Dolgozók Lapja, 1968. március (23. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

vttiG ppomhnu “gyesoueteki XXIII. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ÄRA: 70 FILLÉR 1968. MÁRCIUS 1. PÉNTEK Bevált az ang kooperáció a Dobson biztosító berendezések gyártásánál Nagy megrendelést kapott a tatabányai bányagépgyár A szénbányászaiban mind nagyobb népszerűségnek ör­vendő Dobson biztosító be­rendezések hazai gyártását egy angol céggel kötött szerződés alapján még az elmúlt évben kezd+e meg az ipar. A megállapodás értel­mében a tatabányai bánya- gépgyárban készítették az önjáró tárnok vasszerkezeti elemeit, a hidraulikák zö­mét az angolok szállították, s a komplett berendezést az Országos Bányagépgyártó Vállalat budapesti üzemé­ben szerelték össze- A Ta­tabányán készült, s még a múlt év elején kipróbálásra Angliába szállított vasszer­kezeti elemek oly kiváló minősítést kaplak, hogy már tavaly megkezdhették a berendezések sorozatgyártá­sát- A Dobsontámokból a múlt évben több sorozat készült el. s a közös gyár­tásra! frontonként a valuta­költség felét. mintegy 20 ezer fontot takarított meg népgazdaságunk. A tatabányai bányagép- gvár idei programjában a fő helyet már a Dobsontá- mok vasszerkezeti elemei­nek gyártása foglalja el. A tervek szerint ebben az év­ben három frontfejtés kor­szerű biztosítására elegen­dő Dobson-sorozat készül angol—magyar kooperáció­val. A tatabányai üzemnek Madárhang Nem tudom; álmodom-e? ' Friss tavaszi illatok ke­ringenek körülöttem, bu­ján duzzadó rügyek bom­lanak, fehér szirmú virá­gok borítják a kaszálót, s tömött sorokban vonul­nak a harsogó-zöld füvek. Nagy hullámokban érke­zik pillámra az ígéretesen derűs napsugár, s valahol ! egy madár dalol félszoba- ( dultan, kitárulkozva... J Csukva a szemem, a ' látvány mégis szinte ta- [ pinthatóan valóságos. ( Álom s ébrenlét határún ’ így tévesztett meg engem J az ablaküvegen át bekuk- ' kantó napsugár s a ma- } dárcsicsergés. A napfény- t vek meabocsátható a ra- ! vqszság. Itt bent. a tempe- i "ált s^obamelegben köny- nyen kelt illúziót máskor is. a kinti ragyogó hideg­ség ellenében. A madár azonban nem fad rovasz- kodni. A háztömbök kö­zött. a kis szárnyasok éne­ke amúgy is ritkán bor­sán. ebben az évadban, február—márcivm fordyfó- { Aán meg különösem szokat- ' lan eset. Nuitom a szemem. »I máris látom az égboltozat j hideg kékségét. A ma- j a árka azonban tovább csa- j rsoa-dalol valahol, közeli > "pitékén, Érzem. nem ra- I vnsrsáabói teszi. A vágya- \ it önti dalba. S én értem | a daH, s nekkftndvkoa 1 fiittyös kedvvel ^eszege­tem magam is a vivsza- szökött klänget. Együtt uönnyebb.„ _____ »«4 a z idén. és várhatóan ké­sőbb is, állandó munkát, jó jövedelmet biztosít a vas- szerkezeti elemek sorozat- gyártása. A magas műszaki követelményekkel járó fel­adatra jól felkészültek a ta­tabányaiak. A dunaújvárosi hengerműből érkező nagy teherbírású acéllemezeket a leggvakoríottabb szakmun­kások begesztik össze. A szerkezetileg hibátlan varra­tokat ké1' snpejális szovtot gvér-trtánvú, úgynevezett. CCI védőeázas hegesztőgéppel készítik. Az idei készülő biztosító berendezések mindegyike bazai bányákba kerül- A7 átlag 100 méteres frontsza­kasz biztosítására elegendő Dobson berendezések közül egy-egv sorozatot a nógrádi és oroszlányi, a harmaó’kst a tatabányai bányászol: kapják- A tervek szerint ne­gyedévenként készül el egy- egv sorozat- az első vasszer­kezet: elemeit április 4-éíe szeretnék elkészíteni a ta­tabányai üzem dolgozói­A MASÁDAR IS VARJA a szakmunkás tanulókat A kisiparosok 90 szakmá­ban képeznek tanulókat- Ez évben a magánkisiparban 6 300 szakmunkástanulót kí­vánnak szerződtetni, s en­nek csaknem egyharmada előreláthatólag lány lesz. Területenként és szakmán­ként a felvételi igények igen váltakozóak. Vannak szak­mák, ahol a tanítómester, vannak, ahol a jelentkező fi­Na: A megértésnek is van határa! Komárom fejlődésének örömei és keserűségei 3. oldal Pamir expedíció 1967 Jelek a Holdról (Képregény) 4. oldal A jövő heti rádió és tv-műsor 5. oldal Vezető pártmunkások Vértesszöllősön Vértesszöllösre látogattak Havasi Ferenc megyei első titkár vezetésével a járási és városi pártbizottságok tit­kárai, valamint a megye; pártbizottság osztályvezetői. Havasi elvtársat és a megye vezető pártmunkásait az im­már világhírű ősember-lelő­helyen Skoflek István régész, a tatai Eötvös gimnázium ta­nára kalauzolta. A látogatók nagy érdeklődéssel szemlél­ték meg Sámuelnek, az ős­embernek, évezredes csont­maradványait és a többi le­leteket. Megyért k költségvetéséből 81 millió forint parkokra, közvilágításra Az idén a megye költség- vetéséből 81 millió forintot szándékoznak felhasználni a parkok gondozására, a köz­S*Sr vávoson, As foton egy­aránt Beonbür.j. k világíta­nak tisztasági feladatok elvégzé­sére, a közvilágításra. Az utak, hidak és lakóházak ja­vítására, fenntartására a 81 millión kívül, központi, ke- retszerűen megállapított ösz- szeget kap a megye. A megyében az utóbbi években megtízszereződött a higanygőzös lámpák száma. Az alacsony hatásfokú vil­lanyégőket pedig 150—220 wattosakra cserélték át- Csak tavaly több mint 1000 új közvilágítási lámpát sze­reltek fel a megyében. A to­vábbi igények kielégítésére megfelelő tartalékokat kí­vánnak képezni a tanácsok. Utak, hidak fenntartására ebben az évben 25 milliót le­het felhasználni. A tennivaló nagyon sok- Jelentős segít­séget adhat, ha a tanácsok élve a lehetőségekkel, rész­legeket szerveznek, s a kar­bantartást ezekkel végeztetik el. Lényegesen emelkedett a vállalati kezelésben levő la­kóházak felújítására fordít­ható összeg. Ebben az eszten­dőben 19 millió forinttal gaz­dálkodhatnak az ingatlanke­zelő vállalatok a megyében. atal kevés, de különösen szí­vesen fogadták a jelentke­zőket a cipész, kőműves, te­tőfedő, központifűtés-szerelő’ vízvezetékszerelő lakatos bádogos, bognár épületbur­koló- címfestő, asztalos, vil­lanyszerelő szakmákban, ahol hiány van a szakember­utánpótlásban. A magánkisiparban a ta­nulószerződtetés feltételei azonosak az állami iparéval, a képzési idő a nyolc álta­lánost végzetteknél a válasz­tott szakmától függően két- három év, az érettségizettek­nél egy, másfél vagy két év. A tanulók a munkaruhát és a vélőöltözetet a munkálta­tótól kapják. A szerződéskö­tés helyi lehetőségeiről vala­mennyi KlOSZ-szervezét részletes tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek- A .jelent­kezéseket a KlOSZ-szerveze- tek március 1-től elfogad­ják. A H11 OGEPSZER VÍZBEN Az utóbbi időben nagyon megnőtt a tatabánya-újvá­rosi GELKA szervizben a javításra váró Lehel hűtőszek­rények száma. Ezért is kezdte meg a munkát két új mű­szerész is, mert a korábbi létszámmal néni lehetett elvé­gezni a gyorsan növekvő javításokat. Jó hír a Szaratov hűtőszekrények tulajdonosai szá­mára. Ha korábban meghibásodott az aggregát, ki kellett cserélni. Most felújító részleg kezdte rac5 működését a vállalatnál. így mód van az aggregátok javítására is, és a megrendelő költségei csaknem ötödére csökkentek. Képünkön Sári István szerelő egy aggregát szabályo­zását végzi. Mezőgazdaságunk nagy tartaléka II NÖVÉNYVÉDELEM Közhelyként hangzik már, hogy a belterjes mezőg; daság nem nélkülözheti , a kemizálás vívmányait, töb­bek között a műtrágyák és növényvédő vegyszerek tö­meges használatát. A földek nagyo-bb termőképessége nem ritkán azon múlik, mi­lyen gyorsan és hatékonyan tudnak a gazdaságok egy- egy kártevő ellen védekez­ni. Egv nemzetközi adat sze­rint a küjönböző növényi károsítok minden évben mintegy 30 százalékát ..vi­szik” el a termésnek. Ná­lunk ez mintegy 20—25 százalékra tehető. Mint mindeh év elején, úgy az idén is az illetéke­sek mérleget és tervet ké­szítettek a növényvédelem eredményeiről és legfőbb tennivalóiról. Megállapítot­ták, hogy változatlanul a mezőgazdaság nagy tartalé­ka a növényvédelem, s ezt a jövőben fokozottabban kell kihasználni. Eddig is tanúi lehettünk az új mező- gazdasági üzemág nagyará­nyú fejlődésének, hiszen az u.óbbi hét évben például a növényvédő gépállomány 600-ról 10 ezerre. a repülő­gépek száma pedig 4-ről 54- re nőtt. A növényvédő vegy­szerek felhasználása szinte többszöröse a korábbi éve­kének és jelenleg hazánkban mintegy 80 ezer tonna kü­lönböző kémiai anyagot használnak fel, mintegy egymilliárd forint értékben. A szakemberek, de a gaz.- dálkodók is jól tudják, hogy e hatalmas összeg többszö­rösen megtérül a termelés­ben. A vegyszerekre kiadott egymilliárd forint a mező- gazdasági termékekben mintegy 2.5 milliárdra nö­vekedve „kamatozik”. A ha­talmas géppark kis rész^ több mint 200 növényvédő gép megyénk mezőgazdasá­gi termelésében dolgozik, évről évre jobb eredmény- nvel. Az eredményekhez termé­szetesen gondok is társul­nak. s p legnagyobb a szak­értelem hiánya. Az említett 10 ezer növényvédő génnel mindössze 4 ezer növényvé­delmi szakmunkás dolgozik, s megyénkben a 200 géphez mindössze 60 szakmunkás ért. Ennél is rosszabb a fő­iskolai végzettségű szakem­berek aránya, amely össze­sen 15. Ezért jelentős a nap­jainkban Tatán folyó nö­vényvédelmi szakmunkás- gépész képzés, amely újabb 3-5 szakembert ad a nagy­üzemeknek. Ha valahol, úgy a növényvédelem területén elengedhetetlenül fontos a szakértelem növelése, hiszen köztudott, hogv a vegysze­rek nagy része nemcsak a növényeket, hanem az em­bert és a haszonállatot »s károsítja, nemegyszer halá­losan. A gondok sorába tartozik a sokat emlegetett szórvány és házi kertek növényvédel­me, amely a legutóbbi idő­kig a kisgépek hiánya mi­att kevéssé fejlődhetett Már­pedig tudjuk, hogy az or­szág gyümölcsfa-állomá­nyának több mint 80 száza­léka ezekben a kertekben van. Hasonlóan gondot okoz még napjainkban a bogyós- gyümölcs fiek és a zöldség­félék védelme, annak elle­nére. hogy a munka szak« szerűsége itt is fejlődött. Az il'etékesek komoly el­határozása, hogy tovább folytatják mezőgazdaságunk kemizálását, az újabb nö­vényvédő vegyszerek kipró­bálását és gyártását, továb­bá a korszerűbb növényvé­dő gépek készítését, beho­zatalát Ugyanakkor az ed­diginél nagyobb gondot for­dítanak a növényvédelmi rendszabályok betartására, amely nemcsak a mezőgaz­daság. hanem a társadalom ügye is. Ezért szervezték át az elmúlt év végén a nö­vényvédelmi szolgálatot és dolgoztak ki újabb intézke­déseket. Ennek szellemében alakultak át a megyei nö­vényvédő állomások, ame­lyek eddig kizárólag szak­mai tevékenységet láttak el, a jövőben pedig hatósági fe­ladatokat is végeznek. E nagyobb jogkör lehetővé te­szi. hogy a növényvédelmi fegyelem megsértőivel szem­ben közvetlenül is eljárja­nak. s ha szükséges, bírsá­gokkal szerezzenek érvényt a rendelkezéseknek. Ha a kgzdet jó.., Értekezletre járni nem a szólított a nevén, érdek- legiidítőbb program. Az lődött hogyléte iránt. ^ A iqen tisztelt meghívottak hölgyek még egy puszit általában — de különösen is kaptak üdvözlésként, ha a napirend hosszúnak Az ünnepélyes arcokon át­ígérkezik — gondterhel- suhant a feloldódás mosó­ién, savanykás ábrázattal lya. A tanácstagok a ked- lépik át a tanácskozás vés háziasszonytól „köl- szentélyének magasztos csönzött” derűvel kezdték küszöbét. meg a terjedelmes napi­A jó szervezők okos rend tárgyalását, pszichológiával fogják ki Igaz, akadt olyan férfi, a vitorlákból a baljóslatú aki kifogásolta az epvenjo-. szeleket. A tatabányai vá- gúsá.g hiányát. hiszen $ rost tanács csütörtöki ülé- Ad ám utódainak nem járt sén az egyik, nagyon esi- ki a „belépési puszi". Ez nos. és nagyon kedves a kifogás azonban a jó kez- nődolgozó üdvözölte az ér- det humoros dicséreteként J kelőket. hangzott el ezúttal... Mindenkit mosolyogva (de) IVÄVV.WW

Next

/
Oldalképek
Tartalom