Dolgozók Lapja, 1969. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

DOLGOZÓK LAPJA 1969. április 1. fcecM Az európai biztonsági értekezlet jó kezdeményezés krlnnder svéd miniszterelnök nyilatkozata Tage Erlander syéd mi- iliszttrelnóK, a Szocialista Párt elnöke, Becsben részt vett a Szocialista Interna- cionáléhoz tartozó pártok vezetőinek konferenciáján. A neves államférfi, aki hu­szonkét eve áll a svéd kor­mány élén, nyilatkozott az MTI bécsi tudósítójának. — A Varsói Szerződés tagállamai a közelmúltban Budapesten tartott tanács, kozásukról ismét az euró­pai biztonsági konferencia megrendezésére szóló fel­hívást adtak ki. Mi a vé­leménye erről az okmány, ról? — Csak megerősíthetem, amit a svéd kormány máj­evekkel ezelőtt kifejezésre juttatott: egy konferencia megtartását jó kezdeménye­zésnek tartjuk és készek va­gyunk azon részt venni. A konferencia sikerének azon­ban feltétele a jó előkészí­tés. hiszen egy esetleges kudarc súlyos kövétkezmé- nyekkel járhatna. ' Ezért fon­tos, hogy minden napirend­re kerülő kérdést a szak­emberek előzetesen megvi­tassanak, Nézetünk szerint az egyik megtárgyalandó probléma a kelet-nyugati kereskedelem bővítése le­hetne. A megoszlás kikü­szöbölése gyorsabb haladást és virágzást hozna minden ország számára. Egyébként nemcsak mi vagyunk ezen a véleményen: itt van például Finnország, amely nem le­hetne gazdaságilag erős. ha nem működne együtt mind a Nyugattal, mind a Kelet­tel. — A semleges Svédor­szágnak elismert szerepe volt abban, hogy megin­dultak a tárgyalások a vietnami békéről. A svéd kormány idén januárban — a nyugat-európai or­szágok közül elsőnek — elismerte a Vietnami De­mokratikus Köztársaságot. Mi a svéd álláspont a vietnami kérdésben? — A vietnami háború sú­lyos fenyegetés a világbéké­re — nem is szólva a nép szenvedéséről. Ezért adtunk korábban lehetőséget mind­két félnek, az amerikaiak­nak és észak-vietnamiak­nak, hogy a svéd kormány képviselői révén érintkez­hessenek egymással. Ha Eszak-Vietnamot már ebben a közvetítési időszakban el­ismerjük, elvesztettük volna a lehetőséget arra, hogy ezt a segítséget nyújtsuk az ér­dekelt feleknek. A helyzet közismerten megváltozott, most Párizsban ugyanannál az asztalnál ülnek és tár­gyalnak az amerikaiak és az észak-vietnamiak — ami valójában természetesen ugyancsak Észak-Vietnam elismerését jelenti. A tái- gyálásoá megindulásával a mi szerepünk véget ért, ., miután semmi okunk sem volt rá, hogy ne ismerjük el Eszak-Vietnamot, janu­árban megtettük ezt a lé­pést. Nézetem szerint Pá­rizsban mindkét fél érde­kelt a valódi béketárgyalá­sokban s minél kevesebbet beszélünk azokról, annál gyorsabban vezethetnek eredményre’. — Nilssoii svéd kül­ügyminiszter Péter János külügyminiszter meghívá­sára két évvel ezelőtt lá­togatást tett hazánkban Az út légkörét mindkét részről barátinak, sikeres­nek jellemezték.-Hogyan értékeli a svéd—magyar kapcsolatokat? — Űgv hiszem, országa­ink kapcsolatai helyes úton fejlődnek, azok mind job­bak. Sajnálom, hogy nem jártam még Budapesten. Ta­valy. látogattam Lengyelor­szágba. ahol igen-igen ér­dekes tapasztalatokat sze­reztem. A közeljövőben Ro­mániába készülök, s nagyon szívesen ellátogatok Ma­gyarországra is, ' amint ezt időm megengedi — mondot­ta a svéd kormányfő. Heltai András Címzettek: Európa kormányai A Külügyminisztérium Saj­tófőosztálya közli: A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Nép- köztársaság, a Magyar Nép- köztársaság, a Német De- mokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársa­ság és a Szovjet Szocialista 7iöztá'rsas"gok Szövetsége ne­vében külképviseleteink ve­zetői ezekben a napokban szóbeli jegyzék kíséretében .átadták, illetve átadják az európai országok kormá­nyainak a Varsói Szerződés tagállamainak Európa or- szágaih . intézett felhívá­sát. arnsJyet a Politikai Ta­nácskozó Testület 1969. már­cius 17-én Budapesten tar­tott ülésén írtak alá. Kül­képviseleteink vezetői az át­adás alkalmával tolmácsol­ják őszinte reményünket, hogy az európai országok kormányai Európa békéjéért és biztonságáért viselt fele­lősségük tudatában tanul­mányozzák a felhívást és hatékonyan támogatják az abban fpglalt elképzeléseket. íl Kína elutasította szovjet kormánynyilatkozatot Kína a saját közvéleménye előtt mindeddig nem vett hivatalosan tudomást a ha. tárügyi tárgyalásokat javasló lizombati szovjet kormány- nyilatkozatról. Az okmányt Moszkvában a kínai nagy­követség •, provokációként” visszautasította és tartalma Kínán bélül egyelőre csak a külföldi rádióadásokból ismeretes. A visszautasított szovjet javaslat higgadt megfogalma­zásával, jószándékával és következetességével keltett mély benyomást. Pekingi diplomáciai megfigyelők em. lékeztetnek rá, hogy az utol­só hivatalosnak nevezhető szovjet—kínai határügyi tár­gyalásokon {1964-ben) a szovjet megbízottak nem zárkóztak el az Usszuii fo­lyón lévő szovjet zátonyszi­getek hovatartozásának a földrajzi és stratégiai meg­gondolásokat szem előtt tar­tó, a kínai félre is méltá­nyos rendezésétől. A tárgya­lásokat Peking szakította meg, miután el akarta fo­gadtatni a szovjet féllel az egész szovjet—kínai határ­vonal „egyenlőtlen felek” szerződésén alapuló jellegét. Ezt a kínai külügyminisz­térium sajtóosztályának már­cius 10-én kiadott nyilatkoza­ta is elismerte és megismé­telte a képtelen követelést. BÉKEIENTlTÉSEK AZ NSZK-BAN A Majna melletti Frankfurtban összetűzésre került sor a tüntetők és a rendőrség között. A kép Frankfurt belvárosá­ban készült. A Majna menti Frankfurt- basi,; .Hamburgban,. Hanno- ben, Münchenben- STdt'gurt- ban, Esseben és Nyugat- Németország. más városai­ban több mint 30 ezer em­ber vett részt azon. a- ha­gyományos tavaszi kétnapos béketüntetésen, amely „A demokráciáért és a leszere­lésért vívott kampány” keretében került megrende­zésre, A tüntetők jelszavai követelték a Német Demok­ratikus Köztársaság elisme­rését és harcot hirdettek egy biztonsági kérdésekkel fog­lalkozó össz-európai érte­kezlet összehívása: az atom- sorompó-szerződésnek Bonn által történő aláírása mel­lett és a neonáci ’ veszély növekedése ellen.1 f A tavaszi tüntetések befe­jeztével a békeharcosok nyi­latkozatot fogadtak el, amely a többi között rámutat: Az elnökválasztás világosan megmutatta, hogy a kor­mányzó CDU. CSU „nyíltan , és, szégyentelenül szövetségre ' lep ’ a neonáci .Nemzeti De . mpkrata Párttal”. Egy nap a külpolitikában Julija Khan Pakisztán elnöke A Közel-Kelet a négyhatalmi értekezlet küszöbén — A prágai vanaálkodás visszhangja PAKISZTÁN a változás első napjait éli, s így gondos elemzést érdemel minden legapróbb hír is, amely eb­ből a két részben élő hatal­mas ázsiai országból éx-ke- zik. A legfontosabb jelentés arról számol be, hogy Jahja Khan tábornok, akinek Ajub Khan ideiglenesen ad­ta át a hatalmát, hétfőn vég­legesen Pakisztán elnöke lett. A pontos közlemény szerint: az 52 éves tábornok addig kívánja gyakorolni az elnöki hatalmat (az elmúlt hét során ugyanis még nem elnökként, csak főparancs­nokként uralkodott)- amíg az ország új alkotmányt kap. Egy másik pakisztáni hír arról számol be, hogy az or­szágban korrupcióellenes hadjárat indul. Anélkül, hogy messzemenő következ­tetéseket vonnánk le és kü­lön hangsúlyozva, hogy ugyanaz a dolog más he-, lyen, más körülmények kö­zött természetesen nem ugyanaz, mégis emlékeze­tünkbe kell idéznünk mind az 1965-ös indonéz, mind az 1967-es görög hatalomátvé­telt. Mindkét alkalommal ka­tonai puccs zajlott le- jobb­oldali junták vették át a ha. talmat, mind Suharto, mind Papadopulosz ideiglenessé­géről és új alkotmány elő­készítéséről beszélt, s mind­két országban ugyancsak ki­adott fő jelszó a korrupció elleni harc volt. Tegyük hozzá: mindkét helyén job­bára csak tetszetős jelszó maradt, gyakorlati megvaló­sulás nélkül. Nem állítjuk, mert nem is állíthatjuk, lévén egyelőre . túl kevés tény és adat a birtokunkban, hogy Pakisz­tánban most az indonéz és :a görög változásokhoz ha­sonló folyamat játszódik le, csupán 1 ' js hasonlósá­got' kív* "“’'regisztrálni.1 Hozzá keli még tennünk­„ Boldog nap... < t — Boldog nap ez a mai Angpilla .számára — mon- ' dotta Ronald. Webster, a mi­ni-állam 42 esztendős ön­jelölt elnöke, mikor sajtóér­tekezletén bejelentette, hogy . „birodalma” és Nagy-Britan- nia a mai naptól kezdve 1 ..vállvetve dolgozik.” ■ Lord Garadon. Anglia ál- . landó ENSZ-képviselője szintén tartott sajtóértekez­letet, és közölte: megegyezés született, amelynek értelmé­ben Anthony Lee angol megbízott a helyén marad és a Sziget tavaly választott héttagú tanácsával egyetér­tésben íogja irányítani az ügyeket. ■ ■ AZ ELNÖK ES HADVEZÉR BÚCSÚZTATÁSA Vasárnap katonai dísz­pompával szállították át Dwight D. Eisenhower ko­porsóját a washingtoni nemzeti katedrálisból az amerikai törvényhozás épü- -letébe. A volt elnök koporsóját a -törvényhozás épületében, a Capitol kupolacsarnokában ravatalozták fel egy napra. A gyászmenetben ott volt Nixon elnök is. Jelen volt számos külföldi személyi­ség, akik a volt elnök feme, lésére érkeztek az ameri­kai fővárosba. - De Gaulle francia elnök külön repülő­gépe csak később szállt le Washingtonban. A Szovjet-, unió képviseletében Csuj- kov marsall érkezett a te­metésre az amerikai fővá­rosba. Kuznyecov első kül- ügyminiszlerlielyeltes kísé­retében. Csujkov marsall cs Kuziiyceov külügyminiszter-helyettes megérkezik a washin gíoni repülőtérre Eisenhower voll amerikai elnök hamvait Washingtonban katonai pompával viszik a Capit öli untba. De Gaulle hétfőn délután a Fehér Házbari ötvenöt perces megbeszélést folyta­tott Nixon elnökkel. A gyász­szertartásra érkezett magas­rangú külföldi vendégek kö­zül de Gaulle-t fogadta el­sőnek az amerikai elnök. Ziegler, a Fehér Ház saj­tótitkára újságíróknak el­mondotta, annak ellenére, hogy nem nevezheti „mun­kaütésnek” a két államfő találkozóját, valószínűleg nem pusztán udvariassági látogatásról van szó. De Gaulle és Nixon egy hónappal ezelőtt találkozott utoljára Párizsban, amikor Nixon európai körúton járt. A hétfői megbeszélésen va­lószínűleg folytatták az ak­kor megkezdett párbeszédet. Husszein körútja Husszein király, a Jordá­niái uralkodó április 8-án érkezik Washingtonba, ö lesz az első arab államfő, aki az új amerikai elnökkel tárgyal. Emellett úgy terve­zi, hogy de Gaulle elnök­kel, Wilson brit miniszter- elnökkel, VI. Pál pápával és Kiesinger nyugatnémet kancellárral is eszmecserét folytat a közel-keleti hely­zetről. Diplomáciai megfi­gyelők úgy vélekednek, hogy a most kezdődő tár­gyalások kulcsfontosságúak lehetnek a közel-keleti ren­dezés szempontjából. hogy az egyéb, Pakisztánból érkező hírek változatlanul bizonyos konszolidációs és stabilizációs irányzatra utal­nak. Hétfőn, öthónapos szü­net után, országszerte meg­nyíltak ismét az iskolák és az egyetemek, s a rádió be­jelentése szerint az ipari termelés nagy léptekkel ha­lad a helyreállítás útján, a létfontosságú cikkek ára pe­dig csökken. Ugyanakkor letartóztatásokról és hadbí­rósági eljárások megindulá­sáról is érkeznek hírek. MOST, hogy küszöbön áll a négyhatalmi tanácskozás a közel-keleti konfliktus ren­dezése ügyében, különös fi­gyelmet érdemelnek a Kö­zel-Kelet térségéből érkező jelentések. Kairó nagy ese­ménye az Arab Szocialista Unió kongresszusa, amelyen Nasszer elnök a többi kö­zött arról beszélt, hogy az arabok igazságon alapuló békét akarnak, bár hozzá­tette, hogy a közel-keleti helyzet veszélyes szakaszába lépett és lehetséges, hogy Izraellel újabb összeütközés­re kerül sor. Mindamellett: nagy reményeket fűz- mon­dotta, az EüSZ-hez, a négy­hatalmi tárgyalásokhoz és bízik a viláj közvéleményé­ben. Nasszer azt, is hangsú­lyozta; „Renényeink azon­ban legfőképpen saját erőnkkel, az arab frontokon harcoló bátor testvéreinkkel és a palesztilai ellenállási mozgalommal kapcsolato­sak.” Egy szíriai lávirat ugyan­akkor arról sámol be. hogy az A1 Szaura című szíriai lap azzal vádoja az USA-t és Nagy-Britamiát: politi­kájukban saját monopolista érdekeiket köyitik. A lap ezt elsősorban í négyhatal­mi tárgyalások £lé terjesz­tett amerikai, ..munkaqk. máriyról” írja, hozzáfűzve, hogy az arabokszámára jo­gaik visszanyrésében a fegyveres harc -íz egyetlen járható út. NAGY VISZHANGJA van még a snvjet—cseh­szlovák jégkoroig-mérkőzést követő prágai tültetésnek és szovjet-ellenes regnyílvánu- lásriak. A Právd rámutat: az elmúlt hapolban lezaj­lott provokációnk semmi közük a sporthoz A Mlada Fronta című csehzlovák lap is felháborodását fejezi ki az AEROFLOT lencel téri irodájának felgyútása miatt, így. ír: „Egyetlen józan em­ber sem érthet gyet azzal, ami péntekről szombatra virradó éjjel Prgában, a Vencel térén törint... Ezek a dolgok szégyen Htot ejtet­tek a prágaiak besületén.” Az NDK Államtanácsának határozata A Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsa hétfőn Walter Ulbricht el­nökletével ülést tartott. Otto Winzer külügymi­niszter üdvözölte a Szovjet­uniónak a genfi leszerelési konferencián előterjesztett javaslatait és bejelentette a Nőmet Demokratikus Köz­társaság felvételi igényét a genfi leszerelési bizottság­ba. Hangsúlyozta, hogy az NDK békepolltikája az ag­resszív német imperialista revanspolitika és mllitariz- mus elleni, küzdelem leg­jobb tapasztalatait testesíti meg. Willi Stoph, az NDK mi­nisztertanácsának elnöke megállapította, hogy Bonn, ködös megfogalmazásaival, ki akar térni a budapesti felhívásra adandó egyenes válasz elől. A két német ál­lam viszonyáról szólva a miniszterelnök kijelentette: Bonn az NDK-t vádolja az­zal, hogy nem hajlandó tár­gyalások folytatásán, ugyai- akkor a valóság az hogyaz NDK számos javasltot ter­jesztett elő a kt órsSág kapcsolatainak nornalizáá- súra az egyenjogűsig alp­ján, amit Bonn rem ‘olt hajlandó tudomásul verni. Az NDK államtanicsaia- tározatot fogadott eljamly- ben hangsúlyozza. bgy egyetért a Varsói SzerzÜés Tanácskozó Testületé bda- pesti ülésének határoziai- yal. Üdvözli az eiuldai biztonsági konferencia isz- széhívására kiadott' fíhf- vást. Végezetül á hutákat hangsúlyozza: az NDKlÁl- lamtanácsa és a miniser- tanács elvárja a Szövaég! Köztársaság kormánjtól, hogy előfeltételek nélk és az egyenjogúság ali.ién késznek mutatkozzék aieu- rópai biztonsági konfeficia összehívására, valamin ar­ra, hogy részt vegyen lin­den európai állam kéze­lőjével közösen az elöfezí- tő tanácskozáson. ; ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom