Dolgozók Lapja, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-24 / 148. szám

DObGOZOK fcAPJA 1966. JOffHMs 34. péntek CSALÁD-OTTHON Á hazai bútorgyártásról Lakástípusokhoz tervezett bútorok — „Összerakható“ szekrények — Lakószoba, többféle variációban Hazánkban a Faipari Gyár­tástervező Vállalat iparművé­szei tervezik a nagyüzemi gyár­tásra kerülő bútortípusokat. Ilyen a Hangulat, a Varia, a Csillag, a Csobánc, a Derű­fal. A tervek alapján készült bútorok eddig kilenc hazai bemutatón arattak sikert, s évenként tíz, tizenkét kollek­cióval szerepelnek a BNV-n is. Néhány évvel ezelőtt, — az óbudai kísérleti lakótelepen, a tervezők ötlete nyomán — berendeztek néhány lakószo­bát. A „kiállításinak" nagy sikere voát A napokban az Iparmű veszeti Tanács levél­ben kérte a bútortervezőket, hogy nyújtsanak segítséget a házgyári lakószobák berende­zéséhez. E lakásokban már teljesen érvényre jut a mo­dem lakberendezési elv, a lakásban összeszerelhető és egyen; ízlés szerint variálha­tó berendezés. Az új lakás lakberendezési elvek szerint például azokban a lakások­ban, ahol az előszobában van garderőbe szekrény, a szobá­ból száműzni kell a kétajtós ruhásszekrényeket, hiszen gya­korlati funkciója teljesen fe­lesleges. S hogy szekrény nél­kül mennyire kellemesebb, mennyivei változatosabban rendezhető be egy-egy lakó­szoba, azt bizonyította a bu­dafoki kísérleti lakótelepen egy-két berendezett lakás is. A Faipari Gyártástervező vállalat új szabványkönyve szerint a „szeletelt” alkatré­npva 55/8» Bemutatunk egy új típust, amely elemekből összeállít­ható szekrénysorból és kárpi tozott garnitúrából áll Horváth Jenő iparművész tervezte. Szovjet divat Idén ősszel Svédországban, Norvégiában és a Német Szö­vetségi Köztársaságban be­mutatnak olyan szovjet kész­ruhákat, amelyeket a Szov­jetunió legjobb modellterve- zői készítettek. Körülbelül 100 modellt kínálnák a vásárlók­nak. Ezek főként lavszánnal kevert pamut és lenszövetből készült női és gyermekruhák. Sok nyugati újságíró szen­zációnak nevezte azt a köz­leményt, hogy a „RAZNOEX- PORT” országos egyesülés a szovjet vállalatoknál készült ruházati cikkeket ajánlott a világpiacra. Miért olyan vá­ratlan dolog ez? Sok nemzet­közi divatkiállításon sikert arattak és kitüntetést kaptak az orosz gyártmányok. A ru­hadíszítés gazdag nemzeti ha­gyományai lehetővé teszik az olyan modellek megalkotását, amelyek sajátosságuk folytán utánozhatatlanok és ugyan­akkor megfelelnek a nemzet­közi vásárló követelményei­nek. Másrészt sokkal előnyö­sebb kész ruhát eladni kül­földön, mint szövetet Mindez arra késztette a pzovjet szer­veket, hogy komolyan foglal­kozzanak a ruhaexporttal. 8s vajon milyen a szovjet. könnyűipar fejlődésének táv­latai? 1970-ben a 15 szovjet köztársaság közű! csupán egy­nek — Oroszországnak — a textilipar! vállalatai 5—5,2 maiuárd négyzetméter pamut­szövetet kell, hogy gyártsa­nak. Ehhez járulnak még a gyapjú-, a selyem» és a len­szövetek. Ebben az ötéves tervben a nagykapacitású tex­til és konfekcióipari vállala­tok tucatjai kezdik meg mű­ködésüké* Világos lavszánnal kevert len- vászon gépi hímzéssel díszít­ve. A Háziipari Intézet mű­vészének modellje. székből egy szekrényt, — hat- vankétűéle módon lehet ösz- szerakmi! Az új bútorfajta a legkülönbözőbb méret- és szín­összeállításban készül majd. Gyártását már az év elején megkezdte a Budapesti Bú­toripari Vállalat. Az újtípu- sú bútorokon nincs zár, a csukás mágneses megoldású és természetes, hogy fel Hete műanyag bevonatú. így sem fény, sem víz, de még a szú sem árthat a modem búto­roknak. Forral János Manöken — civilben Szépen berendezett, napfé­nyes otthon. Mindenütt vi­rág. A mama feketével kí­nál. Kati hosszú, karcsú alakján szürke pantalló fe­szül, nagy gyerekszemét ki- váncsi-csodálkozón rámvil­lantja és várja a kérdést. — Hogyan kezdte? —Sohasem akartam manö­ken lenni- Békéscsabán jár­tam iskolába, aztán Pesten, kozmetikus szakmát tanul­tam. És egy telefonfülkében kezdődött Megláttak a Női- ruha Nagykereskedelmi Vál­lalat ablakából. „Megméret­tek”, megfeleltem. A Gellért szálló bemutatóján debütál­tam. Tv-adás is lett belőle. — Azután? — Abba akartam hagyni — sóhajt és lesüti hosszú fe­kete szempilláját. — Most már nekem, az én alakomra terveznek ruhákat Pedig én „kövér” vagyok — súgja ki­csit elpirulva — szeretek jól enni és sokat Észereveszi, hogy csodálko­zom. Játék a táborban CSAK ÓVATOSAN! Egyenes sorban, kb. 20—3Ü cm távolságban a földön 7—8 üveget kell elhelyezni. A fel­adat: a vállalkozó bekötőt» szemmel úgy tudjon végig­menni a sorok között, hogy egyetlen üvegt se döntsői el. Próbálni lehet, majd beköt­jük a játékos szemét. Mielőtt azonban elindul, gyorsan fel­szedjük az üvegeket, így a társaság azon derül a leg­jobban, hogy a társaság „leg­ügyesebbje” milyen mókásan kerülgeti a nemlétező üvege­ket. KI SÜGOTT? A játékosok kört alkotnak, s egy bekötött szemű játékos GYEREKSZÁJ — Mondd Karcsi, hányszor mondtam mar neked, hogy maradj csendben? — Hatszor• — Anyuka, gyere idei Pé­terijénél medvét játsszunk az állatkertben, — Na és én minek kellek? — Te leszel az a jóságos anyó, aki cukorkát dobál ne­künk. — Anyuka, ha férjhez me­gyek, olyan férjet kapok, mint apuka? — Igen kislányom. — S ha nem megyek férj­hez, olyan vénlány leszek, mint Emma néném? — Igen, kislányom. — Milyen rettenetes a nők sorsa! a kör közepére áll. Egymás­után mindenki odalép hozzá, és fülébe súg valamit. Figyel­nie kell, hogy roegá'lapíthas­sa, ki a súgó. Ha kitalálta, akkor a megnevezett játékos­sal helyet cserél. KIHAGTÓ NÖTAS A tábortűz mellett jó szó­rakozás ez a játék. A nótafa jelére énekeinek a játékosok, majd intésre abbahagyják az éneket, de magukban követik a dal szövegét és a dallamot.. A vezető intésére mindenki ismét hangosan folytatja az éneket ott, ahová e'jutott ma­gában. Aki eltéveszti, kiáll a játékból. Az a győztes, aki utoljára marad. SEPRŐ KOPOGÓS A táncoló párok vagy a zakatoló párok között egy fiú seprővel jár. Amelyik játékos­pár előtt a seprűvel hármat koppant, annak a párját el­viszi, s a hoppon’ maradt a seprűvel táncol tovább, amíg ismét párral cserélheti ki seprűjét — Igen- 58 kiló vagyok es 173 centi magas. — Mit érez, amikor fel-, vesz egy szép modellt? — Amikor kilépek a pódi­umra és végigsétálok a für, késző pillantások kereszttü­zében, nem érzek, nem látok semmit De a ruhát-, azt amit akkor viselek, a maga­ménak érzem, de sokszor kétszázszor is felpróbálom és hordom, mire megvehetem magamnak. — Mit visel civilben? — Nézzen rám — neveti el magát — nadrág, ingblúz, pongyola. Nyáron két hét a Poloton rp<*11o*t+ fíirHnriihá­A Balaton mellei! ban, shortban, nadrágban és kész... — Mi a véleménye a rövid ruháikról? — A magyar nőnél jobb ízlésű aligha akad. Gondolom, csak a jó ízlés határain be­lül hordják a rövid ruhát mert szabályos és szép térdű nő kevés van. — Tervei? — önálló lakás és egy édes kis gyerek. — Ha lány lenne, belőle is manökent nevelne? — Nem tudom. Ez hivatás. Mindaddig, amíg nekem örö­met és kellemes fáradtságot a nézőnek pedig gyönyörköd­tetést jelent — az. Búcsúzom Kállai Kati tót aki nem selyembe, bársony­ba, és műszálba burkolt pro- bababa, hanem egyszerű* tisztaszemű és derűs mai fia­talasszony. — gáspár —* JÁTÉK - KOMOLYAN — Anyuka, mikor engem a gólya ? — Február 9-én. — Érdekes, pont a tésnapomon hozott szüle­— Egy kerek, egy szögletes, a kirakólapokbó! majd csak formálunk valamit col z.-aé felvj

Next

/
Oldalképek
Tartalom