Dolgozók Lapja, 1968. február (23. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

S-ßö-f-t-mozaik Az asztaliteniszezők or- vidék-bajnokságát •uár 3-án és 4-én Ka- ,‘0i ’áron rendezik meg. Ezen Dorogon lebonyolított me- yei bajnokság férfi egyéni ersenyének 1<—8. helyezett- e. valamint a női egyes négy legjobbja vesz részt. ★ , Az ez évi labdarúgó MNK március 15-én kezdődő or­szágos nagydöntőjében 128 etepat veszi fel a küzdelmet. A további fordulók időpont- ' • május 29, június 5, jú- us 24, július 28, július 31. . döntő mérkőzés a terve­dtől eltérően nem novem- pr 7-én, hanem augusztus 0-án lesz a Népstadionban. Az idén már két csapa­tunk versenyez az ökölvívó NB II-ben: az Oroszlányi Bányász és a Dorogi Bá­nyász. Együtteseink tavaszi 'orsolása: Február 25; Do­rog—Győri Dózsa. Oroszlány —Chioin. Március 3: Pécsi T7FK— Dorog, Bo. Spartacus -Oroszlány. Március 10: .-."őri Dózsa—Oroszlány Ihinoin—Dorog. Március 17: orog—Bp. Spartacus. Orosz- ár v—Pécsi VSK. Március 4: Dorog—Nagykanizsai Dózsa. Bonyhádi Spartacus —Oroszlány. Május 12: Oroszlány—Dörög. Má.ius í9: Dorog—Bonvhácfí Spar­tacus. Nagykanizsai Dózsa— Oroszlány. Játékvezető’ tanfolyam Dorogon A dorogi járási JT labda­rugó játékvezetői tanfolya­mot indít. Jelentkezni — « név és cím megadásával — r járási Testnevelési és Sportszövetség címén (Do­ing. Felszabadulás u. 71.) 1 bet. február 13-ig. '• mennyiben e határidőig < 'esendő számú iétékvezető- c’rit jelentkezik. a tanfo- ] am már február végén i egkezdődik. Totó ■ tippek 1. A+alauta—-Cagliari 1 2 2. Bologna—Brescia 1 3. Lanerossi—Ir er. X 2 i. Montova—Sampdoria 1 X ‘5. Milan—Napoli 1 6. Torino-Fiorentina 1 2 7. Varese—Juventus 1 X 8. Bari—Padova 1 s. Catania—Pisa 1 x ;. Catatizaro—Foggia X . Livorno—AS Reg gin a 1 Monza—Verona 1 2 : Novara—Leeco 1 x ÖTMÉPKÖZÉSEK: 1. Potenza—Lazio 1 x 15. Messina—Venezia x 16. Roma—Spal 4 1 DIÁKOK tornaórán Tágas, levegős és jól felssereit teremben, te­hát kedvező körülmé­nyek között folynak a. testnevetési órák a ko­máromi Jókai gimnázi­umban. Képünkön a gimnázium IV. osztá­lyos tanulóit látjuk, „munka közben”. Erőgyakorlat — gumival Lányok talajgyakorlata A sportvilág érdeklődésé­nek középpontjában ma Casablanca áll. A gyönyörű fekvésű kikötővárbsban m. ült össze a r.:rv.'..n .f/.i la-; darúgó szövetség vezérkara az 1970. évi mexikói labda­rúgó világbajnokság szer­vező bizottsága és a va­sárnapig tartó ülés-sorozat fénypontjaként csütörtökön elkészítik a VB-selejtezők menetrendjét. Az 1970. évi labdarúgó vi­lágbajnokságra — akárcsak az 1966. évi angliai küzde­lem-sorozatra — 72 ország nevezett. A világbajnoki cí­met védő Anglia, valamint a i'endező Mexikó selejtező nélkül a 16-os döntő részt­vevője, de a további 14 kiadó helyért 70 ország válogatott­ja küzd majd egymással. A sorsolás előtti legizgal­masabb kérdés, hogy az egyes földrészeknek hány hely jut a világbajnokság döntőjében. Dr. Helmut Kaiser, a FIFA főtitkára Addis Abebaban kijelentet­te, hogy ezúttal Afrika is kap egy helyet a 16-os dön­tőben s megmarad az egy hely Ázsiának is. A kiszivárgott hírek sze­rint a világbajnokság 16-os döntőjében az angliai tízzel szemben Európának már csak kilenc helye lesz. A világbajnoki címet védő Anglia már a döntő egyik résztvevője, a további 29 be­nevezett európai csapat nyolc hely megszerzéséért ver­seng Olyan hírek terjedtek el. miszerint az angliai VB tizenhatos döntőiében sze­repelt európai együtteseket Ma sorso Iják a? 1970. évi YB selejtező mérkőzéseit — Franciaország. NSZK, Spanyolország, Magyaror- zág. Bulgária, Portugália, ',7ov>vunió. Olaszország — ■- u -k és uv- ,or­oi.rák a fenlmaradó euró­pai országok csapatait. De mindebben csak a mai ülés után kaphatunk tiszta képet... besétál, hogy kizbeszslok... Nem akadékoskodni kí­vánok, nem akarom a ká­kán is a csomót' keresni, de lapunk egy sporthíre snöget ütött a fejembe! Az rend ben van, hogy a téli olimpián Grenoble-ban ko­molyam veszik a dopping­éi lenőrzéseket. Helyes... Ebben nincs is semmi kü­lönös. A folytatás azonban, „hm”, őszintén szólva, ké­nyes témát érint. (De biz­tos szükség van ra. ha már erre is sor- kerül, és ilyen fontos helyre korú! az elő­készületek során.) Ellenőr­zik ugyanis a női nemet. Igaz, a hír szerint „a le­hető legtapintatosabban .járnak el...” deltát mégis osak eljárnak, ugye?! De hogyan jómnak eiv... Ez ill a kérdés? Szóval ho_ an, miként lehet bizony uani, hogy az illető olimpikon, oki a nők csoportjában indul, valóban nő-e ? A haj, az ugye nem bizonyí­ték — ejteni lehet! Lásd. » mai gilárzenekarokat! A szoknya sem az. Lásd. a skótok is szoknyában jár­nak, mert olcsóbb, mint a nadrág. kevesebb anyag kell hozzá! Dehát akkor hogyan le­het majd nagyon tapinta­tosan ellenőrizni ? S olvasóim, hogy a terv szerint valamennyi női résztvevőre kiterjed az el­lenőrzés, De ha ez anya­gú?)' oko-k miatt nem va­lósítható meg. úgy sorso­lással döntenek, ki vesse alá magát az ellenőrzés­nek... No. vigyázzunk! És ha a többiek megsértőd­nek?... De ha ez a hír igaz lesz, joggal kívánják maid meg, hogy a férfiakat is ellen­őrizzék! No, ’azért' vigyáz­zunk! Csak módjával kí­sérletezzünk! Ne legyen olyan túlságosain nagy a próbatétel! Nehogy esetleg nagyon sokan vsszalépje- nek. és ne induljanak az ol í mpí a<i vemen zésben... Pardon, bocsánat... Nemzetközi Az Újpesti Dózsa labdarú­gó csapata perui első mér­kőzését február 3-án a pe­rui bajnok Universitario el­len játssza. Ezután az Aii- anza és a Sporting Crista! lesz az ellenfele. Bukarestben, a román nemzetközi asztalitenisz baj nokságon a női egyes nyol- caddöniójében Koczián Éva 3:2 arányú figyelemreméltó győzelmet aratott a román Mihalca ellen. Papp Angela szereplése már nem volt ilyen sikeres: 3:0-ra k>«a­pott az ugyancsak román Alexandrutóí. A férfi egyes­ben a fiatal magyar játé­kok elég hamar búcsút porond mondtak a versenynek. Leg­tovább Tímár jutott aki a svéd Niedert győzte le 3:2-re. A férfi kézilabdázók leg­közelebbi nagy eseménye az 1970. évi világbajnokság lesz, amelyet Franciaországban bonyolítanak le. A nemzet­közi szövetség elkészítette a világbajnoki menetrendet. Eszerint Magyarország — akárcsak a legutóbbi világ- bajnokság előtt — ismét Spanyolországot kapta el­lenfélnek a selejtezők so­rán JÓ REGGELT! j i 1968. február 1. csütörtök ^(jnáe napja A Nap kél: 7,13» nyugszik: J 6-4.3 órakor A Hold kél: nyugszik: 19,57 órakor 90 éve, 1S7S február l-én született Hajós Alfréd épí­tészmérnök, a mayyai sport kiemelkedő szemé­lyisége. 1895-ben miót 17 éves ifjú megnyerte az el­ső Ev róva-úszóbajnok só - got. Egy eure m. I89i>-ban az első modern olimpiai játékokon Athénben két olimpiai aranyérmét nyert, a 100 és az 12(H) méteres úszás olimpiai bajnoksá­gával; kittemben ő volt az első olimpiász legfiata­labb bajnoka. Egyik ala­pítója a magyar labdarú­gó-sportnak js. l»24-ben a párizsi szellemi olimpiai építészeti részének máso­dik diját nyerte, el Sport­stadion tervével. Sportpá­lyafutását „Így lettem olimpiai bajnok” című könyvében örökítette meg. Műépítészként középületek (iskolák, szállodák, kór­ház) és lakóépületek dicsé­rik alkotókészségét. Legje­lentősebb építészeti alko­tása a margitszigeti fe­dett uszoda. \ — A KÖRNYEI ÁLLAMI GAZ­DASÁGBAN ÉRTÉKELTÉK az év elején indított jubileumi ver­seny végső eredményeit. Kitűnt, hogy a vállalásokban 3,5 millió forintnyi eredmény-javulást irá­nyoztak elő, amelyet a« éssze­rű takarékosság, a szakszerű­ség eredményeként további 2,5 millió forinttal gyarapítótok. A versenyben legjobb eredményt a gazdaság 15 brigádja érte el, amelynek ?00 tagja minden vál­lalását maradék tahtmrt teljesí­tette. — CSAKMS9I négyszáz- ezer FORINTOT fizetett ki »* elmúlt esrtenddtoen tagjainak rendkívüli segély címén és a szociális felhasználásokra a Ta­tabányai S-zénbányák s»»k szer­vezeti bizottsága. Az alapszer- vezetek több mag.' c a!adós dol­gozó gyermekét felruházták, se­gélyeket adtak a nyugdíjba vo­nuló dolgozóknak. Fe^^ssHink ipari tanulónak-16 ÉVES FIÚKAT. állványozó’ hidegburkoló. parkettázó, J 'r rkckészítö és épületbádogos szakmákra. ♦ .14- kősnfives, tetőfedő, mükökcszítő és Vidékeknek kollégiumi elhelyezést biztosítunk. * UGYANCSAK FELVESZÜNK IPARI TANT'!,ÖNAK ♦ > 14—16 ÉVES FIÚKAT. 4 hegesztő, központi fűtés- és vízvezeték szerelő, villanysze- ♦ relő, énü'et'ckatos. kovács és épületasztalos szakmákra.^ TOVÁBBÁ LANTOKAT ♦ épületüvegező szakmára. CSAK BEJÁRNI TUDÓK .BBLENTKEZZENRK, mivel kollégiumi elhelyezést ezeke; a szakmákat választó fiataloknak biztosítani nem tudunk. Jelentkezés az ÉVM Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat Személyzeti és Oktatási Osztályán, Tatabánya V., Komáromi át 6.- f, o » »»000 «1 > » a » ♦< ■M > I >« i»t 1 : 0-ra gj ő/ött a \ asas A santiagói Octogonai tor­nán magyar idő szerint szer­dára virradóra újabb két mérkőzést játszottak. Két európai csapat két chileivel találkozott s a vendéglátók még gólt sem lőttek. A Va­sas a Colo Colo ellen meg­szerezte második győzelmét. A találkozó egyetlen gólját a kapura rendkívül veszé­lyes és gólerős ifjúsági vá­logatott Radios szerezte. Az NDK válogatottja biz­tosan nyert az Universidad Catolica ellen, 2:0 arány­ban, s ezzel megerősítette vezető helyét. A torna élmezőnye-: 1. NDK a, 2. Santos 6, 3. Un. CÖtfWM* 6 ' • /asas 5 pont KÖZÜLETEK, VÁLLALATOK! MEGYEI SZOLGÁLTATÓ K«Z MINDENFAJTA CIMFESTESI MUNKÁT VÁLLAL. RÖVID HATÁRIDŐ. PONTOS KISZOLGÁLÁS. OLCSÓ ÁR * K! TEL.: »1—15, 88—71 — SZOLüMÜVELES — MA 9» KÉPPEN. Ez a címe a Mezőgaz» dasáffi Könyvhónap egyik »j- don .«ágának, amelyet az immár jól ismert osztrák szakember: Lenz Moser írt. A szerző *0 éve dogozik hazájában a kor­szerű ‘t,ölőtermesztés megte­remtésén. Gondos munkával dolgozta ki a világszerte ne­vét viselő, sajátos szőlő-műve­lési mó&szert, — A Kanadában let artÓB­tatott Charles Wilson vo­natra bló feleségének ügy­védjei kedden feljelentették a Scotland Yardot, mert a kanadai házkutatás alkal­mával a brit detektívek ál­lítólag elkobozták a Wilson- né „személyes tulajdonát ké­pező” ékszereket. — GUTENBERG HALAUNAS ÖTSZÁZADIK évfordulójára emlékeznek Tatabányán, a me­gyei könyvtár klubjában. Szom­baton, 3-: ,'ste hat órakor dr. Kovács egyetemi tanár tar« elóadást „Ment-e a könyvek ál­tal a világ elébbr’ címmel. — Gázszivárgás felderíté­sén dolgozó Pittsburgh! munkások kedden este p. ó- ba-vájatokat vágtak egy úttesten. Hirtelen hatalmas robbanás történt, amely fői­dig lerombolta a szomszédos háaat. Hat személy életét vesztette, tizenheten meg­sebesültek. Az Országos Takarói», pénztár Komárom megyé­ben működő fiókjai február hó 5-től hétfői napolt on Ta­tabányán 18 óráig, a megyo többi területén 17 óráig tartanak nyitva. A hétfői hoszabbított nyitvatartási idő alatt a takarékpénztár minden szoigá 1 tatásával ugvtelei rendelkezésére áfl. Enyhe idő Várható időjárás csütör­tök eaíig: fefihóáitvomilások. Jzórvninyoaan előforduló sók. Mérsékeli, napköziben sissé ír'-■síénMB# nyugati szél. H® an és reggel öbbfelé v -ág, köd. Eny­he idő. Vs. ható legmapgasaOb nappalj hőmérséklet csütör­tökön plusz í — p4aez 8 fok között. Halálos baleset a sárisápi XIX-es aknában HafeMcs kimenetelt báL eset történt szerdán r sári- sápi XIX-es aknában. Éderte Pál szivattyúkezeiőt az üzem mínusz 58-as szintjén az 5500 voltos kapcsolótér­ben, cellatakarítás közben áramütés érte. A cellasort a délelőttös harmadban a te­lepkezelő feszültségmentesf- teite a külszínről és erről meg is győződött. Min­tán a gyűjtősíneket le- takarították, Szekeres Mi­hály tele pkezelő új­ra feszöMség alá helyezte azokat. A cellák további ta­karítására már ezután kerüK sor. Éderle Pál áramütéses balesete eddig ismeretlen okok nwatt követkeuett bei Az üzemorvos és az üzem­vezetőség a«9onnsl a heb»- szrnre «eteét, s eisősegéiv- nnnó^t.Ásbfín i-éasesítették Éder+e Páb. akin azonban már nevn tudtok segíteni. A behesei köriWményemete kivizsgálds-i folvfk. DOLGOZOK LÁPJA Ac MSZMP Komárom megyei DleoUc.iao ás a megyei tanács lapja. SeerkeeBd a szerkeszSS Meottsáa Pöseerkesztő: EAPPEt BMtt Tdetoo: S8—n. SsevisescSCaég: Tatabánya megyei tanács saáfcházm | ndefoiM m—89. h—». 1 Meeögaeöaságl rovat; »I—M, 1 Kia<a« a Komárom megyei I tapWadO VáBoktt VMabánye V., megyei tanít— seéltháza. | reletos kiadó: BOZO Ftüt-A J Telefon: 81—is >1 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethet« bármely postahiva­talnál, a kézbesítőiénél, a Posta hfriapflzletelben és a Posta Köz­pont) Hírlap Broctóná) (Budapest V., József nádor tér 1. sz.) möfisetésl öt) 1 hónapra P7,— rt Kéziratokat nem SrzCnk meg és nem küldőnk vissza Komárom megyei Nyomda VáB. Lapnyomdája, Tatabánya INDEX; 25 9598 áf?i- '.í.

Next

/
Oldalképek
Tartalom