Dolgozók Lapja, 1965. november (20. évfolyam, 191-215. szám)

1965-11-30 / 215. szám

s DOLGOZÓK LAPJA 1965. november 30. leedd A vidék sportjának fejlődését segíti Ökölvívás Magyar Ifjúsági válogatott—Dorogi Bányász vegyes 13:5 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség elnöksége leg­utóbbi ülésén jóváhagyta az 1966. évi hazai és nemzetközi versenynaptárt. Az új naptár már többé-kevésbé a gyakor­latban valósítja meg azokat az elveket, amelyeket az MTS Országos Tanácsa a következő három esztendőre előírt. A versenyek és bajnokságok jövő esztendei rendje a rend­szeresen sportolók számának növelésén és a szakmai szín­vonal általános emelésén túl fokozott lehetőségeket nyújt a sportegyesületeknek, különö­sen a vidék sportjának. Mindenekelőtt törekszik a versenyek számának nagy­mérvű fokozáséra. Különösen sok egyéni versenyt tervez vi­dékre a serdülő kortól egészen az elsőosztályúakig. Atlétiká­ban, úszásban és tornában a megyei, a budapesti és a vi­déki bajnokságok közé úgy­nevezett területi bajnokságo­kat iktat be. Asztaliteniszben, atlétikában, birkózásban, csel­gáncsban. ökölvívásban, ke­rékpározásban és teniszben kötelzően írja elő az országos II. és III. osztályú felnőtt baj­nokság megrendezését. Újabb sportágakra terjeszti ki a vi­déki bajnokságok rendezését. Ezek: öttusa, háromtusa, sakk, sportlövészet, Íjászat, gyorskorcsolya és teke. Birkó­zásban és cselgáncsban az utánpótlás foglalkoztatására meghonostíják az úgynevezett junior bajnokságokat, melye­ken az ifjúsági kort két-há- ro'm esztendővel túlhaladott fiatal sportolók indulhatnak. Szélesítik az idén jól bevált korcsoportok szerinti sereg­szemle-versenyeket, elsősor­ban atlétikában, úszásban és birkózásban. A csapatsportágak bajnok­ságain 1966-ban nem lesz vál­tozás. A kiírás azonban már tartalmazza az 1967-ben beve­zetésre kerülő újításokat. Ezek elsősorban a nemzeti bajnokságokban résztvevő csa­patok és játékosok számát igyekeznek szaporítani. Ezzel arra törekednek, hogy sokkal több egyesület — elsősorban vidéki egyesület — kerüljön be az NB-be és kényszerűi ion érdekelt szakosztályaitól ma­gasabb színvonalú edzésmun­kát megkövetelni. 1967-ben lényeges átalakulá­son megy keresztül elsősor­ban a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás Nemzeti Bajnok­sága. Az NB I-ben 14 he­lyett 16 csapat kap helyet, az NB I B-ben 16 helyett 18. 1966 végén az NB I B első két helyezettje automatikusan az NB I-be kerül, az NB 1 B harmadik és negyedik helye­zettje pedig osztályozót ját­szik az NB I tizenharmadik és tizennegyedik helyezettjével. Az eddigi két 18-as létszámú NB II helyett három 16-os lét­számú csoport lesz, az NB Ill-as osztályok száma pedig hatról kilencre emelkedik. 1967-ben tehát országos mére­tekben 64 csapattal több sze­repel majd az NB-ben, mint az idén. Mivel a kiírás értel­mében ezeknek a csapatoknak túlnyomó többsége vidéki lesz, jól érzékelhető, hogy lab­darúgásban milyen nagy lehe­tőségekhez jutnak a vidéki egyesületek. ' Bővül 1967-től a röplabda, a kézilabda és a vízilabda bajnoksága is. Az utóbbiban országosra terjesztik ki az ed­digi ifjúsági Budapest-baj- nokságot A vidéki sport felemelését igyekszik elősegíteni az 1966. évi versenynaptár azzal is, hogy az eddiginél sokkal több jelentős nemzetközi találko­zót rendeznek vidéki városok­ban. Mégpedig az itthon le­bonyolítani tervezett 250 ver­senyből számszerint negyve­net. Ehhez járul még az a 102 nemzetközi találkozó, melyet Vasárnap rendezte meg a Győr-Sopron megyei röp­labda szövetség a Kisalföld Kupa vetélkedőt. Testvérla­punk, a Kisalföld által fel­ajánlott serlegekért három megye—Győr-Sopron, Fejér és Komárom — legjobb if­júsági röplabdásai vették fel a küzdelmet. A mérkő­zés színhelye Győrött, a Ná­dorvárosban épült Közgazda- sági Technikum minden igényt kielégítő új tornater­me volt Komárom megyei szem pontból jól végződött a tor­na, miután a lányok az első. a fiúk a második helyet sze­rezték meg. Női ifjúsági válogatottunk egészen kiváló teljesítményt nyújtott s biztosan utasí­totta maga mögé mind a Fejér megyei, mind a hazai együttest. A csapat vala­mennyi tagja nagyon lelke­sen küzdött, de játéktudá­suk is osztatlan elismerést telteit a jelenlévő szakveze" *ők körében. így teljes jog­gal lettek első védői a Kis­alföldi Kupának. A fiú csapat szereplését nem kísérte szerencse. Elő­ször az igen jó erőt. kép­viselő Fejérmegyeiekkel ke­rültek szembe és mire já­tékba lendültek volna, már nem maradt idejük és lehe­a határmenti megyék jogosul­tak rendezni szomszédaikkal. 1966-ban tehát összesen 142 nemzetközi versenyre, mérkő­zésre kerül sor vidéken. A jövő esztendei verseny- naptár egyik legfontosabb újítása, hogy a bajnokságok és a versenyek túlnyomó több­ségét az MTS központi és he­lyi szervei bonyolítják le a sportági szakszövetségek köz­reműködésével. Ilyen körül­mények között biztosítva van minden tervezett verseny anyagi és személyi fedezeté. A versenyek megtartása pusz­tán azon múlik, hogy az egye­sületek neveznek-e kellő szá­mú indulót, előkészítik és pá­lyákra léptetik-e csapataikat és versenyzőiket? Remélhetőleg így lesz. Eb­ben az esetben pedig az 1966 évi versenynaptár, amelyet nagy gonddal és körültekin téssel dolgoztak ki, új lendü­letet adhat egész sporfcmozgal műnk fejlődésének. tőségük a mérkőzés ered­ményének megfordítására. Ök is mindent megtettek a sikerért, de az öszeszokot- tabb Fejér megyei váloga­tott ellenében ez kevésnek bizonyult. Az idény utáni torna já­tékalkalmát végeredmény­ben jól használták ki a részt­vevő megyék szövetségei. Több olyan tehetséges fia­talt vonultattak fel, akik e sportág reménységei lehet­nek. A to'rna eredményei: Nők­nél: Komárom — Győr-Sop­ron 2:0, Fejér — Győr-Sop­ron 2:0. Férfiak: Fejér — Komárom 2:0, Komárom — GyőrSopron 2:0, Fejér — Győr-Sopron 2:0. Esztergomi győzelem után vasárnap Móron is diadal­maskodott az Oroszlányi Bá- íyász vendégeként hazánkban szereplő Spartak Gomel együttes. Jó játékukat Móron, a helyi bányászcsapattal szem­ben is megismételve, 5:1 (4:1) arányban győztek a szovjet labdarúgók. Nagy várakozás előzte meg Dorogon a magyar ifjúsági válogatott vendégszereplését. A 18 órára hirdetett kezdés­ből ugyan csaknem 19 óra lett, ezért a közönség már nagyon türelmetlenkedett — de a mérkőzések izgalma, színvonala kárpótolta őket. Az ifjúsági válogatott szá­mára a mérkőzés felkészü­lést jelentett a közelgő nem­zetközi találkozókra, ezért tagjai teljes erőbedobással küzdöttek a szintén kitűnő helytállást tanúsító fiatal do­rogi versenyzőkkel szemben. A dorogiakat dicséri az is, hogy minden mérkőzés szo­ros volt és nem egyszer csak äz eddzőtáborban készülő vá­logatott versenyzők erőnléte döntött, többnyire a harma­dik menetben. A mérkőzés lefolyása: Nagy Sándor, a dorogiak „üdvös5 kéje” mindhárom menet­ben jobb volt ellenfelénél, nagy iramot diktált, tech­nikai fölényben is volt. Meg­érdemelten győzőit Lágymá­nyosi ellen. (0:2). A váloga­tott Ferenczi ellen Horváth két meneten keresztül ered­ményesen vette fel a har­cot és csak a harmadik me­netben dőlt el a küzdelem Ferenczi javára. (2:2). Csötönyi ellen Tóth két meneten keresztül szintén jól állta a sarat. Itt is az erőnléti különbség döntött a harmadik menet végén. (4:2). A Görög — Szabó mérkőzés végig kiegyenlített küzdelmet hozott. A válogatott ver senvző jobb technikai felké­szülésével nyert. (6:2). Esztergom—K enyérmezőn vendégszerepeit a magyar női és férfi ifjúsági kosárlab­da válogatott. Az Esztergomi Gépész Haladás SE szurkolói érdeklődéssel figyelték csa­pataik viadalát a legjobb if­júsági kosarasokkal — s a lányokat nem is hiába biztat­A ma délután 2 órakor Oroszlányban sorra kerülő mérkőzés tehát kitűnő labda­rúgó csemegének ígérkezik. Az NB I B-és helyi bányász­csapat az előjelek szerint hasonló játékerejű ellenfelet kap vendégében s így a kö­zönség bizonyára izgalmas, ér­dekes nemzetközi találkozót élvezhet Deutsch nem találta meg a válogatott Fodor küzdő modorának ellenszerét; a do­rogi versenyző végül is el­kedvetlenedett és a harmadik menetben feladta a mérkő­zést. (8:2). A Téglás—Guhn mérkőzés első menetében abszolút fölény mutatkozott a válogatott versenyző ja­vára, de aztán kiegyensúlyo­zott lett a küzdelem. Tég­lás megérdemelten győzött. (10:2). Nagyon szép mérkőzést hozott a Szaniszló —Kardos találkozó. Mindkét verseny* ző elsősorban technikai tu* dását csillogtatta, így végül igazságos döntetlen született. (11:3). Bombera ellen a do­rogi Hüse nem tudott ko­moly ellenállást tanúsítani: pontozással győzött a válo­gatott versenyző. (13:3). Félnehézsúlyban Kütsörv volt a dorogi Baracska el* lenfele. A dorogi versenyző mindhárom menetben kh használta kivételes technikai tudását, élvezetes, izgalmas mérkőzésen megérdemelten győzte le ellenfelét. (13:5). Nehézsúlyban a dorogiak nem állítottak versenyzőt, így a két válogatott, Nagy és Hetz- rnann vívott egymással be­mutató mérkőzést. A színvonalas, izgalmas ökölvívó találkozó nagy si­kert aratott a 400 főnyi kö* zönség körében. Jól szolgál* ta a válogatott versenyzők felkészülését, de a dorogi fiatalok számára is lehető­séget adott a nagyobb tu­dású versenyzőkkel szemben fejlődésük mérésére. G. S. ták: az EGHSE 50:39 arány­ban nyert a szép és izgalmas mérkőzésen. Meglepetésre az esztergomi lányok mindjárt magukhoz ragadták a kezdeményezést és az első félidőt 3 pontos előnnyel zárták, jóllehet a csa­pat egyik erőssége, Kovács Margit nem játszott. A má* sodik félidőben a tapasztalt Baranyi (a mezőny legjobbja) 14, Kraut 10, Papes, 9, illet­ve Szegedi 18, Garenda 12. A férfi ifjúsági válogatottól a játékidő nagy részében ugyancsak fiatalokat szerepel­tető esztergomi főiskolások 77:51 arányú vereséget szén* védték. Az iram itt is végig nagy volt. s a vendégek fél­időig 7 pontos előnyre tettek szert. Szünet után még jobb játékot produkáltak, s végül megérdemelten győztek. Leg­jobb dobók: Kovács E. 11* Hódi 10, Szejkert 9, míg az esztergomiaknál Körmendi 12* Csaba 10. Ardai Aladár Röplabda Női if júsági csapatunk védi a Kisalföld Kupát Ma Oroszlányban lép pályára a Spartak Gomel Kosárlabda A magyar ifjúsági válogatottak Kenyérmezőn

Next

/
Oldalképek
Tartalom