai városi tanács elnöke, s ott voltak a megye négy vendéglátóipari válla­latának, az általános fogyaszt tási szövetkezeteknek, vala­mint az idegenforgalmi hiva­talnak és az IBUSZ-nak a képviselői is. A most megrendezésre ke­rülő vendéglátó napok célki­tűzései közé tartozik a ven­déglátás színvonalának eme­lése, valamint az, hogy a kü-j lönböző étel- és italbemutató­kon megismertessék a válla­latok ízesnél ízesebb készít; menyeit a közönséggel. A járási tanács megtárgyalta Változatlan a közrend és közbiztonság a tatai járásban Vádlottak padján az alkoholizmus — Kocson sok a rendbontó A tatai járás községeiben tavaly sem emelkedett a bűn- cselekmények száma. Figye­lemre méltó ez azért, mert a járás területén növekedett a bel- és külföldi idegenforga­lom, ezlél együu az' alkalom például strandon történt lo­pásra, gépkocsik feltörésére. Jó dolog, hogy mégis'lényege- sen kövesebb ilyen fordult elő 1969-ben, mint az ezt meg­előző esztendőben. Említésre méltó, hogy Tata városában és a járás községeiben javult a társadalmi tulajdon védel­me. öt esztendővel ezelőtt az ilyen bűntettek száma 120 volt. Tavaly viszont csak 96 esetben kellett nyomozást el­rendelnie a rendőrségnek a köztulajdon megkárosítása mi­att. Ennek oka, hogy a vál­lalatok gazdasági vezetői na­gyobb figyelmet szentelnek a közvagyon védelmének. Három sajnálatos tényre viszont szükséges felfigyelni. Növekedett az erőszakos cse­lekmények — garázdaság, tes­ti sértés, rablás, magánlak­sértés, stb. — száma a járás­ban. A bűncselekmények döntő többségét — kivéve a be­töréseket — részeg, alkoholis­ta apák követték el család­tagjaikkal szemben. Az ilyen helyzet kihat a íiatalkorúak- ra is. Tavaly 29 esetben kel­let 14—18 évesek ellen nyo­mozást elrendelni. Ez több, mint ahány 1968-ban volt. A bűnesetek általában rossz csa­ládi környezet hatására ve­zethetők vissza Ugyancsak a túlzott italo­zás következményeként 1965 óta több mint tízszeresére emelkedett a járásban a ga­rázdaságok száma. Az elmúlt esztendőben 32 alkalommal kellett eljárni ilyen esetekben. Figyelmeztető, hogy a leg­több erőszakos cselekményt — a tatai járás községei közül — Kocson követték el. A leg­több garázda személy miatt ugyancsak Kocson kellett fel­lépni. Viszonylag sok a betö­réses lopás Tardosbányán és Környén. A második, amire szüksé­ges az eddiginél nagyobb figyelmet fordítani az, hogy ritkán küldik elvonókúrára a garázda alkoholistákat A ta­pasztalat sajnos az, hogy a rendőri intézkedés kevés ha­tást gyakorol rájuk. A ható­ságok munkáját segítené, ha ilyen ügyekben az eddiginél több segítséget adna a társa­dalom. Lényegesen növekedett a közlekedési balesetek száma is. Ezen belül több a halálos és súlyos sérülést okozó gázo­lás. A tatai járási tanács elfo-í gadta azt a beszámolót, ami­ben ezekre az adatokra hív-; ták fel a figyelmet. A tanács egyetértett azzal, hogy a rendőrség a jövőben nagyobb erőfeszítéseket tesz az erősza­kos cselekmények számának csökkentése érdekében. Több közbiztonsági akciót — pél­dául razziát — szerveznek; Helyeselte a tanács a közié-» kedési fegyelem ismertetéséi célzó propaganda fokozását is,' A tanács — egyetértve á jelentéssel —, nagyra érté­kelte azt a segítséget, amit a lakosság a közrend és közbiz­tonság őrzésének érdekében nyújtott. A munkásőrség és az önkéntes rendőrök ugyancsak sokat segítettek. Éppen ezért szükségesnek találta, hogy a községi tanácsok Bajon, Kecs­kéden és Tardosbányán azon-; kéntes rendőri testület lét­számának növeléséhez az ed; diginél nagyobb segítséget ad­janak. A cél: a termelés segítése Éjszakai szanatórium a marógépgyárhan Az esztergomi kórház és a SZIM Esztergomi Marógép­gyára szocialista szerződést kö­tött egymással- A szerződés rendkívül előnyös mindkét fél számára. Évente legalább egy­szer teljes orvosi vizsgálatban részesülnek a gyár dolgozói. Az orvosok fokozzák a gyár­ban az egészségügyi felvilágo­sítást. így akarják elérni- hogy mindenki idejébe« szóljon a betegségéről, amikor az még gyógyítható, és nem vált kró­nikussá. A szerződés Iegszembeszö- kőbb eredménye, hogy május 1-től éjszakai szanatórium lé­tesül a gyár azon dolgozó: szá­talmas munkahelyeken hosz. szabb időt töltöttek el. és sza­natóriumi tartózkodásukat az orvosi vizsgálat indokolttá te­szi. Ilyen egészségre ártalmas munkahely például az öntöde, ahol fennáll a szilikózis veszé­lye. Az érintett dolgozók nap­pal a munkahelyükön lesznek, utána pedig bevonulnak a sza­natóriumba- ahol megfelelő pi­henésükről és gyógykezelésük­ről a lehető legjobba« gondos­kodnak. A gyár cserébe különböző anyagi, műszaki támogatást nyújt a kórháznak, s így a szerződés az egészségügyi dol­Az oroszlányi bányász KISZ-bizottság mellett műkö­dő FMKT szakbizottság már­cius 28-án, szombaton ünnepi tanácskozást tartott, melyen értékelték az FMKT-mozga- lom múlt évi eredményeit, vá­zolták az ez évi feladatokat. A városi tanács nagytermé­ben rendezett ünnepségen na­gyon sok fiatal mérnök és technikus gyűlt össze, ami szintén azt bizonyítja, hogy a fiatal szakemberek komolyan veszik a mozgalmat, telve vannak alkotó elgondolások­kal. Mint dr. Gondozó György geológus, a szakbizottság ve­zetője beszámolójában han­goztatta, az Oroszlányi Szén­bányáknál évről évre szélese­dik az FMKT-mozgalom. A múlt évben a vállalat 83 fiatal mérnöke-technikusa vett részt szakdolgozatával a vállalati pályázaton. S bár néhány fia­tal erejét-felkészültségét meg­haladó témához nyúlt, azért a pályázók többsége hasznos munkát végzett, olyan témá­kat dolgozott fel, melyek nagy hasznot hoztak a vállalatnak. Sok javaslatot, ésszerűsítést megvalósítottak, illetve meg­valósítanak. A vállalat múlt évi FMKT­mozgalmában 30 fiatal szak; ember szerezte meg a Kiváló Ifjú Mérnök, illetve Technikus címet. A megyei zsűri döntése alapján három szakdolgoza­tot — Megyeri Imre—Varga Mihály, Mente Ferenc és Áb­rahám Károly munkáját — országos pályázatra küldték be. Soha József műszaki főosz­tályvezető az ez évi feladatok­ról szólt. Hangsúlyozta, az FMKT-mozgalom nem öncélú, nem szabad, hogy csak a szak- dolgozatok számában nyilvá­nuljon meg a fiatalok törek­vése. Mindenekelőtt a válla­lati szempontoknak kell érvé­nyesülniük. A fiataloknak azokat a problémákat kell megtalálniuk, melyek megol­dása előrelendíti a vállalatot, hasznos a gazdálkodás, a ter­melés szempontjából. Ebben az évben az alsótelepi mun­kahelyek gépesítése, a tech­nológia további fejlesztése a legfőbb feladat. Az Oroszlányi Szénbányák öt fiatal szakembere ötödször, hatan negyedszer, hárman másodszor teljesítették a ki­váló cím követelményeit. Az eredményesen tevékenykedő fiataloknak átnyújtották a Kiváló Ifjú Mérnök-Technikus oklevelet, az emlékplakette­ket és a vállalat pénzjutalmát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom