Dolgozók Lapja, 1969. október (24. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-01 / 227. szám

1969. ölet. 1. SZERDA AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évf. 227. sz. Ára: 80 fillér Közös erőfeszítéssel Európa népeinek biztonságáért L sonczi Pál ebédet adott Kekkonen tiszteletére Losanczi Pál, g Népköztár­saság Elnöki 3 fiácsának el­nöke, kedden Országház Vadász-termébe rj ebédet adott dr. Urho Kaiéi ( Kekkonen, a Finn Köztár ,ság elnöke tiszteletére. R .zt vettek az ebéden az ein kíséretének jagjai is. Magyar résj 51 jeden volt Xádár János, az MSZMP Központi Bizc ságának első titkára, Fock . nő, a Minisz­tertanács elnö ', Kállai Gyu- ■' 'ülés elnöke, >, Fehér Lajos, a Miniszter- ve ttesei, Kis- Elnöki Tanács i Lajos, azEl- :kára, dr. Biró ;e Lajos, dr. Nagy Józsefné, C kormány tag- ij, a gazdasági „élet több más isége. iráti hangulatú tezi Pál pohár- dott, s a többi tott: stvémép hagyo- olatainak meg­haltuk és vitat- »rszágainkat, né­lő és érdeklő 1 a szellem hat- "erénket a nem- sek megtárgyalá- fftélésein szeri n t ra a kérdésekre, amelyek szo­rosan összefüggnek Európa békéjével és biztonságával. Mondhatom ezt azért is, mert ebben a vonatkozásban na­gyon közel került egymáshoz Budapest és Helsinki neve. Ha szabad emlékeztetnem rá, itt, ebben a házban írták alá a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének tag­jai azt a felhívást, amely — a jelenlegi európai realitások­ból kiindulva — nagy jelen­tőségű javaslatokat tett az európai béke és biztonság in­tézményesítésére. — Őszintén örülünk annak, hogy a finn kormány magá­évá tette az európai bizton­ság eszméjét, s a finn fővá­rost javasolta a konferencia színhelyéül. Üdvözöljük a finn kormány kezdeményezését, meggyőződésünk, hogy az összeurópai biztonsági konfe­rencia sikeres előkészítése ügyében kifejtett erőfeszíté­sekkel Finnország is jó szol­gálatokat tett Európa minden népének érdekében. Losonczi Pál pohárköszön­tőjét viszonozva Kekkonen elnök kijelentette: — Ebben az évben olyan új törekvést figyelhettünk meg Európában, amely föld­részünk legfontosabb kérdé­sére, biztonságára próbál megoldást tálalni Az ,enó­atkozik ez azok- 1 pai biztonság kérdései megöl- y Állami házeladás Társasházzá alakíthatók és eladhatók a 12 lakásosnál kisebb házak dúsának kiinduló pontja . az az alighanem mindenütt el­fogadott tény. hogy semmi­féle pozitív eredményt nem lehet elérni erő alkalmazásá­val, vagy az azzal való fe­rn-~ hetessel. A megoldás alap­ja csak az érdekelt felek eléggé nagymérvű egyetérté­se lehet. Nekünk finneknek az a nézetünk: ha erre össz­pontosítjuk fievelmünket. ta­lán el lehet érni, hogy min­denki pozitívan és ne óva­toskodva vegyen részt közös problémáink megoldásában, így friss nézetek alakulnak ki. amelyek tovább szolgál­hatják az úi közeledési mó­dok megtalálását a régiek­kel, a zsákutcának bizonyul- takkal szemben. Dr. Úrho Kekkonent ked­den délelőtt díszdoktorává avatta az Eötvös Loránd Tu­dományegyetem, délután pe­dig a finn köztársaság elnö­ke és kísérete a Csepel Vas- és Fémművekbe látogatott el. Km számunkban: A megyei pártbizottság feladatterve 3. oldal Beszélgetés Réczei Lászlóval „Szemén nagyítóval jött a világra" 4. oldal A 27-es őrház Séta az Állatkertben 5. oldal Fiatalok egymás között 6. oldal Sport 7. oldal Szakérlelem Csatlakoznak a központi felhíváshoz Verseny vállalások a felszabadulas 25. évfordulójára Kozmikus egészségügy Szocialista űrbiológusok szimpóziuma Moszkvában hivatalos köz- berendezések és vizsgálati leménvt adtak ki arról^ hogy. anyagok cseréjének formáit szeptember 22—Z 'g a bulgá- , es módozatait. állami tulajdonban levő, li ház jellegű, 1—3 la- s házak értékesítésére lé­pégét adó korábbi rende- . la — 10 év alatt — a ta- ■'uk az OTP útján mintegy Ve. lakást adtak ei a la- . . t, magánszemélyeknek. 1'eavező tapasztalatok és a éflj, társasházjellegű épü- Ja-; lakásainak megyásárlá- íáJánti nagy érdeklődésnek - dapján került sor most az jb kormányrendeletre, »ly — mint ismeretes — (h2 lakásosnál nem nagyobb álami tulajdonú épületek társasházzá alakítását és Ja- kásainak eladását is lehetővé teszi. A kormányrendelettel együtt megjelent az építés- ügyi és városfejlesztési, a élelmezésügyi miniszter és a pénzügyminiszter együttes végrehajtási intézkedése is, amely részletesebben megha­tározza az értékesítés feltéte­leit, szabályait. A végrehajtási utasítás ha­tározza meg részletesen a házingatlanok kedvezményes árát. Az újabb rendelkezés min­denekelőtt az értékesítésre kerülő lakás bérlőjének nyújt kedvezményeket. Az új rendelet a kihirde­téssel hatályba lépett. riai Várnában ülésezett a szocialista országok űrbioló­giával és kozmikus egészség­üggyel foglalkozó állandó munkacsoportja, s ugyanak­kor tudományos szimpóziumot is tartottak ugyanezekről a problémákról. Az ülésszakon Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, a Német De­mokratikus Köztársaság, Ro­mánia és a Szovjetunió kép­viselői összegezték, milyen együttes munkát végeztek 1968—69-ben, az űrkutatásra és a világűr békés célú fel- használására vonatkozó szo­cialista együttműködés prog­ramjában résztvevő államok az űrfiziológia és az űrrepü­lések sugárvédelmi problémá­inak kidolgozásában, illetve megoldásában. Pontosan kör­vonalazták az együttes mun­kálatok terveit, egyeztették a következő időszak tudomá­nyos vizsgálatainak program­ját, meghatározták a tudo­mányos információk, vizsgáló­A részvevők megelégedés­sel állapították meg az eddig végzett munka eredményes­ségét, és nagy jelentőségét az űrbiológia és a kozmikus egészségügy időszerű kérdé­seinek együttes megoldása szempontjábóL A munkacsoport tanácsko- kozása és a szimpózium a teljes kölcsönös megértés és a testvéri barátság szellemé­ben folyt. ‘Csak néhány napja jelent meg a sajtóban az MSZMP és a Hazafias Népfront, majd ezt követően a SZOT és a KISZ felhívása a fel- szabadulás közelgő 25. év­fordulójának kiváló munka­eredményekkel való megün­neplésére. A felhívás nyo­mán megyénkben máris töbt \állalati és üzemi kollektíva határozta el, hogy munkaver- seny-vállalásokkal köszönti a jubileumot. A Tatabányai Szénbányák Xl/a bányaüzemének dolgo­zói a felhíváshoz csatlakozva vállalták, hogy 1970 április 4-ig á termelés önköltségét négy százalékkal, az üzem. költségszintet pedig hat szá­zalékkal csökkentik. A telje­sítményeket öt százalékkal növelik, s a termelés meny- nyiségi tervét maradéktala­nul teljesítik. Az üzem kol­lektívája egyúttal felhívássá’ fordult a Tatabányai Szén­bányák valamennyi üzemé­hez, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz, növeljék a válla­lat eredményeit, méltóképpen köszöntve ezzel a felszaba­dulás 25. évfordulóját. A tatabányai VII-es akna KISZ-szervezetének vezető­ségválasztó taggyűlése ha­tározatban jelentette be, hogy csatlakozik a verseny­mozgalomhoz. A taggyűlésen ezenkívül a „Televíziót min­den kisiskolának!” kezde­ményezést is helyesléssel fo­gadták. s elhatározták: tár­sadalmi munkával összegyűj­tik egy készülék árát, s megajándékozzák vele az egyik falusi iskolát. * A bábolnai fogyasztási szö­vetkezet dolgozói termelési tanácskozásukon határozták el, hogy a központi felhívást követve felajánlásokat tesz­nek a felszabadulás 25. évfor­dulójának tiszteletére. Ezek teljesítésével igyekeznek meg­szerezni a Kiváló szövetkezet címet. A reumások érdekében Hogyan tölti be hivatását a Tatabányai Szénbányák által létrehozott és fenntartott fizi­koterápiás gyógyintézet? — ezt a fontos kérdést tűzte napirendjére a Szakszerveze­tek Komárom megyei Taná­csának egészségügyi kérdések­kel foglalkozó akcióbizottsága. Almaszüret A pusztamarót! almáskertben több ezer láda telt már meg az ízletes gyümölccsel, Alkalmi meózás. Ügy látszik ízlik is. (Jusztin Tibor felvétele) Az intézmény felszereléséről nem sok szó esett, hiszen ezt — s itt ne legyen banális a kifejezés — a világszínvonal szerint szabott mércével lehet jellemezni. Az orvos rendel­kezésére áll a gyógyításhoz elektro-fizikoterápia gyógytor­na, medencefürdő, iszap- vagy kénpakolás, súlyfürdő, víz­alatti masszázs, és így to­vább. Hamarosan megkezdi működését a szénsav-gázfür- dő és a szénsavas fürdő. Két éven belül 30 ágyas fekvő­osztállyal egészül ki az in­tézmény. A másfél éves működés alatt mintegy 5900 beteg for­dult meg ebben a rendelő­ben, ahol csaknem 155 ezer kezelést végeztek el. Termé­szetesen nemcsak a Tatabá­nyai Szénbányák dolgozóit, hanem az egyéb SZTK-be- utaltakat is kezelték itt. Az akcióbizottság ugyanak­kor számba vette, hogyan le­hetne az intézmény csaknem páratlan adottságait az eddi­ginél jobban kihasználni. A napi átlagos 370 kezelésnél ugyanis többet tudnának nyújtani. A tatabányai és a környéken lakó mozgásszervi betegségben szenvedők ré­szére számottevő könnyítés lenne, ha nem kellene felke­A jobb kihasználást fékezi, az adminisztrációs renddel járó néhány ellentmondás. Az intézményt — mint jeleztük — a Tatabányai Szénbányák létesítette és tartja fent. Az itt dolgozó szakorvos nem az SZTK alkalmazottja. Ebből következett, hogy a kezelés ki­egészítésére gyógyszert, ami gyakran szükséges — nem ír­hatott fel SZTK-vénvre. Fürdőjegyet is csak az in­tézményen kívüli illetékes SZTK orvos adhat. Előfordul, hogy a fizikoterápiás intézet szakorvosa a kúra meghosszab­bítását vagy módosítását lát­ja jónak. Ilyen esetben a be­tegnek ismét más orvoshoz kell fordulnia az előírás sze­rinti jegyekért Az akcióbizottság tanácsko­zásán részt vettek a me i tanács egészségügyi oszt; nak, a megyei kórháznak, a betegbiztosítás megyei igazga­tóságának vezetői is. és állás- foglalásaikkal hozzájárultak a betegellátás további .’vitásá­hoz. A rendelőintézet szakor­vosának társadalom’ ’ztosítási hatáskört adnak. így irdítik el az akadályt a vények fel­írása elől. A fürdőjegyek rer, lésének rendszerét azonban csak or­szágos főhatóság hozzájárulá­resniök a távolabbi budapes- sával lehet megváltoztatni ti gyógyintézeteket. Lehetőség nyílhat arra is, hogy a külön­böző fürdőkbe utaltak egy há­nyadát — a betegség termé­szete szerint — helyben ke­zeljék. Ilyen módon jelentős összegeket lehetne megtaka­rítani, s ami a legfőbb a reu­mások állapota javulhatna. Hamarosan megteszik a szűk séges felterjesztést. Az ered­mény — remélik nagyon so­kan — nem marad el, és a Tatabányán működő nagysze­rű intézmény az eddiginél több, mozgásszervi bántalmak- tól szenvedő beteg számára hozhat enyhülést. ___ .....

Next

/
Oldalképek
Tartalom