Dolgozók Lapja, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-01 / 176. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK I 0oi6OEdK&m ’péntek* U AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 80 fillér CEPAEMHO nPUBETCTBYEM B HAUIEÜ OMACTM AEIiyTATOB.BEPXOBHOrO COBETA CCCP! Szeretettel köszöntjük megyénkben a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldötteit! A szovjet parlamenti küldöttség győri látogatása A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának . hazánkban tar­tózkodó küldöttsége, élén Pjotr Mironovics Maserovval, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének tagjá­val, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagjával, a Belorusz Kommunisa Párt Győri Vagon- és Gépgyárt«.' Velük volt dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter. Pap János, az országgyűlés honvédelmi bizottságának el­nöke, Pataki László, a Győr- Sopron megyei pártbizottság első titkára. Lombos Ferenc, a megyei tanács végrehajtó A Minisztertanács napirendién: fl magyar-szovjet együttműködés műszaki-tudományos téren A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Meghallgat­ta Apró Antalnak, a kormány elnökhelyettesének tájékozta­tóját a Magyar—Szovjet Gaz­dasági és Műszaki-Tudomá­nyos Együttműködési Kor­mányközi Bizottság 8. ülésé­ről. A bizottság megállapította, hogy lényegében mindkét fél teljesítette a legutóbbi, múlt év októberében tartott ülésén hozott határozatokat. Növel­ték a műszaki-tudományos együttműködés hatékonyságát és intézkedéseket tettek új együttműködési formák kifej­lesztésére. Jelentős munkát végeztek mindkét fél illeté­kes szervei az 1971—75. évi népgazdasági tervek összehan­golásában. A bizottság elismerően ér­tékelte a vegyipar műszaki­tudományos közvetlen együtt­működésének eddigi eredmé­nyeit, melynek során Magyar- ország az utóbbi 10 évben a vegyipar, a kőolajfeldolgozó ipar és az alumíniumipar ré­szére 20 komplett üzemet vá­sárolt teljes dokumentációval a Szovjetuniótól, ugyanakkor 15 komplett műanyag- és lakk­festékgyártó berendezést szál­lított. A bizottság azt java­solta, hogy szélesebb körben alkalmazzák az együttműkö­dés új formáit. A hosszúlejáratú egyez­ményben előirányzott köl­csönös szállítások keretében az áruforgalom az idén a ta­valyihoz képest 7 százalékkal nő. A traktoripar és a mező­gépgyártási munkacsoport 14 géptípus gyártásszakosítását, a szerszámgépipari munkacso­port pedig — az 1971—75. évi fejlesztési tervek koordinálá­sa során — 70 szerszámgép kölcsönös szállítását egyeztet­te. A gyógyszeripari munka­csoport 79-féle gyógyszerké­szítmény és 38-féle orvos- technikai cikk szakosított gyártásában és kölcsönös, szál­lításában állapodott meg. A bizottság újabb négy — elektronikai, építő- és útépí­tő, gépipari, belkereskedelmi és építőanyagipari — állandó ágazati munkacsoport szerve­zését határozta el. Ezekkel együtt a népgazdaság külön­böző ágazataiban 19 ilyen munkacsoport működik. A Minisztertanács a tájé­koztatót jóváhagyólag tudo­másul vette és megbízta az érdekelt minisztereket és or­szágos hatáskörű szervek ve­zetőit, hogy a kormányközi bi­zottság 8. ülésén elfogadott határozatok végrehajtására te­gyék meg a szükséges intéz­kedéseket. Apró Antal ezután á Köl­csönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa Végrehajtó Bizottságá­nak — Moszkvában Július 16 —17-én tartott — 42. üléséről jBámblt be, ■ v ' 1 A Végrehajtó Bizottság jó­váhagyta a szocialista gazda­sági integráció komplex prog­ramjának kidolgozására lét­rehozott munkacsoportok rész­letes munkaterveit. Mint ismeretes, a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Taná­csa 23. ülésszakán a tagálla­mok elhatározták, hogy együtt­működésük további elmélyí­tése, tökéletesítése és a szo­cialista gazdasági integráció kifejlesztése céljából komplex programot dolgoznak ki azok­ról a szükséges gazdasági és szervezési intézkedésekről, amelyeket, valamennyi tagál­lam érdekeinek figyelembevé­telével. szakaszosan fognak megvalósítani. A létrehozott hét munka- csoport tervei a szocialista gazdasági integráció legfonto­sabb kérdéseinek tanulmá­nyozását, többek között az alapvető gazdaságpolitikai kérdésekről szóló konzultá­ciók tartalmát és formáit, egyes iparágak és termékfaj­ták együttes tervezését, a KGST-országok közös valutá­jával kapcsolatos kérdéseket, a hitelezési rendszer fejlesz­tését, a Nemzetközi Beruhá­zási Bank feladatait, a külke­reskedelmi szerződések rend­szere, valamint az árrendszer tökéletesítését írják elő. A kormány a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette és megállapította, hogy a kö­vetkező időszakban a legfon­tosabb teendő a javaslatok ki­dolgozása. Ezért felhívta az illetékes miniszterek figyel­mét, hogy különös gondot for­dítsanak a javaslatok elkészí­tésére és összpontosítanak megfelelő erőt erre minden érintett szervnél. A Minisztertanács jóváha­gyólag tudomásul vette to­vábbá, hogy július 17-én Moszkvában az érdekelt szo­cialista országok — Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, a Szovjetunió — aláírták az INTERCHIM nevű Nemzet­közi Vegyipari Együttműkö­dési Szervezet megalakításá­ról szóló egyezményt A Minisztertanács ezt kö­vetően megtárgyalta a mun­kaügyi miniszter és a Szak­| szervezetek Országos Tanácsa ! elnökségének előterjesztését az új Munka Törvénykönyve vég- I rehajtásanak tapasztalatairól. I Megállapította, hogy a tör­vény alapvető célkitűzései he­lyesnek bizonyultak. A mun­kajogi szabályok az új gazda­ságirányítási rendszerrel össz­hangban állnak és elősegítik érvényesülését. Ugyanakkor a helyes célkitűzéseket még nem mindenütt érvényesítik, a vál­lalatok nem használják ki kel­lően a Munka Törvénykönyve adta lehetőségeket. A Minisztertanács a beszá­molót elfogadta és felhívta a munkaügyi minisztert, hogy továbbra is ellenőrizze a kol­lektív szerződések megtartá­sát és törvénysértés esetén te­gye meg a szükséges intézke­déseket. A kormány felkérte a Szak- szervezetek Országos Taná­csát, hogy kísérje figyelemmel és segítse elő a kollektív szer­ződések maradéktalan végre­hajtását. A munkaügyi mi­niszter más minisztériumok­kal, valamint a szakszerveze­tekkel, társadalmi szervekkel együttműködve fokozottan gondoskodjék a munkajogi kérdések széles körű ismer­tetéséről. . A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter jelentést tett a Moszkvában, augusztus 20-a és szeptember 2-a között ren­dezendő I. Magyar Mezőgaz­dasági és Élelmiszeripari Ki­állítás előkészületeiről. A ki­állítás célja, hogy bemutassa a két ország élelmiszergazda­sága közötti műszaki-tudomá­nyos és gazdasági együttmű­ködés újabb eredményeit, a továbbfejlesztés lehetőségeit és szemléltesse a magyar mező- gazdaság és élelmiszeripar nö­vekvő exportképességét. A Mi­nisztertanács a jelentést tudo­másul vette. A kormány meghallgatta a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter beszámolóját a nyári betakarítási munkála­tokról. A beszámoló megálla­pította, hogy a termés betaka­rítása jó ütemben folyik, a felvásárlás zavartalan. A Mi­nisztertanács a tájékoztatást tudomásul vette, majd egyéb ügyeket tárgyalt. KÁDÁR]ÁN0SFOGADTA FRANZ MUHRIT Kádár János, az MSZMP KB első titkára fogadta a ha­zánkban tartózkodó Franz Muhrit, az Osztrák Kommunis­ta Párt elnökét. A baráti szíyé- lyes légkörű beszélgetésen a nemzetközi kommunista- és munkásmozgalom időszerű fel­adatait, valamint a két pártot kölcsönösen érdeklő kérdése­ket tekintették át. (MTI) Kádár János megkezdte szabadságát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára augusztus 1-én meg­kezdte évi rendes szabadsá­gát. (MTI) Barátaink látogatásának fotodokumentumaiból: a szovjet küldöttség a Gellért-hegyen. Központi Bizottságának első titkárával, pénteken Győrbe látogatott. A szovjet vendégeket Győr- Sopron megye határán a me­gye vezetői fogadták. Pataki Lászlónak, a megyei pártbi­zottság első titkárának üd­vözlő szavai után a kül­döttség a megyei tanácsot ke­reste fel, ahol Lombos Fe­renc, a végrehajtó bizottság elnöke adott tájékoztatót a megye életéről, fejlődéséről, eredményeiről. Ezt követően a szovjet vendégek elbeszél­gettek a megye és a város vezetőivel, országgyűlési kép­viselőivel. A szovjet parlamenti kül­döttség délután ellátogatott a bizottságának elnöke. vala­mint F. J. Tyitov, a Szov­jetunió budapesti nagykö­vete. A Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának küldöt­tei rövid tájékoztatót hall­gattak meg a gyár tevékeny­ségéről, export-munkájárol, fejlesztési terveiről, majd megtekintettek több üzem­részt. A látottakról, benyo­másaikról nagy elismeréssel nyilatkoztak. Kitüntető megtiszteltetés számunkra, hogy a szovjet parlamenti küldöttség prog­ramjának következő állomá­sa nálunk lesz: ma Komárom megye életével, munkájával és dolgozóival ismerkedik a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának küldöttsége. Nixon bukaresti látogatása előtt Ä Lumea című román po­litikai hetilap csütörtökön megjelent számában cikk jelent meg „Augusztus 2-án kezdődik Richard Nixonnak, az Egyesült Államok elnö­kének romániai látogatása” címmel, az elnök fényképé­vel. Az írás utal rá, hogy az Egyesült Államok elnöke feleségével hivatalos látoga­tásra Romániába érkezik. Közli a továbbiakban az ame­rikai elnök itaháaaf étetraj­zi adatát, majd a követke­zőképpen fejeződik be: „A román nép üdvözli Richard Nixon elnök látogatását ab­ban a meggyőződésben, hogy a látogatás hozzájárul a kü­lönböző rendszerű országok békés együttműködésérv ala­puló politikai enyhüléshez, a nemzetközi együttműködés, a béke érdekét szolgálja”. A román nép a hagyományos „bún venit”-tel üdvözli az amerikai elnököt — írja a Korszerű a gyógyítás a komáromi járásban Bevált a gondozásos rendszer — Több segítséget a védőnőknek Az egészségügyi dolgozók munkájáról elismeréssel nyi­latkozott tegnapi ülésén a ko­máromi járási tanács. A já­rásnak "mintegy 70 000 lako­sa van, s csaknem 95 000-en jelentek meg orvosi rendelő­ben ez év első negyedében. Ezt az óriási forgalmat első­sorban a 21 körzeti orvos lát­ta eL Jó lenne — foglalt ál­lást a járási tanács —, ha az eddiginél megalapozottabb szakmai megállapítások előz­nék meg a betegek szakorvo­si beutalását. Kisbér és Ko­márom körzetében néha há­romszor annyi a beküldőitek száma, mint a távolabbi vi­dékeken lakók közül. Nem mindig a fokozott igényesség indokolja a többletet. A já­rási tanács egészségügyi cso­portja ezért a jövőben foko­zott gondot fordít arra, hogy a szakrendelésekre szóló be­utalások lehetőleg minden esetben a szükségnek megfe­lelően történjenek. Az utóbbi évek tapaszta­lataiból joggal arra lehet kö­vetkeztetni, hogy a lakosság elégedett a körzeti orvosok gyógyító tevékenységével. Nagyban hozzájárult ehhez a gondozásos rendszer kiterjesz­Nőtt a szakszervezeti megyebizottságok szerepe Az SZMT ülése A szakmai megyebizottságok irányító, ellenőrző és segítő tevékenységének tapasztalata­it vitatta meg csütörtökön délelőtt a Szakszervezetek Megyei Tanácsának ülése. Az előterjesztéshez a tanácskozá­son Boda László, az SZMT vezető titkára fűzött kiegé­szítést. Az új gazdasági mechaniz­mus viszonyai között megnö­vekedett a megyebizottságök szerepe és feladatköre, foko­zódott önállóságuk — állapí­tották meg a tanácsülésen. Ennek megfelelően fejlődött, csiszolódott munkastílusuk is. Az új körülményeknek meg­felelően alakították ki a tár­sadalmi munkabizottságokat, s így az egyes részterületek­kel alaposabban képesek fog­lalkozni. A vezetők között növekedett a magasabb állami és mozgalmi iskolai végzett­séggel rendelkezők aránya, A testületi vezetés «ánygnalát, kollektív jellegét azonban még tovább szükséges fokoz­ni. Ez feltétele annak, hogy több és jobb útmutatást ad­hassanak az alapszervezetek­nek a határozatok és irányel­vek feldolgozásához. Az ülésen elfogadott hatá­rozat javasolja a megyebizott­ságoknak, . hogy fordítsanak fokozottabb figyelmet az alap­szervezetekben a szakszerve­zeti demokrácia fejlesztésére. Törődjenek többet a műhely­bizottságok és a bizalmi-há­lózat munkájával. Munkál­kodjanak azon, hogy az alap­szervezetekben a hatáskörö­ket helyesen osszák el és határozzák meg. Fokozzák tovább a taggyűlések szere­pét, s szorgalmazzák, hogy ne csupán már eldöntött kérdéseket terjesszenek oda. így érhetjük el a szakszerve­zeti demokrácia további el­mélyülését — állapította meg tése. Megmutatkozik ez a töb­bi között a 60 éven felüliek ellátásában. Ez is közrejátszik abban, hogy a járás területén számos idős ember végez ma is aktív munkát A további tennivalók közé sorolta a járási tanács a je­lenleg még üres császári kör­zet mielőbbi betöltését. A kö­zelebbi tervek között szerepel központi ügyelet szervezése Komáromban. Későbbi idő­pontban Kisbéren is létesíte­nek majd hasonló szolgála­tot. A megoldás a jármű be­szerzésétől, gépkocsi és asszisz­tens alkalmazásának lehetősé­gétől függ. A járási tanács külön elis­meréssel emlékezett meg az orvosok munkájához nélkülöz-* hetetlen kiegészítést nyújtó egészségügyi dolgozók szor­galmáról. Az ő tevékenységük egyik eredménye, hogy a já­rásban a csecsemőhalandóság kedvezőbben alakult az orszá­gos átlagnál. Nehézséget okoz a járásban a védőnők hiánya. Ennek oka elsősorban az, hogy nem tud­nak elegendő lakást adni a számukra. Nehézséget okoz a közlekedési eszközök hiánya. Egy-egy védőnőnek sokat se­gítene, ha kerékpárt kapna. Ezzel a lehetőséggel azonban eddig nem éltek, pedig meg­kaphatnák a kerékpárt. A járási tanács úgy határo­zott, hogy az egészségügyi el­látás fejlesztése érdekében megosztják a súri, az ácste- széri és a csatkai körzeteket. A végrehajtó bizottság köte­lességévé tették, hogy teremt­se meg a szükséges feltétele­ket. A tennivalók közé sorol­ták a védőnők létszámában mutatkozó hiány megszünteté­sét. Intézkednek, hogy a le­hetőségekhez mérten lakáshoz juttassanak védőnőket. A to­vábbiakban arra törekszenek hogy a beiskolázás irányítá­sával az eddiginél többen vá- . lasszák est a hivatást. í ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom