Dolgozók Lapja, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

V!LÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK Dolgozók Lapin AZ MSZMP^ KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA iflCXIIl, STTOLYAM h SZÁM ARA; 70 FILLÉR 1068. JANUÁR 3, SZERDA Életbe lépett az űj gazdaságirányítási rendszer /Megszűnt egy sor elavult intézkedés—* megnőtt a vállalatok önállósága Mintegy kéé és fél évi elő­készítő munka után, az ország párt- és gazdaság fórumain lezajlott sokoldalú vélemény­csere alapján 1968. január 1- én életbe lépett az irányí­tási és gazdálkodási rend­szer reformja. Hatályát ve­szítette egész sor elavult ren­delkezés, megszűnt sok kö­töttség, lényegesen megnőtt a vállalatok önállósága. Meg­teremtődtek a feltételek arra, hogy az új mechanizmus a következő három évben telje­sen kibontakozzék, s fokoza­tosan, mind nagyobb mér- ; tőkben éreztesse gazdasági tjbiatását. Tizennégy áj egyesülés kezdte meg működését As új gazdálkodási rend- ezer feleslegessé tette a kő- «épirányító szerveket. azok december Sl-én megszűntet­ték működésüket. Az eddig ott dolgozók többsége a vál­lalatoknál kapott munkát A vállalati szervezeteknek különböző új formái alakul­tak ki. Megkezdte működését például 14 egyesülés, amelyek a vállalatok megbízása alap­ján összehangolják azok te­vékenységét, segítik őket a piacszerzésben, a műszaki fej­lesztésben. Ilyen egyesülés jött létre például a műszer­iparban, a vaskohászatban, az építőanyag! parban stb. Tíz szénbányavállalat lét­rehozta a Bányászati Ellátó és Szolgáltató KFT-t, amely ha­zai és importált műszaki anyagokkal, gépekkel, alkat­részekkel látja el a megbízó vállalatokat nélkül, csupán kereskedelmi eszközökkel dolgoznak, ötven vállalat egymilliárd forintos hiteligénye Ez évtől a vállalati beru­házásokhoz — amelyeknek költségei most már a vállala­tokat terhelik — az állam a hitelpolitikai elvek alapján hitelt nyújt Ezzel a jelek szerint egész sor vállalat él­ni is kíván. Eddig 50 vál­lalat nyújtotta Be igényét közép- vagy hosszúlejáratú hitelre, s összesen körülbelül egymilliárd forintnyi összeget kértek. A Beruházási Bank mindenekelőtt az áthúzódó beruházások finanszírozási ügyeit intéz!, hogy a megfe­lelő szerződéseket mielőbb aláírhassák, az új beruházá­sokra vonatkozó igényekkel előreláthatólag februárban tud csak foglalkozni. A bank vezetőinek becslése szerint az eddigi egymilliárd forintos igény tovább növekszik, eset­leg többszörösére is emelke­dik a következő hónapokban, 86 vállalat foglalkozik külkereskedelemmel Január 1-461 újabb 34 ipari és kereskedelmi vállalat, me­zőgazdasági Üzem kapott ex­port-, iEetve import-jogot, hogy a termelő vállalatok kö­zelebb kerüljenek a külföldi piachoz, közvetlenül érezzék annak változásait, igényest. Most már összesen 86 válla­lat — az eddiginek több mint kétszerese — foglalkozik kül­kereskedelmi ügyletek lebo­nyolításával. Ebbe beletarto­zik az a tíz ügynöki válla­lat is, amely január 1-én megkezdte működését. Háromezer kollektív szerződés Január í-én életbe lépett az új Munka Törvénykönyve, s a kerettörvény alapján szin­te valamennyi nagyvállalat­nál, ezenkívül a kisebb üze­mek többségénél .újév előtt aláírták a vállalati kollektív szerződéseket összesen kö­rülbelül 3000 vállalatnak tesz kollektív szerződés®. Újabb 120 OOO ember dolgozik csökkentett munkaidőben A következő AaaÜSsest* aíz iparban általánosan bevesaSsr a 44 órás munkahetet Kí­sérletképpen hetven vélte*»*- »ál már január í-én éüeübe lépett a munkaidőcsöfekentóe. Mindenekelőtt ott, ahol «re® kenőképpen felkészültek, s megteremtették a feltételéi! annak, hogy rövidebb idő alatt is legalább ugyanolyan eredményt érjenek d, mint eddig. Ez újabb 120 000 em­ber számán® jelent csökken­tett munkaidőt Ez a kedvez­mény most már 400 000 dol­gozót érint Ahol a feltétete­ket meg tudják teremteni, ott még az idén vagy jövőre bevezetik a csökkentett mun­kaidőt A% első munkanap első áruiban ' A január másodika is olyan nap, mint a többi biztonságot jelentő szürke hétköznap. Vé­ge az ünnep-sorozatnak és végre újra dolgozhatunk, vég­re azzal foglalkozhatunk, ami nagyon hiányzik, mihelyt nem szólal meg reggelente az ébresztőóra. A január máso­dika azonban mégsem azonos a többi dolgos hétköznappal. Jelentősége, hogy ez az új év első munkanapja. S megkez­dődött az ,1968-as esztendő, a gazdasági irányítás új mecha­nizmusának első esztendeje. Bekukkantottunk hát néhány üzembe, vállalathoz, hogy»« kezdték eä az ünnepek után * hétköznapok sorát? Áz első gépszállítmóny Brazíliába megy A SZIM eustegeeei Másö- gépgy árában ezen a delelő*- tőn nem jelentek meg a fizi­kai munkások. A gyárban lel­tároztak. Az alkalmazottak kőéül, aki csak értett tehesa aswkáhag, ana doigszofct Számba vették a bsfajesetten msén rnpökmsástyt a gép- alkatrés»ek&t A feltár, szinte összegezte a sssSk évi ssuaätet- Jukat, <te «a az összegezés .{gea pazStívam végződött, Az SSffir évi «SöhrSHysateäQrt «sgSKJKüSs egy 'hónappal kosát»­ö® S5 SiflSSH® Sosas' !96&-ra készültek. A teKto ki­mutatta: nem tesz alkatrész­hiányuk. Kimutatta, mennyi ®áp vér befejezésre. A leltár végösszege szinte megszabta a következő hónapok alkatrész- eOát&sának feladatait is. E* azért is fontos, mert ebben az esztendőben tíz százalékkal több gépet gyártanak a tava­lyinál. A leltár elkészült és a délután«* műszak dolgozói már elfoglalták munkahelyü­ket. A Brazíliába induló szál­lítmányt» dolgoztak. Az idd i 307 helyett 27 féle f anyag* kontingens Az anyagok nagy többségét mostantól szabadon megvásá­rolhatják a vállalatok. 1567- fcen még 307 féle anyagra központilag szabták meg, hogy egy-egy iparág mennyit ve­het belőle igénybe. Az idén már csak 27 féle anyagra tart­ják fenn a kontingens-rend­szert. Központi gazdálkodás alatt marad a takarmány és a hús. Szabadon vásárolhat­nak a vállalatok olyan áru­cikkeket. mint például a textil és a bőralapanyag, amelynek forgalmát tavaly még központilag szabályoz­ták. A kiutalt anyagokat elosz­tó készletező vállalatok ter­melőeszköz-kereskedelmi vál­lalatokká alakultak át, és Mostantól hatósági jogkor lováhb erősödött a törvény esség A megyei tanács végrehajtó bizottságának ülése Az esztendő első munka­napján a közrend és a köz- biztonság helyzetével foglal­kozott a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága. Több esztendő adatait fi­gyelembe véve megállapít­hatták, hogy a helyzet ta­valy |s javult A lakosság biztonságban, nyugalomban él. Csökkent a bűncselekmények száma. Eredményesebbek a nyomozások. Lakosságot nyugtalanító cselekmények nem fordultak elő. A betö­rések. lopások száma csak­nem húsz százalékkal csök­kent 1967-ben. A szállókban- öltözőkben elkövetett lopások csökkenési aránya elérte a 3* százalékot. ' -avulást közős erőíeszi­tésekkel sikerült elérni. A szervek és vállalatok figye­lembe veszik a rendőrség ja­vaslatait Sokkal nagyobb gonddal őrzik a pénzt az egyéb népgazdasági értékeket Javult a bizonylati fegyelem. Sokat tettek az önkéntes ren­dőrök. munkásőrök a közrend és közbiztonság javítása ér­dekében. Tatabányán például speciális ifjúságvédelmi ön­kéntes rendőri csoport ala­kult Több gonddal is keil még számolni. Nagyobb erőt kí­vánnak fordítani az együtt­élés körülményeit semmi be- vevők edlen. Az esztendő má­sodik felében már sokkal ha­tározottabban léptek fel a ha­tóságok * duhajkodofckaJ szemben. Elsősorban a . lakosságon múlik, hogy csökkenjenek a kerékpárlopások. A tolvajok csak az őrizetlen, lezáratlan gé­peket viszik ed. Feltűnő- hogy a rendőrség több ke­rékpárt szerez vissza a tette­sektől, mint amennyit a la­kosság bejelent Jó lem», ha minden lopást azonnal jelen­temének, meri így több tol­vaj kerülne kézre. A végrehajtó bizottság el­határozta- felhívja az aláren­delt szerveket, fokozottan se­gítsék a rendőrség munkáját Különös gonddal foglalkozza­nak a közlekedéssel kapcsola­tos szabálytalanságok meg­előzésével év első export gépeit ugyan­is ide küldik. Kedden délelőtt még egy fontos esemény történt De­cember utolsó munkanapján aláírták a kollektív szerző­dést s most a gyár igazgató­ja megtárgyalta a szakszerve­zeti bizottság titkárával és a pártszervezet titkárával a szerződés életbelépésének gya­korlati előkészületeit Biegál- lapodtak a heti negyvennégy órás munkahétre való áttérés időpontjában te A marógép­gyárban január 13-án lesz ti első szabad szombat Korszerűbb módszerekkel dolgoznak majd Az Oroszlányi BzénbéaAs 'Yáilalat igazgatója. Seregi Já- >aas és főmérnöke Vass Láss- lé igen elfoglalt wagt msei • napon. A bányák í&SZ. ksÉ ei&iányzateit már megható- rázták, % sneeé tárgyaltak n üzennék műszaki imacskozá. ■sínek előkészítéséről/ A tetet eloes sas esztenddbea teUrtöbelü! ayete-krtes» sróa- tefcfcai » szenet teresei a tavalyinál Nagyobb a sasaft» ségi igény te Mindenek黫* be kell tartané a és • Stttearányt Sa a wSüalat saessspontjábdil eüsSdüegjes kér­dés. A magasabb oxäegesgi «énért «bfeet fisé* a fo- gyas&to, és ha iffitefc a bawétei kVgflWát, it ^ | .-..A ifcrm — v&titt .ti -» — iSDÖÖ ExsSta &. sSttf vagyis a aywreség. A ®bb- termeíáe nem ctea k®S»ö­rebb nehézséget a vúltetetaáS, de a minőség következetes biztosítása már igen. Ezért a vállalat vezetői megtárgyal­ták a szükséges intézkedése­ket te Korszerűbb munka­módszereket alkalmaznak, to­vább eípesítenek. s a meglé­vő gépek jobb kihasználását ts szorgalmazzák. Ment történt „semm;* As Alföldi Cipőgyár r tatai gyáregységében azs ■ felelték kérdésünkre: semmi nem tör­tént náluk ezen a napon. Mindenki megjelent munka­helyén. Az ünnepek után úgy ment a termelés, mintha' elő­ző nap hagyták volna abba A délelőttös műszak teljesí­tette tervét, nem maradt egyetlen pár cipőt el ‘ sem adós, ' A tatabányai Aluminium» kohóban is megelégedetten állapították meg azt a tényt, hogy a dolgos hétk m&pok tovább folytatódnak. A kohó folyamatosan üzeméi és az ünnepek alatt dolgozók fele­lősségteljesen végezték mun­kájukat Nem történt „sem­mi”, és ea nagy ötósn, A ja­nuár másodika a nagy tár­gyalás napja volt Január ne­gyedikén összeül az Alumí­niumipari Tröszt igazgatói ta­nácsa az ez évi feladatok megbeszélésére, s erre a ta­nácskozásra készültek a tata­bányai üzem vezetőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom