Dolgozók Lapja, 1967. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

1687. Jéíitas 1. esötőrtők ÜOLGOZÓK LAPJA f Iparági kongresszusokra készülnek a megyei szakszervezetek MEDOSZ s Vállalati szakszervezeti tanácsok Vasasok; Küldöttek az üzemi gyűléseken Vegyipar: Országos vezetők beszámolói As ifjúság és a társadalom 4 KISZ megy ei küldöttértekezlete elé A MAI NAP ÜLNEK ÖSSZE TANÁCSKOZÁSRA a Űj helyzetben készítik elő a szakszervezetek az iparági kongresszusokat. Megelőzte ezeket a szakszervezetek XXI. kongresszusa. Az iparági ta­nácskozásokon tehát már ar­ról határozhatnak, hogy egy- egy szakmában milyen intéz­kedéseket kell előkészíteni és végrehajtani az országos iránymutatások valóraváltása érdekében. A tervszerűségnek ez a menetrendje az új gaz­dasági mechanizmus lehető legzökkenőmentesebb beveze­tését és sikeres alkalmazását mozdítja elő. TJj testületek A MEDOSZ-nak területi sa­játosságokkal kell számolnia a megyében. Az állami gaz­daságban dolgozó szakszerve­zeti tagokat nehezebb mozgó­sítani, hiszen a tanácskozások színhelyéig gyakran elég nagy utat kell megtenniük. Éppen ezért különös gondot fordíta­nak a szakszervezeti tanácsok működésére, ahol a dolgozók véleményének ismeretében aránylag kisebb testület hoz döntéseket. A megyében tíz üzemben — hét állami gazdaságban, két erdőgazdaságban és a ta­tai halgazdaságban — hívták életre ezeket a tanácsokat. Már most lemérhető, hogy az új szakszervezeti fórumok határozatai figyelmet kelte­nek a dolgozók körében. Fo­kozódott az érdeklődés a moz­galmi tevékenység, a nyári nagy munkák után sorrake- rülő országos kongresszus iránt Bábolnán például már három alkalommal tanácsko­zott a testület Határozatokat hoztak az 1967/68. évi nyere­ségrészesedés szétosztásának feltételeiről. Meghatározták, hogy a szocialista brigádok a efm megőrzésének időtartama szerint nagyobb juttatásokat kaphatnak: Határozatokat hoztak a munkaruhák kiadá­sáról. A Komáromi Állami Gazdaságban és a Vértesi Er­dőgazdaságban szintén a nye­reségrészesedésre vonatkozóan hoztak határozatokat. Jelentős szerepet játszik a kongresszusi előkészületekben a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 30- évfordulójára indított monkaverseny kiter­jesztése i& Küldöttek tapasztalatgyűj tése A vasasszakszervezet or­szágos kongresszusát szeptem­berben rendezik meg. A me­^ » » * *■ » » > * * í A SZIM Esztergomi J Marógépgyára J azonnali belépésre * 2 felvesz J 2 marós, esztergályos, j í horizont esztergályos : t * * szakmunkásokat, valamint > J fenti munkakörben férfi J 2 hotanulá munkásokat * és férfi ; 2 segédmunkásokat j 2 Munkásszállót és napi \ » egyszeri étkezést térítés * í ellenében biztosítunk. í V * 2 Felvétel esetén \ * útiköltséget térítünk, * * * 2 Jelentkezés a gyár! « munkaerőgazdálkodóni!, # •> * gyét hét küldött képviseli a tanácskozáson. A megválasz­tottak tudják, hogy megbízóik nevében tolmácsolniok kell tapasztalataikat. A küldöttek a kongresszu­sig terjedő hetekben szorgal­masan látogatják az alapszer­vezeteket Tizenkét helyen tartanak nagyobb tanácsko­zást A küldöttek ezeken részt vesznek, ha szükséges, felszó­lalnak, vagy beszámolót tar­tanak. Ezzel a módszerrel igyekeznek elérni, hogy képet alkossanak a szakszervezeti tagokat leginkább érdeklő problémákról. A kongresszus előtt a kül­döttek is találkoznak még. Rendezik tapasztalataikat Megállapítják a legfontosabb, országos jelentőségű kérdése­ket A rangsorolás után az egyik küldöttet bízzák meg, hogy a közös megállapodás értelmében összeállított fel­szólalásában tárja a kongresz- szus elé a megye vasas dolgo­zóinak állásfoglalásait. Vegyipari aktív aértek ezletek A Vegyipari Dolgozók Szakszervezetében képet kí­vánnak alkotni arról, hogyan hajtották végre az iparág XIX. kongresszusán hozott határozatokat Nagyobb aktí­va-üléseket hívnak össze az üzemekben. A dolgozók ál­lásfoglalásaiból kívánnak ki­indulni a határozatok vég­rehajtásának megismeréséhez. Az így kialakult helyzetek­ből állapítják meg a kong­resszus elé kerülő javaslatok egy részét. Az aktiva-ülésekre a szak- szervezet országos vezetőt kongresszusi küldöttek men­nek. A dorogi szénfeldolgo­zóban például Radics Árpád, a szakszervezet központi ve­zetőségének tagja, a nyerges­újfalui Viscosából a szerve­zési osztályon dolgozó Bozin László találkozik a dolgozók­kal. A tatabányai aluminium- kohóban Bóna István, a me­gye egyik kongresszusi kül­dötte tart majd beszámolót. A kőműves malterbe merí­ti az öblös kanalat. aztán ügyes, szakszerű mozdulattal kiönti a téglákra. Falat rak­nak, felvonulási épület ké­szül. — Ott öntik majd a be­tonelemeket a bányagarázs épülő műhelyéhez. Amott meg, akik csákányoznak, la­pátolnak, bányászok — mond­ja valaki. Nyolc-kilenc embert látok a jelzett irányban. — Ok a bányászok? — kérdezem. — Igen, a tatabányai XIV- es aknából helyezték ide őket pár hónapra* amíg a bá­nyájukba betört vizet vissza­szorítják. Elindulok feléjük. Egyikük észrevesz. kíváncsian néz. Nyilván szólhatott valamit társainak, mert már többen néznek, amint átvágok a nap­fényben, a szinte bántóan csillogó, ökölnagyságú zúzott köveken. — Jó szerencsét! Itt az építkezésnél nem így köszönnek az emberek ervmásnak- Általába» csak megyei KISZ-szervezetek kül­döttei, hogy értékeljék és elemezzék az eddig végzett munkát, s ennek alapján meg­határozzák a további teendő­ket. Olyan időszakban ke­rül sor erre az értekezletre, amikor a párt IX. kongresz- szusa és az azt követő fontos társadalmi-politikai esemé­nyek sora, a KISZ VII. kong­resszusra való készülés to­vább növelte a fiatalok köz­életi aktivitását, s még in­kább a fiatalság, az ifjúsági szövetségek felé fordította a társadalom figyelmét. Több mit tizen nyolcezer­kétszáz KISZ-tag képvisele­tében tanácskoznak ma a megyei küldöttértekezlet rész­vevői. Ez a szám önmagá­ban is jelzi az értekezlet je­lentőségét, súlyát De ehhez még hozzá kell tennünk, hogy a KISZ bizonyos vonatkozás­ban az egész ifjúság érdekeit és törekvéseit kifejezi, a ta­nácskozás tehát e szervezeten kívüli fiatalok ezreinek örö­mét és gondjait, fejlődési perspektíváit és lehetőségeit is számba veszi. Kettős feladatot lát el ugyanis a Kommunista Ifjú­sági Szövetség. Közvetíti a fiatalokhoz a társadalom igé­nyeit, felkészíti, szervezi és mozgósítja őket a fejlődés adott szakaszában jelentkező feladatok megoldására. Ezzel párhuzamosan pedig felelős­séggel képviseli a társadalom előtt az ifjúságnak, mint az egyik sajátos társadalmi ré­tegnek az érdekeit és jogos igényeit, s az egész közösség érdekeit is szem előtt tartva küzid azok érvényre juttatá­sáért. Ha ezen az alapon akarjuk értékelni a KISZ tevékenysé­gét megyénkben, számottevő eredményekről szólhatunk. Hogy munkája alapjában si­keres és hasznos volt. azt megállapította és leszögezte a párt megyei végrehajtó bi­zottsága is, amely a közel­múltban behatóan elemezte a KISZ tevékenységének főbb területeit. A szamok önmaguk­ban nem fejeznek ki min­dent, de azért sokat tudnak mondani. A küldöttek, akik előre bepillanthattak az írá- so5 beszámolókkal együtt ki­úgy: jó napot szaktársak' Vagy egyszerűen: jó napot! A bányászok „jó szerencsét”- tel viszonozzák a köszönést. — Vízvezetéknek készítünk árkot — mondja Kulcsár Flórián, a tatabányai XIV-es akna, 255-ös fenntartócsapat vájára. — Hallom, három hete dol­goznak az építkezésen... — Igen, a víz miatt kény­szerültünk ide — válaszol Kulcsár Flórián. — Azt mond­ták, pár hónapot igénybe vesz, amíg olyan állapotba kerül a bányánk, hogy visz- sza mehetünk. — Eleinte furcsa volt ez az egy műszak, hogy mindig csak reggel keli jönni — lép közelebb az 52 esztendős Szám József, — de már meg­szoktuk. Egyébként én nyug­díjba is mehettem volna, hi­szen harminc esztendőt dol­goztam a föld alatt, de még néhány évet szeretnék bá­nyászkodással tölteni. — Mi az új ebben a mun­kában? — A napfény — nevet Sti- ber Tibor vájár, aki ugyan csak derékig vetkoacfcfc küldött összeállításba, a szá­mok tükrében is láthatták a megyei fiatalok aktivitását, munkalendületét. Több mint tízezer fiatal, ezen belül csak­nem hétszáz ifjúsági brigád megközelítően öt és félezer tagja vesz részt a termelési versenyekben, mozgalmakban, Az ifjúsági brigádok több mint fele elnyerte már a szo­cialista brigád címet, jó né­hány közülük több esetben is. A fiatalok által társadal­mi munkával eltöltött órák száma az utóbbi időben évente megközelíti a félmil­liót. Az iparági vetélkedő­kön elért előkelő helyezések országos elismeréseket sze­reztek megyénk fiataljainak. Ezek a tények igazolják a megyei KISZ-bízottság be­számolójának azt a megálla­pítását, hogy a fiatalok mun­kaerkölcse, közösségi szem­lélete az utóbbi időben to­vább fejlődött, s egyben ki­fejezik a fiataloknak a szo­cializmusba vetett hitét, tár­sadalmi rendünk igenlését is. A FIATALOK VILÁG­SZEMLELETÉNEK alakulá­sa azonban nem mentes az ellentmondásoktól. Vajúdó társadalmunk megoldatlan problémái, gondjai is hatást gyakorolnak rájuk, s nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nyugatról egy na­gyon céltudatos propaganda igyekszik ezt a hatást fele­rősíteni. a polgári ideológiá­nak megfelelő vágyakat, élet­célokat, illúziókat sugallni. A kommunista eszmék terjeszté­se ezért ifjúsági szövetsé­günktől az eddiginél meggyő­zőbb, hatásosabb, a fiatalok életkori sajátosságaival job­A felül sárga, alul kék szí­nűre festett- gépjárműveket felülvizsgáló kocsi, a tataba­nyai autószerviz udvarán áll. Méterekkel odébb, a fedett csarnokban, Kárpáti József, a Magyar Autóklub központjá­nak szerelője végzi megszo­kott munkáját Műszakilag felülvizsgálja a tatabányai és oroszlányi autóklub tagjainak gépkocsijait. — Meg az is, hogy itt ki­csi a lapát, de nagy a csá­kány. Nincs lámpa és ke­ménykalap. .. Viszont annál többet dohányzunk... — toldják meg tréfásan, nevetve a többiek. Amikor menni készülök Stiber Tibor megfogja a ka­romat. — Megírja, hogy itt talál­kozott a napfényben a bá­nyászokkal? — Meg! — Említse meg akkor azt is, amit az szb-titkárunk mondott, amikor felkeresett bennünket Mert a bánya vezetői nem feledkeznek ' el rólunk, eljönnek hozzánk, s megérdeklődik hogyan, mi­képpen vagyunk. Szóval azt mondta az szb-titkár, hogy az építészeti üzem vezetői meg vannak elégedve munkánk­kal. Aztán mi bányászok, akik átmenetileg itt kaptunk be­osztást, mi sem szeretnénk, ha panasz lenne ránk. A ka­pott feladatokat a legjobb tu­dásunk szerint elvégezzük. Eleget tettem kérésüknek. — nagy — ban számoló felvilágosító ás propagandamunkát kíván. Bi­zonyos, hogy a küldöttérte­kezlet reálisan és gondosan veszi számba az ezzel kapcso­latos feladatokat is, A KISZ azonban csak ak­kor találhatja meg igazán az utat a fiatalok szívéhez, ha azok érdekeik hivatott kép­viselőjét is megtalálhatják benne. Érezniük kell, hogy a mozgalmi szervezethez való tartozás nemcsak kötelessé­gekkel jár, hanem az egyén is élvezheti a közösség tá­mogatását problémái, gond­jai megoldásában. Ebből a meggondolásból kiindulva az utóbbi időben jobban hang­súlyozzuk a KISZ érdekvé­delmi szerepét, s a küldött- értekezlet írásos beszámolójá­ban is megfelelő helyet kap ez a terület. Ugyanakkor a beszámoló helyesen hangsú­lyozza ebben a vonatkozásban a jogok és kötelességek egy­ségét, az igazi érdekek helye* felismerésének fontosságát. ŰJ FELADATOK JELENT­KEZNEK társadalmi' életünk­ben, új és megnövekedett tennivalók várnak az ifjú­sági szövetségre is. Ezek megoldásához az egyik leg­főbb biztosítékot a párt ve­zetése jelenti. A párt külön­böző szervei és szervezetei ’ a jövőben is készek minden se­gítséget megadni a fiatalok számára. Keresik, kutatják e segítségnyújtás hatékony és korszerű módszereit, hogy az ifjúság ügye a jövőben még inkább társadalmi ügy le­gyen. a fiatalok számára pe­dig a társadalom fejlődése jelentse az egyéni felemelke­dés és boldogulás alapját. — Két éve iktatta a szol­gáltatásai közé az Autóklub tagjai számára ezt a segít­ségnyújtást — mondja, s pár percre félbeszakítja az egyik gépkocsi fényszórójának beál­lítását. — Ma mennyi gépkocsit vizsgál át? —■ Tizenöt-tizenhatot, Teg­nap is ennyit néztem át és holnap is ugyanennyit. — Egy ilyen ellenőrzésnél mit néz meg? — Műszer segítségével beál­lítom a fényszórókat, meg­vizsgálom az elektromos-be­rendezést, az akkumulátort, a gumi mélységét, a fékhatást, a gépkocsi gyorsulását egyes fokozatoknál. Egyszóval mind­azt megnézzük, ami üzeme­lésnél számításba jöhet, és ami fokozza a biztonságos közlekedést. — Mennyibe kerül egy ilyen műszaki vizsgálat? — AZ autóklub fagjairiak es térítés nélkül jár. Dg ha ugyanezt a vizsgálatot máshol végeztetnék, körülbelül 280 forintba kerülne. A tatabányai auíőklub ve­zetősége időben értesítette tagjait, amennyiben gépko­csijukat díjtalan műszaki fe­lülvizsgálatra kívánják hoz­ni, azt jelentsék. És nagyon örvendetes, hogy minden je­lentkező gépkocsiját valóban átvizsgálják. A tatabányai autóklub 'Ve­zetősége élt a lehetőségekkel* hogy a tagjainak időben biz­tosítsa ezeket a kedvezmé­nyeket De elismerés illeti a szerviz-állomás vezetőjét is< hogy a maga részéről is meg­adja a segítségét és így a gép­kocsik műszaki felülvizsgálata tiszta- kulturált környezetbe* törfeihsi .. r Bányászok napfényben Díjtalan műszaki felülvizsgálat Az autóklub új szolgáltatása

Next

/
Oldalképek
Tartalom