Dolgozók Lapja, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-24 / 148. szám

DOLGOZOK LAPJA 7 ■am-. 1866. Június 24. péntek A színészek újra eljöttek Szakadó esőben, mintegy ezer néző előtt játszották la a már hagyományosnak te­kinthető Színész válogatott — Vasas öregfiúk labdarúgó ta­lálkozót Esztergomban, a szi­geti sporttelepen. A lelkes kö­zönséget és a még lelkesebb Szerdán ülést tartott a me­gyei TS elnöksége. Megvitat­ta a megye középfokú tanin­tézeteinek sporttevékenységét, s ezen belül foglalkozott az 1966/67-es tanévben megvaló­sításra váró feladatokkal és elképzelésekkel- A középisko­lások sportmozgalmában ősz­szel — s a következő tanév­ben — több új vonás várha­tó. • Országos szabadfogású ifjú­sági birkózó-versenyt rende­zett Vácott a Pest megyei TS, melyen a fiatalok a Du- na-kanyar vándorserlegért ve­télkedtek. Az Esztergomi Va­sas két sportolója helyezést ért el: Horváth I kis váltó­súlyban második, Horváth M. nagyváltósúlyban harmadik lett. csapatokat a város felett át­vonuló három órás zivatar sem zavarta- Bár a második félidőben gyakran alig lehe­tett látni a játékosokat az eső függöny mögött. A mérkőzés szünetében Ka­bos László vidám rögtönzé­sekkel szórakoztatta a közön­séget. A lelkes hangulatú mérkőzés egyébként a Színé­szek 6:4-es győzelmével ért véget. A találkozó után a „harma­dik félidő” baráti összejövete­lén a Labor Műszeripari Mű­vek főmérnöke üdvözölte a házigazda szerepében a szí­nész válogatott tagjait és kö­szönetét mondott szereplé­sükért. A színész válogatott nevében Horváth Gyula vet­te át az apró, kedves ajándé­kot és megígérte, hogy azt a kapcsolatot, ami a múlt évi árvíz óta alakult ki, tovább ápolják, hiszen együttesük örömmel és szeretettel jön Esztergomba, ahol mindig a legszivélyesebb fogadtatásban volt nésze. Kozma yilágbajnok Csütörtökre virradóra Tole- dóban befejeződött az idei kötöttfogású birkózó világ­bajnokság. Kozma István, aki 1962-ben Toledóban nyerte első világbajnoki címét hű maradt toledói hagyományai­hoz és új aranyéremhez Ju­tott. Serdülő labdarúgók seregszemléje Almásfüzitőn Rijekába utazik a Dorog ifjúsági csapata Nagyszerű, sok szép élményt ígérő út előtt áll a Dorogi Bányász ifjúsági csapata: szombaton reggel a jugoszlá­viai Rijekába utazik, ahol egy nagyszabású nemzetközi tor­nán vesz részt. A tornán nyolc jugoszláv és nyolc külföldi, — köztük a Dorog — ifjúsági együttes vetélkedik, először 4 négyes csoportba osztva. Itt a dorogi fiatalok ellenfele két jugosz­láv és egy osztrák együttes lesz. Ha sikeresen veszik ezt az akadályt, akkor bejutnak a döntőbe — melyre július 3-án kerül sor Rijekában. A megyei labdarúgó szö­vetség megrendezte a „leg­ifjabbak” megyei tornáját Almásfüzitőn. A járási ser­dülő bajnokságok első helye­zettjei találkoztak itt egymás­sal, hogy eldöntsék a megyei elsőséget. Az első fordulóban az Al­másfüzitői Timföld 2:0-ás fél­idő után 2:1 arányban dia­dalmaskodott az esztergomi Fruzsina M. Sportiskola fe­lett. A mérkőzést megérde­melten nyerte az erősebb tes­ti felépítésű játékosokból ál­ló és jobban adogató Timföld. A második mérkőzés még szorosabb eredményt hozott- a Tatabányai Bányász serdü­lő labdarúgói 2:l-es félidő után 2:2-es döntetlent értek csak el a tatai járás igen lel­kesen játszó, de túlkoros já­tékosokat szerepeltető bajno­ka, a Kecskéd ellen. A to­vábbjutást végül 11-es rúgá­sokkal döntötték el: ebben a Eányász fiataljai bizonyul­tak jobbnak 5:3 arányban. A döntő mérkőzésen a ki­tűnően kezdő Timföld az el­ső félidőben 2:0-ás vezetésre tett szert. Szünet után azon­ban feljavultak a tatabányai fiatalok és sikerült egyenlíte­niük. Nagy harc indult a győztes gólért. Ezt a hazai csapat érte el némi szeren­csével, s így 3:2-re megnyer­te a mérkőzést, egyben a me­gyei serdülő bajnoki címet is. A döntő mérkőzés végig jóiramú, élvezetes játékot ho­zott, melyben nagy része van a két csapat lelkes edzőjé­nek, a fűzfői Csorna József­nek, illetve Dombai András­nak. Rádió' és KOSSUTH RADIC Járási bajnokság A komáromi Járási labda­rúgó bajnokság I. osztályá­ban a legnagyobb meglepe­tést a Kisbéri Spartacus ha­zai veresége okozta, annál is inkább, mivel a kisigmándiak az elmúlt időszakban idegen­ben nem jeleskedtek. A Komáromi Olajmunkás II hazai pályán csak 9 ember­rel tudott kiállni, az első félidőben mégis három gó­los előnyre tett szert a Ko­máromi Textiles tartalékai ellen. A második félidőben még egy játékosuk a kiállí­tás sorsára jutott, így a héf mezőnyjátékos már össze­roppant s végülis a Textiles Ipari tanuló felvétel kőműves, hidegburkoló, vasbetonszerelő, vízszerelő, ács, bádogos, asztalos szafcmáiklban. Étkezést, szabad szombatot és kiváló szakoktatókat biztosítunk. Jelentkezés: Április 4. Ktsz, Budapest VIII., Auróra n. 23. Munkaügyi Osztály, személyesen vagy írásban. tartalékai diadalmaskodtak. Meglepetés volt az is, hogy az Ászár Nagyigmándon 4 gólt kapott. A II. osztályban csupán két elmaradt mérkőzést ját­szottak le. Az egyiken az újonc Szend csapata Súrröl teljesen megérdemelten pont­tal tért haza. Az eddig jól szereplő Tárkány viszont súlyos vereséget szenvedett Bársonyoson. Ebben közre­játszott az is, hogy a máso­dik félidőben l:l-es állásnál a kapus egy hazaadást nem tudott megfogni és ez a gól letörte az addig jól záró tár- kányi védelmet. Eredmények: I. osztály: Kisigmánd — Kisbéri Sparta­cus 2:1 (1:0), v.: Kömye. Ba- na—Császár 5:1 (1:1), v.: Szűcs K. Textiles II—K. Olajmun­kás II 4:3 (0:3), v.: Hontvári. Ácsi Kinizsi II—A. Timföld III 3:0 (2:0), v.: Radics. Bá­bolna II—Bakonysárkány 2:0 (1:0), v.: Tóth. Nagyigmánd— Ászár 4:2 (2:1), v.: Hegyi. II. osztály: Súr—Szend 2:2 (2:2), v.: Szabó. Bársonyos— Tárkány 4:1 (1:1), v.: Lurik. Serdülök: Kisbér—Kisig­mánd 4:0 (2:0), Nagyigmánd —Ászár 1:1 (0:0), K. Sport­iskola—K. Olajmunkás 2:1 (1:1), Acs—A. Timföld 3:3 aa>. ... 8.20 Ételreceptek 8,25 Csilicsala csodál 9.10 Szibinyáni Jank. Arany János verse 9,15 Könnyű dallamok 10,10 Óvodások műsora 10.30 Édes anyanyelvűnk 10.35 Verdi: Aida — részletek 11.00 Könyvismertetés 11.20 Magyar nóták 12.15 Kovács Dénes hegedül, Sándor Judit énekel 13.00 Zenei műsor 14.05 Starker János gordonkázik 14.30 Bolgár Rádió gyermekkórusa énekel 14.40 Találkozó Almádiban. 15.00 Zenei üzenetek 15.40 Tóth Árpád versei 15.50 Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének férfikara énekel 16.15 Caruso énekel 16.35 Mélyszántás 17.05 ötórai tea 18.15 Üj Zenei Üjság 18.40 A Rio Grandétól délre 18.50 Patience. Részi. Sullivan operettjéből 19.20 Szórakoztató zene 20.20 Tizenkét megye vetélkedője, ygg _Pest 2 2.20 Szereti ön Bachot? 23.30 Népdalok PETŐFI RADIO 14.00 Könnyűzene 14.15 Válasz a hallgatónak 14.30 Operettdalok 15.10 Zongoraművek 16.10 Alva tanítás és más érdekességek 16.35 Könnyűzene 17.05 Hangversenykalauz 17.45 Komor Imre írása 18.00 A Budapesti Madrigálkőrus énekel 18.20 Népi zene 19.10 Fúvószene 19,25 A Hessenl Rádió Szír-*.' Zkarának hangv. 21.05 Tánczene 21,40 Láttuk, hallottuk 22.00 Zenei műsor ,,-rÄr Siker és kudarc A Hazafias Népfront által kezdeményezett tatabányai bé­lyegkiállítás nagy sikerű volt. Három nap alatt csaknem kétezren tekintették meg a be­mutatott motívum-anyagot. Az ezt követő hétre terve­zett filatelista úttörő-vetélke­dő azonban egyelőre kudarc­cal végződött. A rendezésben A kudarc alighanem a meg­felelő propoganda hiányával magyarázható. S ebben luda­sak az iskolai szakkörök is, amelyekben pedig annyi tehet­séges, szorgalmas gyűjtő hó­dol e szép szenvedélynek. A vetélkedő tehát elmaradt — s a jutalom ott lapul vala­melyik páncélszekrényben, A jól sikerült kiállítás egyik részlete nem volt hiba s a zsűri is jól felkészült. A szép jutalmak is ott díszelegtek az asztalon — ám mindössze két pajtás me­rített bátorságot arra, hogy megküzdjön értük. (Vagy ,őic is csak véletlenül tévedtek oda?) várja jövendő gazdáját. Most, a nyár folyamán már bajos és helytelen lenne újból meghir­detni a versenyt, de később érdemes lesz ismét felvetni a gondolatát — persze jobb szer­vezést, propagandát tervezve mellé. Böngésző E Th. Krenkelt, a neves sarkkutatót választották meg elnöknek a szovjet Bélyeg- gyűjtő szövetség alakuló kon­ferenciáján, ahol valamennyi köztársaság és terület gyűjtői­nek képviselői részt vettek. A nagy filatéliai esemény alkal­mából a szovjet posta felül­fvntíísor TELEVÍZIÓ 10.00 A »Lord« és bandája. Lengyel film 11.30 Lottósorsolás 11.50 Telesport, ísm. BRATISLAVA! TV 20,20 Altona vagy Dortmund? (Ismétlés) 10.50 Filmhíradó 11.00 A gyászruhás nő (tv-játék) 16,55 Tv-stadion 18.00 A méhek életéből 18.30 1966 eszményi lánya 19.00 Tv-híradó 19,35 Ostrava 66 20,05 A cannes-i nemzetközi tv- filmfesztivál győztes alkotá­sai 21,'B0 A III. nemzetközi tv-feszti- vál krónikája nyomta a postatörténeti soro­zat 16 kopekes értékét. A moszkvai főpostán pedig al­kalmi bélyegzőt és két díszes emlékborítékot hoztak forga­lomba. ★ Már most beszédtéma bé­lyeggyűjtő berkekben a ne; gyedik negyedévre ígért első magyar „Művész sor”. A posta „hivatalosan” még nem nyilat­kozott a sorozat képeiről, de jólértesült gyűjtők szerint Munkácsy Mihály világhírű festményeit ábrázolja majd az 5 értékből álló sor. ★ Az utóbbi húsz évben he­tente négy bélyeget adott ki a szovjet posta. A legtöbb bélyeg világviszonylatban a Szovjetunióban (2.200), és a népi Kínában (1658) jelent meg, legkevesebb pedig Nagy-Britanniában és a skan­dináv országokban. APRÓHIRDETÉS ÁLLÁS A 18. sz. Autó- közlekedési Vállalat anyaggazdálkodási előadót, oroszlányi főnöksége pedig autószerelőket keres felvételre. Az anyag­gazdálkodási elő­adói munkakör be­töltésére közgazda- sági technikumi érettségi és 1 év szakmai gyakorlat szükséges. Jelent­kezni lehet: 18. sz. AKÖV központi, munkaügyi (Tatabá­nya X., Csaba u. 19. sz.) valamint az oroszlányi főnökség munkaügyén. 886 A Tatabányai Hő­erőmű Vállalat (Bánhidal telepe) felvesz több éves gyakorlattal rendel­kező turbinagépé­szeket. Jelentkezni lehet a Hőerőmű Munkaügyi Osztá­lyán (Tatabánya n., Kömyei u.) 856 JÁRMŰ Piros Danuvia motorkerékpár el­adó. Baj, Petőfi u. 58, 900 Eladnám vagy el­cserélném TOMOSZ Kolebri jó állapot-. ban lévő kis SziiU- szonért. Tatabánya- Újváros, Töhötöm vezér u. 19/fsz. 1. 804 VEGYES Sezlonok, ágybe­tétek 900 forinttól. Mintákat, árajánla­tot küldök. Csoma­golás, szállítás díjé tálán. Gellér Sándor kárpitos Pápa. rra EIgdó 120 centi­méter magas csa­csi, Héreg, Béke 14. *M

Next

/
Oldalképek
Tartalom