Dolgozók Lapja, 1968. február (23. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-03 / 28. szám

XXIII. ÉVFOLYAM 28. SZÁM * ARA: 70 FILLÉR * 1968. FEBRUÁR 3. SZOMBAT Bemaiaijuk a hjaprszáilót 1 beruházás második szakasza az Ikarus alvázüzemben — Ebben az évben 220 fővel növelik a létszámot — lisgesztőtanfolyam a szakgárda biztosítására Tatabányán, a XV-ös ak­na tőszomszédságában meg­vetette a lábát a Komárom megyei Fémipari Vállalal Ikarus alvázüzeme. Nem­régiben készült el egy te­kintélyes nagyságú raktár, készen van a transzformá- tortelep, á kazánház, de elkészült az udvar világítá­sa is, A Tatabányai Szén­bányák márciusban végle­gesen átadja a gyár részé­re a volt XV-ös aknaj két­emeletes szálló épületét is. így egy helyre telepíthetik az irodákat. Az Ikarus alvázüzem je­lentősnek mondható sza­kaszhoz, a beruházási prog­ram második lépcsőjéhez érkezett. Az építésnek eb­ben a szakaszában 18 mil­lió forint értékű munkát végeznek el. mintegy 70 szá­zalékát még ebben ar. év­ben. a többit a következő­ben. A már meglévő csarnok mellett egv nagyobb, 24 méter széles és 90 méter hosszú alvázgyártó és sze­relő csarnok készül, ahol egyszerre, 4 vonalon ké­szülnek majd az alvázak. A beruházási program, és ezzel az üzem bővülése le­hetővé teszi, hogy az év vé­géig a meglévő 180 fős lét­számot 400 főre emeljék. Ez a nagyarányú létszámemel­kedés egyben azt. mutatja, hogy az alvázak iránt nő a kereslet. Ebben az esz­tendőben tervükben 800 da­rab alváz gyártása szerepel. 1969-ben ennek több, mint háromszorosét keli elkészí­teniük. 1970-ben pedig 3700 alváz hagyja el az Ikarus alvázüzem csarnokait. Hogy a megfelelő szak­munkásgárdát idő>ben bizto­sítani tudják 70 fő részé­re hegesztőtanfolyamot in­dítanak, s ők a megszer­zett tudásukat a jövőben gyümölcsöztetnd tudják. Űj bérezési formát vezettek be: a csoport-bérezést. Az egy csoportba tartozók így na­gyobb figyelmet fordíthat­nak nemcsak a maguk, de társaik munkájára is. Az új bérezési forma már eddig is kedvező eredményt ho­zott, úgy az üzem, mint a dolgozók részére. A munka- fegyelem jobban megszilár­dult és a dolgozók is töb­bet keresnek. A tröszti szervezeti for­mát felváltó Kő- és Ka­vicsipari Egyesülésben tö­mörülő vállalatok már tel­jesen önállóan dolgozták ki ez évi termelési és műszaki fejlesztési terveiket- Ezeket tárgyalta meg a napokban az egyesülés legfőbb irányí­tó testületé, a tagvállalatok igazgatóinak és az egyesülés vezetőinek igazgatói taná­csa. Az igazgatói tanács ön­kritikusan megállapította, hosv a kőbánya-vállalatok a szükségesnél óvatosabban terveztek. Zúzott kőből a szokásos évi 9 helyett csak 3 százalékos termelésnöve­kedést iránvotak elő. Ezért az igazgatói tanács módosí­totta a tervet. Tgv az idén a korábban előírtnál 400 ezer tonnával több követ terepinek az eevesülvál­lalatai. Ennek biztosítására Am; a fegyelmiért Hlett, elég sok a gond e tekinte t­ben. Mint minden kezdő, induló gyárban, úgy az Ikarus alvázüzemben is jöttek, mentek az emberek. Kimaradások, ittasság fékez­te a munkát. A nehéz idő­szakon szerencsére túljutot­tak, az adminisztratív, mű­szaki gárdájuk mellé mind több szakmai képzettségben biztos és jártás dől?'zó áS. Már eddig 4 olyan Sári­juk van, amelynek tagjai célul tűzték ki a szocialis­ta cím megszerzését és' nyo­mukban ott állnak a többi­ek, akik még csak ízlelge­tik a kollektív összefogás­nak s a közös munkának ezt a magasabb formáját máris számos intézkedést tettek a vállalatok. Az igazgatói tanács dönté­se szerint gyorsított beru­házási programmal kell gondoskodni arról, hogy a következő években az ipar­ág termelése lépést tartson az ország kő- és kavicsigé­nyének rohamos növekedé­sével. A fejlesztési alapból az idén mintegy 60 millió forintot költenek a fejtés, a rakodás és a szállítás kor­szerűsítésére. A sürgős nagy beruházások költségeinek fedezésére bankhiteleket vesznek fel- Az új beruhá­zások helyét a piac területi igényei alapján határozták meg. Egyebek között Recs- ken és Egerbaktán a bá­nyák rekonstrukcióját, a Velencei-hegységben új kő­bánya megnyitását terve­zik. Több kő és kavics 400 ezer tonnával fokozza termelését a Kő- és Kavicsipari Egyesülés JÓ MUNKÁT VÉGEZTEK Értékelték az esztergomi állandó bizottságok munkáját „.És ilyen a táj fentrőL, a tetőteraszról. Játékszernek tűnnek a bejárat előtt Ma: Az előretolt helyőrség 2. oldal Javult a bányák biztonsága, csökkent a balesetek száma Tatabányán 3. oldal Könyvtár helyett büfé? 3. oldal Hadd dolgozzanak önállóbban 4. oldal Stpkay Barna elbeszélése 4, oldal Veszélyes Játék 5. oldal így fest Budapest legújabb és legérdekesebb épülete, a hengerszálló. ' vnté pRoteríwu ferwwmcf I MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS.A MEGYEI TANACS LAPJA parkírozó gépkocsik. Üj üdülőtelepek fiataloknak Az esztergomi városi ta­nács legutóbbi ülésén múlt évi tevékenységének ered­ményeit összegezte. Foglal­kozott az új gazdaságirányí­tási rendszerre való áttérés érdekében foganatosított in­tézkedésekkel, az előkészí­tési munka értékelésével. Az értékelő beszámoló az állan­dó bizottságok működését mérlegelve megállapította, hogy valamennyi előre ki­dolgozott munkaterv szerint dolgozott. Fő feladatuknak az osztályok segítését tekin­tették, s aktívahálózatukat is ennek érdekében moagó- • sították. A múlt esztendőben Igen komoly feladat hárult a pénzügyi állandó bizottság­ra. Az új gazdaságirányítási rendszerre való áttérés elő­készítése. a közséafejlesztési kérelmek elbírálása sok munkát adott számukra. A kérelmek felülvizsgálata »agy körültekintést és hely­ismeretet igényelt az állan­dó bizottság tagjaitól, kü­lönben megfelelő, elfogad­ható javaslattal nem tudtak volna élni. Az említett fel­adatokat eredményesen ol­dották meg. Hasonló véle­ményt nyilvánított a tanács­ülés az ipari és kereskedel­mi állandó bizottságról is. Számukra az új árrendszer bevezetése, az ezzel kapcso­latos ellenőrzések jelentet­ték „ legfőbb tennivalót. E tekintetben komoly segítői voltak a szakigazgatásnak. Az állandó bizottságok jól működtek. Üléseiket rend­szeresen megtartották, s az időszerű problémákat rend­re megvitatták. Különös gonddal szervezték a társa­dalmi munkát, s ez a terv túlteljesítésében is tükröző dik. Ellenőrzéseik is igen hasz­nosak voltak, és ezzel hoz­zájárultak az intézmények zavartalan működéséhez, a mezőgazdasági teendők jó ütemű elvégzéséhez, az egészségügyi követelmények betartásához. Az állandó bi­zottságok a múlt esztendő­ben csaknem 300 ellenőrzést végeztek. A tavalyi tanácsválasztá- sok alkalmával hívták élet­re a városban az idegenfor­galmi állandó bizottságot. Esztergom , idegenforgalmi jelentőségének állandó nö­vekedése megkövetelte az új bizottság létrehozását. Tevékenységétől sokat vár­nak. Már a múlt évben is tevékenyen bekapcsolódtak az idegenforgalommal kap­csolatos felkészülésbe és annak lebonyolításába. Amiben feltétlenül előbb­re kell jutni — állapította meg a tanácsülés — az az aktívahálózat további színe­sítése. A feladatok növeke­dése ezt elengedhetetlenné A KISZ legutóbbi kong­resszusának határozata alapján tíz új üdülőtelepet nyitnak meg, illetve adnak át 1971-ig a fiataloknak Közülük már az idén fel­avatják a balatongyöröki ifiúsági kempinget. A múlt évben 4622 középiskolás és egyetemista kapott „beuta­lót” a balatonakali, a Ki- lián-telepi, stb. üdülőtábo­rokba. Az ifjúmunkások, va­lamint szakmunkástanuló1' közül pedig alig 1850-en ven dégeskedhettek az Express nél. Az idei tervek már az ígérik, hogy 2000 ifjúmun­kás és szakmunkástanuló 2000 egyetemista. továbbá mintegy 4000—4500 közép­iskolás tölthet kellemes na­pokat a Balaton-partján, a Dunakanyarban és más if­júsági üdülőtáborokban. Az „Ismerd meg hazádat!' mozgalom keretében 45 000 fiatal vehet részt országjá­ró túrákon. A 9. Világifjú­sági Találkozó magyaror­szági előkészületeinek je gyében márciusban Veszp­rémben, áprilisban Békés­csabán. májusban Debre­cenben. júniusban pedig Pé esett kis-fesztiválokat rer, iez.nek. s ezekre az új nem zedék 2000 képviselőiét ka lauzolják el a különböze országrészekből. Július 27- én és 28-án újra ifjúsági napokat tartanak Szegeden. Összesen 5000 fiatalt hív­nak meg az eseménvsoro- zatra, 3melvnek résztvevő* megnézik majd a szabadté­ri játékok Bánk bán előadá­sát is. A forradalmi ifjú-, sági napok budapesti, mis­kolci, pécsi, salgótarjáni és győri ünnepségeire 6000-ren utazhatnak az Express cso­portjaival. Budanett’cV má­jus 4-én indul el idei el­ső útjára a Dunán, a Bala- i-onon pedig június 24-től, hetenként öt alkalommal; veszj fedélzetére a fiatalo- kat az „Express koktél” sé­.ahajó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom