Dolgozók Lapja, 1969. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-18 / 87. szám

J96f>. április 18. péntek DOLGOZOK LAPJA 5 A HETI RÁDIÓ- ÉS TY-MÜSOR 1969. április 21-től április 27-ig KOSSUTH RADIO 8,15: Barokk muzsika. 9,00: Nó­ták. 9,25: A hét előadóművésze: Hilde Güden. 10,05: Cholnoky László elbeszélésének rádióvál­tozata. 10,3ü: Bartók zongoramü­vek. 11,00: Iskolarádió. 11,35: Az orosz forradalojn dalaiból. 11,43: Részletek Verdi: Otelló című ope­rájából. 13,15: Miskolci Jónás Gé­za népi zenekara játszik. 13,45: -Válaszolunk hallgatóinknak! 14,00: Zenekari muzsika. 14,40: Szent Péter esernyője. Mikszáth Kálmán regénye folytatásokban. IX. rész. 15,10: Harsan a kürtszó! 15,45: Couperin: Két triószonáta. 16,05: Kóruspódium. 16,15: Nép­dalexpedíció. 16,37: flibáry Antal: Contertino — bemutató. 16,48: Arcok munka közben. Riport., 17,20: Két operett nyitány. 17,34: Lenin és a szocialista világrend- szer. 17,49: Hilde Güden Mozart- áriákat énekel. 18,00: Sajtókonfe­rencia a Rádióban. Napirenden az építés. 19,35: A Magyar Rádió és Televízió népi zenekara ját­szik, Kozák Gábor József vezeté­sével, Kürthy Éva és Melis György énekel. 20,04: A Mittalon- ügy. Rádiószatíra. 21,20: Zene­művészeink reflektorfényben. 23.00: Először magyarul. David Herbert Lawrance versei. 23,20: Tánczene. 0,10: Bartók-kórusok. ^PETŐFI RADIO 8.05: Operettmuzsika. 8,45: Nép­művészek a mikrofon előtt (Ism.) 9,00: Ezeregy délelőtt. 11,45: A ter­mészet műhelyében. Előadás. 12,00: Fúvószene Behár György műveiből. 12,17: Margherita Ca- rosio és Vlagyimir Atlantov éne­kel. 12,45: Dolgozatokban lapoz­gatunk. 13,05: Zenekari muzsika. 14,00; Kettőtől—hatig. Kaleidosz­kóp. 18,10: A Magyar Nyelv He­te. Édes anyanyelvűnk. Lőrincze Lajos műsora (Ism.) 18,15: Be­szélgetés Ella Fritzgeralddal. 20,25: Szvjatoszlav Richter zongorázik. 21,14: Hódmezővásárhely 1894. április 22. 21,34: Tánczene. 22,21: Szűz Mária. Gábor Andor drá­májának rádióváltozata. 23,10: A hét előadóművésze: Hilde Gü­den (Ism.) 23,45: Gulyás László: Békési esték. KOSSUTH RADIO 8,15: Weber operáiból. 9,00: Harsan a kürtszó! (Ism.) 9,35: Tánczene. 10.05: Liszt: Dante szimfónia. 11,00: Iskolarádio. 11,35: Járóka Sándor népi zeneka­ra játszik, Pécsi Kiss Ágnes éne­kel. 12,30: Melódiakoktél. 13,45: Mezőgazdaság-tudomány. 14,00: Rossini: Teli Vilmos — nyitány. 14,13: A Teleki Blanka Gimná­zium énekkara énekel, vezényel: Szécsényi Olivér. 14,21: Ludas Matyi és társai. 15,10: Rádióisko­la. 16.05: Zongoraművek. 16,26: Bundscuh István citerázik. 16,38: Tájékozódás a kereskedelemben. Riport. 17,05: Közgazdász szemmel Afrikáról. 17,20: Dalok Leninről. 17,35: Vita a szocialista országok közötti ipari kooperációról. 18,00: Könnyűzenei Híradó. 18,30: Bach- és Beethoven-művek. 19,25: A Szabó-család. 19,55: Nathan *Mils- tein hegedül. 20,10: Európai hang­lemezparádé. 21,03: Kilátó. 22,20: Sántha Ferenc népi zenekara ját­szik. 22,50: Gondolatok filmekről. 23,05: Szimfonikus zene. 0,10: Du- najevszkij filmzenéiből. PETŐFI RADIO 8,05: Kedvelt régi melódiák. 8.45: Külpolitikai figyelő (Ism.) 9,00: Kamarazene. 11,45: A Ma­gyar Nyelv Hete. Költők vallo­mása a magyar nyelvről. 12,00: Zenekari muzsika. 13,05: Törvény- könyv. 13,20: Bizet operáiból. 14,00: Kettőtől—hatig... 18,10: A Magyar Nyelv Hete. Édes anya­nyelvűnk. Lőrincze Lajos műsora (Ism.) 18,15: Élni tudni kell II. 18,40: Színes népi muzsika. 19,20: Hangverseny a stúdióban. 20,25: Üj könyvek (Ism.) 20.28: Mozart: A varázsfuvola. Közben: 21,41: Az esküvő. Aprily Lajos verse. 21,44: Az operaközvetítés folyta­tása. 23,10: Daljátékokból. SiERDA KOSSUTH RADIO 8,15:-Nóták. 9,00: Stúdium.-9,15: Cigányszerelem. Részletek Lehár —Innocent Vincze operettjéből. 10.05: A Magyar Nyelv Hete. Ma­Mai rádió­KOSSUTH RADIO 8,15: Magyar tájak dalaiból, muzsikáiból. 9,00: Vadászat Tan­zániában. 9,10: Zenekari muzsi­ka. 10,05: Földindulás. Krúdy Gyula publicisztikai írásaiból. 10,25: Yolanda Marculescu és Jo­sef Metternich énekel. 10,59: Lot­tóeredmények. 11,00: Iskolarádió. 11,35: Édes anyanyelvűnk. Lő­rincze Lajos műsora. (Ism.) 11,40: Igor Ojsztrah hegedül. 12,30: Apróhirdetés ÁLLÁS Beton és Vasbetonipari Művek Lábatlani Gyára, művezetőt ke­res szállítási és vagonrakási munkák irányítására. A munka­kör betöltésére legalább 10 éves gyakorlattal és szállítási vizsgá­val rendelkező jelentkezhet. Je­lentkezés a gyár személyzeti ve­zetőjénél. Havi alapbér-megália-' pitás közös megegyezés szerint. 648 Lakatos szakmunkásokat fel­vesz 44 órás munkahétre a Komá­rom megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat. Komárom, Klapka .György u. 40. 645 A Komárom megyei Gaboua- relvásárió és Feldolgozó Vállalat .Magyigmándi Takarmánykeverő üzemébe mezőgazdasági teelini- üusi képesítéssel rendelkező dol­gozót felvesz minőségi ellenőr­nek. Jelentkezés: Nagyigmánd, Körzeti üzemvezető. 563 LAKAS Elcserélném tatabánya-újváro­si, központi fűtéses, másfél szo- aás lakásomat, haromszobás, .seLieg két és fél szobás központi átesés lakásra, megegyezéssel, érdeklődni lehet: szombat del­tán és vasárnap egész nap, Ta­tabanya V., Kilián körtér 35. IJi/1. szám alatt. 024 VEGYES és tv-müsor Tánczenei koktél. 13,15: Madat rász Katalin népdalokat és ci­gánydalokat énekel. 13,44; At­lasz. Világgazdasági Figyelő. 13,59: Zongoraművek. 14,21: Kó­ruspódium. 14,30: Zsibongó. 15,10: Haydn: Teremtés — részletek. 16,05: Dalok és történelem. Em­lékezz proletár ... 16,38: Szent1 Péter esernyője. Mikszáth Kál­mán regénye folytatásokban. VHI. rész. 17,20: A Magyar Rá­dió és Televízió szimfónikus ze­nekarának új felvétele. 17,49: Domahidi László nótákat énekel. .18,19: Mikrófórum. Kezdők a pá­lyán. 18,26: Beethoven: A-dúr Kreutzer szonáta. 19,35: Pó­dium 69. 20,10: Operetthang­verseny. 20,59: Az öreg ha­lász és a tenger. 22,15: A nemzetközi kommunista mozga­lom — napjainkban. III. rész. 22,25: Made in Hungary. Köny- nyűzene, tánczene, jazz. 22,54: Meditáció. 23,04: Bemutatjuk új Eterna lemezünket. 0,10: Régi magyar operettekből. PETŐFI RADIO 8,05: XVIII. századi operákból. 8,40: Titkos háború. II. rész. (Ism.) 9,00: Ezeregy délelőtt. 10,59: Lottóeredmények. 11,45: Mihályi Ödön versei. 12,00: Vi­valdi- és Schubert-müvek. 13,05: Szociográfia és irodalom. 13,25: Bemutatjuk új operalemezeinket. (Ism.) 14,00: Mindenki kedvére — kettőtől — hatig . . . 18,10: Falusi esték. 19,00: Kapcsoljuk a deb­receni Csokonai Színházat. Ver­di : Ármány és szerelem. Közben: 19,50; Láttuk, hallottuk. 20,10: Az operaközvetítés folytatása. 21,15: Üj könyvek. 21,18: A harmadik szovjet köztársaság. Kb. 21,45: Könnyűzene. 22,20: Kamarazene. TELEVÍZIÓ 8.05: Iskola-tv. Matematika. (Alt. isk. 8. oszt.) 8,30: Angol nyelv. (Középisk. Ill—IV. oszt.) 9,05: Földrajz. (Alt. isk. 6. oszt.) 9.55: Fizika. (Ált. isk. 7. oszt.) 13,10: Matematika. (Ism.) 14,05. Földrajz. (Ism.) 14,55: Fizika. (Ism.) 17,25: Pedagógus tovább­képzés. 17,58: Hírek. 18,05: Ven­dégasztal: Egy város szövetkeze­tei. 18,40: Ázsiában jártunk: Mongólia. Filmsorozat I. rész. 19,15: Reklámműsoi4. 19,20: Esti mese. 19,30: Tanácskozik az or­szággyűlés. 20,00: Tv-híradó. 20,20: Fekete, fehér, igen nem? A II. és a VII. kerület vetélkedője. Kb. 22,00: Tv-híradó — 2. kiadás. BRATISLAVA! TV 17.40;. Hírek.. 18.30: Filmhíradó. 13.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19,45: Kíváncsi kamerá. 20,35- Hapiend. Cseh film vígjáték. 21,45: Tv-híradó. 22,05: Bocaccio-elbe- szélés tv-változata. riska hazát választ. Illyés Gyula elbeszélése. 10,25: Schumann-mü- vek. 11,00: Iskolarádió. 11,30: A Szabó-család (Ism.) 12,30 Tánc­zenei koktél. 13,15: Lakatos Sán­dor népi zenekara játszik. 13,45: Válaszolunk hallgatóinknak! 14,00: Bartók-művek. 14,30: Nők- ről-nőknek. 15,10: Jack Grunsky saját dalait énekli. 15.20: Kerék­asztalon a kötelező olvasmány. Sánta Ferenc: Biró Júlia 16,05: Szálasi naplója. VII. 16,20: Sze­relmi bájital. Részletek Donizetti operájából. 16,48; Atlasz. Világ­gazdasági figyelő. 17,20: Üj fel­vételeinkből. 17,p2: „Fölszállott a páva...” 18,32: Andor Éva és Bol- la Tibor népdalokat énekel, Bige József furulyázik. 19,25: Kezek dicsérete. Versek. 19,35: Kapcsol­juk a Zeneakadémia nagytermét. Közben: Kb. 20;20: A Magyar Nyelv Hete. Képes kifejezések. Kb. 20,40: A hangversenyközvetí­tés folytatása. Kb. 21,30: Vissz­hang. 22,20: Tánczene. 22,50: Me­ditáció. 23,00: Tannhäuser. Részle­tek Wagner operájából. 23,45: Könnyűzene. PETŐFI RADIO 8,05: Olasz muzsika. 8,45 Köz­gazdász szemmel Afrikából. (Ism.) 9,00: Ezeregy délelőtt. 11,55: Né­hány perc tudomány. 12,00: Cár és ács. Részletek Lortzing ope­rájából. 12,40: Házunk tája. A Falurádió műsora. 13,04: Ponto­san emlékszem. Kari Böhm írá­saiból II. rész. 14,00: Kettőtől— hatig.,. 18,10: A Magyar Nyelv Hete. Édes anyanyelvűnk. Lörin- cze Lajos műsora (Ism.) 18,15: Mozart: A-dur klarinétötös. 18.45: Beszélgetés Pilinszky János köl­tővel. 19,00: Hervé: Nebáncsvi- rág. Operett három felvonásban. 20,25: Uj könyvek (Ism.) 20,28: Az operettköz vetítés folytatása. 21,40: Árak és életszínvonal 1969. 21,55: Hogyan lett zenekritikus George Bemard Shaw? 22,40: Kamarazene. 23,10: Verbunkosok, népdalok. 23,46; Romantikus kó­rusok. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÓ 8,iö: Zenés játékokból. 8,59: Verdi: Rigoietto. Háromfel vonásos opera. 11,11: Élni tudni kell. II. (ism.) 11,36: Kozák Gábor József ’ népi zenekara játszik, Békeffy Sarolta encKcí. 12,30: Melódiakok­tél. 13,40: A hiszékenység vám­szedői. 14,00: Rózsa Vera es Ros­ier Endre Kodály-népdalleldol- gozäsöKäf °éhelí£l.' 14,16: A Kör- ■ rhendi-egytittes műsorából. 14,30: Sosztakuvics: 1. szimfónia. 15,10: Csak öregeknek. 16,05: Mai témák — mai dalok. 16,16: Könnyűzene Gyöngy Pál szerzeményeiből. 16,38: Szent Péter esernyőle. Mikszáth Kálmán regénye foly­tatásokban. X. rész. 17,15: Hilde Güden operafelvételeiből. 17,35: Nyitott stúdió. 18,00: Népdalcso- kor. 18,25: Lemezek közt válo­gatva... 19,25: A Magyar Nyelv Hete. A magyar nyelv a szom­széd allamoKDan. 19,45: Emlékek és beszélgetések — a muzsika jegyében. 21,00: A Démon. Ler­montov költeménye rádióra. 22,20: Nagy mesterek táncmuzsikája. 23,20: Mezei Gogó József népi zenekara játszik, Fényes Eva es Bajházy Árpád énekel. 0,10: Éji zene. PETŐFI RADIO 8,05: Osváth Júlia és Slmándy József énekel. 8,45: Külpolitikai figyelő (Ism.) 9,UU; spirituálék, ősi énekek dallama száll, (ism.) 9,20: Könnyűzenei Híradó (Ism.) 9,50: Műszaki gazdasági könyves­polc. 11,50: Magánvélemény — közügyekben. 12,00: Joseí Krlps vezényel. 13,05: Győri stúdiónk jelentkezik. 13,20: Juhász Frigyes — Kövesdi János: A másik Ame­rika — amerikai song. 13,31: a Harmónia Koncert Fúvószenekar játszik. 14,00: Ifjúsági randevú kettőtől—hatig... 18,10: A Magyar Nyelv Hete. Édes anyanyelvűnk. Lőrincze Lajos műsora. (Ism.) 18,15: Az Ifjúsági Rádiószmpad bemutatója: A Szekeres-fiúk. II. rész. 18,51: Cj könyvek (Ism.) 18,54: Részletek Millöcker operett­jeiből. 19,34: Vendégségben Mes­terházi Lajosnál. 29,00: Kapcsol­juk Münchent. Közben: Kb. 20,45: Láttuk, hallottuk. Kb. 21,05: a hangversenyközvetités folytatása. Kb. 21,55: Könyvis­mertetés. Kb. 22,05: Nóták. 22,30: Tánczene. 23,10: Egy amerikai Párizsban. 23,20: Mózes és Áron. Részletek Schűnberg operájából. I KOSSUTH RÁDIÓ 8,15: Margot Guilleaume és Kim Borg énekel.. 8,47: Emlékek és beszélgetés a muzsika jegye­ben (Ism.) 10,05: Mélyfúrások — fúrófejek. Riport. 10,15: Hall­gassuk együtt! 10.59: Lottóered­mények. 11,00: Iskoiarádió. 11,35: Denevér. Részletek Johann Stra­uss operettjéből. 12,30: Táncze­nei koktél. 13,15: Radios József népi zenekara játszik. 13,45: Az ország legnagyobb könyvtárában. 14,00: Beethoven: II. szimfónia. 14,30: Zsibongó (Ism.) 15,10: Kó­rusok magyar költők verseire. 15,28: Szovjet - népek zenéjéből. 16,05: A menekülő. Dokumentum­játék. 17,20: Lemezmúzeum. 17,54: Kemény Klió és Palcsó Sándor népdalokat énekel, Lakatos La­jos cimbalmozik. 18,15: Mikrófó­rum. 18,30: Operacsillagok — operaslágerek. 19,25: Hangképek a Vasas—Komló bajnoki labdarú­gó-mérkőzésről. 19,33: A Magyar Nyelv Hete. Vidám nyelvi vetél­kedő. 20,13: Magnósok, figyelem! llsm.) 21,01: A Rádiószínház be­mutatója: Alomtalan éjszaka. Rá­diójáték. 21,40: Beszélgessünk ze­néről. 22,20: A Sulsse Romande zenekar Hangversenye Géniből. Közben; 23,06: Szép magyar vers. 23,11: A hangversenyközvetítés folytatása. 0,10: Csárdások. PETŐFI RADIO 8,05: Botrány Tahitiben. Rész­letek Bernstein zenés játékából. 8,25: A vándorlegény. Petőfi Sándor verse. 8,29: Sztrastyuk János: Két román szvit — fú­vószenekarra. 9,09: Ezeregy dél­előtt. 19,59: Lottóeredmények. 11,45: A Magyar Nyelv Hete. Kúcsúk, a torok leány. Koszto­lányi Dezső elbeszélése. 11,55: Chopin zongoramúvek. 12,55: Ba­rackfa. Mai költők versek (Ism.) 13,05: Zenekari muzsika. 14,00: Mindenki kedvére kettőtöl-hat- ig... 18,10: A Magyar Nyelv He­te. Édes anyanyelvűnk. Lőrincze Lajos műsora. (Ism.) 48,15: Ta­báni legenda. Részletek Szirmai- Kristóf operettjéből. 18,30: Üz­letről üzletre. 19,00: Rimszkij- Korszakov: Szadko. Háromfelvo- násos. meseopera. Közben: 21,18: Uj könyvek (Ism.) 21,21: Az ope­raközvetítés folytatása. 22,24: A Pueblo-úgy. 22,39: Verbunko­sok, nóták. 23,10: Jakab Terka: Szonáta — bemutató. 23,19: Köny- nyúzene. SZOMBAT KOSSUTH RADIO 8,15: Lányok, asszonyok. 8,35: A Stúdió 11 játszik. 8,55: Életem, találkozásaim. A mikrofon előtt: Szigeti József. IX. rész. (Ism.) 9,25: Lemezmuzeum (Ism.) 10,05: Uj felvételeinkből (Ism.) 10,37: Fúvösindulók. 10,50: Rádiószin- haz: Agyak a horizonton. Drá­ma három hangra. 12,20: Me­lódiakoktél. 13,50: Könyvszemle. 14,00: Kóruspódium. 14,10: Kere­kes Tóth Erzsébet énekel. Keszt­helyi Pál lurulyázik. 14,25: UJ Zenei Újság. 15,05: Hétvégi kül­politikai figyelő. 15,20: Csas fiata­loknak! Komjáthy György tánc- zenemúsora. 10,05: Huszas stu­dio, 17,05: Közvetítés a Buda­pesti Honvéd — Dunaújváros oajnoki labdarúgó-mérkőzésről. 17.15: Albert István népi zeneka­ra játszik. 17,32: A Magyar Nyelv Hete. A magyar öecenevek. 17,52: Nagy mesterek — világ­hírű előadók. Ravel-est. 19,25: Egy show és más semmi. H. 21,03: ütvén év a pódium mögött. III. rész. 22,20: Táncolj unkl PETŐFI RADIO 8,05: Rimszkij-Korszakov: Sehe- rezádé — szvit. 8,45: Külpolitikai Egyelő (Ism.) 9,00: Nótacsokor, csardáscsokor. 9,45: Válaszolunk hallgatóinknak! 11,52: Orvosok a mikrofon előtt (ism.) 12,00: vi- ragentkek. 12,20: Aureliano Per- tile lemezeiből. 13,05: Barokk kamarazene. 14,00: Faust. Rész­letek Gounod operájából. 14,26: Publicisztika. 14,36: Verbunko­sok, népdalok. 15,04: A magyar vonósnégyes Haydn-vonosné- gyeseket játszik. 15,45: Egy hír a mikroszkóp alatt. 16,05: a Ma­gyar Nyelv Hete. Édes anya­nyelvűnk. Lőrincze Lajos műso­ra (Ism.) 16,10: A hét műsorá­ból (Ism.) 16,40: A Magyar Nyelv Hete. Játék a szavakkal, (ism.) 18,10: Közvetítés a Bp. Honved — Dunaújváros bajnoki labdarú­gó-mérkőzésről. 18,19: Kiváncsi­ak klubja. 19,09: Uj lemezeinkből. 20,25: Üj könyvek, (ism.) 20,28: Az „üj lemezeinkbői” című mű­sor folytatása. 20,59: Manón Les- caul. Jelenet Prévost abbé köl­tői játékából. 22,08: Külföldi Kul­turális híradó. 22,23: Agay Ka­rola és Faragó András énekel. 23.10: A Naphoz. Versek. 23,15: Boismortier-múvek. . ^VASÁRNAP í';x4; KOSSUTH RADIO 8,10:-Édes anyanyelvűnk. Lő­rincze Lajos műsora. 8,15: Ványa és az írásjelek. Mesejáték. 8,53: Szivárvány. 10,30; Vasárnapi kok­tél. Komjáthy György tánczene- műsora. 12,10; Jó ebédhez szól a nóta. 13,00: Vasárnapi levél. 13,10: Híres művészek felvételei­ből. 14,05: A NATO két évtize­de (Ism.) 14,35: Leány vásár Rész­letek Jacobi—Bródy—Martos operettjéből. 15,08: A börtönlakó. Életrajzi játék Táncsics Mihály- ról születésének 1/70. évforduló­ján. 16.00: Mi újság az Operában? 16,40: Tudósok fóruma. 17,05: Pablo Casals gordonkázik. 17,30: Mérkőzések percről percre. 18.30: Olvasónaplómból. 18,45: Ádám Jenő: Menyasszony—vőlegény, Magyar népdalfeldolgozások. 19,10: Grace Bumbry énekel. 19,39: Törtetők. Vígjáték két 4 RÁDIÓ ÁLLANDÓ MÜ&ORöZÁMAI: HÉTKÖZNAP. KOSSUTH RADIO 4,30: Hírek. 4,33: Hajnaltól reggelig zenés műsor. 4,45: Falurá­dió. 5,00: Hírek. 5,30: Reggeli Krónika 1. 6,00; Hírek. 6,30: Hírek. 7,00: Reggeli Krónika U. Kb. 7,30: Cj könyvek. 8,00: Hírek. 8,05: Műsorismertetés. A budapesti mozik, kiállítások és vidéki színha­zak programja. 10,00: Hírek. 12,00: Déli Krónika. 12,57: A buda­pesti színházak műsora. ,15,00: Hírek. 16,00: A világgazdaság hírei. 17,00: Hírek 19,00: Esti Krónika I. 21,00: Hírek. 22,00: Hírek. 21,00 Hírek. 0,55—1,00: Hírek. (Csak szombaton.) PETŐFI RADIO 6,30: Hírek. 6,30-tól 8,05-ig azonos a Kossuth rádió műsorával. XI,00: Hírek. 13,00: Hírek. 13,47: Vízjelzőszolgálat. Idöjárásjeleutcs 14,30: Hírek. 15,30: Hírek. 16,30: Hírek. 17,30: Hírek. 18,00: Hírek, 19,50: Jó éjszakát, gyerekek: 20,00: Esti Krónika U. 23,00: Hírek, 24,00: Hírek. VASÁRNAP KOSSUTH RADIO Hírek: 6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 15,00; 17,00; 19,00; 20,00; 24,00. PETŐFI RADIO Hírek: 16,00; 18,00; 23,00 ; 24,00. részben. 21,25: slágerstaféta. 22,10: A vasárnap sportja. Totó­eredmények. 22,22: Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Válla­lat új lemezét. 23,25: Marina Ovetajeva versei. 23,40: Miljutyin operettjeiből. PETŐFI RADIO 8,00: Operakalauz. Prokofjev: Három narancs szerelme. 9,02: Szívesen hallgattuk: A molnár- leány. Eötvös József elbeszélésé­nek rádióváltozata. (Ism.) 9,45; Népdalok, néptáncok. 10,10: Szá­zados szenzációk. 10,40: Az Ál­lami Hangversenyzenekar hang­versenye a Zeneakadémia nagy­termében. Közben: 11,17: Tavaszi ujjongás. Versek. 11,24: A hang­versenyközvetítés folytatása. 12,30: Közvetítés a Pécsi Dózsa — Üjpestl Dózsa bajnoki labda­rúgó-mérkőzésről. 12,50: Klasz- szikus operettekből. 13,04: A csíkos pizsamás kisfiú. Rádiójá­ték gyermekeknek (Ism.) 14,00; Táskarádió. 15,00: Művészleme­zek. 16,25: Mérkőzések percről percre. 17,20: Mit üzen a Rádió? 18,05: Tessék a mikrofon! 18,35: Filharmóniai hangversenyek a század elején. II. rész. 19,04: Rit­musturmix. 19,35: Mi ez? 20,103 Nóta- és népdalest. 21,12: Üj lemezeinkből. 22,22: Mesterek -« mesterművek. 22,42: Könnyűzt^ ne. 23,25: Dvorzsák operáiból. BUDAPESTI TV KEDD 8,05: Iskola-tv. Számtan-mér- tan. (Ált. isk. 5. oszt.) 9,00: Kör­nyezetismeret. (Alt. isk. 2. oszt.) 9,25: Termelőszövetkezetek ter­melői tevékenysége. A TV po­litikai tanfolyama (Ism.) 9,55: Fizika (Alt. isk. 6. oszt.) 11,05:­Kémia (Alt. isk. 7. oszt.) 13,lü; Számtan-mértan (Ism.) 14,00: Környezetismeret (Ism.) 14,55: Fizika (Ism.) 15,50: Kémia (Ism.) 17,58: Hírek. 18, G5: Készítsünk együtt filmet! 1. A dramaturgiai tanács ülése. 19,00: Esti mese. 19,10: Teleimpex. 19,40: Parabola. 20,00: Tv-híradó. Ballada egy rossz emberről. Amerikai 'film. 21,05: Vezényel: Herbert von Karajan. Kb. 21,35: Szülők, ne­velők egymásközt. a menekülés.. TV-film. 22,15: Tv-híradó -* 2. kiadás. SZERDA 17,58: Hírek, lü,03: ^ati^lTJÜk 13S kepek. Roman kisfiún. 18,25: Notaszö. 18,45: írok, Könyvek, kritikusok. 18,55: Esti mese. 19,05: Tv-lYLimaoolt. 20,00: Tv­hiradó. 20,20: Szép nétvege. NSZK film. 21,50; Zenei Figyelő. 22,20: Tv-híradó — 2. kiaaas. CSÜTÖRTÖK 8,10: Iskola-tv. Magyar iroda­lom (Alt. isk. 6. oszt.) 9,00: Kör­nyezetismeret vAit. isk. 4. oszt.) 9,55: Magyar nyelvtan (Alt. isk, 5. oszt.) il,u5: Magyar nyelvtan (Alt. isk. 6. oszt) 13,10: Magyar irodalom (ism.) i4,0u: Környezet­ismeret (Isin.) 14,55; Magyar nyelvtan (AU. isk. 5 oszt.) (ism.) 15,50: Magyar nyelvtan '(AU. isk. 6. oszt.) usm.) 17,lo: Irány az egyetem! 17,58; HireK. 18,ua: Gye­re pajtas, eneKemi! 18,30: Lufi Ricnard enekei. 18,55: Két ország vállalata. Riportfilm. 19,20; Esti mese. 19,30: Radar. 20,oo: Tv­níració. 2U,2U: Az arany kaland­ja. 3. Ma úgy, mint egyKor. 21,05: Nemzetközi gálaest. . Nemzetközi Béke-Vilagmozgalom fennállásá­nak 20. évfordulója tiszteletére. Kb. 22,10: Tv-híradó — 2. kiadas. PÉNTEK 8,05: Iskola-tv. Élővilág. (Alt. isk. 5. oszt.) 8,25: Orosz nyelv (Középisk. Ill—IV. oszt.) 9,00: Orosz nyelv (Alt. isk. 5. oszt.) 9,55: Magyar irodalom (Alt. isk. 5. oszt.) 11,05: Élővilág (Alt ^sk. 6. oszt.) 11,55: Francia nyelv (Középisk. Ill—IV. oszt.) 13,103 Élővilág (Alt. isk. 5. oszt.) (Ism.) 14,00: Orosz nyelv (Alt. isk. 5, oszt.) (Ism.) 14,55: Magyar iroda­lom (Ism.) 15,50: Élővilág (Alt. isk. 6. oszt.) (Ism.) 17,25: Pedagó­gusok fóruma. 17,58: Hírek. 18,05: 15 perc jazz. 18,20: Ázsiában jár­tunk. 2. Történelmi emlékek Mongóliában. 18,35: Házépítők. Dokumentumfilm III. rész. 19,00; Esti mese. 19,10: A tanácsok tevé­kenysége. A TV politikai tanfo­lyama XII. 19,40: Felfedező úton a képzőművészet birodalmában IV. 20,00: Péntekesti bemutató; ■jsuiyLude, tv mm. 21,20: A szol­gáltatások és a második műszak. 22,3ü: Tv-híradó — 2. kiadás. SZOMBAT 9,00: Nótaszó. (Ism.) 9,20i Szép hétvége. Nyugatne­mei film (ism.) 10,5.0: a Tv-Mui- tabcltja (Ism.) 11,40: Felfedező Tito fi'a Képzőművészét birodalmá­ban. (Ism.) 15,00: Ki tud ra meg­oldást? 15,05: A lány és a fény­képész. Dán feliratos film. 16 ,ij; A Báli testverek. Riportmm. 17,20; Hírek. 17,25: Tuciumar.ycs tudakozó—önmagunkról... Front­it vonulás. 18,15: Egy nap, mint a többi. Szovjet kisjatékíiim. ib,io: A TV-jelenti... 19,25: Cicavízió. 19.35: Lírai riport: Vass Ist­vánnál. 20,00: Tv-híradó. 20,20; Pesti kabaré I. Kb. 21,55; Tv-híradó — 2. kiadas. d2;l5: Gala-est 69 az Eurovizió HL i5-i műsorának U. részé képfelvételről; 23,15: jó éjszaxat, felnőtték! Turpi urfi, IV. Hanta- mandi maharadzsa. VASARNi*» 8.40; Iskola-tv. Felsőfokú ma« tematika. 9,20; Angol nyelvtan­folyam haladóknak. 9,33: Hét- meríöides kamera. 9,50: Szakkör- rol-szakKóre... io,30: CsuiagoK, csillagok szépén ragyogjatok... Gyerekek népdal versenye IL rész. 11,30: A műveszet világá­ból. 15,05: Turpi urfi. IV. rész; Hantamandi manaradzsa Usm.) 15,30: Telesport. ia,35: Kiváló együttesek a kamera előtt. A KiSZ Központi Muveszegy uttese. 19,05: A világ térképe előtt. 19,15; Esti mese. 19,30: Vidocq. 4. Vi- docq Bicetre-ben. 20,00: Tv-hir- adó. 20,20; A kanadai férfi. NDK film. 22,05: Tv-híradó — 2. ki­adás. BRATISLAYAI TY HÉTFŐ 16,10: Pedagógusok műsora. 17,55: „Fair play” sportmagazin. 18,30: A varázsló — vidám film- magazin. 19,00; Tv-híradó. 19,35: Dukumentumlilm Leninről. 20,05: A kismadár — tv-játék. 20,55: Peter Topeiczer zongorázik, ai,50; Tv-híradó. KEDD 16,40: Hírek. 16,45: ' Vállalati börze. 17,45: Gyermek- és ifjúsá­gi műsor. 18,40: Esti mese. 19,00: Tv-híradó. 19,35: A tenger encik­lopédiája. 20,00: Telequiz. 21,45: Tv-híradó. SZERDA 16,20: Slovan Bratislava — Dun­fermline Athletic labdarúgo- mérk. 19,00: Tv-híradó. 19,35: Tv-publlcisztika. 20,05: Twist Olivér — angol film. 21,45: Hana Hegercva előadói estje. 32,15: Tv- híradó. CSÜTÖRTÖK 15,55: Spartak Tinává — Ajax- Amsterdam labdarúgó-mérk. 18,40: Esti mese. 19,00: Tv-híradó. 19,50: A szélmalmok országa — Hollandia. 21,30: Filmműsor. 22,55: Tv-híradó. PENTEK 16.40: Hírek. 18,25: Filmhíradó. 18,40: Esti mese. 19,00: Tv-híradó. 19,35: Vadászat és természet. 20,05: Dalok. 21,00: A nyakék — bűnügyi vígjáték. 21,30: Tv-hlr- adó. 21,50; Jazz-pódium. » SZOMBAT 15,53: Zvl Zilina — Dukla Pra­ha labdarugó-mérkőzés. 17,45: Tatra az 1970-es sí világbajnokság előtt. 18,00: Lányok-fiúk maga­zinja. 19,00: Tv-hiradó. 19,50: Al­batroszok szigetén — japán ter­mészetrajzfilm. 20,20: Szaniszló, a nyomozó — francia bűnügyi íilm. 21,50: Hangverseny. 22,55: Tv-hlradó. VASÁRNAP 11,00: Zene Bratislavából. 12,30: Tv-híradó. 14,30: Asztalitenisz VB. 17,10: Bell és Subaslien. 10,40: Es­ti mese. 19,00: Tv-híradó. 49,20: Sporteredmények. 1. 19,50: Köl­tészet. 20,25: Nőtlen urak panzió­ja — filmvígjáték. 21,55: Kultúra 69. 22,15; Tv-hlradó. 22.30: Sport­eredmények 2. 22,40: Szlovák ze­ne. n - ■ I, I Legszebb üjdonsá KOZSQK : gog, nemes orgo­nák, díszcserjék, parknövények, örökzöldek, virághagymák nagy választékban. Szállítás postán Kérje díjmentes, színes nagy ár­jegyzékünket. Szálkái dísznö­vénykertészet. Budapest, Nép- köztársaság útja 8. 366 fabäVDPIOTON rr+ :■! 'J1'" W «**»•*

Next

/
Oldalképek
Tartalom