Dolgozók Lapja, 1969. május (24. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-15 / 109. szám

6 DOLGOZÓK LAPJA 1969. május 15. csütörtök' Nehéz dió volt Tatabánya - Komló A kánikulai meleg hatása meglátszott már az előmér- kőzésen. A tatabányai tarta­lékok az utolsó negyedóráig 1:0-ra vezettek, de ekkorra elfáradtak s a komlói tarta­lék gárda egyenlített. Visszaadott lecke A pályára lépő hazai csa­patot nagy taps fogadta, az újpesti győzelem megemléke­zéséül. A biztatás a játék elején sem hiányzott. A Ta­tabánya ostromolt, több lö­vés ment a komlói kapura, de az irányzók egyelőre pon­tatlan volt. A 12, percben egy közvetett szabadrúgásnál * Csernai lövése a kapufa bel­ső éléről a kapu elé pattant, de a komlói védők az utolsó pillanatban mentettek. Negyedóra múlva feljött a vendégcsapat is és a 19. perc­ben. csaknem gólt ért el: a közeli fejes szerencsére fölé ment A nagy melegben elég­gé „kettészakadt” a mezőny s így a tatabányai akciók után az előrevágott labdákkal a komlóiak is alakítottak ki néhány veszélyes támadást. A szituáció tehát nagyjából megegyezett azzal, amit a Tatabánya produkált Újpes­ten, azzal a különbséggel, hogy Kovács Tiborék éberen őrködtek a 16-os táján. Ese­mény a játék e szakaszában meglehetősen kevés adódott. A hőségben kezdett kifullad­ni a két csapat s inkább csak a pálya közepén folyt a csa­tározás. A 43. percben Sza­bó fordulásból leadott szép lövése aratott csak tapsot. Az első félidőben egyéb­ként a Tatabánya nappal szembe játszott, ami zavarta ^ a védőket a támadásindítás­ban. Ezért várható volt, hogy szünet után, már több terv- szerűség és lendület lesz a hazai akciókban. Valóban így is lett, a hazai csapat jóval mozgékonyabb, határo­zottabb volt, most már nem középen erőltette a támadá­sokat, ötletesebb megoldások­kal igyekezett széthúzni a vendégek védelmét. A kom­lóiak viszont méginkább a döntetlen tartására rendez­kedtek be s amikor lehetett, húzták az időt. Az 55. perc­ben Sánthát Ladinszki vál­totta fel, aki 2 perc múlva nagy lövéssel mutatkozott be, de a komlóiak kapusa bravú­rosan védett. Egyre gyorsabban múltak a percek s ezzel azonos arány­ban növekedett a nézőtéren az aggodalom, hogy csak egy pont marad Tatabányán. Már a 68. percnél járt az óramu­tató, amikor végre megszüle­tett a várva várt gól. A má­sodik félidőre erősen felja­vult Ladinszki cselezte át a védőjét a szögletzászló kö­zelében, jól adott be és Sza­Szöveíségi hírek A megyei labdarúgó baj­nokságban a május 4-re ki­tűzött és elmaradt mérkőzé­seket július 6-án kell le­játszani. Közös megegye­zéssel azonban ezek a mér­kőzések bármelyik hétköz­napon lebonyolíthatók, de az érdekelt feleknek ezt má­jus 20-ig be kell jelenteniük a megyei szövetségnél. A szövetség több fegyel­mi határozatot is hozott. Matisz István (Süttői Épí­tők) 3. Szabó József (Kis­bér) 5. Somogyi László (Ászár) 2 beinoki mérkőzé­sen nem játszhat. A május 1-re kitűzött és elmaradt Tatai Textiles — Ászár megyei I. osztályú felnőtt és ifjúsági bajnoki mérkőzéseket május folya­mán le keil játszani, bó kapásból a bal álsó sa­rokba lőtt. 1:0. A Komló ezután természe­tesen változtatott eddigi tak­tikáján, most már többször kitámadott, sőt edzője a tá­madósort cserével próbálta megerősíteni. A vendégcsapat néhányszor zavart is okozott a hazai kapu előtt, de túlsá­gosan nem volt nyugtalanító a helyzet. Mindenesetre Szűcs edző az eddig sokat fáradozó Horváth helyére Kovács Csa­bát küldte be frissítésként. Mintegy tíz percen át próbál­koztak az egyenlítéssel a ven­dégek, utána már megadták magukat és az utolsó percek­ben a Tatabánya növelhette volna győzelmének arányát, de a csatárok is eléggé elfá­radtak. Kovács J., Lacskó, Ladinszki A Tatabánya szakvezetői számítottak arra, hogy a rendkívül szervezetten véde­kező Komló mindent megtesz az egyik pont megszerzéséért. Gondosan megtervezett tak­tikával állt ki a vendégcsa­pat, a védők szorosan fedez­ték a hazai csatárokat s a középpályások, de még a vendégek támadósora is igye­kezett a pálya közepén tarto­gatni a labdát. A nagy meleg is fékező erő volt, igazán hu­száros ostromot nem is lát­hattak a szurkolók. Ezért vé­gül elégedetten vették tudo­másul az egygólos szerény győzelmet is, mely különben újabb előrelépést jelentett a bajnoki tabellán. A hazai csapatban a véde­tatabAnyai cement­ácsi KINIZSI 2:0 (0:0) Tatabánya, 400 néző, v.: Gál P. Az első félidőben a széltől támogatott ácsiak támadtak töb­bet, de csatáraik nagy hibaszá­zalékkal lőttek kapura, és így az egyébként megérdemelt vezetés helyett csak gól nélküli döntet­lennel kezdhették a második fél­időt. Fordulás után viszont a lel­kes hazai csapat vette át a já­ték irányítását — bár az ő tá­madásaik is sokáig meddőnek bizonyultak. Végül a 83. percben Fink 11-esből megszerezte a ve­zetést. Ez a Kinizsi védelmét megzavarta és két perc múlva Máj tán góljával a Cement bizto­sította győzelmét. NYERGESÜJFALUI VISCOSA— TOKODI ÜVEGGYÁR 5:2 (4:0) Nyergesújfalu, 300 néző, v.: Aftán. A nagy iramot diktáló Viscosa az első félidőben lero­hanta a vendégeket. Különösen a tokodiak közvetlen védelme vétett sok hibát, ráadásul csa­társora még rövid időre sem tudta tartani a labdát. Szünet után feljavult a vendégek játé­ka, ekkor változatos, élvezetes lett a játék, méltó a két csapat­nak a tabellán elfoglalt helyé­hez. Gólszerzők: Szántó 2, Bal- kó. Füle, Engelbrecht, az Üveg­gyárból pedig Szendrei és Keil. A 83. percben Fülét, illetve Si­mont a játékvezető kiállította. ESZTERGOMI MARÖGÉPGYAR —NAGYIGMAND 3:i (1:1) Nagyigmánd. 200 néző, v.: Csa- . pucha. Az első félidőben egyen­rangú ellenfél volt a hazai csa­pat, és nyílttá tudta tenni a mérkőzést. Tóth Károly révén a vezetést is megszerezte, de a vendégek még szünet előtt egyenlítettek. A második félidő­ben visszaesett a hazai csapat, a képzettebb és főleg jobb erőben lévő Vasas-játékosok biztosan szerezték meg a győzelmet. A Marógépgyár góljain Flórián, Borzok és Börcsök osztozott. TATABANYAI VOLÁN— KÖRNYEI MEDOSZ 1:1 (1:0) Kömye, 300 néző, v.: Bakon. A Volán lépett fel támadólag és már az első percben Kecskés góljává] megszerezte § vezetést. 1:0 (0:0) lem viszonylag sokat volt munkában, mindössze né­hányszor bizonytalankodott. Géléi azonban ilyenkor biz­tosan állt a helyén. Kovács Tibor több nagyszerű szere­léssel, pontos indítással bizo­nyította, hogy nem hiába mondták Újpesten a mezőny legjobbjának. Laczkó most már hetek óta remekül ját­szik, ha a labda közelében volt, akkor társai eleve meg­nyugodhattak, hogy úgyis az ő birtokába kerül a labda. Többször nagyszerűen tört előre, s technikai kelléktárá­nak teljes készletét bemutat­ta. Arany és Csernai is sokat fáradozott, de a csatársorban elsősorban Ladinszkit kell ki­emelni. ö különösen a máso­dik félidőben volt ellenáll­hatatlan, a győzelmet jelentő gólt is ő készítette elő. Tulajdonképpen egyik ta­tabányai játékos sem kor­holható, hogy nem harcolt s nagyobb hibákat vétett vol­na. Inkább az szerint lehet kategorizálni őket, ki meny­nyire bírta a meleget. Sántha és Horváth lecserélése is emiatt volt indokolt. A vendégcsapat igen jó benyomást keltett és ez is növeli a győzelem értékét. A komlói fiúk lelkesen harcol­tak, kirívó szabálytalansággal mindössze egy esetben (ami­kor a második félidő köze­pén Szabó tisztán törhetett volna kapura) próbálták ka­pujukat menteni a góltól. Ami tőlük tellett, megtették, hogy legalább az egyik pon­tot hazavigyék, de a Tatabá­nya legalább egy góllal min­denképp jobb volt. A gyorsan bekapott gól a hazai csapat játékára végig kihatott: idegeskedtek, kapkodtak a kör­nyezek, alig jelentettek veszélyt a vendégek kapujára. Szünet után a Volán lassította a játékot, labdatartással igyekezett előnyét megőrizni. A hevesen támadó hazaiak próbálkozásait a 85. perc­ben siker koronázta: Heimüller talált a hálóba, s így igazságos döntetlennel végződött a mérkő­zés. TATAI TEXTILES- TATAI SPARTACUS 3:0 (2:0) Textiles pálya, 200 néző, v.t Pákozdi. Végig küzdelmes, he­ves iramú volt a helyi rangadó. A jobb támadósorral rendelkező Textiles irányította a játékot és győzelme még ilyen arányban is megérdemelt. A Spartacus lelke­sedéssel próbálta ellensúlyozni a tudásbeli különbséget, ez azon­ban kevésnek bizonyult. Dicsé­ret illeti mindkét csapatot, hogy a nagy tét ellenére is végig igen sportszerű küzdelmet vívott. Gólszerzők: Szilágy vári 2, és Horváth A. TATABANYAI VASAS- KISBÉRI SPARTACUS 3:1 (2:0) Tatabánya, 300 néző, v.: Csák- vári. A mérkőzés 70 percen ke­resztül a kisbéri védők és a ha­zai támadók nagy harcát hozta. Az első félórában — szoros em­berfogással — még biztosan vé­dekeztek a vendégek, ekkor azonban egy rosszul sikerült fel­szabadító rúgás után vezetést szerzett a Vasas, majd hat perc múlva a megzavarodott védelem mellett újabb gólt lőtt. A máso­dik félidő első negyedórájában a Spartacus támadott, a 62. perc­ben Letenyei góljával szépített is, de utána újból a Vasas vette át az irányítást, és biztosan nyert. A hazai gólokat Szerencsi 2 és Hites szerezte. A Kisbérből Rá- dokit a 80. percben kiállította a játékvezető. ANNAVÖLGYI BÁNYÁSZ— CSOLNOKI SE 2:1 (0:0) Csolnok, 200 néző, v.: Morovicz. Változatos, ló iramú mérkőzés volt. Az első félidőben a hazai csapat játszott fölényben, több gólveszélyes támadást is vezetett, de tudásából csak két kapufa- loyésie tellett. Szünet után tel­TIPPEK 1. Szeged—Videoton 1 2 2. Előre—Kecskemét 1 x 3. Nagyb.—Bp. Spartacus 1 x 4. Szí. MAv—Oroszlány x 2 5. Békéscs.—Várpalota x 2 6. Ózd—^Miskolc 1 7. EVTK—BVSC X 8. Ormosbánya—Kisterenye x 9. Ikarus—Volán x 2 10. BEAC—Borsodi Bányász 1 11. Jászberény—Budafok 1 x 12. Pápa—Pécsi VSK 1 13. Szekszárd—Savaria 1 x POTMÉRKÖZÉSEK: 14. Spal—Brescia x 15. Mantova—Genoa x 16. Lecco—Monza x Vízilabda OB II TATABÁNYAI BÄNYÄSZ— BP. TIPOGRÁFIA 5:4 (1:2, 1:2, 1:0, 2:0) Tatabánya, v.: Csákány. TBSC: Benyó — Tiszai, Lázár I. — Ko­vács — Lázár II., Kapcsándi, To- gyeriska. Csere: Szvitlik. Az alacsony színvonalú mérkő­zésen mindkét csapat játékából hiányzott a lendület. A játéko­sok keveset úsztak, lassan ve­zették támadásaikat. Az első két negyedben a hazaiak a gólhely­zetek sorozatát hagyták ki, így aztán a vendégek már két gól­lal vezettek. A játékidő máso­dik felében a bányászcsapat jobb erőnlétével felülkerekedett, si­került kiegyenlítenie, majd befe­jezés előtt néhány másodperccel nagy izgalmak közepette a győ­zelmet jelentő gólt is megszerez­te. Góllövők: Lázár I., Szvitlik, Lá­zár II., Tiszai, Kapcsándi (4 méteresből). A hazai csapatból Benyó és Szvitlik dicsérhető. Legközelebb szombaton, Buda­pesten, a Vasas Izzó ellen játszik a bányászcsapat. NB I-ES EREDMÉNYEK A tegnap lejátszott többi NB I-es mérkőzés eredmé­nye: Bp. Honvéd—Vasas 2:1, Rába ETO—MTK 2:1, Szom­bathely—Eger 2:1, Salgótar­ján—Csepel 1:1, Pécsi Dózsa —Egyetértés 3:0, Diósgyőr— Dunaújváros 2:1. javult a vendégek támadőjátéka, az 50. percben Szeibert megsze­rezte a vezetést, de ezt Fleisch­mann nyolc perc múlva még kiegyenlítette. A hajrát jobban birta a bányászcsapat, és soro­zatos támadásait Sági a 73. perc­ben góllá értékesítette. ASZARI KSK— SÜTTÖI ÉPÍTŐK 2:0 (0:0) Ászár, 300 néző, v.: Horváth S. Hazai rohamok vezették be a mérkőzést, de az összeszokott süttői védelmen sorra megtörtek a gólszerzési kísérletek. A má­sodik félidőben változatosabb lett a játék, főleg a hazai gólok után — amikor az egyenlítés ér­dekében kitámadtak a vendégek is. A Süttő csatárai is több nagy gólhelyzetet hoztak össze, de ezeket elügyetlenkedték. A 83. percben a vendégcsapatból Sol­tészt kiállította a játékvezető. Gólszerzők: Varga és Végh T. LABATLANI ÉPÍTŐK— BAKONYSÄRKANY 2:1 (0:1) Bakonysárkány, 200 néző, v.: Könye. Az első félidőben a nyu- godtabban és szervezettebben ját­szó hazai csapat került enyhe fölénybe, egygólos vezetése meg­érdemelt volt. Az Építők játéka szünet után feljavult, de ideges­kedő és kapkodó csatárai csak nehezen tudták megfordítani az eredményt. Csigariga góljával egyenlítettek, de utána Várvöl­gyi 11-esét kivédte a hazai ka­pus. Nagy harc után Havasi gól­jával végül mégis a vendégek szerezték meg a győzelmet je­lentő gólt. A bajnokság állása 1. Tb. Cement 10 7 3 - 25:10 17 2. Viscosa 9 8 - 1 26:10 16 3. Tb. Vasas 9 7 1 1 23:6 15 4. Tb. Volán 9 4 4 1 23:8 12 5. Marőgépgyár 10 6 - 4 22:13 12 6. Annavölgy 9 6-3 19:12 12 7. üveggyár 9 6 - 3 17:13 12 8. Lábatlan 10 5 2 3 9:9 12 9. T. Textiles 8 5 - 3 14:8 10 10. Kisbér 9 4 - 5 18:14 8 11. Ács 9 3 2 4 15:16 8 12. Kömye 9 1 4 4 9:16 6 13. Csolnok 9 2 16 12:18 5 14. Nagyigmánd 9 2 1 6 7:19 5 15. Ászár 8 2 - 6 6:16 4 16. T. Spartacus 9 1 2 6 8:22 4 17. Süttő 9 2 - 7 6:28 4 18. B.-sárkány 10 1 ; 9 13:31 s Megyei bajnokság Magabiztos játékkal nyert a három éllovas hő REGGELT! | ♦ ♦ ♦ ❖ 1969. május 15. csütörtök ♦ /T7 . ' /•_ ♦ t !3Lsl&ILcl napja 110 éve, 1859. május 15-én született Pierre Curie fran­cia természettudós. Tudo­mányos körökben, ered­ményei révén már korán ismert nevet szerzett. Fia­talon lett a Sorbonne tana­ra Fivérével közösen fe­dezte fel egyes kristályok nyomás hatására keletke­ző elektromos tulajdonsá­gát, az úgynevezett piezo- elektromosságot, majd alapvető megállapításokat tett a mágneses jelenségek­re, valamint a kristályok szerkezetére. Tudományos munkássága során ismer­kedett meg későbbi felesé­gével, a lengyel származá­sú Maria Sklodowskával. Vele együtt végzett kísér­letei, korszakos felfedezé­sei, a csodálatos tulajdon­ságokkal rendelkező sugár­zó elemnek feltárásával érték el csúcspontjukat, I amelynek a rádium ne- , vet adták. Együtt fedezték i fel a polonium nevű elemet ’ is. Eredményeikért, 1903- 1 ban közösen kapták meg a ’ Nobel-dijat, Tudományos [ sikereinek tetőpontján, , 1906 tavaszán, Párizs egyik i forgalmas utcájában tár- > szekér gázolta halálra. — KÉTEZER FORINTRA bírságolta a komáromi rend­őrkapitányság Kovács Ti­bor Ete, Petőfi utcai la­kost, mert motorkerékpárját vezetői igazolvány nélkül vezette. A motorkerékpár 1967 óta van a tulajdoná­ban, s ez idő óta nem írat­ta át a nevére, s a kötelező biztosítást sem fizette. Köz­úti szabálysértésért bírsá­golta meg a Tatabányai rendőrkapitányság Korb La­jos Tatabánya, IV. Somlói u. 8/1. sz. alatti lakost is. Motorkerékpárjával 90 kilo­méteres sebességgel közle­kedett a városban, a belső forgalmi sávon. — MŰANYAG hétvégi pihenőházat. és motorcsó­naktestet állít ki a BNV-n a tatabányai „Hungária’’ Műanyagfeldolgozó Ktsz. A kiállítás után sorozatgyár­tásban kívánják előállítani ezeket a praktikus terméke­ket, 100 EZER FORINT ér­tékű játékot és szemléltető eszközt vásárolt a kqmáro- mi gyermekváros az óvodá­sainak. A játékokat már el is szállította a gyermek- városba a tatabányai Cent­rum Áruház. A hosszúak találkozója A héten rendezik Becsben a hosszú emberek második euró­pai találkozóját — s ez nem tréfa. Az NSZK-ban alakult a hosszúak első klubja 1953-ban, s ma már hat országban mű­ködnek több ezer tagot ma­gukban foglaló szervezeteik. A felvétel egyetlen előfeltétele: nőknél 180. férfiaknál 190 cen­timéteres minimális testmagas­ság. A hosszúra nyúlt klubta­gok részben azért harcolnak, hogy elismerjék: különleges méreteik különleges kiadáso­kat is szükségessé tesznek, hi­szen sem konfekcióruhákat, sem kész cipőt nem viselhet­nek. Könyörüljön meg tehát rajtuk az adóhivatal... A „longinus clubok” másik, ta­lán fontosabb célja, hogy se­gítsenek eltüntetni az extra­méretű nők és férfiak lelki gondjait, megkönnyítve a tár­sas érintkezést azokkal, akik­nek hasonló sors jutott. A hosszúak bécsi kongresszusa után a részvevők egy csoportja a Balatonnál üdül és felkeresi Budapestet is. További melegedés Egyelőre még további melegedéssel kell számol­nunk. A nappali legmaga­sabb hőmérséklet csütörtö­kön 26 és 33 fek köápií ISSA — Áramszünet: a Tatabányai Szénbányák vo­nalátépítési munkálatai mi­att 1969. V. 18-án, vasár­nap kb. 7—11 óráig áram­szünet lesz Tatabánya—Bán- hida egész területén, vala­mint V. hó 18-án kb. 7—18 óráig Tatabánya I. kerüle­tében. Ótelepen, a piactértől Bánhida felé eső területeken. Ugyancsak áramszünet lesz május 18-án Komárom­ban: 6 órától 11 óráig a Beöthy Zsolt úttól és a Vág , úttól Szőny felé eső városrészben, 9 órától 13 óráig Beöthy Zsolt — Jó­zsef A. — Klapka Gy. út . által határolt városrészben, 11 órától 15 óráig József A. utcától Győr felé eső vá­rosrészben, 12 órától 15 óráig Mártírok úti és a Cso­konai úti lakótelepen, vala­mint a kisszőnyi részen. — A termelőszövetkezetek országos gazdálkodási ver­senyének keretében a terü­leti termelőszövetkezeti ver­senyek értékelésére is sor került. Megyénkben — múlt évi eredményeiért a vértesszőllősi Jószerencsét, a tatabányai Előre és a sá­risápi Új Élet Tsz szerezte meg a közös gazdaságok kö­zötti verseny első, második, illetve harmadik helyét. A díszoklevelek és jutalmak átadására a napokban kerül sor a megyei tanács vezetői­nek jelenlétében. — Az ország és megyénk sok ezer házikert-tulajdono- sának nyújt hasznos segít­séget a legújabb mezőgaz­dasági szakkönyvi: a Zöld­ség a kertben című munka, amely a Mezőgazdasági Ki­adó Kertünk, házunk, ott­honunk sorozatában jelent meg. A mű legfőbb értéke, hogy megtanítja a kertész- kedőket a korai és késői zöldségfélék termesztésére a legújabb módszerek alapján. Pályázati felhívás Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség, a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség központi bizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság felsőoktatási szakosztálya — hazánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére — pályázatot hirdet a felsőokta­tási pedagógiai kutatások szélesítése érdekében. A pá­lyázaton részt vehet minden felsőoktatási intézmény okta­tója, más dolgozója, és hall­gatója- A pályázatokat há­rom példányban 1970. már­cius 1-ig kell beküldeni a felsőoktatási pedagógiai kuta­tóközpont címére: Budapest VIII. Rigó utca 16- szám alá. Á pályadíjak a következők: I. díj 5 000 forint, II. díj 4 000 III. díj 3 000 forint, IV. díj 2 500 forint­Áz érdeklődők a pályázat­tal kapcsolatban részletes tájékoztatást a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontnál kaphatnak.' 90&Q0Z0B LAPJA Az MSZMP Komárom megye: Bizottsága és s megyei tanáé- lapja. Főszerkesztő: kappel emu Telelőn, 83—Si. Szerkesztőség! Tatabánya V. megyei tanács székhaza. Telefoni 21—67, U—S0. Mezőgazdasági rovat; 81—Sí Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Tatabánya v., megyei tanács székháza. Telelő» kiadó: BOZO BÉLA. Telefon: 81—43. Előfizethető bármely postahiva­talnál, a kézbesítőknél, a Póttá hírlapüzleteiben és a posta KSz ponti Hírlap Irodánál (Budapes: V„ József nádor tér 1. sz.) Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési díj 1 hónapra 11,— F Kéziratokat nem érzünk meg t nem küldünk vissza. Komárom megyei Nyomda V-, Lapnyomdála. Tatabánya. UVDEY« 25 056

Next

/
Oldalképek
Tartalom