Dolgozók Lapja, 1968. november (23. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

2 DOLGOZÓK LAPJA 1968. november 1. péntek Egy nap a külpolitikában Nyilatkozott a VDK szóvivője — Az amerikai sajtó, rádió- és televízió a VDK bombázásáról — Nixon — Humphrey finis — Debré nyilatkozata — Japán közlemény, cáfolattal Max Reimaim 70 éves Olyan elvtársat üd* vözlünk Max Reimann személyében 70. születés­napja alkalmából, aki több, mint fél évszázadot áldozott életéből a nem­zetközi munkásmozgalom nagy ügyének. Ötvenöt évvel ezelőtt, tizenöt éves korában lett a Szocialista Ifjúmunkás Szövetség aktivistája. Et­től kezdve a német for­radalmi munkásmozga­lom minden nagy ütkö­zetének katonája volt. Részt vett a Spartacus szövetségben, abban a baloldali csoportban, ame­lyet még a felejthetetlen emlékű Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht ho­zott létre. Az elsők kö­zött lépett be Németor­szág Kommunista Pártjá­ba. Max Reimann neve kü­lönösen a Ruhr-vidéki bányászmozgalmakkal fo­nódott össze. Még a wei- mari köztársaság idején részt vett a. fasiszta Kapp-féle puccs leverésé­ben, volt szakszervezeti titkár, majd körzeti kom­munista párttitkár, 1932- ben pedig a Bányászok Forradalmi Szakszerve­zeti Ellenzéke nevű szer­vezet Ruhr-területi tit­kára. A fasizmus hatalomra jutásával új, minden ko­rábbinál súlyosabb meg­próbáltatások korszaka kezdődött Max Reimann számára. Még a puccs után is sokáia Berlinben maradt a baloldali szak- szervezeti ellenzék veze­tőjeként. ö képviselte a német kommunistákat a Komintern nevezetes VII. kongresszusán. 1936-tól kezdve emigrációban dol­gozott, mint a központi bizottság irodájának tag­ja. Illegális úton több­ször is visszatért hazá­jába. A nácik letartóztat­ták, három évet a dort- mundi börtönben töltött, kettőt koncentrációs tá­borban, ahonnan a szov­jet hadsereg szabadította ki. A fasizmus leverése után szűkebb hazájába, a Ruhr-vidéki bányá­szok közé tért vissza. 1948-ban, amikor a nyu­gati hatalmak létre hoz­ták az NSZK-t, Max Reimann lett a nyugat­német Kommunista Párt vezetője. Az ö személye elleni hadjárattal kezdő­dött ez az ádáz hajsza, amelynek eredményeként a bonni hatóságok a pár­tot betiltották, Reimann elvtárs pedig illegalitás­ba kényszerült. Most, hogy visszavonták az ellene kiadott elfoga­tó parancsot, feltehetően Reimann elvtárs forra­dalmi tevékenységének új, negyedik szakasza kezdődhet. Az új felada­tok fiatalos életerőben találják a kommunista mozgalom veterán har­cosát. Hetvenedik szüle­tésnapján az egész ha­ladó világ forrón üdvö­zölte a nagyszerű har­cost. A Szovjetunió Leg­felső Tanácsának Elnök­sége Októberi Forradalom Érdemrenddel tüntette ki, s táviratban üdvözöl­te az MSZMP KB első titkára, Kádár János is. A Közel-Kelet hírei Tűzpárbaj a Jordánnál — Phantom gépek Izraelnek Véiret ért az plénuma Az SZKP Központi Bizott­sága csütörtökön, október ál­én folytatta előző nap meg­kezdett ülésszakát. Leonyid Brezsnyevnek, a Központi Bizottság főtitká­rának a szovjet mezőgazda­ság fellendítését célzó intéz­kedések végrehajtásáról szó­ló beszámolója után meg­nyitották a vitát, amelyben számos szakminiszter es pártvezető vett részt. A vita után a főtitkár be­számolója alapján a Közpon­ti Bizottság ülésének részve­vői egyhangúlag megfelelő határozatot fogadtak el. Ezután meghallgatták Leo­nyid Brezsnyev beszámolóját az SZKP Központi Bizottsá­ga Politikai Bizottságának külpolitikai tevékenységéről, amelyet a Központi Bizott­ság tagjai egyöntetűen jóvá­hagytak. Az idevágó határo­zat kimondja, hogy a Köz­ponti Bizottság és a szovjet kormány külpolitikáját egy emberként támogatja és he- 'vesli az egész párt. a mun­kásosztály, a parasztság, az “rtelmiség, az egész szovjet néo. Ezzel az SZKP Központi Bizottságának ülése befeje­ződött. Per készül Szukarno ellen Az indonéz hadsereg lapja szerint a hatóságok hozzálát­tak Szukarno volt indonéz elnök esetleges perének elő­készítéséhez. Szukámét, mint ismeretes, az 1965-ös puccs- ban való részvétellel vádolja a Szuhartó-rezsim. Az idő sodrában A kenyai és tanzániai kormány azt tervezi, hogy angol-a merikai vállalkozók­kal közösen, húsnyerés és feldolgozás céljából, rendsze­resen selejtezi majd Kenya és Tanzánia vadállományát. Szakértők ugyanis megálla­pították, hogy a gazellák, zebrák, zsiráfok, gnük húsa fogyasztásra kiválóan alkal­mas és jól konzerválható. A vadhús iránt nagy a kereslet az egész világon, főleg az Egyesült Államok­ban, Kenya és Tanzánia ezért szép jövedelmet remél a vadhúsból. A vadállomány kipusztulása miatt aggódó­kat is megnyugtatták a vál­lalkozók: csak a létszám tíz százalékát lövik ki évente, s állatorvosok és vadörök al­kalmazásával gondoskodnak majd a vadak védelméről és szaporításáról­Az ínyencek tehát rövi­desen zebrasültet és zsiráf- pörköltet, gazellapástétomot és gnúgerincet is fogyaszt­hatnak. A vállalkozók min­denesetre már megkezdték a FELHÍVÁS; Kérjük, jelentkezzen annak a szürke színű Warszava személygépkocsinak KÉT UTASA ÉS VEZETŐJE, akik 1968. október 8-án reggel 3/4 7 óra tájban a Zámoly és Székesfehérvár közötti útszakaszon árokba fordult, fekete színű Mercedes szeméi vgépkoesiból a bent ülő három személyt kisegítették. Kérjük továbbá, hogy jelentkezzék annak a „Csepel” pótkocsis tebrrerénkocsteak a vezetője is, aki előzőleg a baleset színhelyén maga is megcsúszott „-énkocsi iával. Cím- Komárom me»vei vém. ioari Vállalat. Tatabánya 11. VágöbM utca. Tel: 26-52, 20- 53, 20-56. PÁRIZSI tájékoztató iro­dájának megnyitóján foga­dást adott a DNFF. Jelen volt a trancia fővárosban tárgyaló VDK küldöttség szóvivője, Nguyen Thanh Le is, aki a Reuter szerint úgy nyilatkozott: amennyiben az USA megszünteti a VDK el­leni bombatámadásokat, Ha­noi egy órán belül kész új ajánlatát előterjeszteni a pá­rizsi tárgyalóasztal mellett. A kijelentéshez Washing­ton nem fűzött kommentárt. A Fehér Ház némasága mel­lett azonban annál beszéde­sebbek az amerikai lapok, rádió- és televízióállomások. Érdekes módon csütörtökön kivétel nélkül valamennyien arról írtak és beszéltek, hogy az amerikai légitámadások megszüntetéséről szóló beje­lentés „rendkívül közelinek látszik”. A New York Times egyenesen azt állítja, hogy „Johnson elnök szinte bár­Varsóban október 31-én, csütörtökön aláírták az új magyar—lengyel kulturális és tudományos együttműkö­dési egyezményt. Az új egyezmény folytatása az 1948-ban aláírt és az idén lejárt korábbi egyezmény­nek. A külügyminisztérium fo­A TATAI VASIPARI KTSZ autogén’ és villany­hegesztőket azonnali belépéssel felvesz. Fizetés megállapodás szerint melyik pillanatban bejelent­heti az Észak-Vietnam elle­ni bombatámadások leállítá­sát.” A Washington Post sze­rint Abrams tábornok, az USA vietnami erőinek főpa­rancsnoka, akit e hejt elején hazarendeltek, washingtoni megbeszélésein beleegyezett e lépésbe, jóllehet korábban mereven ellenezte a légihá­ború beszüntetését. Ügy hír­lik, a saigoni rezsim elnöke, Thieu is beleegyezett abba, hogy a „nagy szövetséges” ne bombázza többé a VDK-t. Az amerikai sajtó szerint Washington Hanoitól is ked­vező választ kapott az el­múlt napokban: a bombázás felfüggesztését bizonyára megfelelő válaszlépés követ­né a VDK részéről. S hogy ezek az amerikai sajtóban megjelent „fülesek” alkal­masint nem nélkülöznek minden reális alapot, arra vall Nguyen Than Le mos­gadási palotájában az egyez­ményt magyar részről Ilku Pál művelődésügyi minisz­ter, lengyel részről Lucjan Motyka művelődésügyi mi­niszter írta alá. Jelen voltak az aláírásnál a lengyel kulturális élei vezető személyiségei. Oti volt Némety Béla, hazánk varsói nagykövete. Az egyezmény értelmében mindkét ország törekszik az együttműködés további fej­lesztésére és bővítésére. Az elmúlt húsz esztendő ta­pasztalatai megmutatták, hogy ez az együttműködés nagymértékben gazdagítja a két nép kultúráját és tudo­mányát;!' •""" .....! ' A mi a tudományos együtt­működést ,illeti, - a szerződő felek kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak az alapvető fontosságú tudo­mányos kutatások terüle­tén. Ez a megállapodás .vo­natkozik a tudományos aka­démiák. az oktatás és a fel­sőoktatás együttműködésére, a tudósok, tudományos elő­adók. cseréjére, dokumentá­ciók kicserélésére, a szak­mai képzésre. „Hubert Horatio Hum­phrey november 6-án úgy fog felébredni, mint az Egyesült Államok elnöke” — mondotta Johnson elnök nemrégiben tartott kortes­beszédében. H. H. H.-nak azonban egyelőre nehéz éj­szakái vannak. A közvéle­ménykutatások csaknem bi­zonyosra veszik vereségét. Pedig, ha igaz az ameri­kai mondás, hogy az alelnök csupán egy szívdobbanásnyi- ra van a Fehér Háztól, Humphrey esetében ez kü­lönösen így volt. 1911. má­jus 27-én a dél-dakotai pré- riken született. Apjának, drugstore-je volt, az ame­rikai életformának ebben a sajátságos vegyeskereskedé­sében töltötte ifjúkorát a kis Hubert. Visszaemlékezve gyermekkorára egyszer el­mondotta: arról álmodott, hogy valamikor egy nagy szupermarketja lesz. Ellen­felei szerint ezekből az időkből maradt meg arcán a soha el nem fogyó, a ve­vőket mindig készségesen kiszolgáló mosoly. Először gyógyszerészeti tanulmányokat végzett, majd feleségének tanácsára folytatta tanulmányait az államtudományi szakon. A tehetséges fiatalember gyor­san emelkedett felfelé, 34 éves korában Minneapolis polgármestere, majd a ha­tani párizsi bejelentése, ame­lyet összefoglalónk elején is­mertettünk. EMELLETT, de ettől per­sze nem függetlenül, most már nem is napról napra — niszen már csaic napon van- naK hátra — de óráról órára fokozódik az öldöklő küzde­lem az elnöki székért az Egyesült Államokban. Oly­annyira, hogy például a szerdai napon Nixon négy, Humphrey hat beszédet mondott! Igaz, hogy a négy Nixon beszéd közül az egyik Clevelandban egy félig üres terem gyér közönsége előtt hangzott el. s az is igaz, hogy Humphrey most már — pél­dául New Yorkban — való­sággal könyörög a szavaza­tokért. Ugyanakkor, a kam­pánnyal lépést tartó közvé­leménykutatási jelentések szerint, Humphrey egyre jobban felzárkózik a még mindig első számú esélyes Nixon mögé. Aligha lehet kétséges, hogy az Egyesült Államokban most egy em­ber van, aki mindenkinél jobban várja: szülessék meg végre Johnson bejelentése a VDK bombázásának meg­szüntetéséről, ami talán át­törést jelenthetne Vietnam­ban — a béke irányába. S ez az ember, Hubert Horatio Humphrey. Jósolni ugyan még ma sem lehet, de elkép­zelhető, hogy egy ilyen lépés végül mégiscsak Humohreyt segítené győzelemre Nixon- nal szemben. NEMCSAK a sajtó, a rá­dió és a televízió, de felelős államférfiak is immár ko­molyan foglalkoznak e lépés esélyeivel. A csütörtöki francia minisztertanácson például Debré külügyminisz­ter kijelentette: „a jelenlegi órák döntő jelentőségűek a vietnami konfliktus szem- pö'ntiából.' A möstáni pilla­nat nagyon fontos. Vagy si­kerül döntést hozni a jelen­legi helyzetben. va'gy a megoldás lehetősége rendkí­vül eltávolodik”. A Kyodo nevű japán hírüevnökság azt Mentette • p tokiói kormány- nvpl közöltek. rövidesen vói-ható a VDK elleni ame- rii-Ri légitámadások m°g- '•Mntet,észnek keíeleo+ég« Tea’7. p ian*n kölöevmlplsz­tó„öiro valóbb cáfolta ezt a gyományosan köztársasági Minnesota államnak első de­mokrata párti szenátora. (Jelenleg McCarthy ugyan­ennek az államnak szenáto­ra). Az 1940-es évek végén szenvedélyesen liberális né* zeteiről híres, s igen élesen bírálja a koreai háborút. Johnson azért választja ma­ga mellé alelnökül később, mert Humphrey feje felett ennek a liberális múltnak glóriája sugárzik. (Ahogyan Kennedynek a déli konzer­vatív Johnsont kellett vá­lasztania a demokrata ap­parátus támogatásának biz­tosítására). A Johnson mellett eltöl­tött négy év azonban ele­gendő volt népszerűségének és erkölcsi tartalékának tel­jes elvesztéséhez. Ebben a Izraeli egységek csütörtö­kön Umm al-Surat térségé­ben géppuskatűzzel árasztot­tak el több jordániai állást. A jordániai alakulatok a tü­zet viszonozták. A tűzpárbaj 35 percig tartott, de áldoza­tokról nem érkezett jelentés. ★ Mint a Reuter jelenti. helyzetben érte Humphreyt Johnson visszavonulásának bejelentése. Elvben meg­nyílt előtte az elnökjelölt­séghez vezető út, de olyan körülmények között, ami­kor tekintélye mélypontra süllyedt. Megpróbálta ma­gát óvatosaivá elhatárolni Johnsontól. („Ha majd el­nök leszek, nem leszek töb­bé alelnök...”), de ugyanak­kor mégis csak főnöke tá­mogatásától függött a de­mokrata pártgépezet segít­sége. Humphrey megkezdte kínos tojástáncát. amelyre mindvégig rányomta bélye­gét: az árnyék, a johnsoni pc Etika. Amerikai megfigyelőknek az a véleménye, hopv John­son tulajdonképpen nem kí­vánja alelnökének győzel­mét. Hiszen, ha továbbra is demokrata adminisztrá­ció maradna, el kellene is­mernie személyes politiká­jának kizárólagos csődjét. Ezért a kampány sorsdöntő időszakában többször meg­hazudtolta. szinte kinevetet­te alelnökét, s csak 12 óra előtt 1 perccel mondta el kincstári optimizmustól te­lített kortesbeszédeit. H. H. H. küszködését a Washington Post ahhoz ha­sonlította, mint amikor egy zsoké úgy akarja megnyerni a lóversenyt, hogy maga rohan, hátán a lóval. Washingtonban megkezdőd­tek a közvetlen tárgyalások a Phantom-tipusú sugárhaj­tású bombázógépek szállítá­sáról Izrael számára. ★ Az arab országok körében a Phantom repülőgépek ter­vezett eladása felháborodást keltett. El Talhuni jordániai miniszterelnök kedden a re­pülőgép-szállításokról szólva kijelentette, hogy ez az arab országok ellen irányuló kato­nai kalandok bátorítása. Letartóztatlak „Vörös Danuy ’-r A nyugatnémet hatóságok csütörtökön ismét letartóz­tatták Danié] Cohn-Bendit ismert radikális diákveze­tőt. Az őrizetbevételt viharos események előzték meg. A frankfurti bíróságon négy diák ügyét tárgyalták, aki­ket két áruház felgyújtására tett kísérlettel vádoltak. Amikor a bíróság elrendel­te a túlnyomórészt diákok­ból álló közönség eltávolí­tását, kitört a vihar. a rendőrök és a radikális diá­kok között valóságos közel­harc keletkezett és ennek során letartóztatták a „Vö­rös Danny”-nak becézett di­ákvezetőt is. Mint ismeretes, Cohn- Bendit fontos szerepet ját­szott az idei franciaországi diákmegmozdulásokban. Egy hónappal ezelőtt Frankfurt­ban nyolchónapi felfüggesz­tett börtönbüntetésre ítélték a Senghor szenegáli elnök ellen rendezett tüntetések­ben való részvétele miatt. Egyelőre nem világos, hogy az újabb őrizetbevétel a ko­rábban kiszabott büntetés letöltését is maga után von­ja-e. IJj magyar — lengyel kulturális egyezmény |fÖ7iompnvt. Elnökielöltek a szorítóban II. Humphrey és árnyéka hírverést, az afrikai vadhús propagálását. , Az International Herald Tribune hasábjain Patrick Hemingway, az író fia, ki­váló Afrika-vadász, nyilat­kozik a vadhúsokról. El­mondja, hogy a Thomson- gazella húsa vetekszik a leg­gyengébb nyúlhússal. Az ifjú Hemingway azt is állít­ja, hogy a %igrishús a leg­igényesebb ínyenceket is ki­elégítő csemege. „Tegyen tigrist a tankjá­ba — használjon Esso ben­zint!” — hirdette az elmúlt évek legsikeresebb reklámja s az Esso márkájú szuper- benzin valóban rekordfor­galmat ért el- Valószínű, hogy hamarosan megindul a propagandagépezet, amely a nyugati siker-emberek nél­külözhetetlen táplálékává kiáltja majd ki a tigrishúst. Kenya és Tanzánia tehát jó üzletet csinálhat. Szegény tigrisek. Lehet, hogy rövidesen ólakban hiz­lalják és mesterségesen sza­porítják őket? (homoródy) T I GR I SHÚS

Next

/
Oldalképek
Tartalom