Dolgozók Lapja, 1968. május (23. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-21 / 117. szám

JL MSZMP KOMÁROM MEG YEI BIZOTTSÁG A ÉS A HEGYEI TANÁCS LAPJA XXIII ÉVFOLYAM 117. SZÄM ARA 70 FILLÉR ★ 1968. MÁJUS 21. KEDD Küldöttségünk munkája az országos kongresszuson A népfront megyei bizottságának Délután a bölcsödében Megkezdődtek a magyar-iráni tárgyalások A megye küldötteinek a Hazafias Népfront IV. kong­resszusán végzett munkájá­ról tanácskozott hétfőn Ta­tabányán a népfront megyei bizottsága. A küldöttek ne­vében Mokri Pál, a megyei pártbizottság titkára tartott beszámolót. Elmondotta, hogy a kül­döttség minden tagja meg­bízatásához híven vette ki részét a kongresszus mun­kájából. Többen tagjai vol­tak azoknak a bizottságok­nak, amelyek előkészítették a plénumnak beterjesztett anyagokat. A kongresszus az ország­szerte megtartott választó gyűlések méltó összefoglaló­jává vált. A vitát, akárcsak a beszámolót és az előter­jesztéseket mély őszinteség hatotta át. Az eredménye­ket az egész nép munkasi­kereiként vették számba. Az ellentmondásokra is felhív­ták a figyelmet. A kongresszus olyan fon­tos kérdésben is állást fog­lalt .mint a hazafiság. Meg­fogalmazták. hogy a szocia­lizmus elfogadása, a törek­vés a benne rejlő lehetősé­gek kiaknázására — ez je­lenti az alapvető mércét. Ehhez szervesen hozzátarto­zik a hagyományok tisztele­Nagyszerű sikerrel zárult a szolidaritási hónap első harmada, — mondták az Országos Béketanácsnál az MTI munkatársának. A fa­siszta Németország fölött aratott győzelem évfordulója óta a társadalom legkülön­bözőbb rétegeinek mintegy félmillió képviselője vett részt a hagyományos tava­szi eseménysorozaton. A résztvevők őszinte együttér­zésükről, támogatásukról biztosították az amerikai ag- resszorok ellen küzdő viet­nami hazafiakat. A szolidaritási hónap ed­digi szakasza arról is képet adott, hogy hazánk lakói szenvedélyes igazságszere­tettel támogatják minden szabadságáért és független­ségéért harcoló nép ügyét. Ott állnak az arab népek, a görög hazafiak oldalán. El­ítélik a faji gyűlölködést, a Német Szövetségi Köztársa­ság militarista politikáját, a Három sérültje van annak a kazánrobanásnak, ami va­sárnap este történt az Aszá- ri Keményítőgyárban. A vizsgálat eddigi megállapí­tása szerint a robbanást cső­repedés okozta. Víz került a kazán tűzterébe, s a hirte­len fejlődő nagynyomású gőz £ tűzszekrény ajtóin keresz­té, mindannak az ápolása és haladó szellemű továbbfej­lesztése, amit a dolgozó nép értékként felhalmozott. Hasonló szellemben fog­lalkozott a kongresszus a fiatalság ügyével. A kong­resszus a népfront sajátos feladatai szerint foglalt ál­lást ebben a kérdésben is. A fiatalok érdekében még többet szükséges tenni — mondották ki a tanácskozá­son. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a társadalom minden fiatalnak válogatás nélkül magasabb iskolázási és egyéb kedvező lehetősé­get nyújt. Arra kell lehető­séget teremteni, hogy min­den igazán tehetséges, tö­Tizenhárommillió tonna jó minőségű barnaszén olcsó kiaknázásának terveit ké­szítették el a Tatabányai Szénbányák műszaki veze­tői. A szénvagyon felszínre hozására eredetileg egy új bánya nyitását tervezték. Az új bánya és a hozzátartozó külszíni létesítmények épí­tésére 450 millió forintot irányoztak elő. szükségállapot törvényét, az újjáéledő fasizmus vala­mennyi formáját és meg­nyilatkozását. A demonstráció résztvevői levelek, táviratok tízezrei­ben erősítették meg élő szó­ban is kimondott követelé­seiket. Nagy visszhangot váltott ki és őszinte helyesléssel, széles körű támogatással ta­lálkozott a vietnami nép anyagi támogatására meg­hirdetett kezdeményezés. így például Budapesten nagy­gyűlésen adták át a Vietna­mi Demokratikus Köztársa­ság nagykövetségének a SZÖVOSZ igazgatósága más­fél millió forintos adomá­nyát és a szövetkezeti szer­vek dolgozóinak felajánlá­saiból összegyűlt összeget. Országszerte százak jelent­keztek, hogy vért adjanak a vietnami sebesültek gyógyí­tására. tül forró gőzt és izzó sala­kot lövellt a kazán közelében tartózkodó Virágh László fő­mérnökre, Szabó István fűtő­re és Janaszek János műve­zetőre. Mindhármukat első és másodfokú égési sérülé­sekkel a Kisbéri Kórházban ápolják. A vizsgálatot szak­értők bevonásával folytatják. ülése rekvő fiatal elegendő tu­dást szerezzen, így akár a felsőbb oktatásban, akár munkahelyén egyenlő esé­lyekkel indulhasson bárme­lyik pályatársával. A megyei bizottság elfo­gadta a beszámolót. Elha­tározták, hogy a kongresz- szus dokumentumait alapos tanulmányozás után a leg­szélesebb körben ismertetik. Megbízták az elnökséget, hogy terjesszen be javasla­tot a kongresszusi határoza­tok helyi megvalósítására. A tanácskozás végeztével Izsáki Mihály, a megyei bi­zottság titkára tartott be­számolót vietnami útjáról. A műszaki vezetők újabb elképzelésének megvalósítá­sával azonban nem lesz szükség az új bánya felépí­tésére és 450 millió forint helyett mindössze hatvan- hetvenmilliós ráfordítással tárják fel a jelentős szén- vagyont. A tizenhárommillió tonnás szénterületet megfe­lezik. egyik részét a XlI/a, másik részét a XV/a akná­hoz csatolják, s e két mű­ködő, az új területtel hatá­ros bányán keresztül hoz­zák majd felszínre a szenet. A szénmező kettéosztásának is a legegyszerűbb és a leg­olcsóbb módját választot­ták. A két bánya irányából egy-egy föld alatti vágatot hajtanak ki az új szénmező felé, amelynek kitermelésé­hez így csak minimális gépi berendezést, szivattyút stb. kell üzembe helyezni. A föld alatti munkák egy ré­szét már megkezdték. A terv szerint haladnak a Szerszám és Gépelem Gyá­rak Acélárugyára tatabányai kisrugóüzemében a 90 méter hosszú nagycsarnok építésé­vel. A csarnok építése eb­ben a hónapban befejeződik és megkezdik közművesíté­sét, a gépek elhelyezését. Ha különösebb zavaró körül­mény nem jön közbe, ez év harmadik negyedében az új csarnokban megkezdődik a termelés. A Tatabánya-Síkvölgyön működé kisrugóüzem az or­szág egyetlen rugót készítő gyára, ahol a több ezer ru- gófajta között megtalálható a 0,? millimétertől a 10 mil­liméter átmérőjűig, és az 5 milliméter hosszúságútól a másfél méter hosszúságúig minden változat. Azt lehetne mondani, az órarugótól a mozdonyrugóig gyártanak itt mindenféle alakút és fajtájút. Az új gé­Véradókat köszöntöttek A megye véradói mind nagyobb segítséget adnak a gyógyításhoz. Méltán kö­szöntik őket önfeláldozásu­kért. Szombaton Bársonyo­son köszöntötték a véradó­kat. Ebben a községben so­kan és nagyon szívesen je­lentkeznek a térítésmentes véradásra. Legutóbb például az ott járt vietnami küldöttség tiszteletére rendezett ün­nepségen szóba hozták be­szélgetés közben, hogy a ha­zájukért harcoló vietnami­ak számára is szívesen fel­ajánlanák a térítésmentes véradást. A szombati ünnepségen színes műsorral köszöntöt­ték a véradókat. Dr. Sán­dor József a megyei véradó állomás főorvosa mondott ünnepi beszédet. Egy vér­adót arany jelvénnyel, töb­bet pedig ezüst jelvénnyel tüntettek ki. Hasonló ünnepséget tar­tottak vasárnap Vértesket- helyen. Itt is színes ünnepi műsorral köszöntötték az önfeláldozó véradókat. Rádió és tv-inlerjú Gáspár Sándorral A korábban kiadott mű­sortól eltérően kedden, a Kossuth-rádióban 18 óra 20 perctől, a televízióban pe­dig 19 óra 10 perces kezdet­tel Gáspár Sándorral, a SZOT főtitkárával időszerű kérdésekről beszélget Me­gyeri Károly. Mai számunkban: Interpellációk a taggyűlésen Fényes-nekrológ?!... 3. oldal Az amatőr csillagász 4. oldal Megbabonázott csatár-lábak pék leendő kezelői Budapes­ten tanulják a munkafogá­sokat. Ök adják át majd szerzett tudásukat a későb­biek során társaiknak. De a központi üzem is küld szakmunkásokat, akik a helyszínen tanítják a gépek mellé álló kezdő dolgozókat. Az üzemrész gyors iramú fejlesztése mind több js több munkalehetőséget bizto­sít. Ez évben májusig het­ven fővel növelték a létszá­mot és így jelenleg 191-en dolgoznak itt. A nagycsar­nok átadásával újabb mun­kásokat vesznek fel. Év vé­géig összesen 100 dolgozót kívánnak munkába állítani. Már most is gondot okoz a Síkvölgyi telephelyre a közlekedés. Az autóbuszok sokszor késnek, s a dolgozó önhibáján kívül később kezdhet munkához. A telep­helyet sokan csak egyik au­tóbuszról a másikra való át­Ardeshir Zahedi, Irán ha­zánkban tartózkodó külügy­minisztere hétfő délelőtt lá­togatást tett Péter János külügyminiszternél. Társasá­gában voltak a vele együtt érkezett személyiségek. Jelen volt a látogatásnál Szarka Károly külügyminisz­Fennállásának 40. évfordu­lóját ünnepelte szombaton a sárisápi tűzoltótestület. A művelődési házban rendezett ünnepségen a testület elnö­ke ünnepi beszédben a töb­bi között elmondotta, hogy a testület már 40 év előtt is működött, de erről nincse­nek okmányszerű adatok. Az ünnepségen részt vett több alapító tag. örvende­tes, hogy a testületnek szá­mos úttörő-tűzoltója is van. Az autó- és traktoripar vezetői hétfőn a BNV-n be­mutatták az újságíróknak legújabb termékeiket. Kiállí­tásuk egyik slágere az Ika­rus 250-es luxusautóbusz. A csupaüveg kocsi kitűnően fűthető és szellőztethető, s rendkívül kényelmes. Az el­ső tíz kocsit a Szovjetúnió rendelte, ezekkel kívánják lebonyolítani a túristafor- galmat a Moszkva—Párizs útvonalon. A 250-es autó­buszokba egyelőre nyugat­német gyártmányú 180 ló­erős motorokat építenek, 1969-re azonban a MAN li- cenc alapján már a Magyar Vagon- és Gépgyár szállítja a motorokat. 1969-ben egy szállással érik el. Ha törté­netesen Tatabánya-Üjváros- ból indulnak, fennáll a ve­szélye, hogy nem érik el a másikat, a Halászkerttől közlekedő járatot. Az itt dol­gozóknak elöbb-utóbb el­megy a kedvük a minden­nap megismétlődő autóbusz* szál való küzdelemtől, és bár jól érzik magukat az üzemben, mégis, hátat fordí­tanak a telepnek a közleke­dés nehézségei miatt. A probléma megoldása ér­dekében talán meg lehetne valósítani azt, amit az itt dolgozók javasolnak: a 9-es jelzésű autóbuszt ne a Ha- lászkerttől indítsák, hanem Üjvárosból, s az üzemkez­dés idején sűrűbb járatok­kal Az itt dolgozók jelentős része éppen Üjvárosból jár ki Síkvölgyre. Jó lenne, ha a hamarosan 300 dolgozót foglalkoztató üzem e téren is segítséget kapó*. terhelyettes, Várkonyi Jó­zsef, hazánk iráni nagykö­vete. Ugyancsak részt vett a találkozón Abdol-Ahad Dara, Irán magyarországi nagykö­vete. A látogatással egyidejűleg megkezdődtek a magyar-irá­ni tárgyalások. így a pajtások személye biz­tosíték arra, hogy lesznek folytatói ennek a közérde­kű munkának. A testület megkapta a Belügyminisztérium tűzren- dészeti _ parancsnokságának oklevelét. A megyei tűzren­dészen parancsnokság ed­dig egy rádiót adott aján­dékba. Ketten önkéntes tűz­oltótiszti, többen pedig egyéb rendfokozatú előléptetésben részesültek. sorozatot a hazai túristafor- galomban is üzembe helyez­nek. A Villamos Berendezés- és Készülék Művek vezetői kö­zölték a sajtóval, hogy a vásár alkalmából előkészítő tárgyalásokat kezdtek a Si­emens céggel grill-sütők és egyéb háztartási gépek szál­lításáról, illetve közös gyár­tásáról. Az elképzelések sze­rint évente mintegy 300 000 dollár értékű közös forgal­mat bonyolítanának le. Egy osztrák céggel nagyobb konyhák berendezéseinek közös gyártásáról tárgyal­nak, itt 15 millió schillinges évi forgalomról lenne szó. A vállalat vezetői bejelen­tették, hogy megkezdték az úgynevezett konyhablokkok sorozatgyártását. Egyetlen blokkba építik mindazt a fő­ző, sütő, hűtő berendezést, amire egy háztartásban szükség lehet, s az egész blokk mindössze 1,6 négy­zetméternyi felvet foglal el. Az idén 300. 1969-ben pedig már 2 000 egybeépített kony­hafelszerelés kerül forga­lomba. Magyar küldöttség utazott Moszkvába Dr. Orbán Lászlónak. a művelődésügyi miniszter el­ső helyettesének vezetésével vasárnap küldöttség utazott a Szovjetunióba a magyar— szovjet kormányközi kultu­rális együttműködési bizott­ság soronkövetkező ülésére. A tanácskozáson a magyar delegációt a mór a Szov­jetunióban tartózkodó Ilk* Pál művelőlésügyi miniszM vezeü. ' ___ _____ Ú j bánya nyitása helyett Két régi aknán keresztül tárnak fel egy gazdag szén mezőt ÚJABB MILLIÓK a vietnami nép megsegítésére , Kazánrobbanás az Uszári Keményítőgyárban — Hárman megsebesültek — 6. oldal Tető alatt a kisrugóüzem nagycsarnoka Közlekedési nehézségek — Szaporodik a létszám A BNV hétfői eseményei Jubiláló Mentis tűzoltátestii'et

Next

/
Oldalképek
Tartalom