Dolgozók Lapja, 1965. május (20. évfolyam, 35-59. szám)

1965-05-25 / 54. szám

vitXs PrtomÁxjA), ceynOuFTCK! Dolfosik Lupp HZ MSZMP KOMÁROM MEOTEI BIZOTTSÁGÉ ti H MEGYEI THMÁCS IHPJH í Átadták a megyei tanács nívó-díját a Déryné Színház művészeinek Ünnepélyes keretek között adta át hétfőn Budapesten ár. Fábián László, a megyei ta- nács-vb titkára és Nagy La­jos, a művelődésügyi osztály vezetője a megyei tanács ní­vó-díját Szántó Margitnak és Fenyvessy Balázsnak, a Déry­né Színház népszerű művé­szeinek. A díjat kiemelkedő színészi alakításaikért, a szín­ház és közönség jó kapcsola­tának fejlesztéséért kapták a művészek. Szántó Margit színművésznő sokszínű egyéniség. Különö­sen a Vándordiák Borcsájá- nak, a János vitéz boszorká­nyának alakításával, vala­mint az Antigonéban Eurydi­ke szerepével aratott sikert. A művésznő Réde község szü­A másik kitüntetett, Feny­vessy Balázs is a színház ala­pító tagjai közé tartozik. El­sősorban mint Petur ban, a Légy jó mindhalálig Valkay tanárja, s a Döntő pillanatok „vezető embere” szerepében nyújtott emlékezetes alakí­tást 1961-ben Jászai Mari- díüal tüntették ki. Mind a két színész sokat tett már, hogy a művészet közel kerüljön a színház né­zőihez, megyénk közönségé­hez is. Ezért jutalmazta őket a megyei tanács felszabadulá­sunk 20. évfordulója tisztele­tére nívó-díjjal, amely a me­gyei közönség szeretetét és el­ismerését is kifejezi. Húszezer rózsaszál a tatai kertészetben A tatai községgazdálkodási vállalat virágkertészetét so­kan megcsodálják az utóbbi napokban. A telepen ugyanis a nyíló virágok ritka szép lát­ványt nyújtanak. A vállalat dolgozói különösen büszkék arra az ötezer darab rózsatőre, amelyet üvegházban nevelnek. A szakértelem és a példás ápolás eredménye, hogy a napokban már virágba borultak. A virágboltokban jelenleg a rózsa a sláger. S naponta több száz szál virág talál gazdára. A számítások szerint rövid időn belül körülbelül húsz­ezer rózsaszál kerül majd ki az üvegházakbóL lőtte, érthető tehát, hogy me­gyénkben különösen szívügyé­nek tekinti a színházkultúra terjesztését Sok közönség-szí­nész találkozón vett részt, a komáromi járás és a Déryné Színház közti jó, gyümölcsö­Mit ígér a MÉK ? Telefoninterjú a tatabányai kirendeltség főraktárosával ző kapcsolat kialakulásában neki is része van. Harmincezer forintos sapkavadászaf Kiejtette a sapkáját a vo­natból Tatabánya-Felsőn a villanymozdony személyzeté­nek egyik tagja. Az állomás forgalmi szolgálattevőjétől engedélyt kértek, hogy moz­donnyal induljanak a sapka megkeresésére. Kovács István mozdonyvezető gépével túlha­ladt a megengedett biztonsá­— Halló! — Tessék! Itt a MÉK-szö- vetkezet tatabányai kirendelt­ségéről Balogh Máté főraktá­ros ... Hogy mennyi áru ér­kezett hajnalban? Pest-, Bács- és Csongrád megyéből a többi között tizennégyezer fej sa­láta, ezernégyszáz csomó ka­ralábé és tizenháromezer cso­mó retek érkezett. Az árut. mint minden nap, ma is, az átvételt követő egy, másfél órán belül, már kirendeltsé­günk boltjaiban láthatták ... — Honnan küldték a leg­szebb árut? — Nagyon szép a csongrádi ka is. Ebből ugyanis eddig he- tenkint csak egy alkalommal kaptunk. Kanról napra több árut várunk. S figyelemre méltó az is, hogy a felszedés­től számítva nyolc órán belül a háziasszonyok kosarában van az áru ... Még talán any- nyit, hogy ezen a héten több ezer darab zöldpaprika érke­zik a Viharsarok gazdaságai­ból. Mindemellett még fejes­és kelkáposztát is várunk. S az e heti újdonságok között az eper és a cseresznye lesz fő sláger. a kaparóba NAPRÓL NAPRA — Tíz esztendeje még csak egymillió háromszázezer, a múlt évben már több mint nyolcmillió forintot fordítot­tak községfejlesztésből a ko­máromi járás falvainak szépí­tésére, gazdagítására; utak, járdák, hidak, közintézmények építésére. — Huszonöt zöldségtermesz­tő sza-munkást szerződtet az idén a szomódi Március 15. Tsz. A fiatalok Szomódon, a megye egyik legmodernebb hajtatótelepén sajátítják majd el a szakma ismereteit — Két és félszeresére emel­kedett négy év alatt a komáro­mi járás községi könyvtárai­ban a parasztolvasók száma. A legnagyobb számban a tár- kányi, a bársonyosi és a nagy- ígmánut mezőgazdasági dol­gozók váltak beiratkozott könyvi .ri taggá — Autóparkolóhely épül rö­videsen a népszerűvé vált lá- batlani Kilátó-bisztró mellett, az országút mentén pedig im­pozáns reklámtáblát helyez­nek el. A bisztró a múlt hó­napban 71 ezer forint forgal­mat bonyolít le, s májusban előreic.uatólag már a 80 ezret is túllépik. — Tiltott határátlépés kí­sérlete miatt a Komáromi Járási Rendőrkapitányság elő­zetes letartóztatásba helyezte Babai József büntetett előéle­tű császári lakost. Babai má­jus 20-án Csorna község hatá­rában próbálta elhagyni az or­szágot — Vasárnap tartották meg az Idei második járási tűzol­tóversenyt A kedvezőtlen időjárás ellenére — Süttőn a verseny színhelyén — a do­rogi járás 56 csapata vett részt a színvonalas erőpróbán. Az első verseny — a tatai járási — május 26-án, Vértesszöllő- sön volt. A két helyen össze­sen 108 önkéntes tűzoltócsapat mérte össze tudását A komá­romi járási versenyt Kerékte- lekin rendezik meg május 30'-án. — Ismét külföldi kiállításra indult az Almásfüzitői Tim­földgyárból az Ajkó-féle szű­rőberendezés. Frankfurt után most a londoni vegyipari ki­állításon mutatják be a kiváló magyar találmányt. A napok­ban elszakított berendezést Pénzes Imre, a gyár gépész- mérnöke is elkísért '■kkkkkkrkkkkkkkkkk-k'krk* I NAPTÁR >: J • 1965. május 25. kedd * ’ Orbán napja j. A Nap kél 3.56, nyugszik)- 19.26 órakor ) ■ A Hold kél 1.45, nyugszik5 ’ 12.55 órakor 5 * 20 éve, 1945. május 25-én halt*] meg Gyemján Bednij, a szovjet^, költészet nagy alakja. A fórra-a. £ dalom előtti bolsevik Írógárda) vegyik erőssége volt és a Pravda J 4*megindulása utáni első két esz-5“ -ktendőben mintegy száz hatásos?' Jírása jelent meg a bolsevik lapj] fahasábjain. Munkásságát Lenini. Jnagyrabecsülte. ö volt az első)* Xszovjet író, akit Vörös Zászló-)* •p rendjellel tüntettek ki. ^ — Megkezdték a dinnye­palánták kiültetésének előké­születeit Szőkepusztán. A ki­jelölt szántóföldön már több ezer dinnyefészket készítettek az auami azdaság dolgozói. — Az idei tanév V. hang­versenyét rendezte meg a ta­tabányai Erkel Ferenc Zeneis­kola. Ezúttal több mint húsz növendék mutatkozott be a diákokból, szülőkből álló kö­zönség előtt, a Zsdánov Műve­lődési Házban lezajlott hang­versenyen. — Garázdaság miatt a2 Oroszlányi Városi Rendőrka­pitányság őrizetbe vette ifj. Preska Ferenc és Drácz Sán­dor büntetett előéletű, foglal­kozásnélkülieket. A két fiatal­ember szombaton ittasan erő­szakoskodott. az úgynevezett Lujza-vendéglőben, mert nem szolgálták ki. A vendégek a két részeget eltávolították, akik eközben kést rántottak elő, s megszúrták Kovács Ist­ván gánti lakost — Szerdán reggel Indulnak a keszthelyi Helikonra a tata­bányai Árpád gimnázium diákjai. A dunántúli középis­kolák találkozóján több mint hatvantagú csoport vesz részt az Árpád gimnáziumból. — Rendkívüli ajánlatta] lepte meg a vásárlódat a tata­bányai Állami Áruház. Tíz­ezer méter különböző, modern és hagyományos mintájú bú­torvásznat kínál vevőinek negyven százalékkal olcsób­ban az eredeti árnál. Az olcsó bútorvászon-vásár június 5-ig tart — Öriás ventillátorokkal szárítják a szénát a? idén a megye számos szövetkezeté- Már több gazdaságban

Next

/
Oldalképek
Tartalom