Dolgozók Lapja, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-16 / 63. szám

1 DOLGOZOK LAPJA 1969. március 16; vasára*» Egy hét a világpolitikában Ha lehet, még aggasz­tóbb lett ezen a héten a Közel-Keleten kialakult szi­tuáció. Rendkívül draszti­kus volt a nyitány: vasár­nap a két évvel ezelőtti há. ború óta legsúlyosabb túz­párbaj zajlott le a Szuezi- csatorna teljes hosszában. Ennek áldozata lett azEAK egyik legkiválóbb katonai vezetője, Riad tábornok, ve­zérkari főnök. Izzásban a Közel-Kelet A vasárnapot követően is leiiangoitak a harcok az egyiptomi és az izraeli erők között. Kairó a Biztonsági tanács figyelmét felhívta arra, hogy Izrael részben uerenaeZivediK. a Sinai-lei- szigeten — hód>ás-legalizá- lási célokból —, részben csapatösszevonásokat hajt végre az EAK legíontosabD körzeteit fenyegetve. Az iz­raeli magatartás nyilván szoros összefüggésben van nemcsak a Tel-Aviv-i kor­mányfő-változással, hanem mindenekelőtt Abba Eban izraeli külügyminiszter amerikai házalásával. Alig­ha kerülte el bárkinek a figyelmét, hogy hasonló belpolitikai vagy diplomá­ciái eseményeket megelőző­en Izrael erődemonstráció­kat rendez, hogy az izzó helyzet veszélyeit ecsetel­hesse nyugati támosatói- nak, további segítség re­ményében. A Tel-Aviv-i kormányfő-változás ugyan az ex-külügyminiszter Gol- da Meir asszonyt juttatta újra hatalomra, azt a po­litikust, ki a legismertebb héjának számító Dajan po­litikai ellenfele, ez azonban aligha teszi rugalmasabbá az izraeli magatartást Már csak azért sem, mert a Meir- kormány átmeneti, csupán az őszi választásokig ma­rad a helyén. Nixon dilemmái Az új amerikai elnöknek mozgalmas és kínos hete volt, nemcsak a Közel-Ke­let, hanem a többi alapve­tő probléma miatt is. Jólle­het a szenátus végre rati­fikálta az atomsoromoó szerződést, amelyet eddig halogatott, ez a valójában váratlan szavazás aligha­nem jelezni akarta, hogy az amerikai kormány ho­gyan értelmezi azt a komp. romisszumot, amelyre a pa­rázs vitát kiváltó rakétaei- hárító-rendszer, a Sentinel- ügyében kényszerült. A rakétaelhárító rendszc. horribilis költségei lehetet­lenné tennék, hogy Nixon beváltsa egyik fő ígéretét, a költségvetés radikális csökkentését. Magától érte­tődően, a maga teljességé­ben mintegy száz milliárd dolláros program új lendü­letet adna a fegyverkezési versenynek. Mindkét ame­rikai párt részéről szokat­lanul élesen lépett fel a Sentinel ellen a politikusok egy része, élükön — Nixon számára figyelmeztetően — Edward Kennedy. Másfelől óriási nyomást gyakoroltak az elnökre a katonai és ha­diipari körök, azok, ame­lyek túlburjánzó hatalmára a Sentinel-vitában oly nyíl­tan felhívták a figyelmet a „galambok”. Nixon tisztában volt az­zal, hogy ha zöld utat ad a fegyverkezési verseny új szakaszának, nemcsak költ­Vendéglátás a Az európai kontinensen a protokoll keretén belül nyilvánult meg két nagy nyugat-európai ország eev- re komolyabb ellentéte. Kiesinger valamennyi kulcs­miniszterével Párizsba látó. gatott, hogy a francia— nyugatnémet szerződésnek megfelelő találkozót bonyo­lítson le de Gaulle-lal és minisztereivel. A Közös Piac tengelyét képező két partner viszonya hónapról hónapra romlik; Bonn meg­elégelte a kontrázást de Gaulle mindent eldöntő vétóinak, Párizs viszont egyre élesebben rosszallja, hogy a nyugatnémetek ..megcsalják” Londonnal és Washingtonnal is. Ráadásul mindkét fél ko­mor belpolitikai helyzetben van: kedden sztrájk „üdvö­zölte'’ de Gaulle népszava­Páríplénum Európa szocialista felé­ben sor került a jugoszláv pártkongresszusra, s a szá­mos egyéb esemény közül ki kell emelni a Szlovák KP pozsonyi plénumát Ez a plénum az augusztus utá. ni párttevékenységet érté­kelte, s azt kifejezetten po­zitívnak minősítette a poli­tikai és gazdasági konszoli­dáció szempontjából. A cseh párt nevében megjelent Strougal is elismerte, hogy Szlovákiában a helyzet kedvezőbben alakult, mint Csahoisat^tau*. az iZLkr segveteset, hanem politiká­ját is súlyosan megterheli az aitaia annyira szorgal­mazott szovjet—amerikai párbeszéd előtt. Ezért nén- teki sajtóértekezletén fele­más döntést jelentett be: építik a rakétaelhárítást, de „vékony” formában, úgymond Kína elleni véde­kezésül. Valójában olyan­ná változtatják az egész szisztémát, nogy az elkö­vetkező időszakban a kor­mánynak módja legyen to­vábbi alkudozásra. Jóval sürgetőbb Nixon számára a vietnami kérdés. A héten erről lázas tanács­kozásokat folytatott tanács­adóival. Meghallgatta a Dél_ Vietnamban szemlét tett Laird hadügyminiszter je­lentését. Közismert, hosv az amerikai katonai veze­tés november 1-e után meg­próbált javítani a maga és saigoni bábjai harci pozí­cióján. Rendkívül kellemet­lenül érintette most az erő­feszítésük kudarcát bizo­nyító újabb DNFF-offenzi- va. A felbőszült tábornokok ..megtorlást” sürgetnek. Xuan Thuy, a VDK kép­viselője, a csütörtöki pári­zsi ülésen pedig kifejtette, hogy az agresszív háború eszkalációi mindannyiszor az Egyesült Államok kudarcát eredményezték. S Nixon nem felejtheti el, hogy ő maga éppen a kudarcpoli­tika nyomán jutott a Fehér Házba, amely hasonló ..meg­torlásokból” eredt. zajos Párizsban zási kortesbeszédét. Az el­nöknek egyre kevesebb új mondanivalója van, annál több, kopottan hangzó és polgárt riasztó fenyegetése a baloldal címére. Kiesin­ger viszont a szociáldemok. rata Brandt koalíciós part­nerségétől szeretne meg­szabadulni az őszi választá­sok után és a bajor „erős ember”-től, Strauss-tól, aki­nek — persze megcáfolt... — interjúja éppen a fran­cia—nyugatnémet tárgyalá­sok alatt jelent meg arról, hogy Nyugat-Németország. nak vezetnie kell Nyugat- Európát. A tárgyalások minden eredmény nélkül értek véget. Ráadásul de Gaulle záróakkordként be­jelentette, hogy Franciaor­szág bojkottálja a Nyugat- Európai Unió-t Pozsonyban a megalkuvás nélküli két- frontos harcot folytatja, a fő veszélynek jelenleg a jobboldali elhajlást tekinti. Ennek tagadása miatt ke­rült sor a plénumon a KB ideológiai osztálya vezetőjé­nek felmentésére. Különösen nagyjelentőségű az a be­széd, amelyet Husak első titkár mondott, s amelyben kifejtette, hogy a párt nem haj’íindó vitába szállni a politikai hatalom kérdésé­ről. Avar János A szovjet kormány nyilatkozata Isméiéit kínai határsértés — Halálos és sebesült áldozatok Moszkvában közzétették a Szovjetunió kormányának nyilatkozatát, amellyel a Kínai Népköztársaság kor­mányához fordul a kínai ha­tóságoknak Damanszkij-sziget térségében március 14-én és 15-én elkövetett újabb ar­cátlan fegyveres provokáció­ja ügyében. A nyilatkozat szerint már­cius 14-én, moszkvai idő sze­rint 11.15 órakor, fegyveres kínai katonák újabb kísérle­tet tettek a szovjet területre való behatolásra az Usszuri- folyón levő Damanszkij-szi­geten. A következő napon, március 15-én, kínai katonák egy nagyobb fegyveres egysé­ge, amelyet a partról tüzérsé­gi. és aknavetőtűzzel támo­gattak, megtámadta a szige­tet őrző szovjet határőröket. A támadásnak halálos és se­besült áldozatai vannak. A provokátorokat megfelelő in­tézkedések után kiverték a szigetről. A kínai hatóságok­nak ez az újabb elvetemült fegyveres provokációja sú­lyos következményekkel fe­nyeget. A kínai hivatalos szervek egyidejűleg fokozzák a szov­jetellenes hisztériakeltést az alaptalan és agresszív terüle­ti követelésekkel kapcsolat­ban, igyekezve ürügyet te­remteni a szovjet—kínai ál­lamközi kapcsolatok további kiélezésére. A tények durva meghamisításával megpróbál­ják kivonni magukat az elő­re kitervelt és megszervezett határprovokáció miatt rájuk háruló felelősség alól. A tények azt tanúsítják, hogy a Kínai Népköztársaság kormánya nem vonta le a szükséges következtetéseket a szovjet kormány figyelmezte­téséből, amelyet a március 2- án, Damanszkij-szigeten vég­rehajtott fegyveres támadás miatt; intézett hozzá, s újabb incidenseket provokál. A szovjet és kínai határőr­csapatok képviselőinek már­cius 12-én létrejött találkozó­ja idején, a hutoui kínai ha­tárőrőrs tisztje, Mao Ce-tung utasítására hivatkozva azzal fenyegetődzött, hogy fegyve­res erőket vetnek be a Da­manszkij-szigetet védő szov­jet határőrök ellen. A szovjet kormány erélye­sen elutasítja a kínai ható­ságok megalapozatlan terü­leti követeléseit. Damanszkij-sziget a Szov­jetunió területének elidege­níthetetlen része. A kínai hatóságok ezzel összefüggés­ben hangoztatott hamis állí­tásai csak azt a célt szolgál­ják, hogy megkíséreljék fél­revezetni Kína és más or­szágok közvéleményét. A szovjet kormány szük­ségesnek tartja annak leg- határozc iabb leszögezését, hogy a Szovjetunió határai szentek és sérthetetlenek. A szovjet kormány ismét kije­lenti, hogy erélyesen fellép a szovjet—kínai határon pro­vokált fegyveres összetűzések ellen. Teljesen alaptalanok a pekingi propaganda azon ál­lításai, amelyek szerint a Szovjetunió és az SZKP el­lenséges érzelmeket táplál a kínai néppel és a Kínai Nép- köztársasággal szemben. A Szovjetunió nem törekszik összetűzésekre, ellenkezőleg, minden intézkedést megtesz ezek elkerülése érdekében. A szovjet kormány ugyan­akkor kijelenti, hogy ameny- nyiben megsértik a Szovjet­unió törvényes jogait, ameny- nyiben további kísérletek tör­ténnek a szovjet terület sért­hetetlenségének megszegésé­re, ebben az esetben a Szov­jet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, s annak vala­mennyi népe erélyesen or­szága területének védelmére kel és megsemmisítő erővel vág vissza az effajta határ­sértésekre. A szovjet kormány, a leg­határozottabban tiltakozva a Kínai Népköztársaság kor­mányánál a Damanszkij-szi­get térségében elkövetett újabb provokáció miatt, amelynek tudatos célja a Kí­nai Népköztársaság és a Szov­jetunió népeinek egymástól ''aló elidegenítése, figyelmez­teti a kínai felet, hogy a- ilyenfajta kalandorcselekrné- nyek lehetséges súlyos követ­kezményeiért vállalnia kell r teljes felelősséget. A Kínai Népköztársaság külügyminisztériuma szom­baton „erélyes és sürgős’ tiltakozó jegyzéket intézett a pekingi szovjet nagykö- . vétséghez, amelyben a té­nyeket fejtetőre állítva, azt hangoztatja, hogy pénteken kora reggel a Damanszkij- (Csen-pao) sziget térségében kirobbant újabb véres, fegv veres incidensért a szovjet felet terheli a felelősség. Iraki csapatok Szíriában Mint az AFP jólértesült libanoni sajtókörökre hivat­kozva közli, iraki csapatok vonultak be Szíriába — a Szíriái kormánnyal történt megegyezés alapján — és Szíria déli részén, Deraa környékén, foglaltak állást. A francia hírügynökség hozzáfűzi, hogy Ham műd Sebab iraki vezérkari főnök március 12-e óta Damasz- kuszban tartózkodik, ahol Hafez Asszad tábornok had­ügyminiszterrel írt alá meg­állapodást a szíriai—iraki katonai együttműködésről. A Reuter és az AFP hír- ügynökség bejrúti tudósítói, Damaszkuszból érkező uta­soktól szerzett értesülésekre hivatkozva, szombaton este közölték, hogy Nureddin Atasszi szíriai államfő le­mondott tisztségéről. A híresztelések hátterét elemezve, a kommentárok rámutatnak, hogy Atasszi. aki egyben a Szíriában uralmon lévő Baath-párt fő­titkára, egyike volt azoknak a polgári politikusoknak, akik szembeszálltak Hafez Asszad hadügyminiszter feb­ruári államcsíny-kísérletével. A vita abból adódott, hogy a hadügyminiszter a Baath- párt iraki szárnyával való együttműködést sürgette és állást foglalt Szíria, Irak és Jordánia közös frontjának kialakítása mellett. „Varsói csúcs“ Budapesten Amint már jelcntettükl hétfőn, március 17-én Buda. pesten ül össze a Varsói Szerződés tagállamainak Po­litikai Tanácskozó Testületé. A szovjet küldöttség tegnap már vonatra is szállt, hogy cl_ induljon Budapestre. A szovjet delegációt Brezs- nyev vezeti, a küldöttség tagjai közt található Koszi, gin, Katusev, Grecsko, Gro- miko és Ruszakov. A JKSZ kongresszusa Bizottsági jelentések vitája A Jugoszláv Kommunis­ták Szövetségének IX. kong­resszusa szombaton reggel plenáris ülésen négy kong­resszusi bizottság beszámo­lójának megvitatásával foly­tatta munkáját. A szombati jugoszláv la­pok nagy terjedelemben ismerteim iNijaz Dizdare­vicsnek, a JKSZ KB vég­rehajtó bizottsága tagjának, a nemzetközi kérdéseket megvitató bizottság munká­járól szóló beszámolóját. Kiemelik a beszámolónak azt a részét, amely han­goztatja: a bizottság teljes egészéoen támogatja a JKsz. ivözponti Bizottságának a kommunista és munkáspár­tok moszkvai tanácskozá­sával kapcsolatos álláspont­ját, egyetértve a Központi Bizottság arra vonatkozó indoklásával, miért nem vesz részt i JKSZ ilyen jellegű találkozókon. Diz- darevics úgy vélekedett, hogy az ilyen találkozókon való részvétel vagy távol- maradás „nem befolyásol­hatja negatív módon a kommunista és munkáspár­tok további együttműködé­sét. Dzsordzse Vezmar a kong­resszus felieb bviteli bízott ­ságának tevékenységéről számolt be. Közölte; a belg­rádi filozófiai kar volt párt- szervezetének százötvennég” tagja panaszt intézett a J KSZ IX. kongresszusához. Ebbe: azt kérték, hogy a kong­resszus nyilvánítsa semmis­nek azt a határozatot, amely a tavaly júniusi diákmeg­mozdulásokat követően fel­oszlatta a kar JKSZ-szer- vezeté.t. A fellebbviteli bi­zottság — mivel a párt- szervezet szembekerült a JKSZ politikai irányvona­lával, megsértette a szer­vezeti szabályzatot, s meg­tagadta a szervezet munká­ját vizsgáló bizottsággal való együttműködést, — a kérést elutasította. Pályázati felhívás! Országos ipari nagy­vállalat komáromi gyá­ra pályázatot hirdet vezető közgazdasági munkakör betöltésére- Feltételek: 1. Egyetemi, vagy főiskolai végzettség 2. Legalább 5 éves szakmai gyakorlat 3. Büntetlen előélet, politikai feddhetetlenség Munkabér megegyezés szerint a gyakorlattól és rátermettségtől füg­gően. SZÜKSÉG ESETÉN LAKÄST BIZTOSÍTUNK! A pályázat benyújtását „főkönyvelő-utánpótlás” jeligére az alábbi címre kérjük: Magyar Hirdető. Komárom. Igmándi út 7. A PÁLYÁZATHOZ RÉSZLETES ÖNÉLETRAJZ CSATOLANDÓ! Épületlakatos, vasszerkezeti szerelő, szak-, betanított és segéd­munkásokat felveszünk budapesti és vidéki változó munka­helyekre Megfelelő gyakorlat után külföldi szerelés­re is, 5 napos, 44 órás munkahét. Bérezés: tel­jesítménybér korláto­zás nélkül. Vidéki mun­kahelyi pótlékot fize­tünk. Szállásköltséget és hazautazási költséget térítünk. Jelentkezés: Fémműn, kás Vállalat Szerelési üzem. Budapest XIII., Vágó Béla u. 11. Háztáji kisegítő és egyéb állattartó gazdaságok figyelem! 5000 Ft állami támogatásban részesülnek, ha az Allatforgalmi és Húsipari Ví" SZÜZÜSZOT VAGY VEMHESUSZOl vásárolnak, és azt LEELLETIK, Állami támogatás megilleti azon termelőket is, akik vetn- hesüszö értékesítési szerződéssel lekötött üszőjüket saját tenyésztésre visszatartják és leelletik Részletes felvilágosítást ad az Allatforgalmi és Húsipari Vállalat Kirendeltsége és a körzeti felvásárlók. f

Next

/
Oldalképek
Tartalom