Dolgozók Lapja, 1965. november (20. évfolyam, 191-215. szám)

1965-11-02 / 191. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI Dolgozók Lopja AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX, ÉVFOLYAM, 191. SZÁM * ARA: 60 FILLER ★ 1965 NOVEMBER 3, KEDU >■ Önkéntes rendőrök Egyik helyen röviden csak ’^önkénteseknek” titulálják, másutt ,,társadalmi rendőrök­nek”, vagy „kék karszalago­soknak behívják őket. Szolgá­latuk közben hivatalos sze­mélyeknek tekintendők és en­nek megfelelően illeti meg őket a jogvédelem. A lakos­ság egy évtizede még mit sem tudott róluk, csak a benfentesek — a kormányba-' tározat szerkesztői és a ki­vitelezésért felelős szervek dolgozói — ismerték akkori­ban az új intézmény lénye­gét, rendeltetését, célkitűzé­seit. Tíz éve jelent meg a mi­nisztertanácsi határozat, amely így rendelkezett: A magyar állampolgárok közül azokból, akik állampolgári kötelezett­ségük tudatában a rendőrség szerveinek segítséget kíván­nak nyújtani a társadalmi tu­lajdon, a közrend és az ál­lampolgárok biztonságának fo­kozottabb védelméhez, ön­kéntes rendőri csoportokat ....kell szervezni...” --— -• A mag jó vetésbe hullott. A kezdeti nehézségek, a ta­pasztalatok hiánya ellenére egy év múlva már 16 000 ön­kéntes rendőr tevékenykedett. Mint minden szocialista jel­legű intézkedésnél — a hí­vó szóra elsőnek társadal­munk legöntudatosabb tagjai — elsősorban munkások, s ' volt falusi szegényparasztok — tűzték fel a kék karsza- lagót. Már az első hónapok­ban értékes segítséget nyúj­tottak a rendőrségnek vidé­ken különösen a mezei lopá­sok. falopások, spekuláció fel­derítésében és megelőzésé­ben tevékenvkedtek, a váro­sokban pedig a garázdaság elleni intézkedésekben tűn­tek ki. Az önkéntes rendőrök te­kintélye és megbecsülése ma már általános jelenség. Az állampolgárok többsége ma­gáénak érzi ezt az intéz­ményt. A példásan dolgozó önkéntes rendőrökhöz is ép­pen olyan bizalommal for­dul segítségért, mint a hiva­tásos. egyenruhás rendőrök­höz. Különösen falvakban terjedt el ez a gyakorlat, ahol szinte rendszerré vált, hogy a szabadságát töltő, vagy más okokból távollévő körzeti megbízottat az önkén­tes rendőrök helyettesítik. Alig van olyan falu. olyan körzet. ahol ne találnánk egy-két olyan önkéntes rend­őrt, akik már 8—10 éve ál­dozatkészen dolgoznak a szi­lárd közrend megteremtésé­ért. Ök már „veteránok” s az ezzel kijáró tisztelet, elis­merés övezi őket. A „kék karszalagosok” mun­kássága polgárjogot nyert közéletünkben. Nélkülük ma már el sem képzelhetők, fej­lődő, erősödő szocialista ha­zánk hétköznapjai és ünnep­Polgárháború Indonéziában A hadsereg terrorhadjárata a kommunisták ellen A nyugati hírügynökségek jelentése szerint Indonézia különböző részein tovább fo­lyik a hadsereg kommunista­ellenes terrorhadjárata. Az indonéz hadsereg szóvi­vői beszámolnak arról, hogy kommunistákat vettek őrizek be Kelet-Jávában, Nyugat- Jávában és Celebesz-szigetén, Celebeszen a rendőrség és muzulmán fegyveresek üldö­zik a kommunistákat, akik a dzsungelbe vették be ma­gukat. A vasárnap esti jelentések szerint Közép-Jávában a kommunisták ellenállást ta­núsítanak a hadsereggel szem­ben és jelentős körzeteket el­lenőriznek. A hadsereg irá­nyítása alatt álló Antara hír- ügynökség szerint a közép- jávai Solo térségében a hely­zet „napról-napra súlyosabb.” Bojdlali körzetében a helyi katonai parancsnok szerint októberben 250 személy vesz­tette életét a fegyveres össze­tűzések során. Saleh miniszterelnökhelyet­tes kijelentette, hogy Indoné­ziában „polgárháború folyik.” A hadsereg parancsnoksága a malaysiai határterületekről visszavonja a csapatokat, hogy bevethesse azokat Kö­zép-Jávában. A hadsereg mindenütt igyekszik megtisztítani a köz­igazgatást a kommunista ve­zetőktől: Kelet-Jávában nyolc kommunista polgármestert váltottak le. A katonaság fokozza kom­munistaellenes propagandáját. Az ellenőrzése alatt álló in­donéz rádió vasárnapi jelen­tése szerint Untung alezredes, a Szeptember 30. mozgalom vezetője, akit már hetek óta vallatnak, állítólag kijelentet­te, hogy a mozgalom „a kommunisták hatalomátvételi kísérlete volt.” A közép-amerikai kommunista és munkáspártok értekezlete Havanna (TASZSZ) A Kubai Kommunista Párt sajtóorgánuma, a Gramma vasárnapi számában közölte, hogy nemrégen megtartották a mexikói, a guatemalai, a Sal­vadort, a hondurasi, a costa- rica-i és a panamai kommu­nista és munkáspártok 4. értekezletét. A pártértekezleten meg­vizsgálták a kölcsönös érdek­lődésre számottartó kérdése­ket, kidolgozták a közös ak­ciók irányvonalát és határo­zatot hoztak Közép-Amerika gazdasági integrációjáról. A dominikai kérdéssel kapcsolatban az értekezlet részvevői felhívták a latin­amerikai népeket, hogy hiú­sítsák meg az imperializmus terveit. A moszkvai Pravda mexi­kói tudósítója a közép-ame­rikai pártértekezletről szóló beszámolójában kiemelte: az értekezlet részvevői aggoda­lommal jegyezték meg, hogy a kommunista világmozga­lomban egy sor elvi fontos­ságú kérdést illetően nincs meg az egyöntetűség. Az ér­tekezlet részvevői rámutat­tak: pártjaik tökéletesen egyetértenek a májusi moszk­vai konzultatív találkozó kö­vetkeztetéseivel, s hangsú­lyozzák, hogy a jelenlegi vi­szonyok között az egység csakis a közös ellenség elle­ni harc útján és olymódon érhető el, hogy a kommunis­ta és munkáspártok világ- konferenciájának összehívása céljából konzultatív találko­zókat tartanak. JLez qep es k&zel&L A nyergesújfalui Eternit Műveknél találkoztunk a két géppel és kezelőivel. Az olasz gyáriméi,vú g ‘pék jelei leg az úgynevezett 45 fokos elágazó" idomokot gyártják, különböző technológiával. Az egyik gép az előre ki­szabott eternitlapokat nagy nyomással egy idomra feszí­ti, majd kipréseli belőle a vi­zet. Teljesítménye műszakon­ként 90—100 darab idomcső. A másik, a korszerűbb pedig a nyers eternit-pépet injek­ciózáshoz hasonló művelettel a formába prése’li A víz el­távolítása után száradásra kész az elágazóidom, amely­ből 4—500 darabot gyárt a gép. Alsó képünkhöz: Veszprémi Veronika betanított munkás, a máikon pedig a Május 1 szocialista brigád két tagja, Papp Sándorné és Scherich Istvánná dolgozik. Felépült a hárommilliomodik lakás Az utóbbi két évtizedben több mint hétszázezer új ott> hon épült az országban, s ugyanakkor meghaladja a százezret az nvultság és lak­hatatlanság miatt lebontott lakások száma. Az ország lakásállománya tehát mérsé­keltebben emelkedett, mint a lakásépítés üteme. A felsza­badulás előtt, 1941-ben 2 397 625 lakást tartottak nyilván. Ez év január 1-én pedig 2 991500 lakása volt az országnak, s mindössze 8500 hiányzott ahhoz, hogy a lakásállomány elérje a há* rommiliót. Az első félévben a tanár“ csők csaknem 15 000 új lakás használatára adtak engedélyt de ebben az időszakban több mint hétezer elavult, régi la­kást lebontottak, s törölték a nyilvántartásból. A más03 dik félévben is több ezer lakást szűntettek meg, vb szont júliusban és augusztus* ban aránylag kevés i-kóház építése fejeződött be. így végeredményben — a hozzá­vetőleges számítások szerint _ a harmadik negyedév utolsó heteiben épült fel az ország hárommilliomodik ia§ kása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom