Dolgozók Lapja, 1969. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-18 / 87. szám

6 DOLGOZOK LAPJA 1969. április 18. pínvci Megyei kézilabda>bajnok^ág Küzdelmes mérkőzések a nyitányon Vasárnap megkezdődött a sorrendben tizedik megyei szabadtéri kézilabda-bajnok­ság. Tíz női és tizenhárom férfi csapat vetélkedik az idén a bajnoki címért, a he­lyezésekért, és a kiesés el­kerüléséért. Most volt a két- játékvezetős rendszer pre­mierje is a szabadban, s a bemutatkozás általában si­keresnek mondható. A mér­kőzések színvonala azonban még túlságosan szezoneleji volt, bár így is akadt né­hány érdekes mérkőzés — és meglepetés is. FÉRFI CSOPORT A megfiatalított Oroszlá­nyi Bányászt otthonában győzte le a Tatai Textiles. AZ oroszlányiak 15:15-ig fej­fej mellett haladtak ellen­felükkel, a hajrát azonban nem bírták. A Komáromi Olaj munkás jó iramú mér­kőzésen nyert az erős ellen­állást tanúsító Ácsi Kinizsi ellen. Nagy küzdelem folyt a Rákóczi SE — Tatai Spar­tacus találkozón. Az utolsó percben még 19:19 volt az eredmény, ám egy szeren­csés góllal a Rákóczinak si­került mindkét pontot ott­hon tartania. Ugyancsak nagy volt az akarás a Kis­bér — Környe mérkőzésen, itt az'-ban több szabályta­lanság is csúszott a játékba, sőt a keménység határát is átlépték a két csapat tagjai. A mérkőzés végén csúnya jelenetek játszódtak le, ami­nek eredmény'’-éppen akis­béri Bilinczky Lászlót felje­lentette a játékvezető. A két NB-s csapat tarta­lékainak találkozóján a fe­gyelmezetten játszó Volán biztosan győzött. Az Almásfüzitő — Eszter­gom mérkőzés elmaradt: ugyanis az esztergomi játé­kosok jó része influenzában megbetegedett. A mérkőzést később5 időpontban játsszák le. Eredmények: T. Textiles — O. Bányász 23:18 (9:7). Legjobb dobók: Hosszú 10, Stáhl 5, Magyar 4, ilL Flasch 9. Rákóczi SE — T. Spartacus 20:19 (14:5). Ld.: Hataier, Gyimesi 5—5. Bognár 4, ill. Kapus 7, Láng 6, Szabó 4. Olajmun­kás — Ács 25:17 (11:7). Ld.: Kovács L. 7, Nagy I. 6, Ké­kesi 4. ill. Háromházi 12. Környe — Kisbér 23:21 (13:12).• Ld.: Vadász. Goor 7—7, Mancal 4. ill. Neuma- yer 8, Major, Wágner 4—4. Tb. Volán II. — TBSC II. 28:20 (11:8). Ld.: Héjjá, Hö- römpöli 8—8, Tschürtz 7, ill. Molnár 10. Póczos 4. NŐI CSOPORT A legnagyobb küzdelmet a két oroszlányi együttes ta­lálkozóján láthattuk. A gim­nazisták a mérkőzés végére erősíteni tudtak s megérde­melten nyertek. Sárisápon csak az első félidőben volt szoros a mérkőzés. A máso­I eke NB Mindhárom csapolunk kikapott CSEPELI VASAS- TATABÁNYAI BÁNYÁSZ. NŐI 6:2 Az NB I-es tatabányai női csapat ezúttal gyengén szerepelt. Ezt tanúsítja a találatarány is, mely 2285:2116 volt a csepeliek javára. A jó képességű ha­zai együttes biztosan sze­rezte meg győzelmét, a ta­tabányai tekézők közül csak Povedákné és Fenyőházi szerzett pontot 378, illetve 374 találattal.. GANZ-MÁVAG— » DOROGI BÁNYÁSZ FÉRFI 6:2 A Dorogi Bányász NB Il-es csapata Budapesten jól kezdett. Utolsó versenyzői azonban már nem bírták az iramot, s így . vereséggel kellett hazatérniük, ami egyébként várható volt. A négyes pályán Novák és Magyaros 439, illetve 452-es eredménnyel szerzett biztos pontokat, de a MÁVAG ver­senyzői hajráztak jobban, a dorogiak visszaestek. A ta­lálatarány: 2632:2516. PÉCSI BÁNYÁSZ- TATABÁNYAI BÁNYÁSZ. FÉRFI 5:3 Másodszor szerepelt Pé­csett a TBSC NB Il-es férfi Rajt a kosárlabda megyei bajnokságban Április 19-én megkezdőd­nek a küzdelmek a megyei kosárlabda bajnokságban. Az idén a vetélkedő színesebb­nek, változatosabbnak ígér­kezik. A férfi felnőtt csoportban 8 csapat indul, s itt az utóbbi évek legnagyobb harcára van kilátás. E csoportban szere­pel ugyanis vendégként a Győri Dózsa és a Mosonma­gyaróvári MOGAAC, vala­mint a tavaly még NB Il-es Tatabányai Bányász. A női felnőtt csoportban 5 csapat rajtol: itt előrelátha­tólag az NB II-ből kiesett Esztergomi Vasas és a tava­lyi megyei bajnok Nyerges­újfalu között dől el a baj­nokság sorsa. Számolni kell azonban az egyre fejlődő Esz­tergomi Vörös Meteorral is. A férfi ifjúsági bajnokság a felnövekvő utánpótlás szá­mára biztosít fejlődési lehe­tőséget. E csoportban 6 csa­pat verseng. A bajnokság új színfoltja a leányok ifjúsági csoportja. Néhány évi kihagyás után nyílt újra lehetőség arra, hogy a legfiatalabb kosaras­lányok részére is adjanak versenyzési lehetőséget, meg­felelő szinten. Igaz, mind­össze 4 csapat lesz ebben a csoportban, de — hogy a fo­lyamatos versenyzés biztosít­va legyen — mind a tavaszi, mind az őszi fordulókban két-két alkalommal találkoz­nak egymással a csapatok. Az ez évi bajnokság re­mélhetőleg újabb lépést je­lent megyei kosárlabdaspor­tunk színvonalának emelésé­ben. A bizonyítás persze a csapatokra, illetve a játé­kosokra vár... Vasárnap már teljes volt a „nagyüzem” a járási labdarúgó bajnokságban is, mivel a dorogi és a komáromi járásban is pá­lyára léptek már a csapatok. kihagyott büntetők Es BONYODALMAK A dorogi járásban Piliscséven elmaradt a mérkőzés, mert az iga­zolásnál kiderült, hogy több le­ányvári játékosnak lejárt az or­vosi igazolása. Tokodon a mo­gyorósbányaiak egy félreértés miatt nem a kitűzött időpontban (délelőtt 10 óra), hanem délután 1-kor jelentek meg a mérkőzés színhelyén. A játékvezető ekkor dik játékrészben a képzet­tebb hazai csapat biztosan győzte le a Dorogi Bányászt. Az esztergomi lányoknak jól kijött a lépés, fölénye­sen verték a timföldi tarta­lékokat. £?*• o’-tszerű találko­zón döntő fölénnyel nyert az Ács az igen gyengén ját- sz' Olajmunkás ellen. Eredmények: O. Gimná­zium — O. Bányász 11:10 (6:6). Ld.: Rózsi 6. Kun 2. ill. Ferenci 5, Flasch 3. Sá­risáp — Dorog 9:6 (4:3). Ld.: Kerekes 3, ill. Márványi , Esztergomi Vasas — Tim­föld II. 14:2 (7:0). Ld.: Nich 6. Preiczer 3. Ács — Olajmunkás 10:0 (8:0). Ld.: Bögödi M. 7 már eltávozott, s így „szükség- bíró” vezette le a mérkőzést. A lelkes mogyorósbányai csapat nyerte a találkozót. Némi bonyodalom adódott Ba- jóton is, ahol a kijelölt part­jelző betegség miatt nem jelen­hetett meg. A fiatal Varga Tibor azonban egyedül is kitűnően bí­ráskodott a sportszerű találko­zón. A hazaiak itt nagy akarással küzdöttek, a vezetést is megsze­rezték, utána a vendégcsapat tá­madott, de egyenlíteni nem tu­dott. A Sallai SE — Dág találkozón szintén a hazaiak támadtak töb­bet. A 30. percben a vendégcsa­pat egyik védője a 16-oson belül kezezést követett el. a megítélt büntetőt azonban a hazaiak nem tudták értékesíteni. Mindkét gól a mérkőzés vége felé esett. Egyenlő erők küzdelmét és a ha­zaiak győzelmét hozta a Pilis­marót — Bajna mérkőzés, ahol szintén akadt egy kihagyott bün­tető. Ennek elvétőjét társa, Ma­rosi László (Pilismarót) trágár szavakkal szidalmazta, a játékve­zető meghallotta, ezt, és kiállí­totta őt. Epölön kiegyenlített el­ső félidő után a hazai csapat megérdemelten nyert. Eredmények: Sallai SE — Dág 1:1 (0:0), v.: Péntek. Pilismarót — Bajna 4:2 (1:1). v.: Sárik. Mogyorósbánya — Tokodi Bá­nyász II. 1:0 (0:0), v.: Peszeki. Epől — Kesztölc 3:0 (0:0), v.: Hor­váth. Bajót — Nagysáp 1:0 (1:0), v.: Varga. A serdülők mérkőzéseinek ered­ményei: I. csoport: Annavölgy — Süttő 7:0 (5:0), Üveggyár — Volán 4:4 (3:1), Csolnok — Ma­rógépgyár 3:2 (2:1), Viscosa — Lábatlan 3:0 (1:0), II. csoport: Do­rog — Bajna 3:1 (0:0), MIM Va­sas — Leányvár 1:0 (0:0). 38 CSAPAT ÁLLT „SOROMPÓHOZ” A komáromi járásban a múlt évekhez hasonló nagy érdeklődés kíséri a csapatok vetélkedőjét. Az első osztályban és a másodosz­tályban egyaránt 10—10, míg a serdülőknél az egyik csoportban l<>. a másikban pedig 8 együttes vesz részt a küzdelemben. A Koppánmonostor megerősí­tett csapata biztosan győzött Bár­együttese, ezúttal a helyi bányászcsapat ellen. Némi szerencsével kellemes meg­lepetést is szerezhettek vol­na, hiszen gyengébb kez­dés után szépen feljöttek, és az utolsó versenyzőjük pályára lépésekor már 30 fa előnyük volt. Titvar azon­ban 41 találattal kevesebbet ért el ellenfelénél, és így a pécsiek javára dőlt el a mérkőzés. A tatabányai csapatban ezúttal is Joha- novits szerepelt kitűnően, 435 találatot ért el. A má­sik két pontszerző: Fekete 420 és Grosch 417 találattal. A találatarány: 2484:2473 a pécsiek javára. sonyos ellen: különösen a má­sodik félidőben játszott nagy­szerűen. Ácson a helyi tartalé­kok nagy harc után osztozkod­tak a pontokon a lelkes súriak- kal. Bakonybánkon hiába táma­dott többet a hazai csapat, egy balszerencsés öngól eldöntötte a mérkőzés sorsát az újonc szen- diek javára. Mocsán kemény, de sportszerű mérkőzésen megérdemelten szer­zett egy pontot a banai csapat az elbizakodott hazaiak ellen. Kis- igmándon a helybeliek nem bír­tak a jól játszó tárkányiakkal, s így itt is döntetlenül végződött a találkozó. A járási első osztály eredmé­nyei: Kisigmánd — Tárkány 2:2 (1:0), 100 néző, v.: Molnár. Mo- csa — Bana 1:1 (1:1), 200 néző, v.: Marosi. Szend — Bakony- bánk 1:0 (0:0), 100 ní'ző, v.: Pá- kozdi. Koppánmonostor — Bár­sonyos 10:0 (2:0), 150 néző, v.: Erbele. Acs II. — Súr 2:2 (2:1), 100 néző, v.: Polgáríy. A másodosztályban az újonc Szőkepuszta lelkes játékkal el­lensúlyozta a szákiak nagyobb tudását, és így megérdemelten tartotta otthon az egyik bajno­ki pontot. Hantán hiába támadta végig az egész mérkőzést a ha­zai gárda, a csépi védelem hősie­sen helytállt, s így nem született gól. A Concóhát alacsony szín­vonalú mérkőzésen fölényben játszott, és biztosan nyert. Ha­sonló volt a színvonal Kerék­telekiben is, ahol a hazai csapat jól használta ki az etei védelem megingását. A Csémpuszta hen­gerelt a gyenge játékerőt képvi­selő mocsai tartalékok ellen. A másodosztály eredményei: Csémpuszta — Mocsa II. 7:0 (6:0), 100 néző, v.: Kocsis. Kerékteleki — Ete 3:2 (2:0). 100 néző, v.: Cset- falvi. Concóhát — Bakonyszom- bathely 3:0 (1:0), 100 néző. v.: Farkas. Hánta Csép 0:0, 100 néző. v.: Horváth M. Szőkepusz­ta — Szák 1:1 (0:1), 150 néző, v.: Kun. A serdülők mérkőzéseinek eredményei: Kisigmánd — Tár­kány 1:1, Mocsa — Bana 3:1, Acs — Súr 0:0, Koppánmonostor — Bársonyos 3:0, Réde — Szend 1:0, Bábolna — Nagyigmánd 3:3, Komáromi Olaj munkás II. — Kisbéri Spartacus 5:3« ÚJABB SPORTPÁLY A ÉPÜL A SZIKLAI ISKOLÁBAN Kézilabdapályát építőnek a tatabányai Sziklai Sándor Általános Iskola tanulói. Ez már a tizedik olyan pálya az iskolában, melyet a lelkes diákok készítetlek. lárási bainoksá» A dorogi és a komáromi járásban is megkezdődött a küzdelem gaaaatiiiiiaaaa**«* JÓ REGGELT! 1969. április 18. péntek cittilieu napja 150 éve, 1819. április 18- án született Franz von Suppé, a klasszikus bé­csi operett stílusának nagy hírű mestere. Dal­máciába szakadt belga család sarja, jogot vég­zett, s a zenénél kötött ki, mint zenekari fuvolás. El­ső színpadi művét 15 éves korában írta. Mintegy hat évtizedet fel­ölelő zeneszerzői tevé­kenysége során alkotott kamaramuzsikát, egyházi műveket, népszerűvé lett nyitányokat, dalokat, szimfóniát, operát, sőt 1848-ban forradalmi indu­lókat is. Nagy hírnevét és igazi sikereit szellemesen pezsgő ütemű operettjeivel aratta. A színházi világ Bécs Offenbachjaként tartotta számon. Operett­jeinek száma harmincegy, köztük olyan világhódító művekkel, mint a ,,Szép Galathea”, a „Fatintitza'\ Legsikeresebb művének a magyar környezetben ját­szódó ,, Könnyű lovasság ot tartják, amely sok he­lyütt ,,Magyar huszárok” címmel került színpadra. — A nagymama életkora 27 év — közölte a Niticiero Universal című spanyol lap, amikor beszámolt arról, hogy a figuerasi klinikán egy 13 éves kismama egészséges leánygyermeknek adott éle­tet. — RÖKAVADÁSZ-VER­SENYT rendez az MHSZ esztergomi rádiós klubja április 27-én az esztergomi Vaskapu-hegyen. A rádiósok technikai vetélkedőjén a me­gye valamennyi rádiós kluL- jának tagjai részt vesznek. — Jó ütemben halad Bartusek-pusztán a Komá­romi Állami Gazdaság 32 vagonos hűtő-tárolójának építése. Az új létesítmény az AGROTERV kísérleti tervei alapján készül és előrelát­hatólag júliusban kezdi el az üzemelést. Felépítésével megoldódik a 170 hold kör- tés és 7 hold csemegesző­lő termelésének szakszerű tárolása. — HUSZONHAT külön­böző szerv tartott megbe­szélést szerdán ■ Tatabányán a városi tanács tervosztá­lyának meghívására, és egyeztették az V-ös szom­szédsági egység építésével kapcsolatos tennivalókat. A kiküldött előzetes program­terv alapján minden érde­kelt szerv, hatóság bejelen­tette álláspontját, hogy ezek ismeretében készüljön el a végleges program. — Titkári értekezletet tar’) a dorogi járási Vöröske­reszt 18-án, a dorogi párt­klubban. A vezetőségválasz­tás után ez az első alkalom, amikor az alapszervezeti fit- károk közösen beszélik meg a teendőket. Ezúttal a táv­lati programot vitatják meg. — 140 HOLD SZŐLŐ te­lepítését kezdi meg ősszel az etei Kossuth Tsz. A Sző­lészeti Kutató Intézet szak­emberei adtak tanácsot a tsz vezetőinek a telepítésre legalkalmasabb fajták ki­választásához. A tsz szőlő­jében eddig csak ezerjót termesztettek, most ősszel rizlingszilvánival kezdik a telepítést, majd bővítik a skálát leánykával, és szür­kebaráttal. Hűvös marad az idő Várható időjárás péntek estig: felhőátvonulások, fu­tó záporral, hózáporral. Élénk, időnként erős észak- nyugati, északi szél. Hűvös marad az idő. Várható leg­magasabb nappali hőmér­séklet pénteken 10 fok kö­rül. _ , . * > Hamis-ítatlan áprilisi uap A csütörtök hamisítatlan áprilisi napot jelentett a ta­tabányaiak számára. A déli órákban lehulló esőt rövid ideig hószállingózás követ­te. Utána borsó nagyságú jég hullott, majd ismét eső kö­vetkezett. Hamarosan kisü­tött a nap, hogy felszárítsa a járdákat. Röpke egy óra múlva bőséges havas eső „portalanította” a várost. — ÖNÁLLÓ orvosi ren­delőt építenek az idén 600 ezer forintos költséggel Tát-Kertvárosban. A köz­ségben viszont új pedagó­guslakás készül a régi, el­avult épület hslyén. — A negyvennégy órás munkahét bevezetéséről tár­gyalt a KOMÉP pártbizott­sága és szakszervezeti ta­nácsa. A vállalat a második félévben tér át a rövidített munkaidőre. A szakszerve­zeti tanács és a pártbizott­ság közös ülése elfogadta a felkészülési terveket. — Van már kivitelezője az eternitgyári lakótelepen felépítendő 4 tantermes ál­talános iskolának. A Do­rogi Szénbányák szolgáltató üzeme még az idén elkezdi, és jövőre befejezi a kivitelező hiányában immár 2 éve ha­logatott építkezést. A 2 mil­lió forintos költséggel léte­sülő iskola régi és nagy gondot old meg. A szerelem képlete Egy filozófus az alábbi képletet állítóttu fel a sze­relemről: egy csók, két csók, három csók, négy csók, öt csók, négy csók, három csók, két csók, egy csók... — A Hazafias Népfront egyik legnépszerűbb moz­galmához, a városok és fal­vak szépítéséhez ad hasz­nos tanácsokat Farkas Lász­ló legújabb könyve, amely­hez Erdei Ferenc főtitkár írt előszót. GANZ-MÁVAG ALKAL­MAZ esztergályos, marós, lakatos, vasszerkezeti laka­tos, csőszerelő, villanyszerelő, öntő magkészítő, daruveze­tő, sajtoló szakmunkás, illet­ve betanított dolgozókat. Minden második héten sza­bad szombat, vasúti arcképes igazolvány hozzájárulással biztosítva van az egész or­szág területére. Szállásról a vállalat gondoskodik. Jelent­kezés személyesen a válla­lat munkaerőgazdálkodásán, Budapest VIII. Vajda Péter u. 10. Megközelíthető 23-as villamossal. <x> DOLGOZOK LAPJA Az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: KAPPEL EMIL Telelőn; 83—91. Szerkesztőség: Tatabánya it­al egyel tanács székhá2a. Telelőn: 21—CT. 11—30. Mezőgazdasági rovat: 81—91. Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Tatabánya V., megyei tanács székháza. Félelős kiadó: BOZÖ b£LA. Telefon: 81—43. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahiva­talnál. a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1. sz.) Előfizetési dl) 1 hőnapra 17,— Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Komárom megyei Nyomda Váll. Lapnyomdája. Tatabánya. „ INDEX; 25 051

Next

/
Oldalképek
Tartalom