Kormárom Megyei Dolgozók Lapja, 1964. november (19. évfolyam, 88-94. szám)

1964-11-04 / 88. szám

Védnökséget vállaltak tízezer hold rét és legelő felett Járási KISZ-küldöttértekezlet Tatán Úgyszintén határozatba fog­lalták a küldöttek azt a javas­latukat, hogy a 3 éves szak­munkásképző iskolán tanuló fiatalok alapfokú traktoros képesítést is szerezzenek. Részletesén szólt még az előadó a kulturális és sport­munkáról, az Ifjúság a szocia­lizmusért mozgalom helyzeté­ből, a kongresszusi vállalások sikeres teljesítéséről, valamint az időszerű mezőgazdasági feladatokról. Ködmön Károlyival, a reví­ziós bizottság elnökének be­számolója után megnyitották a vitát. Havasi Ferenc elvtárs hozzászólásában az ifjúság ne­velésével, a szocialista gon­dolkodásmód és erkölcs ural­kodóvá tételével kapcsolatos feladatokról szólott. Oravecz Mihály a többi között a mező- gazdaságban dolgozó fiatalok feladatairól beszélt. Monok hajó» a fiatalkorúak bűnözé­sének • megakadályozásáról, Nemes Katalin a tatai szö- nyeggyári KISZ-fiatalok kong­resszusi vállalásának teljesíté­séről, Kovács Emil a kulturá­lis munka feladatairól, Ven- czák István a politikai okta­tás kérdéseiről szólott. A ko­máromi járás KlSZ-fiataljai- nak üdvözletét Bihari Ferenc, a járási KISZ-bizottság titká­ra tolmács ita. Végül a küldöttek megvá­lasztották a KI'SZ járási bi­zottságot, a revíziós bizottsá­got. és a megyei küldötteket. A járási KISZ-bizottság- tit­kárává újból Mohácsi Lajost választották. Készülőben a KISZ VI. kongresszusára, vasárnap, a megyében elsőként Tatán tar­tották meg a KISZ járási kül­döttértekezletét. Ott volt a ta­nácskozáson Havasi Ferenc, a megyéi pártbizottság titkára, Oravecz Mihály, a KISZ Köz­ponti Bizottságának munka­társa, Néveri László, a megyei tanács vb-eln ökhelyettese. a part, a tanács és más társa­dalmi szervezetek járási veze­tői. Szakács Mihály megnyitó szavai után Mohácsi Lajos, a KISZ-bizottság titkára Rá­molt be az utóbbi négy évben végzett munkáról. A beszámoló ismertette, hogy a két kongresszus között eltelt időszakban az ifjúság nevelésének, fejlődésének fel- téie'ei kedvezőén alakultak a tatai járásban is. Az alapszer- vezetékben folytatott nevelő­munka hatására megnöveke­dett azoknak a fiataloknak a száma, akiknek világnézete már önálló, tudatosan vallják a marxizmus—leninizmus esz­méit, Munkájukban, magán­életükben megfelelnek a tár­sadatom. a KISZ követelmé­nyeinek. I960 óta a járásban tovább erősödött az ifjúsági mozga­lom, s ennek hatása megmu­tatkozik a termelésben, a po­litikai és kulturális éietben is. Az elmúlt időszakban majdnem hatezer fiatal réti részt a társadalmi munkákban. Az általuk teljesített munkaórák szá­ma megközelíti a negyed­milliót. az elvégzett mun­ka forint értéke pedig jó­val túlhaladja az egymillió forintot. Az üzemekkel és községi 'ta­nácsokkal kötött szocialista munkaszerződések végrehajtá­sa során több mint 55 ezer munkaórát dolgoztak'a fiata­lok, aminek az értéke több mint 400 ezer forint. Bár igen szép eredménye­két értek el a fiatalok az üze­mek termelőmunkájának segí­tésiben, de ezzel még nem aknázták ki teljesen a lehető­seteket. A fiatal műszakiak tanácsainak fokozott foglal­koztatása, továbbá a Szakma kiváló mestere mozgalom még •teljesebb kibontakozása to­vább növelné, az eredménye­ket. A termelés segítése érde­kűben az üzemek vezetői is bátrabban vegyék igénybe a fiatalok teltrekészségét. A mezőgazdaságban tovább lehet növelni az ifjúsági bri­gádok. munkacsapatok számát. A jövőben is fontos feladatnak tekintik a fiatalok a termelő- szövetkezetekben folyó munka segítését. Ennek érdekében a KISZ védnökséget vál­lalt a tatai járásban levő több mint tízezer hold rét és legelő karbantartása, tisztítása felett. Július elején jelentős mun­kához kezdtek a dorogi szén­medencében. Az egyes és a tizenhetes aknák között több mint ezer méter hosszú föld­alatti vágatot hajtanak ki. A XVII-es akna ugyanis erősen vízveszélyes, és vízbetörés esetén ezen a vágaton át me­nekülhetnek a bányászok az I-es aknába. A biztonságot, a bányászok védelmét szolgáló vágat elkészítésére 10 millió forintot fordít a szénbányá­szati-tröszt. Az új vágatot Moncz Gás­pár csapata — a szénmedence egyik legjobb, gyorsvágáthajto : brigádja készíti. Először már- garétegeaen törték keresztül magukat, most pedig már hosszabb ideje kemény mész­kőben dolgoznak. Az ilyen rétegek fúrása alaposan igénybe veszi erejüket. A tröszt' ezért sokat tesz. hogy könnyítsen helyzetükön, s gyorsabbá váljék előrehala­dásuk. A dinamittal lerobban­tott kőzetet például lengyel és cseh gépekkel'.rakják fel, s így a kézi rakodást teljesen megszüntették. A brigád egy­mást váltva, három műszak- í ban készíti az új vágatot — kezdettől fogva kiváló ered­ménnyel.’ Ebben a honrpbu ,r olyan teljesítményt értek el, ami szinte egyedülálló a szén­medencében: 130 métert ha­ladtak előre. Ezzel együtt jú­lius eleje óta már 485 métert hajtottak ki. i MA! SZAMUNKBAN: A világ nagy ,,telekkönyve" ★ A jó gyerekek * A két Horváth, ★ T udomány-technika Tonnaszám tárolják a savanyított káposztát a MfiK esz­tergomi tartósító üzemében. Sütő Zoitánné sós levet készít. • (Cikkünk a 4. oldalon) További négymillióval növekszik a tanácsok költségkerete A anegyei ianécs ülése ségveíési és a községfejleszté­si alapra vonatkozó javasla­tát Harasta Simon megyei ta­nácstag, a pénzügyi osztály vezetője terjesztette be. Az idei költségvetés végre­hajtásának első félévi tapasz­talatai kielégítőak — állapí­totta: meg bevezetőjében az előadó. Lényegesen javult a városok és a községek kom­munális ellátottsága. Megfe­lelően alakult ebben az idő­szakban a bevételi terv telje­sítése is. Az- év hátralevő idő­szakában összpontosítani kell az erőket az előirányzott be­ruházások megvalósítására. 292 millió szociális és kulturális célokra A megyej tanács október 30-án Seregi János tanácstag ’elnökletével ülést tartott. A tanácskozáson reszt vett dr, Beresztóczy Miklós, az or­szággyűlés aleinöke, Nemes- laki Tivadar, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára és a megye más országgyűlési képviselői is. A napirend megvitatása előtt — miután a Miniszterta­nács a megyei tanács régebbi határozatát jóváhagyta — r.Javért László, a végrehajtó bizottság új elnökhelyettese letette a hivatali esküt. Az 1984. évi költségvetés végrehajtásának első félévi tapasztalatairól- szőlő jelen­tést, a tanácsok 1965. év i költ­nek a felhasználása biztosít­ja, hogy összesen 2170 kórhá­zi ágy áll majd a rászorulok rendelkezésére. Ezzel egy idő­ben ötvemre nő az orvosi kör­zetek száma, és naponta több mint. ezer órán rendelnek majd a szakorvosok. Á kulturális célokra ki­lencmillióval jut több a ta­valyinál. Óvodákra 22, az al­só fokú oktatásra 80, a kö­zépfokú oktatásra pedig 24 milliót biztosít a megyei költ­ségvetés. Az összeg felhasz­nálásával ’ a lehetőségek kere­tein belül tovább; lépéseket tehetünk az oktatási reform Végrehajtásában. Ez több mint ötvenkétezer általános és középiskolai, tanuló meg­felelő oktatását biztosítja, a következő tanévben. A dolgo­zók általános és középisko­láiba pedig közel 6500 je­lentkezőt lehet felvenni. A költségvetési javaslat ki­tért. néhány kielégítésre vá­ró, de az anyagi-eszközök hiá­nya miatt csak a későbbi években, megoldható tenni­valóra. így például több út­szakasz javítására is csak a távolabbi időikben kei-ül­het sor, s ez a többi között érinti Esztergomot, Tatát és Tatabányát is. Hatvannnyolc nappal a ha^- "tári’dö előtt teljesítette egész évi gépi jövesztési és feiraká- si tervét az Oroszlányi Szén­bánya Vállalat. Tavaly egész évben 361 ezer tonna szenet jövesztetlek géppel, az idén viszont 520 ezret. A gépi fel­rakás a múlt évi 1 millió ton­náról’ ez évben 1 millió 270 ezerre nőtt. Ma már két tel­jesen gépesített üzeme műkö- dik'a vállalatnak. A gépesített frontok nagy teljesítményeket, érnek. el. Ma már a két szár­nyú frontok helyett termelé.- kenyebb egyszárnyú frontokat alakítanak ki. Mivel itt ameL lékmunkák jelentősen csök­kentek, körülbelül 10 száza­lékkal nőtt a termelékenység. a szükséges munkálatok ismét kitolódnának, úgy a későbbi sortatarozás nagyobb össze­geket igényel majd. Homor Imréné megyei tanácstag, or­szággyűlési pótképviselő a művelődési házak gazdálko­dási nehézségeit tárta . fel. Jó lenne, ha a végrehajtó bi­zottság a hitelkeretek bővíté­sével. vagy a meglevő lehető­ségeken belül nagyobb anyagi juttatást biztosítana a műve­lődési házak számára. Herczegh László, az OTP megyei vezetője kérte a ta­nácsülést :, figyebneztesse a végrehajtó bizottságokat a közságfejlesztésre felhasznál­ható hitelek teljes igénybevé­telére. Több tanács nem ak­názza ki ugyanis a hitelek nyújtotta lehetőségeket és en­nek következményeként a lakosság elesik különböző, jo­gos kívánságok teljesítésétől. A Pénzügyminisztérium kép­viseletében felszólaló Bitó Dénes osztáflyvezető-helyettes iá rámutatott arra, hogy ' a tervbe vett felújítások idő­(Folyiatás a 3. oldalon) Komát« 1, megyii w«? DOLGOZOK LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 88. SZÁM ★ Ára: tttt fillér * 19*54. NOVEMBER 4. SZERDA Ezer méteres menekülő vágatot hajtanak ki Dorogon Szállítási napok Gyér melyen A közelmúlt hetek csapadé­kos időjárása következtében megyeszerte nagy gondot okoz a termények betakarítása. A gyermeiyi Petőfi Tsz cukorré- patábláján a boron sós, esős idő ellenére sem szünetel a munka. Bár nem könnyű az átázott földekről behordani a termést, de a járművekkel szinte megállás nélkül folyik a szállítás. Naponta öt. trak- ; tor és' tizenkét foggt végzi ezt a nehéz munkát, ami a jelenlegi körülmények között embertől is, géptől 'is komoly : helytállást, kíván. A jövő évi teljes megyei költségvetés 444 millió forint kiadást irányoz alő. Ebből az összegből 33 millió jut a községfejíesztésse, mintegy 13 millió pedig a vállalati pénz- ga-zclálkodásra. Az új költség- keret az eddiginél mintegy négymillióval magasabb. Érdemes összehasonlítani a második ötéves terv első és utolsó évének költségvetését, I Az első tervévben 281 millió | volt a tanácsok kiadási elő- i irányzata-, vagyis az 1965. I évinek alig több, minit hat- ; van százaléka. Ezen belül : akkor közel 206 millió ju- j tett a szociális és kulturális I ágazatokra, igazgatási kiadá- I sokra pedig 35 milliót lördi- i t.ottak. A jövő évi költségvetés i szerint 73 százalék, vaigyis \ mintegy 292 millió forint jut | a szociális és kulturális igé- : nyék fedezésére. Négy év : alatt tehát több mint 80 i millió forinttal növekedett a i tanácsi költségvetéseknek ez j a fontos tétele. Igazgatási költ- j ségakire viszont csali hétmillió- I vail többet, azaz évi 42 mil- : 116 forintot fordítanak a ta- i rácsok a jövő esztendőben.- ; A betegellátás javítására 82 i millió forintot irányoz elő a : költségvetés. Ennek az osszég­Időben végezzük el a felújításokat A beszámolóit követő vitá­ban a felszólaló tanácstagok tpbb javaslatot, . észrevételt tettek. Schiller. István, a me­gyei pénzügyi állandó bi­zottság elnöke felhívta a végrehajtó bizottság figyel­mét a fal újítások fontosságá­ra., A takarékosság messzeme­nő szem előtt tartásával, a lehetőségek határain belül a legsürgősebben, rendbe kel-1 hozni néhány, évszázados esztergomi épületet, folytat­ni kell a Szent Tamás-hegy oldalának megerősítését, mert ha megszakítják ezeket a munkálatokat, akkor az újabb javításokat csak jelentős-több­letköltséggel lehet folytatni. Horváth Gésa megyei ta­nácstag a tatabányai szemét- gyűjtő gépkocsik és locsoló- autók javítását ajánlotta a végrehajtó bizottság , figyel­mébe. A felújításra megérett gépek rendbehozásának el­őd ázása szintén • többletki­adást jelent majd a későb­biekben — mondotta. Hasonló a helyzet a felújításra váró lakóházaiknál is. Amennyiben Határidő előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom