Dolgozók Lapja, 1967. július (22. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-13 / 163. szám

-mm* A nap krónikája mitinrit , __ii igiBR^jRrlu'n ír n~niTirTTiT~~i r~‘-T"^r“ir‘* ! 1967. július 13. csütörtök JÓ REGGELT! .#< 1 napja. ______ 2 50 éve, 1111 július 13-án szüle­tett Bél Károly András történet­író és bölcselő. kora legnagyobb magyarországi tudósának, á ha­zai földrajzi Irodalom megalapí­tójának, Bél Mátyásnak fia. Ta­nulmányait Pozsonyban, és Né­metországban végezteHazajött, majd 1742-ben a lipcsei egyetem a költészet és a filozófia tanárá­nak hívta meg. Mint professzor és mint tudós ' megbecsülést és tekintélyt szerzett. A szász aka­démia és a királyi könyvtár el­nöke, a szászországi tudományos és szépirodalmi kiadványok igazgatója-, az udvari tanács tag­ja lett. Szerkesztette a latinnyeU vü t,Acta Erudltorium** című tu­dományos időszaki kiadványt, va­lamint a németnyelvű „Lipcsei Tudományos Ojság”-oL Irt alkal­mi- és tanító költeményeket, fi­lozófiai, történelmi és irodalom- történeti munkákat. Számos köny­ve, tanulmánya foglalkozik a ma­gyar történelemmel> közte főmű­ve, az lisi-ben kiadott „Hunok, Avaroki Magyarok igazi eredete és kora PannóniábanHatvan­egy megjelent müve közül mind­össze kettő német, a többi latin nyelvű. Átadták az Ikarus-program első új üzemét Tatabányán 4 tervezettnél 100 ezer forinttal olcsóbban A Tatabányai Szénbányá­szati Tröszt ez év tavaszán adta át a XV-ös akna mel­letti épületeket a Komárom megyei Fémipari Vállalatnak. Azóta nagyot változott itt a környék. Hatalmas alvázsze­relő csarnok épült a tisz­tásra a fák övezte területen, szomszédságában pedig szer­da délelőtt adták át rendel­tetésének a mátyásföldi Ika­rus gyárral kötött járműprog- .ram keretében épülő kábel­kötegelő üzemet. Az avató ünnepségen Ko­vács Gábor, a megyei tanács elnökhelyettese, a tervező és kivitelező vállalatok, a kü­lönböző hatósági szervek képviselői jelenlétében Szarvas György ismertette a program idei megvalósulását. A most felavatott üzemet áp­rilisban kezdték építeni és az átalakítás során mintegy százezer forintot sikerült megtakarítaniuk a saját re­zsiben történő rekonstrukció­nál. Korszerű és a jelenlegi létszámnak megfelelő öltöző­fürdő áll az itt dolgozók ren­delkezésére. Központi fűtés, jövőre pedig távfűtés lesz bevezetve. Az új üzem szo­ciális helyiségeit, berendezé­sét szocialista megőrzésre vették át az asszonyok, lá­nyok. Az Ikarus program első új üzeme tehát működik. Tervszerűen halad a szerelé­si munka a szomszédos 78 méter hosszú alvázkészitő csarnokban. Augusztus ele­jén ezt is átadják, mert a hónap végéig 50 alvázat keli^ itt elkészíteniük. Jelenleg a darupályát építik, amelyen a kézi kapcsolású daruk szál­lítják majd a tekintélyes sú­lyú alvázakat. A több millió forintos beruházási program szerint újabb, a mostaninál nagyobb szerelőcsarnok épül, elkészítik a meglévő épület­ből átalakított központi iro­daházat is. Egy bolygó nem tér vissza Film Zalka Máiéról A Magyar Filmgyártó Vál­lalat Katonai Stúdiójának munkájáról, terveiről tájékoz­tatta a sajtót, a stúdió veze­tője. Elmondta, hogy a katonai forgatócsoport három éve dol­gozik a Magyar Filmgyártó Vállalatnál, s a stúdió most kilép a „civil életbe”, film­jeinek túlnyomó részét ezen­túl a nyűvános mozik is játsz- szák. A tájékoztatást követően le­vetítették a Katonai Film­stúdió bemutatásra váró film­termését, köztük a Zalka Má­té életéről, az íróról és a le­gendás harcosról forgatott filmet „Egy bolygó nem tér vissza” címmel. „Alkaloida” Kabay János az egykori ne­ves Szabolcs megyei gyógy­szerész által alapított tisza- vasvári Alkaloida gyógyszer- vegyészeti gyár működésének 40. évfordulója alkalmából szerdán háromnapos gyógy­szerészeti tudományos konfe­rencia kezdődött Nyíregyhá­zán. Ebből az alkalomból nyit­ják meg a Kabay János em­lékmúzeumot, amelyben be­mutatják a híres gyógyszerész életével, munkásságával kap­csolatos dokumentumokat, fényképeket, emléktárgyakat, s az általa létesített gyár ké­szítményeit. — Kétszázezer forint költ­séggel felújították a mogyo­rósbányai művelődési otthont. Itt tartják a társadalmi szer­vezetek, a tsz, a sportkör ren­dezvényeit. Augusztusra elké­szül a község új sporttelepe is, ahol a labdarúgók mellett a röplabda sport is otthonhoz jut — 201 HÁZHELYET ÉRTÉKESÍ­TETTEK Dorogon az utóbbi hét esztendőben. A csoportos ház­építés akcióban 1963-től 73-an vet­tek részt. Ugyanezen időszakban 180 egyéni építkezőnek nyújtott építési kölcsönt az OTP Doro­gon. — Megyei élelmiszeripari munkavédelmi ,ankétot tarta­nak Ácson, ahol az üzemek legjobban dolgozó munkásvé­delmi őrei között tárgyjutal­makat osztanak ki és film­vetítéssel egybekötött tapasz­talatcserén ismerkednek meg a helyi cukorgyár biztonság- technikai berendezéseivel. — JAZZ-ORGONAT VÁSÁROLT zenekarának a dorogi művelődési ház. A zenekar a megyei fesz­tiválon vándorserleget nyert. A serleg mellett a hangszer külön sf-ismerés és egyben a zenekar továbbfejlesztésének fontos eszkö­ze. — Korszerűsítik az édes­ségboltot és az autóbusz meg­álló melletti húsbeltot Dorogon Mindkét üzletet augusztus 10- én adják át a forgalomnak. A húsboltban megteremtik a hal és baromfi forgalomba- hozatalának technikai felté­teleit. Évad végi turné a megyében A Déryné Színház társula­ta az idei évad utolsó turné­jára érkezett a megyébe ezen a héten. Johann Strauss nagy­sikerű daljátékát, a Cigány­bárót, Bársonyos és Szomód után ma, csütörtök este Szőnyben mutatják be. Ez az előadás egyben az újjá­épített művelődési ház avató ünnepsége is lesz. 14-én Ács- teszéren, 15-én Környén, 16- án pedig Banán játsszák a Cigánybárót. Vincze Ottó és Szinetár György zenés víg­játékát négy helyen mutat­ják be a hét végén. A csá­szár álarcban 13-án Gyerme- lyen, 14-én Hántán, 15-én Dömösön, lé-én Rédén kerül színre. A két vasárnapi elő­adás egyben a színházi évad befejezését is jelenti. Az új évad — melynek programja szintén változatos és színvo­nalas szórakozást ígér — első megyei előadására szep­tember 9-én kerül majd sor. — TIZENÖT VAGON BÜZA és másfél vagon rozs átadására kö­tött szerződést a Terméayforgal- ml Vállalattal a Tatabányai Elő­re termelőszövetkezet. A termés- kilátások olj-anok, hogy a szer­ződés teljesítése biztosítottnak látszik. •— A hő végén hozzálátnak a dorogi ABC-áruház külső és belső tatarozásához. A legfontosabb élelmiszerek árusítása az építő munkák keretében zavartalan lesz. A tatarozás előreláthatólag 6 hetet vesz igénybe. — A LAKOSSÁGI SZOLGAE­TATAS helyzetét, az igények ala­kulását mérte fel szerdán meg­tartott munkaértekezletén a me­gyei pártbizottság, a megyei HIOSZ és a megyei tanács inari osztálya képviselőiből álló bizott­ság. Megállapodás született a jövő évi várható lakosság! igény kielégítését illetően Is. Felirat a kápolnán Félreérthetetlen figyelmez­tetés olvasható a Swamp- Blutt-i (Egyesült Államok) kápolna bejáratánál: „Vi­gyázzon értéktárgyaira! Nem minden hívő ismeri a tízpa­rancsolatot!”- HÉT TAGÚ BIZOTTSÁG kezdte meg szerdán a dorogi mészműnél a január elsején élet­be lépő új kollektív szerződés előkészületi munkáit. Egy hónap alatt gondos és széles körű vitá­ban alakítják ki a vállalati gaz­dálkodás legcélszerűbb formáját, a szociális ellátottság rendjét. Az új telepítésű 72 hol­das csemegeszőlőből 11 hold fordult termőre az idén az esztergomi tsz-ben. A mun­kákat időben elvégezték. A jó munkát bizonyítja az is, hogy az Ültetvénytervező Vállalat a tsz szőlőjében ta­pasztalatcserét szervez más megyék közös gazdaságai ré­szére. — HARMINC- ÖTVEN ISKO­LÁST alkalmaz a nyári szünet­ben a kertésze« termékek szedé­sére az esztergomi tsz. A diákok keresett lehetőséghez jutnak, a tsz-nek pedig jól jön a segít­ség. *— A BW-n második díjat nyert gáztüzelésű hordozható cserépkályhából ezer darabot akar még az idén elkészíteni az esztergomi Kályhacsem­pegyártó- és Építő Vállalat. Hasonló mennyiséggel készí­tenek többet a tervezettnél, a hagyományos vegyesfűtésű hordozható cserépkályhák­ból. Tart a meleg Várható időjárás csütörtök estig: főként, déli, délutáni felhőképződés. Néhány he­lyen záporeső, zivatar.. Gyen­ge, a zivatarok idején átme­netileg megélénkülő szél. A meleg idő tovább tart. Vár­ható legmagasabb nappali hő­mérséklet csütörtökön 26—30 fok között. A Balaton vizé­nek hőmérséklete tegnap Siófoknál 22 fok volt. Az MSZMP Komárom megye Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottsá Főszerkesztőt' KAPEEL EMIS Telefon; 83—91. Szerkesztőség: Tatabánya VI megyei tanács székháza. Telefont 31—67. 11—3*. Mezőgazdasági rovat; 31—91 Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat Tatabánya V., megyei tanáé* szákháza Felelős kiadó: BOZÖ BÉLA Telefon 81—43 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahlvi tálnál, a kézbesítőknél, a Pos hírlapüzleteiben és a Posta Kő: ponti Hírlap Irodánál (Budape V., József nádor tér 1. sz.) Előfizetést díj 1 hónapra 13,— E Kéziratokat nem őrzőnk meg é nem küldünk vissza­Komárom megyei Nyomda VáS, tatabányai telepe AZ MSZMP KOMÁROM MISYII BIZOTTSACA ÉS A MECVEI TAMÄCS LAPJA nJh mxerXmn certsűunm Dolgozók Lapja Bakony! nyár

Next

/
Oldalképek
Tartalom