Dolgozók Lapja, 1968. augusztus (23. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

rvlUSPROlETÁMátfGYESOUIUS! AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ARA 70 FILLÉR 1968. AUGUSZTUS 1. CSÜTÖRTÖK MAI UTAKON NAGYON elgondolkozta­tó módon jellemezte május­ban a közlekedésrendészet országos tanácskozása a köz­lekedés fejlődését, a közle­kedési baleseteket: „Mai utakon, a holnap járművei, a tegnap embereivel”. A technika gyorsabban fejlő­dött az utaknál. A közleke- . dés ma néhány főútvonal ' kivételével elavult, keskeny utakon zajlik le. A gyors járművek ezeken az utakon nagyon balesetveszélyesek. Ez a veszély még fokozódik az olyan ember miatt, aki nem alkalmazkodik a techni­ka követelményéhez, nem is­meri önmagát, s teljesítőké­pessége határait. Márpedig a volán mellett gyakran ilyen emberek ülnek, s a járdákon ilyen emberek gya­logolnak. Ez az egyik oka, hogy olyan sok idős ember esik áldozatul a közlekedés­nek. Figyelmetlenül lelép az úttestre, s életét veszti. Ha körül is néz, úgy gondol­ja, vigyázzon rá az autós. Nem gondolja végig, hogy a gyors járművekkel nem le­het könnyen megállni. Leg­utóbb Komáromban, egy hetvenkét éves ember halt meg a gyorshajtás és saját vigyázatlansága miatt. Az elmúlt hónapokban rendkívül megnövekedett a közlekedési • balesetek száma hazánkban. Csak a mi me­gyénkké júliusban meghalt nat ember, s nagyon so^ a súlyos sérülés, az anyagi kár. A baleseti okokat vizsgálva, azok többsége szubjektív. Nem tartják be a volán mellett ülők, de a gyalogosok, a , motorosok sem a közlekedési szabályo­kat. Ide tartozik a nagyfo­kú figyelmetlenség is, ami rendszerint bizonyos leiki konfliktusra, ideges állapot­ba vezethető vissza. Ügy ülj • nek a volán mögött, hogy figyelmük nem az előttük kígyózó úton jár, hanem problémájukon. Előzéskor nem gondolják végig, el tud­nak e még menni a szem­ben jövő jármű előtt ele­gendő idő, s hely áll-e ren­delkezésükre ehhez. EZÉRT SOK az előzési szabályok megszegése miatti baleset. A vezetés idegmun­ka, hallatlanul nagy össz­pontosítást követel. Ilyen­kor minden zavaró körül­ményt ki kell kapcsolni, mert az életünkbe kerülhet. A KRESZ szabályai ezért még arra is figyelmeztetik „ gépkocsi vezetőjét, hogy csak nyugodt, kipihent álla. pótban üljön kocsijába. A KRESZ szabályai azon­ban mindenkire vonatkoz­nak, nemcsak a járműveze­tőkre. Nagy bej viszont, hogy az általános hiedelem szerint ezek a szabályok és a közúti jelzőtáblák előírá­sai csak a közúton közleke­dőkre, csak a járművek ve. zetőire vonatkoznak. Az M I-es úton tilos például ke­rékpárral közlekedni, tilos ez a tatabányai szakaszán is. A napokban egy idős ember megszegte ezt a szabályt, s áldozatul esett saját fegyel­mezetlenségének. Nem lehet, s nem szabad ma a' közuta­kon a 20 évvel ezelőtti módon gondolkodni, mint hogy nem lehet, s nem szabad, ahogy ezt egy közlekedési szakem­ber jellemezte — „másodál­lásban” ülni a volán mögé. Megyénk útjain hallatlanul nagy forgalom árad át. A fő­utakon szinte állandóan hosz- szú gépkocsisorok haladnak. Mindenki siet, előz, s ebben a vágtatásban sokszor csak rutinjában, no meg a sze­rencséjében bízik a jármű vezetője. És ez sokszor csa­lóka, a rutin nem pótolja a figyelmet, a fegyelmezett vezetést, a felelősséget. Aki közúton közlekedik — le­gyen az gyalogos, vagy jár­művezető — kezében tartja a saját életét, de embertár­saiét is! A FELELŐSSÉGRE a KRESZ szabályai figyelmez. tetnek. Sajnos, ezek iránt az életünket védő szabályok iránt hallatlanul nagy az érdektelenség. De figyelmez­tetik a szabályt szegőket a közlekedésrendészet bírsá­gai is, ám mindezek való­ban csak figyelmeztetők, az életet nem adhatják vissza. Ma nagyon sok ember a külföldiekre hárítja a fele­lősséget, mondván: ők okozzák a balesetek több­ségét. A számok tükrében azonban nem így áll a helyzet. a külföldiek sem­mivel sem oko^oak több karambolt, mint tegzai gépkocsivezetők. Az igaz. hogy közlékedóntilve a{ gyorsaság a jellemző, mo­dern, nagy kocsikkal jár­nák. Többségük alkalmaz- 'kaflijí ■fiz ^itteni szabályok­hoz, betsítja a közúti közlekedés törvényeit. Aki-, viszont nem tartja be, azokkal szemben éppen úgy ’ eljárnak, mint a közleke­dés hazai szabályszegőivel szemben. Nap, mint nap megdöb­bentő balesetekről szól a közúti közlekedés króniká­ja. Emberek rokkannak meg, halnak meg saját vi­gyázatlanságuk, vagy má­sok fegyelmezetlensége mi­att. ’• VAJON MINDEZ tör­vényszerű? Nem az, nem szabad annak elfogadni! Közlekedjünk modern em­berek módjára, vigyázzunk egymásra, számoljunk a mo­dern technika vívmányaival, gépjárművünkkel, amely ba­rátunk, ha ismerjük, ha al kalmazkodunk hozzá, de el­lenségünkké válik, ha figyel, men kívül hagyjuk gyorsasá­gát, teljesítőképességét, s azokat a szabályokat, ame lyek védenék bennünket. A közúti balesetek szaporodása a ma útjain erre figyelmez tetik az embereket... Kovács Klára Mit nyújt a közétkeztetés Oroszlányban — Büfé a hütötónál — Több egységet átalakítanak A közétkeztetés — bele­számítva a konyhákat és büféket — mind nagyobb szerepet játszanak Oroszlány ellátásában. A Nyugat-Ma­gyarországi Üzemi Veriaég- látó Vállalat három konyhát és 13 büfét tart üzemben a városban. Az év első felé­ben több mint 7,5 millió fo­rint forgalmat bonyolítot­tak le. A meleg ételt főző konyhák közül kettőben többféle étel között választ­hattak a vendégek. örvendetesen javult a hús­ételek minősége és mennyi­sége. A főzelékfélék válasz­tékát — a szárazság okozta nehézségek miatt — konzer- vek felhasználásával is csak nehezen lehetett kielégítővé tenni. Gondot okoz a válla­latnak a szakmunkáshiány. Ezt több tanuló alkalmazásá­val igyekeznek megoldani. A hőerőmű hűtőtavánál pavilont állítottak fel. Az új büfé szeszmentes, mivel a fürdőzök szolgálatába áll. A hálózat karbantartására továbbra is gondol fordíta­nak. Jelenleg tatarozzák a Béke Éttermet, átalakítják majd a Bokányi művelődé­si otthonban lévő büfét. S más egységek felújítására is sor kerül. Új vezetők a komáromi városi tanács élén Nagy László, a komáromi városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke tiszt­ségéről lemondott. mivel más fontos beosztásba ke­rült. Lemondását, érdemei elismerése mellett, elfogad­ták. Helyébe dr. Túró An­talt választották meg. A me­gyei tanács végrehajtó bi­zottsága a komáromi városi tanács új elnökét tisztségé­ben megerősítette. A vezetés változása kö­vetkeztében megüresedett a jtomárODli városi tanács vég­rehajtó bizottsága titkári funkciója. A legközelebbi tanácsi választásig dr. Mi- kolasek Sándort bízták meg a titkári teendők ellátásá­éval. Mai számunkban: Üzemi beszélgetések 3. oldal Olimpiai karikák A nagymama 4. oldal Olvasóinké a szó 5. oldal Tudományos egyetemi továbbképzés ÉPEK A VIT-RŐL A művelődésügyi minisz­ter augusztus 1-én hatályba lépő utasítása értelmében az egyetemeken és az egye­temi jellegű főiskolákon egy éves tudományos tovább­képzést vezetnek be a leg­jobb végzős hallgatók szá­mára. a továbbképzés cél­ja, hogy elősegítse az egye­temeken az oktató- és tu­dományos munkaerő-után­pótlást. A tudományos továbbkép­zésre a pályázatot az illeté­kes felsőfokú intézmények rektora hirdeti meg. Poli­tikailag megfelelő — és tu­dományos téren fejlődésre alkalmas — fiatalokat vesz­nek fel, s velük egy éve? időtartamra kötnek szerző­Leonov szovjet űrhajós, a szófiai VIT-en találkozott Vietnami Demokratikus Köztársaság hős katonájával, aki eddig 13 ellenséges repülőgépet lőtt le. Magay Klementina táncdalénekesnő jelvényt cserél két dií-vietuami szabadságharcossal. dést. A szerződés tartalmaz­za a pontos munkaidőt és munkahelyet, továbbá a ha­vi munkabért. Az alapbér havi ezerháromszáz • forint­nál nem lehet kevesebb, 1600 forintnál nem lehet több. Indokolt esetben — a jogszabályokban előírt — pótlék is megállapítható. A szófiai IX. Világifjúsági Találkozón olyan amerikai katona- szökevény fiatalok is részt vesznek, akik megtagadták a viet­nami nép elleni harcot. Képünkön: VIT-fiatalok gyűrűje veszi körül a vietnami háború borzalmait magyarázó egyik volt amerikai katonát. Újabb halálos közlekedési baleset Július 30-án, kedden. Tatán a Szőllősi úton halá­los kimenetelű közlekedési baleset történt. A 30 éves Hajdú Józsetné, tatai lakos kerékpárjával szabálytala­nul kanyarodott, és ennek következtében egy német állampolgár gépkocsijával elütötte. A gépkocsi1 vezető­je igyekezett kikerülni a minden szabályt figyelmen kívül hagyó kerékpárost, de a tragikus seerencsétlensé­m lyozni. Oldalt rántotta a gép­kocsi kormányát, ezzel átfu­tott az úttest másik oldalá­ra, és ott összeütközött egy vele szemben szabályosan közlekedő bolgár személy- gépkocsival. A kerékpáros. Hajdú Józsefné a helyszí­nen meghalt. Dorogon, a 18 éves Kovács Gyula esztergomi lakos ugyancsak szabálytalan ka­nyarodással idézett elő ba­lesetet. Motorkerékpárjával ugf kanyarodott balra« hogy a motorkerékpárjával szabályosan közlekedő. Hi­deg István, dorogi lakos be­leszaladt. Tatabánya-Újvá­rosban a Győri úton, a 20 éves Kazinczi István, a 18-as AKÖV autóbuszvezetője nem adta meg a vele szembe jö­vő Dombranovieb Tamás motorkerékpárosnak, tatabá­nyai lakosnak, az elsőbbsé­get, s ezzel balesetet idézeti elő. Dombranovich Tamást súlyos sérüléssel szállították kórházba. Gazdag volt a II. SZllS program ja Tavaly július végén ren­dezték az elsőt, s most szombat-vasárnap a máso­dik Szegedi Ifjúsági Napo­kat — a szegedi város* KISZ-bizottság és az Ex­press Ifjúsági és Diák Uta­zási Iroda közösen. Megyénk fiataljait az idén is külön- vonat vitte a Tisza-oarti városba. Most a tavalyinál százzal többen, mintegy 350- en vettek részt a találkozón. ötezer fiatalt látott ven­dégül a város. Ennyi em­bernek programot biztosíta­ni nem könnyű feladat. De sikerült, sőt olyan bőséges volt. hogy válogatni kellett Nagy sikere volt az Hiú­sági karneválnak, amit a IX. VIT jegyében rendeztek meg. Szabó Jánosnak, a a KISZ központi bizottsága titkárának megnyitója után hosszú sorban vonultak a különféle színpompás kar­neváli „egységek”. Tréfás, mókás jelmezekben sem volt hiány. Ezek közül ügyet em­lítünk — ami azt bizonyít­ja, hogy a szegediek legalább olyan aggódva nézik labda­rúgó sportjuk fejlődését, mint a tatabányaiak. Te­herautó tetején a felírás: „Edzésben vagyunk”, s a ligetté átalakított .platón nyugágyban hevert egy lab­darúgó. Fáraó korabeli ru­hába öltözött szép lány le­gyezővel állt mellette, s körülötte minden, mi szem­szájnak ingere.... A szombat est fénypontja 3 Bánk bán opera előadása _ volt. A ‘tatabányai Fiatal Utazók Klubja tagjai kol­lektíván vettek részt 3 II SZIN-en, s az előadásról a klub vezetőjét. Bekó Imrét kérdeztük meg. — Fiatalokkal volt telt a nézőtér. S hogy az előadást értő és élvező közönség gyűlt itt össze, azt bizonyítja, hogy gyakran csattant fel a taps. A szabadtéri színpad nagyon jól megfelelt az elő­adásra. Nagyszerűen érvé­nyesülhettek a Dóm ba ol­vadó díszletek, és „mozog­hattak” a statiszták is. Szombat éjszaka több he­lyen tartott karneváli bá­lok, vasárnap délelőtt pedig szervezett városnéző séták, vízisí-, orgona- és zsinagó­ga-bemutató.. s az ipari ki­állítás megtekintése között . .választhattak a fiatalok. Dé­lután pedig s VIT-koktélt nézték meg. — Nekem ez a műsor teti szett a legjobban. Táncze­ne, paródia, szavalat, vidám ' játék váltakozott az összeál­lításban — mondta el Kör­mendi Edit. a 1a*ai Eötvös gimnázium tanulója. — Kár, hogy a végét elmosta az eső. Az időjárással egyébként elégedettek lehettek a ki­rándulók. Míg megyénkben vasárnap borús volt az ég, esett az eső, Szeged bizo­nyította, hogy a napfény vá­rosa is. Csupán délután. » műsor végén esett az asJ rmntégy másfél óráig, , ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom