Dolgozók Lapja, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-16 / 63. szám

Ai nSZMP KOMAROM MEGY Fi BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM «3. SZÁM . ARA: 1 FORINT * 1969. MÁRCIUS 16. VASÁRNAP Március örökösei és megvalósítói vagyunk Emlékünnepség a Petőii szobornál Az 1848-as forradalom és az 1942. március 15-i anti­fasiszta tüntetés évfordulója alkalmából emlékünnensé- aet rendezett szombaton Budapesten a Petőfi szobor­nál a Hazafias Népfront és a KISZ Budapesti Bizottsá­ga. A Himnusz hangjai után Kcm ez Gábor színművész tolmácsolásában Petőfi Sán­dor Föltámadott a tenger című költeménye hangzott el. maid Főcze Lajos, a KISZ Budapesti Bizottságának tit­kára üdvözölte a megjelen­teket. s adta át a szót Bará­ti Józsefnek. a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárának, az emlékünnep­ség szónokának. — 1848—49: 18 hónap tör­ténelem. amelynek minden szépségét és nagyszerűségét egyetlen napban, március 15­ében sűrítette össze a ma­gyar nép történelmi emlé­kezete. Március 15-e, Kossuth és Petőfi, mint el nem vá­lasztható ikerpár maradt meg népünk érzelmében, em­lékezetében és tiszteletében. Petőfi. Kossuth és március mindig élt és égett az el­nyomottak büszke szívében — mondotta többi között. — Az elnyomottak szívé­nek e büszke és bátor hang lángja lobbant fel itt. e szobornál. 1942. március 15- én. Huszonhét évvel ezelőtt Ma: A kommün futárja volt.. 3. oldal Tea 5 dollárért 4. oldal Végig a sikátoron 6. oldal Erich Kästner humoreszkje 7. oldal Talajvizsgálat Tatabánya és Hegyeshalom között A Hídépítő Vállalat geotechnikai furócsoportja 1500 folyó» méter talajmechanikai fúrást végzett megyénkben. A vizsga, lat célja, hogy a Tatabánya és Hegyeshalom között megépí­tésre kerülő M-l út alul_ és felüljárói, valamint hídjainál részletes rétegvizsgálatot végezhessen a vállalat laboratóriu­ma. A Boross József vezetése alatt álló fúróbrigád Csémpuszta és Nagyigmánd között dolgozik. A 15—20 méteres lyukakból 50 centiméterenként vesznek mintát. A fúrásokat március végére fejezik be. Közös mezőgazdasági kutatás a KGST-országokban Dr. Dimény Imre mezőgazdasági miniszter nyilatkozata Dr. Dimény Imre mező- gazdasági és élelmezésügyi miniszter szombaton haza­érkezett Szófiából, ahol a KGST országok mezőgazda- sági minisztereinek találko­zóján vett részt. — A szófiai tanácskozás sokrétű tapasztalatcseréje is­mét igazolta, hogy a KGST-n belüli együttműködés gyü­mölcsöző eredményeket hoz országaink mezőgazdaságá­nak fejlesztésénél — mon­dotta. — A mezőgazdasági miniszterek ezért arra töre­kedtek, hogy még inkább el­mélyítsék azokat a kapcsola­tokat, amelyek a gyakorlat­ban beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, ugyan­akkor azonban egyértelműen helyeselték az újabb előrelé­pés igényét és a hatékonyabb formák keresését. A találko­zón bolgár részről felvetet­ték, hogy a mezőgazdasági kutatás hatékonyabbá tétele érdekében a szocialista or­szágok hozzanak létre közös, tudományos központot. A tárgyaláson megállapodtunk abban, hogy még idén meg­vizsgáljuk az ilyen intézmény alapításának lehetőségeit. Az értekezlet megbízta a KGST állandó mezőgazdasági bi­zottságát, hogy a miniszterek legközelebbi őszi értekezleté­re terjessze elő a központi kutatásra vonatkozó javas­latokat. ezrek és ezrek álltak az ün­neplők. tüntetők soraiban. Tisztelettel emlékezünk 1942. március 15-ére. a 27 évvel ezelőtti tüntetés szervezőire, vezetőire, sok ezer részvevő­iére. — Büszkék vagyunk a márciusi fiatalokra, törté­nelmünk e dicső napjára és eseményeire. Örökösei és megvalósítói vagyunk 1848— 49 céljainak, 1945 után, ha csaknem 100 év késéssel is. megvalósítottuk azokat, de már magasabb fokon, a mai kor igényeinek és lehetősé­gének magasabb fókáin, az emberiség történelmének él­vonalában haladva, — mon­dotta befeiezésül Barati Jó­zsef. Évfordulóra A Dorogi Szénbányáknál verseny indult az év ele­jén a Tanácsköztársaság 50. évfordulójára. Tekintet­tel a szénigények alakulá­sára, felajánlották, hogy az évforduló napjáig egy napi termelésnek megfelelő meny­nyiséget termelnek terven felül. A tokodi. a borókási. X-es aknai és ebszőnybányai dolgozók máris megérdem­lik a dicséretet és elisme­rést, hiszen vállalásuknak február végére eleget tet­tek. Egy napi termelési előirányzatuknak megfele­lő mennyiséggel vannak pluszban. Díszplakett és emléklap munkásőr veteránoknak Tájékoztató az influenza-helyzetről Március első felében az ország néhány körzetében kisebb csoportokban elő­forduló lázas, hurutos meg­betegedéseket észleltek. Ezek azonban sehol sem öltöttek járványos méretet, sőt újabb megbetegedések már alig lépnek fel. Jelenleg majdnem kizárólag a fővá­rosban tapasztalható a lá­zas, hurutos megbetegedé­sek számának mérsékelt ütemű növekedése, ami a hét napon belüli táppénzes arányszám némi emelkedé­sében is megnyilvánul. Ez a jelenség azonban nem mutat járványra, hiszen a betegek száma csak kevés­sel több, mint a korábbi évek hasonló Időszakában, s a mostanihoz hasonló vál. tozékony időjárás esetén volt. Az iskolai hiányzások aránya pedig egyáltalán nem haladja meg a koráb­bi évek hasonló időszaká­ban tapasztalt 6—7 száza­lék körüli értéket. Influenza gyanújával a László és a Korányi kórházba együttesen na­ponta 30—40 beteget szál­lítanak. Ez is arra utal, hogy a betegség nem öltött járványos méretet. Nem zárható ki, hogy egyes lá­zas betegeknél a kórokozó az úgynevezett Hong-Kong-i vírus. Bizonyos azonban, hogy a mostani lázas, hu­rutos megbetegedések túl­nyomó része nem ettől a vírustól ered, hanem az ebben az időszakban szoká ­sos közönséges meghűlés. A megbetegedés esélyét csökkenti a higiénés köve­telmények megtartása. For­dítsunk fokozott gondot a tisztaságra, öltözzünk az időjárásnak megfelelően. Lázas betegséggel azonnal forduljunk orvoshoz és maradjunk otthon, nehogy embertársainkat fertőzzük. Tegnap délelőtt bensősé­ges ünnepség színhelye volt a Tatabányai Szénbányák klubháza. A munkásőrség megyei parancsnoksága fo­gadta azokat a munkásőr veteránokat, akik 1919-ben vöröskatonák voltak, vagy más módon segítették a Ta­nácsköztársaság tevékenysé­gét. Ezeket a veteránokat 50 évvel ezelőtti helytállá­suk emlékére a munkásőr­ség országos parancsnoksága díszplakettel és emléklappal jutalmazta. Az ünnepségen megjelent Mo-kri Pál, a megyei párt­bizottság titkára. Grnyó Jó­zsef, a munkásőrség megyei parancsnoka mondott ünne­pi beszédet, majd Mokri Pállal együtt ő nyújtotta át a díszplaketteket és emlék­lapokat a ma is munkásőri szolgálatot ellátó 19-es vete­ránoknak. A díszplakettel és emlék­lappal jutalmazott veterán munkásőrök: Bállá József, Bartha József, Bánhegyi Viktor, Demény István, Die­nes János, Fandl Pál, Fo­nód Imre, Györgyei Ferenc, Jeges János, Kiss Sándor, Kovács Mihály, Huttinger István, Lencse Gyula, Papp József, Szabó Mihály, idős Szanák Ferenc, Udvardi Jó­zsef, Vehovszky Mihály. Csillekerekek A technológiai folyamatok módosítása során az öntött csil. lekerék selejtszázaléka a tavalyi év 12,5 százalékáról 7,6 szá. zalékra esett vissza az öntödei vállalat komáromi gyáregysé­gében. Ezt az eredményt elsősorban a formába öntés módosí­tásával, valamint az öntőformák korszerűsítésével érték el. Az öntés során a formán belül keletkezett gázokat szinte teljesen el tudják vezetni. így tonnánként 3300 forintos meg­takarítást ért el a gyár- Éves viszonylatban ez mintegy ne­gyedmillió forintot jelent. JCíwetjíik a hämk fiél iáját A forradalmi ifjúsági napok megyei megnyitója Komáromban azokat, akik olv sok küzde­lem és gyötrelem után 1945- ben eav út világ építésére válla lkoztak. Az előadó ezután felidézd te 1348 és 1919 dicső már­ciusának emlékét, maid el­mondotta. hogv a megye if­júsága sokszínű és változatos Drogrammal készült fel ezeknek az évfordulóknak a a megünneplésére. A Hősök nyomában” vetél­kedőn több száz fiatal is­merkedett meg a Tanácsköz­társaság harcaival. alkotá­saival. Az évfordulók tiszte­letére rendezett tanulmány} versenyeken több ezer úttö-* rő mérte össze tudását. Az iparban és mezőgazdaságban dolgozó fiatalok többek ldW zött a szocialista brigádok­ban végzett munkájukkal tettek tanúbizonyságot arról, hogv méltó követői Klapka Gvörgv vörössipkásainak, a munkáshatalmat védő vörös­katonáknak. A két március. 1848 és 1919 eszméit 1945 áprilisa váltotta valóra. Az akkor elhatározott nagy célok meg­valósulásán immár közel ne-' gyed évszázada munkálko­dunk. A jövő évben bekö­vetkező 25. évfordulóra me­gyénk ifiúsága is méltókép­pen kíván felkészülni. Ä KISZ megvei bizottsága „A felszabadult nemzedék tet­tével üzen a ma ifjúsága” című akció keretében kíván­ja tolmácsolni a mai ifjúság üzenetéta következő negyed- évszázad fiataljainak. 1970. április 4 tiszteletére pályáza­tot hirdetünk az ifjúsági mozgalom felszabadulás utáni tevékenységének fel­dolgozására. Munkaversenye, két szervezünk, kiállításo­kat rendezünk az évforduló tiszteletére. Arra törekszünk, hogy a fiatalok cselekedetei kifejezzék: követjük a tör­ténelem nagy napjaiban te­vékenykedő hősök példáját az általuk megkezdett úton haladunk tovább — fejezte be nagy tetszéssel fogadott beszédét Tóth Károly. Az ünnepséget követően a fiatalok megkoszorúzták Jó­kai szobrát. Táncsics Mihály szülőfalui iában. Ácsteszéren is ünnep­séget rendeztek szombat dél­után. Az ifjúság a falu la­kóival közösen megkoszo­rúzta Táncsics szobrát éa a szülőházának falán elhe­lyezett emléktáblát Az év­forduló alkalmából rendez­ték meg a községben az iro­dalmi színpadok járási ta­lálkozóját Esztergomban ünnepélyig körülmények között koszod rúzták meg a Széchenyi té­ren lévő 1848-as emlékmű­vet. Az úttörők is több ren­dezvényt tartottak az évfor­duló alkalmából. Ünnepélyes körülmények között emlékeztek meg me­gyénkben szombaton márci­us 15-ről. A legjelentősebb ünnepséget Komáromiján tartották. A KISZ által ren­dezett ifjúsági nagygyűlésen nyitották meg ünnepélyes körülmények között a forra­dalmi ifjúsági napok megyei eseménysorozatát. Az ünnepi gyűlésen, ame­lyen részt vett a járás és a város több társadalmi veze­tője Tóth Károlv. a KISZ megvei bizottságának első titkára mondott ünnepi be­szédet. Bevezetőül hangsú­lyozta. hogv ifjúságunk, né­pünk nagy büszkeséggel és tiszteletteljes hálával emlé­kezik ezekben a hetekben nemzeti történelmünk leg­szebb napjaira. Három olyan tavaszra emlékezünk, ame­lyek a magvar szabadság reményteljes időszakai vol­tak. tele bizakodással, hittel, lelkesedéssel és ígérettel. — Megyénk ifjúsága im­már hagyományként a for­radalmi ifjúsági napok ün­nepségsorozatával emlékezik meg történelmünk e dicső eseményeiről — hangsúlyoz­ta a szónok. — Az idei for­radalmi ifjúsági napok je­lentőségét és fényét emeli, hogv ez évben ünnepeljük a Tanácsköztársaság 50. évfor­dulóját. A magvar proletár­forradalmat a korábbi sza­badságharcok szerves foly­tatásának tekintíük. 1848 emléke ott élt 1918—19 küz­delmeiben. s az akkori har­cosok példája lelkesítette

Next

/
Oldalképek
Tartalom