Dolgozók Lapja, 1968. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

mg. VII mumm YllíG P8ŐÍÉttftJ*UGY£SfllJI1|lt! AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A M E G Y EI T A N Á CS L A P J A XXIII. ÉVFOLYAM 127. SZÁM ARA 70 FILLÉR 1968. JÚNIUS 1. SZOMBAT A Szocialista Munka Gyára címért Tanácskoztak a szocialista brigádvezetők Esztergomban Esztergomban hagyományai vannak a szocialista brigád­vezetők közvetlen eszmecse­réiének. Ez évben a brigád- vezetők értekezletének hely­színe a Szerszámgépipari Művek Esztergomi Marógép­gyára volt, ahol péntek dél­előtt tanácskoztak a város tömegszervezeti és gazdasá­gi vezetőinek jelenlétében a szocialista brigádvezetők. Csanda Ernő, a marógép­gyár MSZMP csúcsszerveze­tének titkára vitaindító elő­adásában kitért arra, hogy ma. már a szocialista bri­gádmozgalom az üzemen be­lüli együttélés szükségszerű követelménye. Ismertette a marógépgyári szocialista bri­gádmozgalom tapasztalatait A gyárban 1960-ban indult el a mozgalom, a „Vidám- fiúk”-brigád volt a kezdemé­nyezője az azóta már az üzem egészét behálózó moz­galomnak. Idén már 64 szo­cialista brigád küzd a meg­tisztelő címért. A fizikai dol­gozók brigádjain kívül mű­szaki és adminisztráció­ban dolgozók is alakítottak szocialista brigádokat. A marógépgyár szocialista bri­gádjai a hármas jelszó, a „szocialista módon dolgozni, tanulni és élni” jegyében dolgoznak. Mindannyiukra jellemző a sokoldalú köte­lességvállalás. A vitaindító előadást szá­mos hozzászólás követte. Is­mertették üzemük szocialista brigádmozgalmának történe­tét." Az újonnan alakuló, kü­lönösen a kisebb üzemekben dolgozó brigádok pedig se­gítséget kértek, tanácsot. Többen hangsúlyozták, meny­nyire fontos a mozgalomban a gazdasági vezetők hozzá­értő támogatása. Hazai Jenő a marógépgyár igazgatója a vezetés módsze­reit ismertette. A brigádok elé reális, hasznos célokat kell kitűzni. A brigádmozga­lom nem öncélú dolog, esz­köz a népgazdaság fejleszté­sére. Hazai elvtárs bejelen­tette, hogy. a gyár mozgal­mat indít a Szocialista Mun­ka Gyára címért, megértek ennek a feltételei. Szedmer József javaslatá­ra az értekezlet táviratot küldött a Szakszervezetek Országos Tanácsának, amely­ben szolidaritásukról bizto­sították a francia szakszer­vezeteket igazságos harcuk­ban. Horváth István, a maró­gépgyár forgácsoló üzemé­nek dolgozója javaslatot ter­jesztett az értekezlet elé. A szocialista brigádok munká­ját ne csak évente egyszer, hanem rendszeresen, havon­ta ellenőrizzék, értékeljék, így a hibák könnyebben ki­javíthatok. Sárhegyi Ferenc javasolta, hogy az ipari ta­nulókat is fogadják be a szo­cialista brigádokba. Az értekezlet után a ven­dég brigádvezetők megtekin­tették a marógépgyárat, el­beszélgettek a munkásokkal. Sokan a jól működő brigá­dok naplóit lapozgatták, má­sok a már világsikert elért termékeket tanulmányozták. Munkaruha a kisiparban Rendelet a kisiparosok alkalmazottairól Mai számunkban: Római tudósítás 2. oldal A két révész Akik most is kívül vannak I. Cikkeink nyomán A Magyar Közlöny leg­utóbbi száma a könnyűipari miniszter két olyan rendele­tét tartalmazza, amely a kis­iparosokra, illetve munka- vállalóikra, tanulóikra vo­natkozik, s ily módon mint­egy 11 000 alkalmazottat és 16 000 tanulót érint. A könnyűipari miniszter rendeletben szabályozza, hogy a kisiparos milyen munkaruhát köteles adni dolgozóinak és szakmunkás­tanulóinak és hogy a mun­kaköri egészségügyi ártal­mak elhárítása érdekében milyen védőöltözetteí, védő- felszereléssel köteles őket el­látni. A kisiparos a munkaruhá­val és védőfelszereléssel díj­talanul látja el munkavál­lalóit. A könnyűipari miniszter másik rendeletében elrendel­te a balesetek bejelentésé­nek, nyilvántartásának és kivizsgálásának módját. A kisiparos köteles a munka­kiesést okozó .balesetről 24 órán belül értesíteni a KIOSZ helyi csoportját, vagy szakosztályát, súlyosabb ese­teknél azonnal értesíteni kell az illetékes rendőrkapi­tányságot, a járási, városi területi tanács ipari osztá­lyát, vidéken a szakszerve­zetek megyei tanácsát is. 3. oldal Mégsem lett király 4. oldal Kozmosz—222 Csütörtökön a Szovjetunió­ban felbocsátották a Koz­mosz—222 elnevezésű szput- nyikot. A szputnyikon elhe­lyezett műszerek megfelelő­en működnek. Ahol nem árt, hanem kedvez a szárazság A komáromi főút jövőre készül el Vasúti felüljáró épül Oroszlányban r Régi jogos igényt orvosol­nak Oroszlányban azzal, hogy felépítik a vasúti fe­lüljárót a város és a Borbá­la telep között. A vasútállo­más és a szénosztályozó kö­zötti részen meglehetősen sok vasúti kocsit húzatnak naponta, emiatt gyakran zárt a sorompó. A gépjárművek­nek ilyen esetben várni kell, de a türelmetlen gyalogosok a szabályokat megszegve, életüket veszélynek kitéve átfutnak a mozgó teherko­csik előtt. Május közepén, a budapes­ti MÁV Hídépítési Főnök­ség szerelő csoportja meg­kezdte az előregyártott és a helyszínre szállított elemek összeszerelését. A gyalogfe­lüljáró 60 méter hosszú ré­sze már átível a magasfe­szültségű vezetékek felett, és június 15-ig teljesen elké­szül. Az ácsiak összefogása Új tantermeket, peremboltot építenek, fásítanak, parkosítanak „A száraz idő a mezőgaz­daságban árt, de az aszfalto­zási munkáknál segít” — kö­zölte Baló László, az Asz­falt Útépítő Vállalat Komá­rom megyei építésvezetősé­gén. A komáromi építésvezető­ség telepén zavartalanul megy a munka. A nagytel- iesítményű keverőgépek ont­ják a tehergépkocsikra a fe­kete képlékeny masszát. Az 1-es számú főút 96- és 106-os kilométerkő közötti részét május 16-ra, a kitű­zött határidő előtt két hét­tel, sikerült befejezniük, ahol azóta zavartalanul közleked­hetnek a gépjárművek. Be­fejezéshez közeleg a komá­romi vasúti átjárónál az a 600 méteres útszakasz elké­szítése is, amely számításon kívül jelentős akadályokat állított az út javítók elé. Itt süllyeszteni kellett a megle­vő út magasságát, s beleüt­köztek a régi erődrendszer meglehetősen vastag kőépít­ményébe, aminek eltávolítá­sa tetemes időt vett igény­be. Az építésvezetőség ebben az évben 35 millió forint ér­tékű munkát végez el. Ennek során az utak felújításához 34 ezer tonna aszfaltot hasz­nál fel. Még az év során be­fejezik Almásfüzitő és Szőny között a 7 kilométer hosszú szakaszt. Komáromban az út felújítása előtt először a csa­torna, víz- és villanyvezeté­keket kell áthelyezni, és csak ezután, a jövő évben kerül sor a városon átvezető, mintegy 3 kilométeres főút végleges elkészítésére. Korszerű palackozó a Badacsonyi Pincegazdaságban Évente 7—8 ezer hektoliterrel több jó minőségű bort pa­lackozhatnak Badacsonyban az új automatikus palacktöl­tő gépsorral. Az NSZK-beli gyártmány minimális emberi munkával mossa, tölti, zárja, címkézi az üvegeket. Az új gépsor óránként 3000 palackot tölt meg. Nőtt a felhozatal Statisztikai jelentés a kereskedelmi készletekről, a piaci árakról A Központi Statisztikai Hivatal érdekes adatokat kö­zöl az év első négy hónap­jának kereskedelmi forgal­máról és az árak alakulásá­ról. Az új mechanizmus indu­lására kereken 24,5 milliárd forint értékű árut tartalé­kolt a nagy- és kiskereske­delem. Ez a jelentős készlet viszonylag lassan csökken, április 30-án még mindig 22,7 milliárd forint értékű áru volt a kereskedelem rak­táraiban. nem számítva az éppen szállítás alatt levő cikkeket. Az új mechanizmus hatá­sára ez év első négy hónap­jában a piaci felhozatal or­szágosan körülbelül 18 szá­zalékkal volt nagyobb, kere­ken 25 százalékos, a vidéki városokban pedig 19 száza­lékkal nőtt a kínálat. A köz­ségekben viszont egy száza­lékkal csökkent a piaci fel­hozatal, ami valószínűleg az­zal magyarázható, hogy a termelők most több árut szállítanak a városi piacok­ra. Legnagyobb mértékben a piaci gyümölcsfelhozatal nőtt; 48 százalékkal, huszon­kilenc százalékkal több to­jást kínáltak eladásra, mint egy évvel ezelőtt. A kiskereskedelmi árak egy év alatt átlag 17,7 szá­zalékkal csökkentek. A pia-« cokon országosan 3 száza­lékkal csökkentek egy év alatt az árak, ezen belül azonban a pesti piac 0,7 szá­zalékkal drágult, míg a vi­déki városokban 5,2, a köz­ségekben pedig 6,9 százalék­kal olcsóbban vásárolhatnak a háziasszonyok. Az olasz cipőipar kiállítása Budapesten, a Technika Házának eddigi legnagyobb kiállítása nyílik meg hétfőn: a Bőripari Tudományos Egye­sület közreműködésével csak. nem száz olasz cég hat te­remben, több mint 1100 négyzetméternyi területen mutatja be cipőipari gépe­it, berendezéseit, kellékeit, modelljeit stb. A kiállítást rendező cégek most először mutatják be szocialista or­szágban az olasz cipőipart, amely évenként több mint 100 millió pár cipőt állít elő és egyre veszélyesebb ver­senytársává fejlődik az ame­rikai és a nyugatnémet kon­kurenciának. Ennek a kiállításnak a si­kere alapján döntik el, hogy rendeznekre a jövőben ha­sonló bemutatókat a többi szocialista országban is, hi­szen az olasz cipőiparnak egyik legfontosabb célja most, hogy a szocialista or­szágokkal is kiépítse keres­kedelmi kapcsolatait. Nem kis gondot okozott az ácsi tanács vezetőinek, hogy a tervbe vett iskolabővítés­hez kivitelezőt találjon. A meglevő tantermek már nem voltak elégségesek az osztá­lyok befogadására, és ezért kénytelen kelletlen, de két osztály tanulóinak csak a mű­velődési otthonban tudtak ideiglenesen helyet biztosíta­ni. Hogy kiutat találjanak, a tanács élve a lehetőséggel. 14 fős szakmunkásokból álló brigádot hozott létre, amely­nek segítségével „házon be­lül” a lakosság jelentős tár­sadalmi segítségével felépí­tik az új tantermeket. Az iskola 4 új tanterem­mel bővül, és az összefogás eredményeként szeptember­ben már ebben is megkez­dődhet a tanítás. Társadal­mi munkában végezték el az alapozást, de ez évben mint­egy 280 ezer forint értékű társadalmi munkában utakat is felújítanak, csatornáznak, parkosítanak és fásítanak. A létrehozott építő brigád jú­nius elsején kezdi meg a munkáját. Tart a felújítás a művelődési otthonban, ahol 250 ezer forintos költséggel az eddigieknél kedvezőbb klubszobákat alakítanak ki. Még a múlt évben kezdték el a filmszínház felújítását, amelynek során színpadteret is kialakítanak, így színhá­zi előadásokat is tudnak majd tartani. A tervek sze­rint augusztus 20-ra a film­színház munkáival elkészül­nek. Még ebben az évben el­kezdik egy perembolt építé­sét, hogy ezzel is segítségé­re legyenek a község lakói­nak. Nagy feladatok és tervek szerepelnek a község költ­ségvetésében, az ácsiak pe­dig összefogva megoldják a kitűzött célokat. Olcsóbb vetőmag az aszálykárok pótlására Az idei rendkívül aszá­lyos tavaszon sok helyen pótolják a vetést az elpusz­tult, kiszáradt növények he­lyén. Bár a tavalyihoz ké­pest idén már eleve 60 000 holddal nagyobb területre rendeltek takarmány-vető­magot a gazdaságok, most további tételeket igényelnek a Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalattól. A vállalat 28 vidéki kirendelt­ségéhez százával érkeznek a megfelelő levelek. Meg­nyugtató, hogy a különféle mennyiségi és minőségi igé­nyeket általában ki tud­ják elégíteni. A vállalat központjában az MTI munkatársának el­mondották, hogy a szemes­és tömegtakarmány-termesz- tés céljára kiválóan alkal­mas rövid tenyészidejű hib­rid-kukoricából bőséges kész­leteik vannak, és a tarlóré­pa iránti igényeket is ki tiud- ják elégíteni. A korábbi években az üzemek elhanya­golták a takarmánykáposzta és a takarmány-kel vetését, holott ezek a növények ki­tűnő őszi takarmányt adnak. Az idei aszályban különös jelentősége van ezeknek a káposztaféléknek, ezért a vállalat 20 százalékos ár- kedvezményt ad a vásár­lóknak. Az őszi takarmány- keverékek vetésterülete megnőtt a legutóbbi időben, nem utolsó sorban azért, mert a vállalat a bükköny­félék árát is 20 százalékkal csökkentette és a felkínált lehetőséggel éltek is az aszálysújtotta közös gazda­ságok. Korlátozottan kapha­tó még a napraforgó, köles és az édes csillagfürt-magja is, amely szintén jó szol­gálatot tesz a vetéspótlás­nál. A Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat kirendelt­ségei előnyben részesítik az aszály okozta károk pótlásá­val összefüggő expressz megrendeléseket. Az ügy­vitel idejét felére csökken­tették és szorosabbra fűz­ték az együttműködést a szállító vállalatokkal is, hogy mielőbb a földekre ke­rüljön a vetőmag. Tsz könyvelői tanfolyamok indulnak A termelőszövetkezetek könyvelőinek továbbképzésé­re, a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium ké­pesített, illetve mérlegképes könyvelői tanfolyamot szer­vez. A képesített könyvelői tan­folyamra legalább nyolc ál­talános iskolai végzettség­gel jelentkezhetnek a hall­gatók, míg a mérlegképes könyvelői tanfolyamra kö­zépiskolai végzettséggel és négy éves számviteli gyakor­lattal bíró dolgozók jelent­kezését várják. Az előbbi tanfolyam 10 hó­napig tart, kéthetenként egy konferenciával, amelyet a megyeszékhelyen rendeznek. Az utóbbi oktatás^ ugyancsak a megyeszékhelyen történik 2—3 hetenként hat órás kon­ferenciákon. A tanfolyamra szóló je­lentkezési lapokat a megyei tanács pénzügyi, illetve me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztályán szerezhetik be az érdeklődők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom