Dolgozók Lapja, 1968. szeptember (23. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

VIUG FB.OÍ£Mj8M^H)6Ufttt! AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS L XXIII. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Ära: 1 FORINT 1968. SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP Új tanév előtt A tanévelőkészítő munka után minden esztendőben új­ra, s újra ünnepélyes kere­tek között kerül sor az is­kolai élet megindítására. A majd három hónapig csen­des falak közé ismét bevo­nul a gyermekzsivaj, aztán felberreg a csengő, s ki-ki igyekezete, szorgalma sze­rint jut előre az emberiség által felhalmozott ismeret­halmaz birtokbavételében. Holnap még csak a minden újdonság iránt fogékony gyerekek, fiatalok élénk te­kintete, s az igazgató ünne­pélyes-közvetlen szavai jel­zik, hogy a pedagógusok és diákok valamennyien őszin­te elszánással látnak mun­kához. Aztán jönnek a so­kat emlegetett „szürke, munkás hétköznapok”. Gya­rapodni, gazdagodni nem­csalt ismeretekben, hanem emberségben, szocialista em­berségben is — minden új tanév célkitűzése. De ha így nézzük a dolgot, akkor az elkezdődő munkát nem csu­pán az elmúlt tanévben el­ért eredményekre épülve kell szemlélnünk, hanem tisztában kell lennünk a belső iskolai tevékenység és az élet állandó és szoros ' kölcsönhatásával is. A nyá­ri vakáció nemcsak az erő­gyűjtés heteit jelentette, ha­nem a lehetőséget is a fia­talokban meglevő emberi «©tékák további kibontako­zásához. Az iskolában eltöltött tíz hónap során persze sűrűsöd­ve, közvetlenebb módon érik a gyermekeket az em­berformáló hatások. S erre az időszakra esik az isme­retek tervszerű, tudatosan szervezett elsajátíttatása is. Az új tanév leglényegét il­letően: a munka az iskola- reform jegyében kezdődik, s folyik majd tovább. El­mélyültebb eszmei-ideoló­giai munkára van szükség a tantestületekben, s az ok­tató-nevelő tevékenységben. Jelentős erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a fizikai dolgozók gyerme­keinek minden lehetséges segítséget megadjunk a fel­zárkózáshoz. Sorolhatnánk még mindazokat a feladato­kat, tennivalókat, amelyeket a ma iskolája nem kerül­het meg, de itt most nem ez a célunk, hanem az, hogy ezúttal is rávilágítsunk: a ma elhintett magok nem közvetlenül holnap, hanem csak évek múltán érnek ter­méssé. A szocialista társada­lom jövőjét építő majdani felnőttek milyenségét tehát a mai magvetés határozza - meg. Ezt elsősorban az is­kolában, de az élet egyetlen más területén sem szabad elfelejtenünk. Futnak majd egymás után a napok. S a tíz hónap el­teltével nemcsak a diák sóhajt fel. a szülő elégedett, s a pedagógus bizakodó a „felsőbb osztályba léphet” bejegyzés láttán, hanem sommásan megállapíthatjuk: ismét egy részfeladatot vég­rehajtottunk a nagy építke­zésből. De sose feledjük el, a végbizonyítványt majd öt-tíz-tizenöt év múlva ma­ga az élet állítja ki. S nem­csak a hajdani diákról. Ha­nem a pedagógusról, szülő­ről, s mindenkiről, akinek valamiféle köze van — és hogyne lenne mindannyi- unknak — a felnövekvő nemzedékhez. Húsz-, ötvenszázalékos árengedmény a hétfőn kezdődő KERAVILL-vásáron Szeptember 2-a és októ- bet 5-e között KERAVILL vásárt rendeznek, s ez alka­lomból számos árucikket 20—50 százalékos árkedvez­ménnyel árusítanak. A Fa­vorit TD-663-as televízió 5100 forint helyett 3950 fo­rintért, a Minivizor tv egy- normás változata 4450 he­lyett ugyancsak 3950 forin­tért kapható. Az R-5700-as típusú rádiót 1100 forinttal olcsóbban, 1700 forintért árusítják, ezenkívül még to­vábbi négyféle olcsó rádió- készüléket hoznak forgalom­ba engedményes áron. A garzonkonyhák számára készült TT-41-es törpe tűz­hely 2810 helyett 2390 fo­rintba kerül — a GS-30-as 24 órán belül szállítják a pótalkatrészeket A Mezőgazdasági Gépal­katrész - Ellátó Vállalat vi­déki telepein és a központi raktárakban felkészültek az őszi mezőgazdasági munkák gépparkjának „kiszolgálásá­ra”. A vállalat az előzetes igények ismeretében elegen­dő felszerelést, alkatrészt és kiszolgáló berendezést tar­talékolt s így az ellátásnál nem várhatók komolyabb zavarok. Különösen nagy az érdek­lődés a nyári szárazságtól kiszikkadt földben elkopott ekevas- és kormánylemez- cseregarnitúrák iránt. A kombájnalkatrész-ellá- tás nem megnyugtató. Nincs fennakadás viszont a vető­gép-alkatrészek terén és ha szükség van rá, a szerelők gyorsan hozzájuthatnak a traktorok alkatrészeihez is. A MEGEV szakemberei a nyárihoz hasonló szervezett­séget biztosítottak az őszi mezőgazdasági munkák ide­jére. A legtöbb alkatrészt 24 óra alatt szállítják a hely­színre. Szükség esetén a bu­dapesti központi raktár­ból postán küldik el a meg­rendelőkhöz a cseregarni­túrát. grillsütőt 790 forintért ad­ják, 330 forinttal olcsóbban a normál árnál. A Bebósner villanyborotvát 390 helyett 338 forintért hozzák forga­lomba, a Lunapress kávéfő­zőt, a; szokásosnál 75 fo­rinttal olcsóbban, 170 fo­rintért árusítják. Aki a vásár idején vesz eredeti holland Philips haj­szárítót és késélesítőt, az 200, illetve 120 forint érté­kű vásárlási utalványt is kap, amit bármelyik KE- RAVILL-boltban be lehet váltani. A vásár idején 20 millió forint értékű árut ajánl fel kedvezményes áron a KE­RAVILL, ami a vásárlók számára több mint ötmillió forint megtakarítást jelent. Ma: Emlékeim... 3. oldal Pártcsoportok 4. oldal Tömbéletforma S. oldal íratlan törvény 9. oldal Gyorsabb ütemű fejlesztés előtt a hazai vegyipar Vegyipari nap Almásfüzitőn Komárom megye és Győr-Sopron megye vegy­ipari üzemeinek képviselői, szakszervezeti aktivisták, gazdasági, műszaki vezetők — mintegy kétszázötvenen — vettek részt a szombaton Almásfüzitőn megrendezett vegyipari napon. A tanács­kozáson részt vett Boda László, az SZMT vezető tit­kára, a megyei pártbizottság végrehajtó bizottságának tagja, dr. Zádor György, a vegyipari dolgozók szakszer­vezetének alelnöke, és Szi­lágyi Sándor, a vegyipari dolgozók szakszervezetének főtitkára.---- -narre ­S cherlein Alajosnak, a VDSZ megyei szervezőjének megnyitója után dr. Zádor György tájékoztatta a ta­nácskozás részvevőit a vegy­ipar jelenlegi helyzetéről és a negyedik ötéves tervben sorra kerülő fejlesztési program általános elveiről. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a mostani találkozót különösen aktuálissá teszi a KMP megalakulásának öt­venedik évfordulója. A KMP ipari programjában annak­idején kiemelkedő helyet foglalt el a vegyipar fejlesz­tése, aminek megvalósítását a Tanácsköztársaság is terv­be vette. Ez a program azon­ban csak a felszabadulás után valósulhatott meg, s különösen az elmúlt tizen­két év alatt fejlődött erő­teljesen az ország vegyipara. Világviszonylatban azonban vegyiparunk még szerény he­lyet foglal el, mind a terme­lés nagyságára, mind a ter­melékenységre vonatkozóan. A negyedik ötéves terv — mondotta az előadó — a vegyipar lendületesebb fej­lesztését irányozza elő. Hangsúlyozta, hogy a szén- hidrogén nagyobb mérvű felhasználásával az ország energia bázisa az eredeti elképzeléseknél nagyobb mértékben javul, s ez ked­vezően befolyásolja a vegy­ipar erőteljesebb fejlesztését. A kővetkező években min­denekelőtt a termelékenysé­get kell az eddiginél na­gyobb ütemben növelni. A kedvezőbb termelékenységi mutatók feltételeit a készü­lő programban — a hazai és külföldi - tapasztalatok fi­gyelembe vételével — töb­bek között a fejlettebb tech­nológiák alkalmazásával és az eddigieknél nagyobb ka­pacitású vegyipari üzemek létesítésével akarják meg­teremteni. Dr. Zádor György előadá­sa után szekciónként kon­zultatív tanácskozásokat tartottak. ' Holnap inár tanítanak itt A bábolnai általános is­kola udvarán már szétszed­ték a malteros ládát, bete­mették az alkalmi mészoltó gödröt. Az a néhány em­ber. aki még a nagytakarí­tást és a külső meszelést végzi — egyhamar átadja helyét a népes diáksereg­nek, akik hétfőn már ismét elfoglalják helyüket az is­kolapadokban. A tizenhárom tanterem­ben még a friss mész illata fogadja a látogatót, az egyikben a fenyődeszkák gyantaillatát is érezni. Ez a tanterem új padlót kapott. Az udvart téglakerítés ve­szi körül — ezt is most a nyáron készítették. A Csonka-kőműves brigád már befejezte az épület kül­ső meszelését. Az épület hal­ványsárga színe, reméljük vidítólag hat a diákseregre. Bányásznap, Országosan több mint ki­lencvenezer, megyénkben csaknem harmincezer szén­bányász készül a XVIII. bá­nyásznapra, Rajtuk kívül ünnepelnek a bauxit- és az olajbányászom is. Ebben az esztendőben ez a szakmai ünnep összefonódik a Kom­munisták Magyarországi Pártja és a Magyar Tanács- köztársaság félévszázados évfordulójával, a jubileum­ra való készülődéssel. A magyar munkásmozgalom­nak mindig tevékeny része­sei voltak a bányászok, az ötven éve történt harcok­nak, politikai és gazdasági sztrájkoknak. Harcoltak a háború ellen, munkát, ke­nyeret, egyenlőséget, gyüle­kezési és szólásszabadságot követeltek. Letartóztatott társaik szabadon bocsátását követelték Tatabányán, az igazgatóság épülete előtt 1919 szeptember hatodikén, amikor eldördült a gyilkos csendőrsortűz és kioltotta négy bányász életét. A régi harcokról ezekben a napokban minden bánya­üzemben megemlékeznek, de ugyanakkor tervezik a jövőt is. Az elnyomás évei régen elmúltak, megváltozott a bá­nyászok élete, s munkakö­rülménye. A mai nemzedék másként, dolgozik, mint előd­je. A fabiztosítás helyébe az acél, a vas lépett, a tömeg­termelési frontokon, a 80— 100 méteres fejtésekben ön­járó, hidraulikus tárnokát építenek be. Gép végez itt mindent el a bányász he­lyett, aki szinte gépkezelő­vé válik. Ezeké a fejtéseké a jövő, ilyenek kialakításá­ra törekednek megyénk mindhárom szénmedencéjé­ben. Meggondolt műszaki fej­lesztéssel, minőségi szénter­meléssel, szervezettebb munkával igyekeznek Tata­bányán, Oroszlányban és Dorogon lépést tartani a gazdasági irányítás új kö­vetelményeivel. És ez nem egyszerű dolog, szakítani kell ebben a gazdasági ver­senyben — amely az olaj és a földgázzal szemben is folyik — minden elavulttal. Csak olcsóbb széntermelés­sel tarthatjuk- a piacot meg, s olyan minőségű szén biz­tosításával, amilyent a vevő kíván. És, hogy ez miként alakult az elmúlt hónapok­ban, azt kimutatják az ár­bevételek, amelyek érzékeny iránytűi a minőségi munká­nak. A Tatabányai Szénbá­nyák például az év első fe­lében húsz forinttal maga- sabb árbevételt ért el az eredetileg tervezettnél, így az ország valamennyi szén­bánya vállalata között az első helyet foglalja el. Oroszlány ugyancsak kiemel­kedő helyet foglal el árbe­vétel tekintetében, s több­letet ért el a Dorogi Szén­bányák is. Ezek a tények azt mutatják, bányászaink értik a követelményeket, s e sze­rint is dolgoznak. A nyereség megteremtette alapját a több anyagi jutta­tásnak, a kisebb jövedelmű dolgozók fizetése javítása, nak, stb., amellyel már él­tek is a vállalatoknál. Több jutalmai fizetnek ki most a bányásznapon a nem ipari állományú dolgozóknak is. Persze, mindez még csak a kezdet, azt jelenti, jól startoltak a szénbányák, de az eredmények tartásához változatlanul szervezettebb munkára, a termelékenység növelésére, olcsóbb szénter­melésre van szükség. A bányásznapra készülve, az üzemek szocialista címért vetélkedő brigádjai, a régi, kialakult hagyományoknak megfelelően versenyeztek, dg a célok már megváltoztak,: minőségileg átalakultak. A ma bányászát nem kell biz­tatni a minőségi munkára, tanul, mert érzi, hogy a technika többet követel tő­le, mint apjától. Ez az oka, hogy a vállalásokban any- nyira létjogosultságot nyert a tanulás. A szocialista bri- gádmozgalom — minden szervezés nélkül — gyorsan terjedt az elmúlt években. A ma bányászai szilárd tenniakarásukkal, a szocia­lizmus építésében vetett hi­tükkel járnak elődeink nyomdokain, másként har­colva, magasabb célokért, a szocialista társadalom, tel­jes felépítéséért. A bányásznapon, ma szó­rakozik, pihen, ünnepel az ország bányászsága. A hét­köznapokon azonban újra szilárd tenniakarással áll a helyén, dolgozik, s az or­szág valamennyi dolgozójá­val együtt megteremti ha­zánkban a békés, nyugodt holnapot. A mai ünnepen azonban a bányászokat- kö­szöntjük. akik a technika nagy fejlődésének dacára, változatlanul küzdelmet folytatnak a sokszor kiszá­míthatatlan elemekkel, hogy a felszínre küldjék a sze­net, az országnak ezt a fon­tos energiahordozóját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom