Dolgozók Lapja, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

XXIII. ÉVFOLYAM, 230. SZÄM * ABA: 70 FILLÉR ★ 1968. OKTÓBER 1. KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI LAPJA Képek a Lenfonóból Az újítómozgalom a SZOT napirendjén Hétfőn ülést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége a SZOT székházban. Az ülés napirendje első pontjaként az újítómozga- lom helyzetéről előterjesz­tett jelentés szerepelt. A jelentést az Országos Ta­lálmányi Hivatal és a SZOT termelési osztálya közösen készítette olyan széles körű vizsgálat alapján, amelyben a szakmai szakszervezetek­nek és a szakszervezetek megyei tanácsainak közre­működésével 252 vállalatnál, illetve termelőegységnél mérték fel az első félévi ta­pasztalatokat. A vizsgálat megállapításai szerint a tavaly december­ben hozott kormányrendelet, amely az újítómozgalommal kapcsolatos kérdéseket sza­bályozta, egészében megfe­lelőnek bizonyult. Számos korábbi kötöttséget feloldott, lehetőséget adott az újítók díjazásának változatos for­maira; csupán fő kérdéseket szabályozott, lehetővé téve ezzel, hogy a részkérdéseket a vállalatok a sajátosságaik­nak legmegfelelőbb módon rendezzék. Az egyik legjellemzőbb észrevétel az, hogy az újí­tási rendelet nem biztosít­ja a műszaki dolgozók jog­védelmét. Ebből a meggon­dolásból eredően, a műsza­kiak részéről, nagymérvű visszahúzódás tapasztalható. A megvizsgált vállalatoknál a műszaki fejlesztéssel hi­vatásszerűen foglalkozó dol­gozók a tavalyi első félév 4460 újítási javaslatával szemben az idei esztendő első felében csak 1901 javas­latot nyújtottak be. Jogos az a kifogás az újítási rendelettel szemben. Nyereségesek a tanácsi vállalatok, jutalom a legjobbaknak Hétfőn, a megyei tanács székházában, Tatabányán ér­tékelték ez évi eddigi mun­kájukat a tanácsi vállalat gazdasági és műszaki veze­tői társadalmi szervezetei­nek képviselői. A tanácsko­záson Kiss István, a me,gyei tanács végrehajtó bizottsá­gának elnökhelyettese szá­molt be a gazdaságirányítás új rendszerére való áttérés tapasztalatairól, az elért eredményekről. A tanácsko­záson részt vett Tolmács! Ferenc, a megyei pártbizott­ság titkára, s Boda László, az SZMT vezető titkára, Kroszner László, a megyei tanács végrehajtó bizottsága elnökének megnyitó szavai után, Kiss István tartotta meg referátumát. A megye szocialista ipara a félév folyamán hét szá­zalékkal termelt többet a múlt év hasonló időszaká­ban elért eredménynél, ezen belül a tanácsi ipar tizen­két százalékkal. A termelé­kenység növelése azonban már nem megfelelő, a több­termelés nagyobb részét létszámnöveléssel biztosítot­ták. Ez meg is szabja a vál" lalatok további munkáját. A munkaszervezés, s a műsza­ki fejlesztés területén na­gyobb erőfeszítéseket. kell tenniök a további fejlődés érdekében. A tanácsi válla­latok bevételeiket, eredmé­nyüket úgy növelték, hogy a félévi nyereség körülbelül tizenhét nap részesedést tesz lehetővé. Ez természetesen iparáganként változik. Sok szó hangzott el a termelés és a piac kapcsola­táról, a nagyobb összhang megteremtéséről, a vezetők szakmai és politikai művelt­ségének szükségszerű növe­léséről. Mindehhez javítani kell a vezetők tájékoztatását is. A felszólalók legtöbbet az anyagellátás fonákságai- '■'■'glalkozrtak, azokkal a •ógekkel, amelyekkel Koszorúzás Pákozdon Pákozdon, az 1848—49-es szabadságharc hősi emlékmű­vénél, nagyszabású koszo- rúzási ünnepséget tartottak vasár *, a fegyveres erők napja ,,íkalmából. Az ese­ményen ott voltak Fejér megye párt- és tanácsi ve­zetői, a fegyveres erők, a KISTI-fiatalok képviselői, va­lamint a Pákozd környéki ialv^k lakói. ezen a területen találkoznak. Ismét elhangzott: jó lenne a tanácsi vállalatoknak ösz- szehangolni anyagbeszerzé­seikét, s e célra létrehozni egy anyagellátó, beszerző irodát, vagy közös vállalatot. Miután ez az óhaj egy év­vel ezelőtt is elhangzott — akkor nem fogadták el — a megyei tanács végrehajtó bizottsága ismét megvizsgál­ja a javaslatot és a megva­lósítás feltételeit. Sürgető javaslatként hangzott, el is­mét egy közös szerszámké­szítő részleg felállítása is. Az építőipar kapacitása nö­velésének szükségszerűsége az értekezlet központi kér­dése volt. A tanácskozáson felszólalt Tolmácsi Ferenc, a megyei pártbizottság titkára is, majd Kroszner László, a megyei tanács végrehajtó bizottsága elnökének zár­szavai után kiosztották a jutalmat a legjobb ered­ményt elért vállalatok ve­zetőinek. A megyei tanács végrehajtó bizottsága e cél­ra hetvenezer forintot biz­tosított. hogy egyes szakaszai nem eléggé szabatosak, többféle értelmezésre adnak lehető­séget, és így jogbizonytalan­ságot teremtenek. Éppen ezert készítették el és adják ki rövidesen a rendeletet magyarázó kézikönyvet. A vizsgálat szerint a 252 vállalatnál az idej első fél­évben az elfogadott újítások 77 százalékát valósították meg, szemben a tavalyi el­ső hat hónap 91 százalékos realizálási arányával. Ennek legfőbb oka az, hogy az idén már nem lehet az újítások, hasznosítása kedvéért kor­látlan mennyiségű túlórát igény be venni, a béralapot túllépni stb. De az újítómoz­galom vállalati tervszerű irányítása keretében ez a probléma is megoldható. A SZOT elnöksége a to­vábbiakban megtárgyalta a szocialista brigádvezetők or­szágos értekezletének előké­szítéséről szóló előterjesz­tést. A javaslat szerint az értekezletet a jövő év már­ciusában tartják meg. Mai számunkban: Felkészültünk a vezetőségválasztásra Vízi emberek 3. oldal Szüreti játék Bokodon Randevú a Kopasz Oroszlánban 4. oldal Gyorslista a lottósorsolásról 5. oldal Három szabad szombatból, három termelő nap A Dorogi Szénbányák szakszervezeti tanácsának ülése Üj munkarendet léptet életbe három szabad szom­baton a Dorogi Szénbányák. Mielőtt azonban az október 5-, 12. és a 19-i szabad szombatokat termelő napok­ká nyilvánítják, az Igazga­tóság erről szóló javaslatát a vállalat szakszervezeti ta­nácsa'elé terjesztette. A ja­vaslatot a tanácsülésen Tettamanti Tibor, a vállalat igazgatóhelyettese ismertet­te. A három szabad szombat termelő munkájára, a piac igényének kielégítésére van szükség. Egyre nagyobb a szénigény. A szénpiac kielé­gítése, a vevőkör szélesíté­se pedig nemcsak vállalati, de egyéni érdek is. Tetta­manti Tibor igazgatóhelyet­tes a rendkívüli tanácsülé­sen elmondta, hogy az év során a vállalatnál vízbetö­rés miatt napi 75 vagon kapacitás-hiányt kellett le­küzdeni. Ez is indokolja most a három szabad szom­batnak termelőnappá való nyilvánítását. Miután a sza­bad szombatokat a törvény is biztosítja, az igénybevett szabadnapok műszakjait a vállalat túlórában fizeti ki, így a dolgozók is jól járnak. A szakszervezeti tanács megvitatta a javaslatot, s megszavazta azt. A tanács tagjai támogatják a gazda­sági vezetést a dolgozókat érintő problémák megoldá­sában. Úgy döntöttek, hogy kedden minden üzemben termelési tanácskozást tar­tanak. és megbeszélik a dolgozókkal a teendőket. A három szabad szombat ter­melésével a nagyobb igénye­ket kielégíthetik, s csökkent- hetik, a vízbetörés okozta hiányt. Mindemellett szük­ség van a napi programok rendszeres teljesítésére is. ÖTOS NÉ A Tatabányai toarasz iNtsz zi. számú uj- és Kislányt, akik most Hivatalosan is az ál­városi részlegében dolgozik az „Ifjú Brigád lampolgárok sorába kerültek. Reméljük föd- nevet viselő szocialista brigád. Szombaton gondjaik nem lesznek> hiszen minde. ünnepélyes keretek kozott, köszöntöttek « . , brigádjuk leg fiatalabbjait — azt as ö kisfiút ««íí van a családban egy fodrász. , 1. Új köntöst kap a Komáromi Lenfonőgyár nagycsarno­ka. A vakolási munkákkal párhuzamban elvégzik az elavult tetőszerkezet, valamint a régi vaskeretes ablakok cseréjét is. A közel negyedmillió forintos felújítás október véjjére lesz kész. /&. VCgüU MCICICiSCKCl VC^*1IV ti nutuuuuinmw vinvof-it.. nagyteljesítményű transzformátorállomáson Tóth Károly és Subái László villanyszerelők a- kapcsolóteremben dolgoznak. 3. Az előfonó nyújtógépeinek egyik legfontosabb része a fakerék, amely a lenszalag nyújtását végzi. Évente 25—30 ezer darabot készítenek a gyertyánfából esztergált kerekek­ből. Egy ötletes újítás révén már nem rönkökből szeletelik, hanem a padlónak feldolgozott deszkákból állítják elő ra­gasztással. így kerekenként 5—6 forintot takarítanak meg. Németh Sándor csoportvezető az új módszerrel készült kere­keket rendezi. — Jusztin — Minszk—Bábolna tapasztalatcseréje A Magyar Szovjet Baráti Társaság meghívására Ma­gyarországon tartózkodik szeptember 20.-a óta a Szov­jet Magyar Baráti Társaság négytagú küldöttsége. A vendégek hétfőn szakmai ér­deklődésük szerint különbö­ző üzemeket, intézményeket látogattak meg. K.N. Dubovszkij, a minszki baromfitenyésztő és értékesí­tő kombinát igazgatója a Bábolnai Állami Gazdaságot tekintette meg. — Szeretnénk állandó kap­csolatot kiépíteni a bábolnai­akkal, mondotta munkatár­sunknak Dubovszkij elvtárs — biztosan sok tapasztalatot adhatnánk át egymásnak. El­képzelésem szerint levélben és kölcsönös látogatások út­ján , lehetne együttműköd­nünk. A kedves vendégtől meg­tudtuk, hogy a minszki kom­binátban 400 000 baromfi számára van hely. Ebből 120 000 a tojó. Ebben az év­ben 25 millió tojást és 800 tonna baromfihúst adnak a népgazdaságnak. Dubovszkij elvtárs nagy érdeklődést tanúsított a bá­bolnai baromfitelepen látot­tak iránt. 1-f

Next

/
Oldalképek
Tartalom