Dolgozók Lapja, 1969. május (24. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-18 / 112. szám

»▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼1 •30 REGGELT I 1969. május 18. vasárnap őrik napja Sí) éve, 1919. május tó­én a Forradalmi Kor­mányzótanács a proletár­állam gazdálkodásának egységes vezetésére és ellenőrzésére felállí­totta a Népgazdasági Tanácsot, A Tanácsköz­társaság új, legfőbb gaz­dasági szerve egyesítet­te azokat a népbiztossá­gokat, amelyek a gazdál­kodás egyes ágait addig egymástól elkülönülve vezették: a Földműve­lésügyi, a Szociális Ter­melési, a Közellátási, a Közlekedésügyi, és a Pénzügyi Népbiztossá­gokat, Szervezetileg nyolc főosztályra tagoló­dott, úgymint: a termelés általános irányítása és ‘anyaggazdálkodási; a lföldművelési és állatte­nyésztési; az ipari ter­melés és üzemvezetési; a pénzügyi gazdálkodási; a közellátási; a közlekedé­si; a gazdasági szerve­zés és ellenőrzési, vala­mint a munkásvédelmi főosztályokra. A Népgaz­dasági Tanács hatásköré­be tartozott a termelés­nek, a javak elosztásá­nak egybehangolt irányí­tása, a gazdálkodásra vo­natkozó rendeletek kidol­gozása, kibocsátása és végrehajtása, továbbá a termelést és elosztást végző szervek gazdasági -c. — ^ ... ellenőrzése. ♦ és műszaki ellen — Vlagyimir Iljics Lenin­ről nevezték el a franciaor­szági Haute-Vienne megyé­ben levő Ambasac kisváros főterét. A névadó ünnepsé­gen megjelent Jacques Duc- los, a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, az FKP köztársasági elnökjelöltje. — Az öreg Európa. Eu­rópa lakossága a legöregebb a világon. Az európai or­szágok lakosainak 9,8 szá­zaléka 65 éven felüli. 2000- ben a tudósok számításai szerint az európai lakosság 13,1 százaléka áll majd 65 éven felüliekből. — Az ENSZ és a koppen­hágai Nemzetközi Tenger­kutatási Központ 1969-et nemzetközi Balti-tengeri évnek nyilvánította. A nem­zetközi és programja kere­tében hét Balti-tengeri or­szág — Dánia, Finnország, NDK. NSZK, Lengyelor­szág, Svédország és a Szov­jetunió — tudósai most kö­zös kutatómunkába kezd­tek. A Balti tengeren ez­úttal első ízben kerül sor e térség országainak közös tudományos kutatásaira. ÉLEÍELIXIR A mexikói tudósok egy csoportja, amely dr. Lopez vezetésével dolgozik. beje­lentette. hogy felfedezte az öregedés okait, s hogy a közeli jövőben ismertetőt ad ki a gyógyszerről és az öre­gedés okainak megszünteté­sét célzó gyógykezelésről. A mexikói tudósok szerint az öregedést a nehézvíz (deu­térium) okozza. amely az emberi szervezetben felgyü­lemlik és gátolja a sejtek normális oxidálódását. — A BRAZÍLIAI Sao Paolo állam nyugati ré­szén, Avanhandava hely­ség közelében mintegy 90 millió évvel ezelőtt élt óriá­si állatok csontjaira buk­kantak a krétarétegekben. A feltevések szerint dino­szauruszokról van szó. A Sao Paolo-i tudósok vizs­gálják a hatalmas comb- • csontokat és az ökölnagysá­gú fogakat. — A szerző: száz éves. Az első európai nő, aki Ti- betben élt, Alexandra Da­vid Noel francia asszony, 1924-ben ment Lhaszába és éveket töltött ott. A tu­dósnő nemrégen volt 100 éves. Most közölte, hogy egy tibeti szótár kiadását készíti elő. — tJFAJTA NYLON. Japánban szabadalmaztat­ták és máris gyártják azt az új nylonfajtát, amely­nek értékes tulajdonsága, hogy nem halmozódik fel benne az elektromos töl­tés. Az új anyag sokkal tűzbiztosabb a szokásos ny­lonnál. 1— Hihetetlen mérvű gyermekhalandóság. Afri­kában minden 100 újszü­lött közel 15—30 már az első napon, 30—40 pedig az ötödik napon meghal. — KÉTFEJŰ GYERMEK. Nemrég a Caracasban az állami Santana klinikán kétfejű gyermek született: mindössze 14 óráig élt. A gyermeknek a két fejen kívül két idegrendszere, de csak egy emésztőrendszere és egy érrendszere volt. A világ leggyorsabb vonata Makacs gólyák A nagyigmándiak aggódó figyelemmel és együttérzés­sel szemlélik egy gólyapár és az ÉDÁSZ párharcát. .4 tavasszal érkezett madarak a falu végén egy villamos- vezeték csomópontját vá­lasztották tanyájuk megépí­tésére. Azóta már kétszer eltávo­lították a fészket — érthető okokból, hiszen esős időben könnyen zárlatot okozhat a nedves gólyafészek — de e makacs gólyapár harmad­szorra is felépítette a fész­ket. —tin A japán államvasutak megtartották a világ leggyorsabb vonatának a próbajáratát. Az új vonat óránként 250 km-es sebességgel a most épülő fővonalon jár majd 1972-től _ Az ENSZ élelmezési v ilágprogramja 14 ország­ban szétosztandó 17 fajta segély céljaira 180 millió dollár kifizetését hagyta jóvá. A legnagyobb arányú juttatások közé tartozik az Egyesült Arab Köztársaság­ban 45 millió dollár költ­séggel megvalósítandó földrendezés és talaj-javítás. — A Vörös-tenger kin­csei. Egy amerikai óceánog- ráfiai expedíció sok milli­árd dollár értékű réz-cink, ezüst-, arany, valamint vas- és mangán-lelőhelye­ket fedezett fel a Vörös­tengerben, Szaud-Arábia te­rületi vizein, a partoktól 115 kilométernyi távolságra, 2200 méter mélységben. — AMERIKA légügyi mi­nisztériuma bejelentette, hogy a repülőgépeket egy olyan riasztórendszerrel szerelik fel, amely lehetővé teszi a pilóta számára, hogy fegyveres támadója — „a hijacker” tudta nélkül — értesítse a földi ellenőrző állomást a veszélyről. — Autótolvajlás. Párizs utcáin és a három környe­ző megye területén 1968- ban 30 ezer személyautót loptak el. Tíz évvel eze­lőtt az autólopások száma még csak 8500 volt. Az el­lopott kocsik 92 százaléka megkerült, 8 százaléka azon­ban nyomtalanul eltűnt. Nyilvánvalóan szétszerelték az autókat és úgy adták el. — KÜLÖNÖS TOLVAJ­L.í S ügyében mondott íté­letet a brüsszeli bíróság. Egy Gaston Provoost nevű férfi felnyitott egy utcán parkoló kocsit, s abból vagyont érő — hétmillió belga frank éritkű — ékszert lopott el. Nem sokáig örülhetett a • gazdag zsákmánynak, mert valamivel később egy rö­vid időre őrizetlenül hagyta kocsiját, s visszatérve meg­döbbenve látta, hogy az ék­szereket tőle is ellopták. A belga rendőrség kinyomozta mindkét lopás elkövetőjét: az első tolvajt öt év és két hónap börtönre ítélte, a má­sodik négy évi börtönbünte­tést kapott ás kétezer frank pénzbüntetést fizet. — Jól kereső kandúr. Clive Desmond londoni zoo­lógus elégedett lehet a kandúrjával, amelyet ki­lenc évvel ezelőtt 15 font­ért vásárolt. A kandúr va­lóságos filmcsillag lett. Ed­dig már több mint 100 filmben szerepelt és együtt­véve 20 ezer fontot „kere­sett”. Lotlólájékozlató A Sportfogadási és. Lottó Igazgatóság közlése szerint a huszadik ’játékhéten ötta- lálatos szelvény nem érke­zett. Négy találatot 38 foga­dó ért el, nyereményük a nyereményilleték levonása után egyenként 97 108 forint. Három találatot 4 432 fogadó ért el, nyereményük egyen­ként 416 forint. Két talála­tot 138 060 fogadó ért el, nyereményük egyenként 17 forint. Vigyázat, mérgezett tojások! Az ország más területeihez hasonlóan, megyénk­ben is megkezdődött az állati kártevők elleni leg­újabb hadjárat, ezúttal a fészekrabló szárnyasok el­len. Megyénk vadásztársaságai a napokban vették át azokat a mérgezett tojásokat, — mintegy 8 ezret — amelyeket a közeli napokban vadászterületeiken helyeznek el, elsősorban a szürke-varjú és a szar­ka tömeges pusztítására. A méreggel fertőzött, azaz injektált tojások emberre és melegvérű állatra ve­szélyes mérget tartalmaznak, ezért kezelésük foko­zott óvatosságot igényel. A vadásztársaságok részle­tes utasítást kaptak az akció szakszerű lebonyolí­tására és a széles körű óvó-rendszabályok betartá­sára. Ezek szerint a községekben és az iskolákban értesítették a falvak lakóit, hogy őrizkedjenek az erdőszéleken és a mezőn talált, megjelölt tojások felszedésétől. A szakemberek a tojásokat csoportosan, mestersé­gesen készített fészkekbe rakják* olyan helyeken. ahol a szárnyas tojásrablók legtöbbet tartózkodnak a nappali órákban. Egy-egy helyen 40—60 fészket készítenek, s egy-egy fészekbe két tojást helyeznek el. A mérgezési helyek a lakott területektől és a közlekedési utaktól meghatározott távolságban le­helnek, és a terület széleire, az utak mentére jól látható táblákat kell elhelyezni a következő felirat­tal: Vigyázat, mérgezett terület! A mérgezett tojá­sokhoz nyúlni veszélyes és tilos! A vadászok naponta ellenőrzik a helyeket, s fel­töltik a már kiürült fészkeket. Az egész munkát május végéig fejezik be, amikor részletes kimuta­tást készítenek a „hadjárat” eredményeiről. A szak­emberek felhívják a figyelmet, hogy a méreg — amelyet a tojásba injekcióztak — igen veszélyes, s ezért a vadászok is csak gumikesztyűvel nyúlhatnak a tojásokhoz, illetve a szárnyasokhoz. Esetleges mér­gezés alkalmával a beteget azonnal szódabikarbónás vízzel kell itatni, s többször ineghánytatni* A bete- , Set azonnal orvoshoz kell szállítani? — Norbotten svéd tarto­mány lakosai feljelentették 45 éves kormányzójukat, Hagnar Lassinanttit a bí­róságnál, mert teljesen mez­telenül a fotóriporterek és a tv-operatőrök rendelkezé­sére állt szaunájában. Las- sinantti azzal védekezett, bogy, úgymond, legjobb ol­daláról akarta magát be­mutatni, ezenkívül hozzá­tette, hogy a szauna min­den látogatója a szemér­messég istennőjének védel­me alatt áll. — AZ ÖSTERREICHI­SCHE VERKEHRBÜRO, a legnagyobb osztrák utazási iroda munkába állította az első két Sauer-Ikarus autó­buszát. Az autóbuszból, amelyhez az osztrák cég a motort és az alvázat, a bu­dapesti gyár pedig a karosz- szériát adja, már Dél-Ame- rikába is exportáltak. Vak-expedíció Nemrég hét vak afrikai mászta meg a Kilimandzsáró csúcsát. Ez volt az első eset. hogy vakok vállalkoztak ilyen nagy teljesítményre. A sikeres expedíció után a bá­tor vakok elmondták: örül­nek a dicsőségnek, csak azt sajnálják, hogy nem gyö­nyörködhettek a hegycsúcs­ról elébük táruló csodás lát­ványban. Mikromotor Az ukrajnai Zsmerinka városban Mihail Maszljuk olyan villanymotort készí­tett. amely kisebb a mák­szemnél. Ennek a párját ritkító motornak a ..járása” csupán többszörös felerősí­tés révén hallható és csak erős nagyító alatt látható. A mikromotor miniatűr gépek hajtására alkalmas, amelyeket Maszljuk ugyan­csak konstruál. Közülük né­hányat már bemutattak a moszkvai népgazdasági ki­állításon. TÖRVÉNYTISZTELŐ Ava Gartner hollywoodi filmcsillag egyízben a „jóer­kölcsök hazájában”, Spanyolországban töltötte szabadságát, A strandon hevert és bikiniben sütkérezett, amikor hozzá­lépett a rendőr és tisztelegve megszólalt: — Bocsásson meg kérem, de nálunk Spanyolországban tilos kétrészes fürdőruhát viselni. — Oké. Nos, melyik részt vessem le? Az alsót, vagy a felsőt? — A Ford Művek angliai leányvállalata 500 000 font sterling értékben 1200 Cor­tina típusú kocsit szállít Csehszlovákiába július és augusztus között. Zápor, zivatar Várható időjárás vasárnap estig: felhőátvonulások, né­hány helyen záporral, ziva­tarral. Az erős. helyenként viharos északnyugati, északi szél vasárnapra mérséklődik. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet vasárnap 19—24 fok között. (4 vásárból ~wr ~~mír ~ 'Tiír r LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK) a CORVIN ÁRUHÁZBA K — JMÄ — Ä — PRENSA Fogyasztó kenyér Ilyen kenyeret Angliában sütnek. Szójalisztet, búza­csírát és búzafehérjét tar­talmaz. Ebben a kenyéroen csupán 15 százalék szénhid­rát van, míg a rendes ke­nyérben mintegy 50 száza­lék. Aki ezt a különleges kenyeret eszi, hosszabb ideig nem éhes. mert jóllakatja őt a kenyér nagy fehérje­tartalma (proteinek). Ezért az egyéb élelmiszerek fo­gyasztása erősen csökkent­hető. Ebből a kenyérből 8 kis szelet teljesen elegendő ahhoz, hogy az ember friss­nek és erősnek érezze ma­gát. Két hét után pedig mintegy 3,5 kilogramm fo­gyás következik be. AZ ORSZÁGOS SZAK­IPARI VÁLLALAT felvesz fehérmunkában jártas, nagy gyakorlattal rendelkező kő­műves szakmunkásokat He­ti 44 órás munkaidő, min­den héten szabad szombat különélés! és idénypótlék, szállást, és üzemi étkezést utazási költségtérítést biz­tosítunk munkába állást kö­vetően az első felutazási költséget megtérítjük. Je­lentkezés; Budapest V„ Bá­thory a 12. II. em. 229. Munkaerőgazdálkodás. (x) — FORRÓ TENGER. A A földkerekség valamennyi tengerében a víz hőmérsék­lete a tenger mélységének arányában csökken. Kivé­tel a Fekete-tenger, ahol éppen ellenkező jelenség fi­gyelhető meg. Az amerikai óceánográfusok a Fekete­tengerben 1880 méter mély­ségben több olyan „forró pontot” találtak, ahol a víz hőmérséklete eléri a 60 Celsius fokot. — NÖVÉNYVÉDELEM NORVÉGIÁBAN. Norvégiá­ban a parkok vagy köz­utak fáinak rongálásáért, a2 ágak tördeléséért a követ­kező büntetést szabják a garázdálkodókra: sajátkezű- lég kell elültetniük három új fácskát. A módszert nem ártana nálunk is alkalmaz­ni... AZ ORSZÁGOS SZAK­IPARI VÁLLALAT felvesz festő-mázoló, hidegburkoló, ács-állványozó, lágyszigete­lő. hő-hangszigetelő, mű­anyagburkoló, parkettás, bá­dogos, tetőfedő, üveges szakmunkásokat, ugyan­ezen szakmákban betanított munkásokat, valamint 18 éven felüli segédmunkáso­kat, szállító és rakodómun­kásokat — Heti 44 órás munkaidő, minden héten szabad szombat különélés! és idénypótlék, szállást és üzemi étkezési, utazási költségtérítést biztosítunk, munkába állást követően az első felutazási költséget megtérítjük. Jelentkezés: Budapest V., Báthory u. 12. II. em. 229. Munkaerőgaa- dálkodás. (x) i ÉPÜLETLAKATOS, vas­szerkezeti lakatos, szerelő^ szak- betanított- és se­gédmunkásokat felveszünk — nőket is — budapesti és vidéki változó munkahely­re. Megfelelő gyakorlat után külföldi szerelésre is. 5 na­pos. 44 órás munkahét. Bé­rezés: teljesítménybér, kor­látozás nélkül. Vidéki mun­kahelyi pótlékot fizetünk. Szállásköltséget és hazauta­zási költséget térítünk. Je­lentkezés: „Fémmunkás” Vállalat, Szerelési Üzem, Budapest XIII. Vágó Béla u. 11. (Volt Lomb u.) « . ■ . i. (a) DOLGOZOK LAPJA At MSZMP Komárom megyei Bizottsága ea a megyei tanács »apja. Töszerkesnö: üappel luh Telelőn, 83—el. Szerkesztőség: Tatabánya V„ megyei tanács széknaza. retetőni 81—6:, u—30. Mezőgazdasági rovat: 81—(L. Kiadja a Komárom megyei bapklado Vállalat. Tatabánya V„ megyei tanács székhaza. felelős klaoö: buzo Bt la. Telelőn: 81—«X előfizethető oarmely postahiva­talnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Kös- ponu Hírlap irodánál (Budapesw V., József nádor tér 1. sí.j Terjeszu a Magyar Posta. Előfizetési dl) l nőnapra 17,— ft. Kéziratokat nem órzunk meg és nem kuldtlnk vissza Komárom megyei Nyomda vall. Lapnyomdát* ’’átsbánva, INDEX; 25 058

Next

/
Oldalképek
Tartalom