Dolgozók Lapja, 1968. február (23. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

1938. február 1. csütörtök DOLGOZOK LAPJA . J\Trnw ÚJ NEVÜN (A TATABÁNYAI VASIPARI KTSZ HELYETT) DELTA VAS-, VEGYI-, MŰANYAG- fis SZOLGÁLTATÓIPARI KTSZ Tatabánya H., Dózsa György u. L Tel.: 82—76 — Háztartási kisgép ja vitás, < ''' DELTA, ■v "‘■h — Olajkályhajavítás, DELTA, — Vaskapu, kerítéskészítés, DELTA. •— Lakásszerelvény, mérleg-, gumi- éa motorkerékpár-javítás DELTA, ~ <— Órajavítás, szaktanácsadás, DELTA, — Reggel, délben, este, ’"K?r' DELTA, S» Pontos, gyors, megbízható a DELTA, HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGY A DELTA SZAKEMBERE HÍVJON. JÖVÜNK! ............... T elefon; 82—76. MAI MŰSOR I KOSSUTH 4.30: Hírek. Időjárás 4,32: Haj­naltól reggelig... 8,00: Hírek Időjárás 8,05: Műsorismertetés. 8,20: Tánczene. I 8,58: ISKOLARADIÓ. ? Magyar századok,. A veszede- ' lem poétája. Irta: Hegedűs Gé­za. Zenéjét összeállította: Pé- terffy Ida. Szerkesztő: Havril ' Andrásné is ftádas Katalin. ' KözremüleBdik: Ats Gyula, Bi­hari József, Bllicsi Márta, Dar­vas Iván, Deák Sándor, Dégi István, Györffy György, Tol­nai/ Klári és Zách János, 0. 40: Gyurkovlcs Mária énekel 10,00: Hírek. Hazai lapszemle. 10,10: MINDENKI KEDVÉRE! 1. Kedvelt tdncdalénekesek masorából. 2. Artur Rubinstein két Chopin-kerlngOt zongorá­zik, 3. Kovács Appolónta éne­kel, 4. Két Snppé-nyitány, 5, Ray Charles énekel, 6. Dvér­zsák: IX. (Újvilág) szimfónia. 12.00: Hírek, Időjárás 12.15: Magzat-nóták,, csárdások 13.00: A világgazdaság hírei is.05; A budapesti színházak műsora 13,03: Barokk muzsika 13,45: Ja­nuári kRnyvújdon-ágok 14.40: Eentoi Anna és Bátonyi Bobért Ábra h á m—Harm a th -operettekből énekel 14.33: Törvénykönyv. A Rádlő Jogi műsora. 14,48: POI.-BEAT. 1. V. Fort: Körtánc a világ körűi (Paul Y. Fort). 2. Endrigoi Örök szerelem (Serglo Endrigo), 3. l.unarn — VandefH: Auschwitz (Equipe 84 együttesk WíOO: Hírek. Remzetkőzí lap- •aemle 15,15: Andor Éva ,»e­) ■ kel, zongorán kísér Freymann Magda 15,38: Tanyavilág. ílaj- durBihar megye. Holakovszky István és Rapcsányi László mű­sora 16,58: Hallgatóink figyelmé­be! 17,00: Hírek. Időjárás. 17,05: Volgográdi levél. Feladó: Ka­posi Kis István 17,15: Wiliem Mengelberg vezényel, közremű­ködik az Amsterdnmi Cohcert- gebouw zenekar. Csajkovszkii: Vonósszerenád 17.43: Mikrofó- rum. Az Ifjúsági Rádió műso­ra 18.00: Operabarátoknak. Ker­tész Iván műsora 18 40: H -Iri­nái György magyar-nótákat éne­kel 19.00: Esti krónika 19.20: Hallgatóink figyelmébe! 19.30: Magnósok., figyelem! (A keddi adás ismétlése). 20,15: DISZNOKÉPÜ ÉS TAS­SAI... Szatirikus műsor Nagy Lajos novelláiból 21,00: Hírek. Időjárás 21.05: Zenés est négy tételben. Boros Anikó műsora 22.00: Hírek. Sport. Időjárás 22.20: Musica Hungariea. IV. Magyar barokk-knruc zene. Sza­bolcsi Bence előadása 22.54 : Me­ditáció 23.04: Könnyűzene 21.00: Hírek, időjárás 0.10—0.?5: Az Aacheni Dóm kórusa Lassus- motettákat énekel, vezényel Theodor Rehmann. * PETŐFI 4.M—17.57: Azonos * Kossuth rádió műsorával. Körben: fi.20— 6.30: (252.73 és 344 m). 10A0: A Hessen! Rádió szimfonikus ze­nekarának hangversenye Frankfurt am Mainból n,2l: Dahal-táncral a világ körül. Iraki, osztrák, indonéz, bolgár, brazil és lengyel népzene. 12.00: A régi Metropotilnn nagy éne­kesei. Carelli GÜibor összeállí­tása. 12,21: Romantikus kama­razene 13.00: Kabalák, amulet­tek. talizmánok — és más ér­dekességek. Az Ifjúsági Rádió műsora. 13.27: - Moha bácsi. a törpe. A Oyermekrádió műso­ra 13.47: Vízállásjelentés 14.01: Kettőtől hatig... A Petőfi rád! > zenés délutánla. Műsorve rető : Földi Ottó 14.00: Hírek. Tdő1ár<U — 14.0«: Fúvóslndűlők — 14.20: Gulyás László: Rékési esték — 1.4.35: Három- operanarafrázis -- 14.50: Hogyan tovább? Báos- Kiskun megye Iparfejlesztés' terveiről. Riporter: Orbán Attila. l-e.00: CSAK FIATALOKNAK' Komjáthy György tánczenemű- sora. 15.45: Kemény György Tfareo latai. Felolvassa: Latinovit' Zoltán — 10.00: Hírek. Tdőjárá' — 15.05: Népszerű zenekari mu­zsika (Schubert. Pávái) — 1*5.25: Bolgár fiatalok között... Ri- bánszky Róberttel. a KTS? KB titkárával beszélget Kő András — Ifi.35 Tatárjárás. R^s^lrfek Kálmán-Gábor operettéből — 1R.55: ..ifi éven felülieknek”. Szilágyi János rinortja — 17.^5: Verdi: A végzet hafpirn^. Rész­let — 17.15: A tflo^scSnálctől hallottuk. Bródy 7!oMán rioort- ja ■— 17.25: Délutáni frissítő — 18.W Hírek. Időjós - A CsehszTod^ák Hadsereg kÖvnonti A METRIMPEX és a LaW Műszeripari Művek együttműködése Fontos esemény színhe­lye volt szeréten a Labor Műszeripari Művek tanács­terme. Két évre szóló szer­ződést kötött egymással a METRIMPEX Külkereske­delmi Vállalat és a Labor Műszeripari Művek. A Kül­kereskedelmi Vállalat a gyár export-termékeit bizo­mányosi Tormában értékesíti a piacon, A szerződés értelmé­ben a METRIMPEX 1968- 69-ben 400—450 millió forint értékű terméket ad el. en­nek zömét a Szovjetunióban. A tőkés piacra 2—2.5 millió dollár értékű export-termé­ket szállítanak. Az export­termékek többsége komplett laboratórium. A lekötött értékmennyiség csupán két­harmada a Műszeripari Mű­vek exportjának. A többit más lehetőségek kihaszná­lásával adják el. A METRIMPEX az egyedi műszerek után 6, a komplett laboratóriumok után pedig 4 százalék részesedést kap. A Labor Műszeripari Mű­itek a műszeriparon belül tekintélyes helyet foglal el — hangsúlyozta a szerződés aláírását megelőzően Fi­scher Imre, a Mag var Műszer­ipari Egyesülés elnöke. Ez a tény csak növeli a megkö­tött szerződés fontosságát,. A jövő szempontjából ezért nem közömbös, hogy a Kül­kereskedelmi Vállalat,és a gyár között eleven partneri kapcsolat fejlődjön ki. A gyár számára megnyugtató, hogy kereskedelmi oartne- re a termékek jelentős több­ségére máris megkötötte a szerződést a vásárlókkal. Üzletet kötöttek már Kore­ában. és más szocialista ál­lamokban is folynálc a tá.r- gvalások. Egyiptom. Brazília» Irán, Irak és India ugyan­csak fontos területei a piac­kutatásnak. OLVASÓINKÉ A SZÓ 22 Ezt érdemes volna megírni az ” Mint tudósítót, örömmel tölt el az a hír, hogy a mai naptól nagyobb alakban és jobb nyomdatechnikával készül a Dolgozók Lapja. Ez lehetőséget ad arra is. hogy az Olvasóinké a szó rovat­ban ezután még több olvas» levele, tudósítása jelenhes­sen meg. Aki figyelmesen olvassa a csütörtöki számnak ezt a ro­vatát, meggyőződhetett róla. hogy igen sok, különféle té­májú és fontosságú kérdés kerül itt terítékre és' nyer elintézést az olvasók levele nyomán. Olyon kérdések, il­letve problémák, amelyek az olvasók véleménynyilvá­nítása nélkül még hosszabb ideig nem derültek volna ki, és nem nyertek volna el­intézést. Már Lenin elvtárs annak idején felhívta a figyeljnet arra, hogy egy újság akkor jó. ha minél nagyobb a le­velező és tudósító hálózata, ha minél többen kapnak benne szót. A Dolgozók Lapja ebben a tekintetben eddig is jó úton járt, ennek bizonyíté­kai vannak. A jövőben az olvasók fórumának további kiszélesítésére még nagyobb lehetőség van, de ennek ki­használása maguktól az ol­vasóktól függ. De sokszor elhangzik a megjegyzés — hol elismerően, hol bosszú­fúvó zenekara játszik, vezé­nyel Jan Maria Dobrodinsky. 18,23: EGY VERÉB UTAZASA. Andrej Platonov elbeszélése. Felolvassa: Ajtay Andor. 18,44: OFFENBACH: HOFF­MANN MESÉL Háromfelvonásos opera elő- és utójátékkal. Szöve­gét E. T. A. Hoffmann müvei.nyoman Juies Barbier irta, innocent Vincié Em<’ fordította. Vc~ényel: Erdé­lyi Miklós. Közremüködih az MRT szimfónikus zene­kara és énekkara. Karigaz­gató: Vajda CeéíHa. Ren­dezte: Járfás Tamás. Sze­reposztás: Olympia —- Agay Karola, Antónia — Orosz Júlia, GtuHetta és Stella — Déry Gabriella, Lindorf, Coppelius, Miracle és Dap- pertutto — Radnai György, András, CochcnWe, Ferenc és Pitichinaccio — Kishegyi Árpád, Hoffman, a költő - Ilosfalvy Róbert, Spalanza- ni — Bende Zsolt, Crespel és Antonio apja — Veress Gyula, Miklós — Szőnyi Olga, Luther, kocsmáros — Várhegyi Endre, Schlemü — Petr{ Miklós, Nathaniel és Hermann, diákok — Pál- cső Sándor, Nádas Tibor, Antonia anyjának hangja — Komlóssy Erzsébet, A múzsa — Dómján Edit (Hangf.) Közben: 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00—?n.30: Esti Krónika TT. 21.17—21,32: Beszélgetés p vers- uiondásrói. Kelemen Gyula ri­porttá. 2?.17: Verbunkosok, nép­dalok. 22.'fi: Galántai József: s \ kiegyezés. Kerekes István | könyvismertetés* 22.50: a jazz kedvelőinek. Jack Teagarden együttese játszik. 23.00—23,20: Hírek. Sport, időjárás. URH 18,00: Hírek. Időjárás. 18,10: • Hanglemezparádé. Könnyűzene. 19,00: Kamarazene 19,47: Ölasz operaegyüttesek .20.15: Hangfel­vételek — felsőfokon 21,55: A Jazz kedvelőinek. Wood Herman együttese játszik 22,11: Ariadne Naxos szigetén. Részletek Ric­hard Strauss operájából. 23,00— 23,20: Hírek. Sport. Időjárás. TELEVÍZIÓ 8,10—10,20: Iskolatévé 13,40— 15,50: Iskolatévé 17,58: Műsoris­mertetés 10,00: Hírek 18,05: Tes­sék kérdezni, a nyelvész vála­szol ! Közreműködik: Lőrincze Lajos, Kovalovszky Miklós és Soltész Katalin 18,25 Telesport 18,50: A barátság tábora, Kís- film egy katonai tábor életéről 19,05: Kapcsoljuk... Helyszíni közvetítés a Hajdúsági Iparmű­vekből 10,30: Esti mese 10.45: Tájak, városok, emberek. Skó­cia 20,00: TV-Híradó. 20,20: SZEGÉNY KIS BETÖRŐ. Kövesd! Nagy Lajos kétrészes bűnügyi vígjátéka. A Szegedi Nemzeti Színház előadása, fel­vételről. Rendezte: Bozóky Ist­ván. Péter—Jészay László, dr. Maróti Olivér—Kovács Gyula, Vera, a leánya — Dem »én Gyöngyvér, Ferike—Bordás De­zső, Zsuzsi — Falvay Klára, Mary Hudson — Bőkay Mária, Pincér — Mezey Károly. Dr. Maróti, a magyar nyelv és irodalom tanára eredménytelenül harcol leánya, Vera irodalmi am­bíciói ellen, Vera ugyanis krimiket ír, s ezért lan- táziája is a műfajnak megfelelően működik. Az az érzése támad, hogy vő­legénye, a tehc'séges fel­találó külföldi ügynökök kezére játssza fontos ta­nulmányát. önálló uvemo- zásba fog hát, és barátai segítségével cifra bonyo­dalmat okoz... 22,55 Tv-híradó — 5. kiadás. Hirdessen a De!gőzöli lapjában f Ságtól fűtött hangon — ezt érdemes volna megírni az újságnak! Aztán az öröm is, a felháborodás is alább­hagy. Még mindig kevesen vannak azok, akik nemcsak mondják, hogy ez vagy az az eset a nyilvánosság elé kívánkozik, hanem tollat is ' ragadnak és eljuttatják vé­leményüket a sajtóhoz; köz­életünk helyes, máskor torz megnyilvánulásai rél, olyan tapasztalatokról, amelyeket támogatni, s azokról ame­lyeket ostorozni kell. Remélem, a jövőben újabb levelezők nevével ismétlőd­hetem majd meg, akik bát­ran megírják ebben a rovat­ban városuk vagy községük örömeit és problémáit. Mátrai Gyula Tatabánya Negyven fillér ide vagy oda? Ma egy hete felszálltam a 13,20-as buszra. Megszok­tam már, hogy csak nyúj­tom a 60 fillért és kapom a jegyet. Már három éve já­rok ugyanezen az útszaka­szon, de ilyen vagy ehhez hasonló eset még nem for­dult elő. Nyújtom a pénzt, de jegy helyett ezt kaptam: „1 fo­rint az állomásig’*. — 1 fo­rint? — kérdeztem, s amint látom másnak sem tetszik az önkényes díjszabás. Mit lehet tenni? Vagy kifizetem a kalauz által „kiszabott” díjat, vagy leszállók. Az • utóbbit választottam. Meg­vártam a következő buszt, s felszálltam rá. Nyújtom a forintot, kapom a jegyet, a visszajáró 40 fillért. Elmon­dom az esetet a kalauznak. Csodálkozik. S most kérde­zem én. ki dönti el a vitel­díjat. az AKÖV' vagy s kalauzok?! Jankóvszky Ibolya Tata II., Kertváros „Tisztelt Brigádtagok!” Napirenden van az elmúlt évi brigádmunka értékelése. A nap­lók rengeteg Ötletet, kedves, megkapó történetet rejtenek. A kollektív érzés, a másokért érzett felelősség csendül ki a Kinizsi Pál szocialista brigád naplójából is- Egy, szépítettük, a sok közül: A Képes Újság egyik számá­ban olvasólevél Jelent meg örömet szereznének címmel. „Tisztelt szerkesztőség! Járó- képtelen, beteg ember vagyok. Igen unalmasak a hosszú téli esték, s unaloműzésre nagyon Jó lenne a színes dróttal való üvegkötés. Sajnos, azonban nem tudok hozzá drótot szerezni. Kérem azokat az olvasókat, akiknek ilyen drót áll rendel­kezésükre, küldjenek nekem, nagy örömet szereznének vele. Szekeres János, Csólyospálos, József Attila u. 2.” Múltak a hetek, a brigádt»« gok szorgalmasan gyűjtötték a szénszalagon érkező, elhaszná­lódott, színes robbantó-drótokat, A drótot elküldték a Bács-Kis- kun megyei Csólyospáiosra* ahonnan viszonzásul egy rész­i^L .ír*?«** Beragasztották a naplóba- .„így,, szól: „Tisztelt Brigádtagok í A drótót, amelyet küldtek meg­kaptam és nagyon köszönöm.' Romélem nem haragszanak meg, ha azt írom, hogy ne küldjenek többet, mert nagyon sokat kaptam, 150 kilót. Na­gyon köszönöm a figyelmessé­güket. Üdvözletemet küldöm az egész brigádnak. Tiszteletien Szekeres János.” A brigád, tagjait jó érzéssel tölti el, hogy ők Is segíthettek Szekeres János „gyógyításá­ban”. Sulyok Tibor Oroszlányi Hőerőmű Boltosok egymás között Az Esztergomi Fogyasztá­si Szövetkezőt értekezletet tartott a' napokban a bolto­sok részvételével. Csenki József, az igaziga­tóság elnöke felhívta a bolt­vezetők figvelmét, hogy az áru átvételénél, de különö­sen a számlák fogyás z‘ói árának kiszámításánál nagy gonddal tárjanak el. Most az a boltvezető fog megélni — mondotta —, aki tisztá­ban van a helyes kereske­delmi számításokkal, és azok szerint jár el. Az egységvezetők az ed­diginél nagyobb önállóságot kapnak, dé ezzel az önál­lósággal csak a rugalmas, becsületes és hozzáértő dol­gozók tudnak élni. A . bolt­vezetőknek a kereslethez kell alakítaniuk az árukész­letet: Kíván-‘os jó Jcapcso- latokst kiépíteni a környék­beli termelőszövetkezetekkel és háziipari szövetkezetek­kel. Érdemes a vevők ked­vében járni, az árubeszer­zésre nagy gondot fordíta­ni, mert a nagyobb forgal­mú bőitek dolgozni nagyobb jövedelemben részesülnek. , Szó esett arról is. hogV az új kereskedelmi forma fo­kozottabb udvariasságot, kö­rültekintő kiszolgálás* -és kellő árua ián’rtot követel, .nemcsak a vevő. de az eladó érdek**®n Is. Fö'des Vilmos Esztergom Ha, mást piros csizmát nyert? Szombaton, 27-én délután 5 óra után nem sokkal száll­tam fel a bisztrónál a GA 77—94 rendszámú 1-es autó­buszra. Amint elhagytuk a kór­házi megállót, arra lettünk figyelmesek, hogy az egyik utas — kicsit spiccesnek látszott — cigarettára gyújt. Többen rászóltunk, oltsa el itt tilos a dohányzás, de ő csak tovább füstölt. Erre lecsengettem a buszt, a ve­zető fékezett, leszállt és a hátsó ajtóhoz jött. Akkor már eloltotta a má utas tár­sunk a cigarettáját "i \ ­Amikor a vezető visszaült a volánhoz, emberünk 1 y- kén oda szólt hozzám: . Ma, most piros csizmát nyert?” Az utasok csak néztek, cso­dálkoztak, honnan ez a „bá­torság”, és megjegyezték: Ki lehet ez, szabálytalansá­got követ el. és még neki •ill feljebb? Mást aligha,nem le is szállítottak volna. Én is kíváncsi lettem, kilétére. Érdeklődtem. Ha helyes * felvilágosítás, művezető a lB-as AKÖV-nél. Ha így volna, akkor mAr súlyosabb a hiba, amit tett. - ' ' ’ Nagy Jáno* \ ‘ Tatabánya «V

Next

/
Oldalképek
Tartalom