Dolgozók Lapja, 1969. június (24. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

2 DOEGOZÖK LAPJA 1969. június 1. T&sáraan Komócsin Zoltán nyilatkozata A kommunista és mun­káspártok június 5-én Moszkvában kezdődő nem­zetközi tanácskozásának elő­készítő bizottsága pénte­ken, a szovjet fővárosban befejezte munkáját. Komó­csin Zoltán, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az előkészítő bizottság mun­kájában résztvevő magyar küldöttség vezetője, vála­szolt Hával Józsefnek, az MTI és Nemes Jánosnak, a Népszabadság moszkvai tu­dósítójának kérdéseire. Kérdés; Hogyan értékeli Komócsin elvtárs a kom­munista és munkáspártok tanácskozását előkészítő 15 hónapos időszakot és az előkészítő bizottság most be­fejeződött moszkvai ülés­szakának eredményeit? Válasz: Az előkészítő bi­zottság munkájában részt vett testvérpártok képvise­lői nagy feladatot oldottak meg. Többször is, részletek­be menően megvitatták a fő dokumentum-tervezetet, és a testvérpártok központi bizottságainak állásfoglalá­sai után most alapul el­fogadták és a nemzetközi tanácskozás elé terjesztik azt. Az előkészítő bizottság alapul elfogadta és a nem­zetközi tanácskozás elé ter­jeszt még három fontos dokumentum-tervezetet: a vietnami nép harcával való szolidaritás nyilatkozatát; a világ népeihez intézendő bé­kefelhívást; valamint a Lenin-centenárium megün­neplésére felszólító állás- foglalás tervezetét. A test­vérpártok túlnyomó több­ségével együtt mi is azt valljuk, hogy a fő doku­mentum-tervezet teljes mér­tékben megfelel a múlt év februárjában, a budapesti találkozón a nemzetközi ta­nácskozásra közösen elfo­gadott napirendnek: „Az imperializmus elleni harc feladatai a jelenlegi sza­kaszban és a kommunista és munkáspártok, valamint az összes antiimperialista erők akcióegysége”. Kérdés: Eszerint az elő­készítő munka fő eredménye abban összegezhető, hogy elkészültek a fő okmányter­vezetek? Válasz: Mi a magunk ré­széről az egész előkészítő munkafolyamat nagy jelen­tőségét abban látjuk, hogy fokozatosan, lépésről lépésre előrehaladva, egyre erősebb lett az egységre való tö­rekvés a kommunista és munkáspártok között. En­nek során kifejezésre ju­tott a testvérpártok egysé­ges akarata az antiimperi­alista harc egyéb erőivel Peron elnök 1955-ben tör­tént megbuktatása óta Ar­gentína nem élt át olyan nagyméretű sztrájkot, mint a mostani. Nyugati tudósítók közölték, hogy Buenos Aires pénteken félig kihalt város látványát nyújtotta. A gyárnegyedekben .a munka szünetelt, mert a dolgozók eleget tettek a szak- szervezetek 24 órás sztrájk­ra szóló felhívásának. Har­minc év óta először a köz­szállítási vállalatok dolgozói is csatlakoztak a gyári mun­kásokhoz és így az utcákon csupán magángépkocsik köz­lekedtek. A fővároson kívül a sztrájk igen nagyméretű Mendezlozában, Tucumán- ban, Rosarióban és Cordobá- ban. Cordoba — az AP ameri­kai hírügynökségnek a hely­színre kiküldött tudósítója szerint — olyan képet lyújt. mintha ott egy háborús film felvételeit forgatnák. A kü­lönös ?g csak az, hogy itt .lem vaktöltényekkel lőnek. A karhatalom a légiúton oda­szállított csapaterősítésekkel együtt harcban áll a katonai rendszer ellen tüntető mun­kásokkal és diákokkal, akik a város számos pontján el­váló szorosabb együttműkö­désre. A tévedés veszélye nél­kül még azt is állíthatjuk, hogy a tizenöt hónapos elő­készítő munkának, — egyéb­ként minden mást megelőző, — legnagyobb eredménye, amiért érdemes volt időt áldozni és / erőfeszítéseket tenni az, hogy ma a nem­zetközi munkásmozgalom egysége erősebb, a közös összefogás kilátásai össze­hasonlíthatatlanul jobbak, mint az elmúlt év elején voltak, amikor Budapesten munkához kezdtünk. Kérdés: Komócsin elvtárs az egész 15 hónapos idő­szakban részt vett az elő­készületekben és közelről figyelemmel kísérhette a munka alakulását. Miben látja ennek a tevékenység­nek legjellegzetesebb sajá­tosságait és legfontosabb ta­nulságait a nemzetközi kom­munista mozgalom fejlődése szempontjából? Válasz: Az előkészítő bi­zottság valamennyi ülésén a résztvevő küldöttségek nyílt, elvi, elvtársi vitát folytattak. Ezt természetes­nek tartjuk. A mai világ- helyzet és a nemzetközi kommunista mozgalom ál­lapota indokolttá teszi a vi­tákat. Egy dologban azonban nincsen vita a testvérpár­tok között. Valamennyien egyetértenek abban — s ezt a meggyőződésüket a kül­döttségek nyomatékosan ki­fejezésre is juttatták —, hogy az egész előkészítő munkát az elvtársi nyíltság, a demokratizmus és a kol­lektivitás szelleme hatotta Prága IX. kerületének 1200 pártmunkását tájékoztatták szombaton a prágai CKD gyárban, a pénteken befeje­ződött pártplénumról a Cseh­szlovák Kommunista Párt vezetői. A megjelentek nagy tapssal köszöntötték Gustáv Husákot, a CSKP KB első titkárát, Ludvik Svoboda köztársasági elnököt és Old- rich Cernik miniszterelnököt. Ludvik Svoboda szólt el­sőként majd Gustáv Husák szólt Prága legnagyobb mun­káskerületének pártaktivis­táihoz. Rámutatott a pléruim jelentőségére és megvilágí­totta a kialakult válságos helyzet okait. Részleteiben megbírálta az opportunista és jobboldali elemek tevé­kenységét, akik kihasználva a megújhodási folyamatot, támadást intéztek a társada­barikádozták magukat. Az előrenyomuló katonaság csak igen lassan tudja felszámol­ni az ellenállási fészkeket. Épületállványokról, házte­tőkről lőnek a karhatalomra. Az AFP jelentése szerint az összetűzéseknek eddig leg­alább 15 halálos áldozata és igen sok súlyos sebesültje van. Guillermó Borda argentin belügyminiszter pénteken fel­kereste Ongania köztársasá­gi elnököt, hogy a tábornok­elnökkel megtárgyalja a vál­ságos helyzetet. Az elnöktől távozóban újságíróknak ki­jelentette: „Vannak clyan szélsőséges vezetők, akik ká­oszt és anarchiát akarnak te­remteni. Az eseményekben olyan politikai vezetők is közrejátszanak, akiknek egyetlen programjuk van: a kormány megbuktatása. Ez a légkör példa nélkül álló az ország történetében”. A belügyminiszter szerint a cordobai zavargásokat kül­földi elemek irányították, de ezeket nem volt hajlandó megnevezni. Ezzel kapcsolat­ban az AFP tudósítója fel­hívja a figyelmet arra. hogy a városban letartóztatott munkások közül igen sok a perui és bolíviai származá­sú. át. Az előkészítő munkának ebben a jellegében megnyil­vánul az a jóviszony, meg­testesül az a jó kiindulás, amely a legalkalmasabb ar­ra, hogy a nemzetközi kom­munista mozgalom egysé­géért folytatott harc a jö­vőben még eredményesebb legyen. Kérdés- Tudjuk, nem akar jóslásokba bocsátkozni Ko­mócsin elvtárs. mégis, talán mondhatna pár szót, mit vár a június 5-én kezdődő nemzetközi tanácskozástól? Válasz; Azt túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy a kommunista és munkás­pártok június 5-én Moszk­vában kezdődő tanácskozása — hála a testvérpártok kol­lektív erőfeszítéseinek — jól megalapozott. A vita alapjául szolgáló fő doku­mentum-tervezet és a többi előterjesztés is nag^ lehető­séget biztosít arra. hogy a testvérpártok küldöttségei­nek vezetői nyílt, elvi esz­mecsere keretében kifejt­sék álláspontjaikat a mai világhelyzet fő kérdéseiről, valamint a nemzetközi kommunista mozgalomban és az összes antiimperialista erők egységének kikovácso­lásáért folytatott harcban előttünk álló feladatokról. A kommunista és mun- káspár,tok nemzetközi ta­nácskozása, a nemzetközi kommunista mozgalom egy­ségéért folytatott küzdelem és erőfeszítések igen fontos állomása lesz. Biztosak va­gyunk abban, hogy a júni­us 5-én kezdődő megbeszé­lések új távlatokat nyitnak meg előttünk és a jövőben elérhető új sikerek forrásá­vá válnak. ta párt vezető szerepe ellen, semmibe vették a párt funk­cionáriusait, bemocskolták a párttagok ezreinek becsüle­tét és vissza akarták állítani a polgári társadalmi rendet. Kijelentette: A párt gyenge­sége mutatkozott meg abban, hogy nem bírta megfékezni ezeket az erőket, amelyek nem viselkedtek becsületesen a néppel és a szocializmus­sal szemben. Foglalkozott a CSKP KB első titkára a kommunisták egyesítésének kérdésével. A májusi plénum újólag hang­súlyozta, hogy a CSKP mar­xista—leninista párt, a mun­kásosztály és a dolgozó nép pártja, hogy következetesen be akarja tartani a marxista tanításokat és programot, amelynek részét képezik az internacionalista kötelezett­ség'-- is. A pártot egyesíteni kell a különböző opportunis­ta, kispolgári, szociáldemok­rata és burzsoá befolyás el­leni harcban. Ezzel összefüg­gésben kifejezte azt a véle­ményét. hogy aki nem kí­vánja elfogadni a párt alap­elveit, az nem tartozik a párt soraiba. Foglalkozott gazdasági kér­désekkel is, amelyekről át­fogóan a CSKP KB őszi plé­numa tárgyal majd. Az üze­mekben azonban — hangsú­Négy napon belül 65 em­bert tartóztattak le Athén­ben és Szalonikiben és eb­ben a számban nem szere­pelnek a tartományi szék­helyeken feltehetően ugyan­csak letartóztatott király­párti személyek — jelenti Athénből az AFP-hírügy- nökség. Ismeretessé vált, hogy a nyugalmazott tá­bornok letartóztatása, ame­lyet csak háromnapos ké­séssel, pénteken jelentettek be, nem volt elszigetelt je­lenség. Az Athén környékén foganatosított 65 letartózta­tás jobboldali politikai be­állítottságú, royalista kö­röket sújtott, közöttük nyu­galmazott tábornokokat és ezredeseket, valamint aktív katonatiszteket és rendőr­tiszteket. Pénteken este arról ér­kezett hír, hogy négy ismert Ducios beszéde Jacqües Duclos, akit a Francia Kommunista Párt indít a franciaországi el­nökválasztásokon, péntek es­te beszédet mondott a fran­cia televízióban. Ducios kijelentette: a francia nép által a népsza­vazáson elutasított politiká­nak tudható be, hogy ala­csonyak a munkabérek, rosszabbodott a társadalom- biztosítási rendszer és na­gyok az adók, amelyek nem­csak a dolgozókat, hanem a magánkisiparosokat, kiske­reskedőket, és kisvállalko­zókat is sújtják. A Francia KP jelöltje hangsúlyozta, hogy ő az egyetlen, aki e politika valódi megváltozta­tásának programjával lép fel és rámutat a cél elérésé­hez szükséges eszközökre is. Viefnomi helyzetjelentés A Buddha születésnapja alkalmából a DNFF által meghirdetett 48 órás és a saigoni kormány által be­jelentett 24 órás tűzszünet lejártával szombaton reggel, helyi idő szerint hat óra után Dél-Vietnamban ki­újultak az ellenségeskedé­sek. Az AFP-nek a dél-vietna­mi hadszíntérre kiküldött tudósítója a légiúton szállí­tott amerikai 101. hadosz­tály egyik magasrangú tiszt­jét idézte, aki megerősítet­te, hogy az amerikai ejtő­ernyősök teljesen kiürítették a hírhedt „Hamburger”- dombot. Prágai pártmunkások tájékoztatása Letartóztatási hullám Görögországban lyozta — nem lehet őszig várni, sok dolgot azonnal rendbe kell hozni. Külpolitikai kérdésekről szólva hangsúlyozta, hogy a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal fennálló szövetség, a Varsói Szerző­dés keretein belül, az egyet­len biztosítéka Csehszlovákia nyugodt életének és bizton­ságának. Kijelentette: A Központi bizottságnak az a véleménye, hogy hozzávetőlegesen egy év alatt teljesen rendezni le­het mind belső, mind külső vonatkozásban a problémá­kat. Oldrich Cernik miniszter- elnök részletesen foglalkozott gazdasági kérdésekkel. Hangsúlyozta: a jelenlegi legfontosabb feladat, a stabi­lizációs gazdasági intézkedé­sek teljesítése, amelyeket az elmúlt hetekben fogadtak el. A három párt és állami ve­zető beszédét gyakran szakí­totta félbe nagy taps. Külö­nösen amikor a Szovjetunió­val és a testvéri szocialista országokkal szembeni hűség­ről szóltak. Szombaton Csehszlovákia kerületeiben és járásaiban is tartottak aktívaüléseket, amelyeken a KB tagjai szá­moltak be a plénum dönté­seiről. újságírót vettek őrizetbe At­hénben. Közülük ketten úgynevezett „szabadúszók” voltak, a másik kettő pedig nagypéldányszámú athéni lapok munkatársa. Közben tovább folyik a leszámolás a baloldallal is. Pénteken egy . szaloniki bí­róság különböző vádakkal — amelyek között gazda­sági szabotázs és „a tár­sadalmi rend megdöntésére irányuló propaganda” is szerepelt — ítéletet hirde­tett a görögországi „hazafi­as front” 39 tagjának pe­rében. Három vádlottat, kö­zöttük Alexisz Papalexu 48 éves kommunista újságírót, életfogytiglani börtönre ítélt a bíróság. A többiek bün­tetése három hónaptól 25 évig terjed. Csak két vád­lottat mentettek feL lom fő ereje — a kommums­Valóságos ostromállapot Argentína több városában Egy hét a világpolitikában Eseményekben gazdag volt a hét, s az alább közölteken kívül okkal lehetne még tár­gyalni fontos problémákat, mindenekelőtt a hétről-hétre fő- és állandó válságnak szá­mító vietnami háborút, amelyben sajnos a helyzet változatlan, s csupán az ér­demelt különös figyelmet: hogy „házi válság’’ kereke­dik a Washington és saigo­ni bábja nézetkülönbségei­ből. (Persze a „farok” csak Fock Jenő A magyar—osztrák kap­csolatokon túlmenően, nem­zetközi jelentőséget éppen az adott miniszterelnökünk ausztriai tárgyalásainak, hogy a fő téma az európai biztonság volt. Abban — Fock Jenőnek a pénteki saj­tóértekezletén elmondott sza­vai szerint — alapvetően egyeznek a két fél nézetei, hogy: meg kell rendezni az összeurópai értekezletet e tárgykörben. Ekként a ma­gyar—osztrák tárgyalás fon­tos része lett annak a folya­azért kísérelheti meg csóvál» ni a „kutyát”, mert befolyá­sos amerikai körök állnak Saigon és a háború folytatá­sa mögött.) A főbb esemé­nyek sorában mostanában mind gyakrabban szerepel­nek kontinensünk ügyei; a két világrendszer határán egyre követelőbben, egyre sürgetőbben jelentkezik az európai biztonság problémá­ja. Ausztriában matnak, amelyet a budapesti felhívás nyomán a finn kor­mány kezdeményezése indí­tott el. Fock Jenő bécsi út­jának e momentuma beleil­lik a szocialista és más euró­pai országok erőfeszítéseibe, s nyilvánvalóan jelzi, ogy valójában mit is kell érte­nünk a konferencia előkészí­tési szakaszán, amelynek tar­talma és hosszúsága viszont már vita tárgya nemcsak a NATO-országok, hanem pél­dául Ausztria és köztünk is. Pártplénum Prágában Aligha vitatható, hogy a csehszlovákiai antiszocialista erők sok kárt okozott tevé­kenysége következményeinek felszámolása és a velük kap­csolatos nyugati remények végleges lehűtése közvetve — és alapvetően — érinti az európai biztonság kérdését. A csehszlovákiai szocialista konszolidáció fontos állomá­sa volt a héten k CSKP Köz­ponti Bizottságának plénu­ma, amelyen a párt első tit­IJrnák előtt Az sem kétséges, hogy kontinensünk politikai lég­körét, s a kelet—nyugati kapcsolatokat is befolyásol­ja, ki lesz az Elysée-palota új lakója. Ez a kérdés alig­ha dől el az elnökválasztás első fordulójában. Ekképpen az utóbbi két év alatt tizen­kettedszer kell urnához já­rulniuk az emiatt egyre jobban zúgolódó franciáknak. Nem új dolog, hogy Pompi­dou és Poher a nagytőke két variánsa. Ennek megfelelően programjuk is sokban hason­ló. Az Humanité „pom-po- her” szóvicce teljesen jogos. Ami Pompidout illeti, két­ségtelen, hogy máris végre­hajtotta azokat a változtatá­sokat de Gaulle vonalán, kára, Gustáv Husák tartott beszámolót, megjelölte c fő feladatokat és elemezte va­lamennyi ellentmondásában a kialakult helyzetet. Husák alapvetőnek minősítette a párt marxista—leninista egy­ségének helyreállítását,'* mert csak ekként növelhető a CSKP cselekvőképessége, ami az ország feltornyosult gazdasági problémái megol­dásának záloga. a franciák amelyek á gaulléisták és a mögöttük álló tőkés körök szemszögéből elkerülhetetle­nek és szükségesek voltak. Poher viszont az atlantisták törzskörének „bosszúját” képviseli. így mégiscsak te­temes a különbség Pompidou újsütetű atlantizmusa és Po­ll—í között. Pompidou a gaulleizmus revideált politi­káját jelenti, foher a koráb­biak teljes elvetését. A meg­osztott baloldalnak sok sza­vazata vész el — éppen a megosztottság folytán. Pedig ha Ducios lehetne a második helyezett az első forduló után, számottevő szavazat- mennyiség adhatna figyel­meztetést már a startnál az új elnöknek. A NATO és a Közel-Kelet A francia helyzet alakulá­sa élénk izgalmat kelt nyu­gati körökben. E tekintetben a legharsányabban persze a nyugatnémetek — főleg az „erős ember”, Strauss — vi­selkednek. Éppen emiatt sem minősíthető csupán rutinta­lálkozónak a NATO-hadügy- miniszterek heti brüsszeli konferenciája, amelynek a fegyverkezési program szere­pelt napirendjén és .und több szó esett — és várha­tóan esik még — a nyugat­európaiak atomfegyverKezé- séről. S ha Wilson elutasítot­ta is a napokban Strauss Londonban felvetett „nukleá­ris elképzeléseit”, nem sza­bad elfeledkezni arról, hogy nemcsak Párizsban változik a helyzet, de Wilson marká­ban is ott vannak a konzer­vatívok. A NATO-értekezlet ráütöt­te a pecsétet a földközi-ten­geri közös flotta tervére. Ez is jelzi számunkra a közel- keleti válság igazi közelsé­gét, ahol a tűzpárbaj -zinte állandósult az arab és az iz­raeli erők között. Hír érke­zett viszont arról, hogy a New York-i négyhatalmi konferenciát elnapolják. Va­lójában eddig nem derült ki, hogy az általános elvek le- szögezésén kívül ért-e el eredményt a négyhatalmi ér­tekezlet. A szudáni fordulat A közel-keleti térség fon­tos eseménye a szudáni poli­tikai fordulat. Bizonyítja ugyanis az imperialista erő­feszítések eredménytelensé­gét az arab világ haladó fo­lyamatainak megállítására, éppen a közel-keleti tartha­tatlan helyzetben. Igaz, Szu­dánban 1964 októberében már végbement némileg ha­sonló változás, amelyet az­tán a reakció kitérített irá­nyából. Nem szabad tehát el­hamarkodottan megítélni a szudáni baloldal lehetőségeit, hiszen most olyan erőkkel szövetkezve lett részese a hatalomnak, amely erők ed­dig egyensúlyozni próbáltak a jobboldal és a baloldal kö­zött. Mindenesetre a hét má­sodik felére olyan hírek ér­keztek, hogy az új kormány­zat okulni látszik a korábbi tanulságból és keményen le­számol a reakció képviselői­vel. Avar János

Next

/
Oldalképek
Tartalom