Dolgozók Lapja, 1968. november (23. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

VlUG PROLETÁRJAI CGYES0UC1IK! OlOn AZ MSZMP KOMÁROM HEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA ; XIII. ÉVFOLYAM 257. SZÁM ARA: 70 FILLÉR 1968. NOVEMBER 1. PÉNTEK A Minisztertanács napirendjén a téli burgonyaellátás A Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. Apró Antal, a kormány elnökhe­lyettese, a magyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési kor­mánybizottság Budapesten megtartott VII. üléséről, dr. Ajtai Miklós, a kormány el­nökhelyettese, a szocialista országok Moszkvában tar­tott műszaki-tudományos együttműködési megbeszélé­séről, dr. Timár Mátyás, a kormány elnökhelyettese, a magyar—NDK, majd a pénzügyminiszter a magyar —jugoszláv gazdasági együttműködési tárgyalások­ról számolt be. A honvédel­mi miniszter tájékoztatta a kormányt a Varsói Szerző­déshez tartozó országok honvédelmi minisztereinek Moszkvában tartott megbe­széléséről. A kormány a beszámolókat jóváhagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács meg­tárgyalta az országgyűlés októberi ülésszakán a kép­viselők felszólalásában el­hangzott észrevételeket és javaslatokat. Felhívta az il­letékes minisztereket és or­szágos hatáskörű szervek vezetőit, hogy a javaslatok megvalósításának lehetősége­it vizsgálják meg, s erről tájékoztassák az országgyű­lés elnökét és a javaslatte­vő képviselőket A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter jelen­tést tett a friss és tartósított zöldség- és gyümölcstermé­kek termelésének és érté­kesítésének kérdéseiről, vala­mint a szarvasmarha- és a sertéstenyésztés helyzeté­ről. A Minisztertanács a be­számolókat megvitatta és határozatokat hozott. A kormány tudomásul vette a SZÖVOSZ elnöké­nek jelentését a téli bur­gonya-, zöldség- és gyü­mölcsellátásra való felké­szülésről. A Minisztertanács meg­tárgyalta és elfogadta a nehézipari, valamint a ko­hó- és gépipari miniszter beszámolóját a termelési ta­nácskozások és munkaérte­kezletek tapasztalatairól. A Minisztertanács tudo­másul vette a Központi Sta­tisztikai Hivatal (Gazdaság­kutató Intézet) jelentését a népgazdaság 1968. évi vár­ható fejlődéséről, majd egyéb ügyeket tárgyalt. ★ A Szövetkezetek Országos Szövetsége elnökének jelen­tése szerint a lakosság téli ellátásának zavartalan biz­tosítására a SZÖVOSZ mintegy 5 ezer vagon bur­gonyát és több, mint ezer vagon zöldségféleséget im­portál. Szállításuk már fo­lyamatban van. A termelésben bekövetke­zett kiesés miatt a tervezett­nek csupán 70 százalékát ki­tevő mennyiségű burgonyát és zöldségfélét exportálnak. A feldolgozott konzerv- és hűtőipari temékek export- szállításában azonban vár­hatóan nem lesz lemaradás. A szövetkezeti kereskede­lem ez év őszén már mint­egy ötezer vagon áru tá­rolását tudja korszerű rak­tárakban biztosítani. A to­vábbi mennyiség raktározá­sa azonban még mindig úgynevezett szükség-tároló- helyeken, illetve a szabad­ban, prizmákban történik. Az 1969. első félévére elő­irányzott almaexporthoz szükséges hűtőtér már ren­delkezésre áll, biztosították a szövetkezeti kereskedelem őszi felvásárlásainak lebo­nyolításához szükséges gön­gyöleget is. Ülést tartott az SZMT elnöksége Csütörtökön ülést tartott a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsának elnöksége. Megtár­gyalta a Tatabányai Szénbá­nyák szakszervezeti bizottsá­gának beszámolóját munka- módszeréről, az alapszerve­zetek irányításáról­Az SZMT közgazdasági munkabizottsága jelentést tett a fogyasztói árak alaku­lásáról, az áruellátás helyze­téről, a kereskedelem társa­dalmi ellenőrzésének tapasz­talatairól. A MEDOSZ megyebizott­sága ugyanakkor ismertette az üzemi balesetek alakulá­sát, a szakszervezeti bizottsá­gok ezzel kapcsolatos tevé­kenységét. Az elnökség a je­lentéseket vita után elfogad­ta, majd egyéb ügyeket tár­gyalt. A napirendek ismerte­tésére részletesen visszaté­rünk. Ilyen lesz Tata legkorszerűbb üzeme Nyersanyag 50 évre — Üzemkezdés 1970. augusztus 15-én Az ipartelepek részére ki­jelölt körzetben a Homok­rosta dűlőben épül Tata legkorszerűbb nagyüzeme az Észak-Dunántúli Tégla és Cserépipari Vállalat új tég­lagyára. Az üzem 14 holdat foglal majd el. A kutatófú­rások eredményéből megál­lapították, hogy megfelelő kék, sárga agyagból 50 év­re elegendő nyersanyag rej­tőzik a fúld felszíne alatt. Az üzem legfontosabb épülete a 210 méter hosszú csarnok. Itt működik majd — a különböző gépekkel együtt — három műszárító és két alagútkemence. A préseket az NDK-ból, az alagútkemencék automati­kus tüzelőberendezését Olaszországból, a cserép­automatákat, az agyagpihen­tető tornyot az NSZK-ból vásárolják. Az olaitüzelésű kemencék "űköd‘et°se révén kiküszö­bölik a gyártás eddigi leg- '*rndt<^rtosabb ütemet. Meg­szűnik a rakok egészségre ártalmas naffv erőfeszítést '"énylő munkája. A7 agyagbányából napon­ta mintegy 300 köbméter nyersanyagot gépi úton szállítják be. A termelés za­vartalanságát biztosítja a fedett agyaglároló, amibe egy havi nyersanyagszük­ségletet lehet felhalmozni. A próbaüzem megindítá­sát 1970. május 15-re terve­zik. Az üzembe helyezés határideje ugyanazon esz­tendő október elseje. Az új téglagyár éves termelése meghaladja a 47 millió da­rabot. Ebből 33 510 000 darab az égetett cserép, 1 051 500 az égetett kúpcserép és 12 643 000 darab az égetett magasított tégla. Az üzem 151 dolgozójának munkáját megkönnyítik a korszerű szociális létesítmé­nyek. Lakásokról is gondos­kodnak. Baj községben 12 darab, fürdőszobás, külön­álló házat építenek 1969. március 31-ig. A szükséges telkekről már gondoskod­tak. Tervbe vették Tatán egy 19 lakásos ház felépí­tését. A téglagyár generál kivi­telezője a KOMÉP, úgy ter­vezi, hogy a csarnokot még ebben az esztendőben tető alá hozza. A csarnok felépí­tésének határideje 1969. au­gusztus 30-a. A tatai városi tanács vég­rehajtó bizottsága nagy fi­gyelemmel kíséri a fontos üzem építését. Csütörtökön megtartott ülésén foglalko­zott a munkák előrehaladá­sával. Kedves ünnepség zajlott le az elmúlt napok­ban az Oroszlányi Szénbá­nyák MEO szakszervezeti iro­dájában- Az osztály pártszer­vezete, szakszervezete, a szocialista műszaki brigád és a külszíni dolgozók elbúcsúz­tatták Barta Gyula külszíni műszaki csoportvezetőt nyug­díjba vonulása alkalmából. Megköszönték Barta Gyu­lának áldozatkész munkáját, melyet 34 év alatt kifejtett. „Úttörőnek” számított Orosz­lányban. 1949 óta Nógrádból történt áthelyezésétől kezdve itt dolgozott. Barta Gyula meghatottan köszönte meg a sok kedves szót és az aján­dékokat. Mai számunkban: Mint egy nagy család... 3. oldal Egy évszázad Lábatlanon 4. oldal Heti rádió - és tv-műsor 5. oldal KOZMOSZ —250 Az 1962. március 16-án bejelentett átfogó űrku­tatási program keretében a Szovjetunióban 1968. október 31-én felbocsátot­ták a 250. Kozmosz tí­pusú mesterséges holdat. Ez egyedülálló jubileumot jelent az asztronautika történetében. Tudósok véleménye szerint az űrkorszakra a sorozatban felbocsátott mesterséges égitestek nagy száma és nem a ki­emelkedő vagy „szenzá­ciós” kísérletek a jellem­zők. A Kozmosz-sorozat mégis kivétel a szabály alól. Szürke munkásai Között csillagok, sőt „sztárok” is akadnak. Már évekkel ezelőtt több al­kalommal is sikerült egyetlen rakétával több mesterséges holdat felbo­rítani. Ezek akkor hagy­ták el „anyahajójuk” tes­tét, amikor a hajtómű még működött. így mind­egyik hold más és más pályára került. A Kozmosz-sorozatban biológiai kísérleteket Is végeztek. Leghíresebb a Kozmosz—110 volt. amely két kísérleti kutyával a 70 millió forint terven felüli nyereség a megyei kőolajiparban A Komáromi Kőolajipari Vállalat dolgozói a jubileu­mi munkaversenyben a gaz­daságosabb munkával tűntek ki. A tervezettnél 150 000 tonnával több nyersolajat dolgoztak fel. Arra töreked­tek, hogy gazdaságosabb módszerekkel, az előírtnál olcsóbban nyerjék ki a nyersolajból a különféle termékeket. Jobban gazdál­kodtak az energiával, az ésszerűsítésekkel drága im­port vegyszereket takarítot­tak meg, s a feldolgozás közben keletkező olajpárla­tok veszteségét is számotte­vően csökkentették. A KMP 50. évfordulójának tiszteleté­re vállalt 3,6 millió forint megtakarításból a háromne­gyedév alatt már 3,1 millió forintot teljesítettek. A költségeket azzal is csökkentették az olajíeldol- gozó munkások, hogy az alapanyagokból az eddiginél több, értékesebb terméket állítottak elő. Növelték pél­dául az értékes paraffin ter­melését, valamint a speciális minőségi motorolajok gyár­tását. A jubileumi munkaver­senyben meggyorsult a kő- olajtermékek értékesítése, el­sősorban a nyugati orszá­gokba irányuló export len­dült fel. Alkalmazkodva a piac változó igényeihez az elmúlt háromnegyedév alatt harmincmillió forinttal több terméket exportáltak, mint amennyit egész évre tervez­tek. Az exportterv túltelje­sítésének nagy szerepe van abban, hogy a vállalat dol­gozói az idén hetvenmillió forint terven felüli nyere­ségre tettek már szert. A vállalat vezetői úgy számít­ják, hogy az évet várható­an rekorderedménnyel zár­ják, az előírt nyereség há­romszorosát érik el. Néhány nap múlva ta­nácskozásra hívják össze Szőnyben a vállalat szocia­lista brigádjainak vezetőit. Ismertetik velük a munka­verseny, s a vállalat eddig elért eredményeit. Ezen az értekezleten már a jövő év; feladatokat és tennivalókat is megbeszélik. Emelkednek a postai díjak November 15-től felemel­nek egyes belföldi és kül­földi postai díjtételeket. A postai és távíródíjak 1945 óta lényegében nem változtak. Ezek már nem fedezik a posta tényleges költségeit. Szükségessé vált tehát a belföldi és a kül- földi postai díjtételek egy részének felemelése. November 15-i hatállyal emelkednek a levél, a leve­lezőlap, az utalványok és a csomagok bérmentesítési díjai. A módosítások követ­keztében például a helyi le­vél 30 filléres és a vidéki levél 60 filléres bérmente­sítési díja 1 forintra, a ké* peslevelezőlap 20 filléres díjtétele 40 fillérre, a he­lyi és a vidéki levelezőlap díja 20, illetve 40 fillérről 60 fillérre emelkedik. Nagyobb mértékű emelés történik a különleges szol­gáltatásoknál, például az expresszdíj — mind hely­ben, mind vidéken — egy­ségesen 4 forintra nő. A távirati díjtételeket szintén összevonják és a szódíj az eddigi helyi 20 és vidéki 40 fillérrel szemben egysé­gesen 60 fillér lesz. Jó„partner>' a KST A világtakarékossági napon fizették ki a megtakarított összegeket a Mikrolin Ktsz-ben A takarékossági mozgalom ünnepélyes eseménye zajlott le tegnap délután a tatabá­nyai Mikrolin KTSZ-ben. A szövetkezet több, mint 80 dolgozója a világtakarékos­sági napon vette át az egész évi rendszeres takarékossá­Elszállításra várnak ezek a nagyméretű szellőzőcsövek a Kisbéri Gépjavító Vállalat udvarán. ga gyümölcsét, a kamatokkal megduzzadt KST-betét össze­gét. A szövetkezetben hagyo­mányai vannak a takarékos- sági mozgalomnak. A 330 üzemi dolgozónak jelentős része tagja a KST-nek, évi betétállományuk meghalad­ja a 113 ezer forintot. A takarékbetét tegnap dél­utáni kifizetése „rendhagyó” volt, mert annak kifizetése a világszerte egyre széleseb­ben kibontakozó takarék­mozgalom nemzetközi nap­jára esett. Az OTP megyei igazgatóságának munkatársa a kis ünnepi esemény során megemlékezett a takarékos­kodás jelentőségéről, különö­sen kiemelve azt, hogy a KST-mozgalom jelentősége túlnőtt már a takarékosság mindennapi praktikumán, ez a dolgozók kölcsönös megse­gítését, a gyors hitelnyújtást is szolgálja­A Mikrolin Ktsz-nél a mai nappal már a jövő évi „be­tét” gyarapításához kezdtek a dolgozók. A múlt évihez ké­pest növekedett a mozgalom­ba belépett dolgozók száma. Az egy főre eső havi betét 150 forint körül mozog. Kis és nagy célok megvalósítá­sában jó „partner” a KST, a dédelgetett vágyak is egyre nagyobb realitást nyernek ilyenkor a kifizetések táján... ív*1 .zeien, io ob mint há­rom iiéug keringett a . őuí áui ui. Több tucat olyan mes­terséges búidat is fei bo­csátottak, amelyeket me- '.eoroiógiai monitornak használnak: keringésről- keringésre figyelik a fel­hőzet eloszlását s jelzik az óceánokon kitört vi­hart. De ugyanígy figyel­meztetnek az úszó jéghe­gyekre is. A szovjet—amerikai, szovjet—francia űregyez­mények keretében, a Nemzetközi Geofizikai Unió megbízásából a Kozmosz-holdak meg­kezdték a Föld első, egy­séges mágneses térképé­nek elkészítését. Sok mágneses rendellenessé­get találtak, s így fedez­ték fel, hogy Brazíliában nagy vasérckincsek rej­tőznek a Föld belsejében. Csak néhány érdeke­sebb vagy fontosabb eredményt, eseményt emeltünk ki e 250 tagot számláló család hat és fél esztendős életéből. A tel­jes értékelés ugyanis — eddig — több száz kötetes könyvtárt tölt meg! Gauser Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom