Kormárom Megyei Dolgozók Lapja, 1964. szeptember (19. évfolyam, 70-78. szám)

1964-09-02 / 70. szám

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV Uj rendtartás lépett életbe — Minden jelentkezőt felvettek a középiskolák Szeptember elsején 5. me­gye iskoláiban is lezajlottak a tanévnyitó ünnepségek. Szer­dán reggel mór több mint ötvenezer diák, s két és fél­ezer pedagógus kezdte meg munkáját, a tanulást, a taní­tást. — Milyen érdekessége­ket, újdonságokat hoz az új tanév? — ezzel a kérdéssel fordultunk Pósch Jánoshoz, a megyei tanács művelődésügyi osztálya oktatási csoportjának vezetőjéhez. — Mint minden tanévet, az ideit is nagy előkészítő mun­ka előzte meg. Tatarozták az iskolákat, számos helyen kor­szerűsítették, bővítették az is­kolaépületeket. Több új in­tézménnyel is gazdagodott az iskolahálózat. Szőnyben, Nagy- igmándon 8—8 tantermes ál­talános iskola, Komáromban tizenhat tantermes gimná­zium, Esztergomban kollé­gium épült. Az esztergomi I. István gimnáziumban korszerűen felszerelt politechnikai műhelyt adtak át rendel­tetésének. Igaz. az új létesítményekben műszaki okok miatt, sajnos, csak néhány napos késéssel kérdőd hot meg o. tanító« de ha ez most gondot is okoz, az új tanévben mégis jelentős mértékben gazdagítják majd az oktatást. — Az új tanév pedagógiai újdonságokat nem hoz ugyan, az oktatási reform gyakorlati megvalósításában azonban is­mét sokat lépünk előbbre. Az általános iskola több osztályá­ban már az új tanterv szerint folyik majd az oktatás. En­nek megfelelően egész sor új, korszerű és most már végle­gesnek tekinthető tankönyv jelent meg. A tankönyvek máris kedvező fogadtatásra találtak a pedagógusok, szü­lők, diákok körében egyaránt. Anyaguk közelebb áil az élet­hez, gyakorlatiasabb, megfelel a tanulók életkori sajátossá­gainak, s didaktikai módsze­reik is jók. A tankönyvek többsége időben megjelent, mindössze az ötödikes törtéT nelemkönyv késik néhány he­tet. — A tanév újdonságai közé tartozik az új, egységes álta­lános iskolai és gimnáziumi rendtartás megjelenése és be­vezetése is. (Kár, hogy & sza­bálygyűjtemény kissé késik és példányai nincsenek még ott az iskolaigazgatók íróaszta­lán.) A rendtartás sok köz­érdekű rendelkezése közül csak egyet emelnék ki ezúttal. Megváltozik a tanulók szor­galmának és magatartásának elbírálása. Különválik a szorgalom osztályozása a magatartá­sétól, s ez feltétlenül ösz­tönző hatással lesz a ta­nulókra. — Nagyori sokan jelentkez­tek az idén középiskolákba. Sikerült-e felvenni minden érdeklődőt? — Az idén az általános is­kolák végzős tanulóinak mint­egy 55 százaléka jelentkezett középiskolákba. Gyakorlatilag minden arra érdemes jelent­kezőt sikerült felvenni a gim­náziumokba — bár ez nem kis erőfeszítésbe került. A ta­valyi 190 helyett az idén 210 tanulócsoport lesz már a kö­zépiskolákban, az első osztályokban csak­nem kétezerháromszáz diák kezdi meg tanulmá­nyait. Nagymértékben bővült a szak­középiskolai hálózat — az új elsőévesek jelentős százaléka ebben az érettségi t és szak­mát adó iskolatípusban kezd­hette már meg tanulmányait. — Röviden, „dióhéjban” ez jelenti az új iskolaév legfőbb megyei újdonságait — fejezte be nyilatkozatát Pósch János. A mozgalmi vezetők képzése, a baromfi- és tojástermelés alakulása a megyei nőfanács végrehajtó bizottsága napirendjén Tatán tartotta legutóbbi ülését a megyei nőtanács végrehajtó bizottsága. Az ülé­sen többek között megvitatták a baromfi- és tojástermelés fellendítésére indított mozga­lom eredményeit, Az előter­jesztett jelentés beszámolt arról, hogy még egyetlen év­ben sem adtak el annyi ház­tájiban termelt tojást az álla­mi kereskedelemnek, mint az idén. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a megyében már az év első felében annyi tojást .vá­sárolhattak, mint amennyit eredetileg az egész esztendő folyamán szándékoztak. Eb­ben — mint az ülés megálla­pította — része volt a falusi nőtanácsok felvilágosító tevé­kenységének is. A nőtanácsok a továbbiak­ban kezdeményezni fogják, hogy a falusi családok az ed­diginél több baromfit nevel­jenek fel. E célból ismertetik a lakossággal a MÉSZÖV ál­tal kiírt baromfi- és tojáster- melési verseny feltételeit. A nőtanáos végrehajtó bi­zottsága megtárgyalta a téli vezetőképző tanfolyamok anyagát is. Elhatározták, hogy az iskolákat — a tavaly be­vált módszer szerint — ismét körzetenként tartják meg. Így lehetőség nyílik . arra, hogy minden község aktivistái meg­felelő színvonalú előadásokat ■hallgathassanak. ÖREGEK ÜNNEPE TATABÁNYÁN Hat évvel ezelőtt rendezték meg először az öregek napját a tatabányai Puskin Művelő­dési Házban. Azóta széleskörű hagyománnyá vált ez a ked­ves ünnepség szerte a megyé­ben. A Puskinban is évről év­re megrendezik az összejöve­telt. Az idén a szokásostól el­térően nem az őszvégi napok egyikén, hanem még jobb idő­ben. augusztus 27-én hívták meg a körzet hetven éven fe­lüli lakóit. A művelődési ház küszöbét átlépő vendégeket a Dózsa is­kola úttörői üdvözölték, virá­got tűzve ruhájukra. A körzet lakossága nevében Harasta István, a területi pártszerve­zet titkára köszöntötte a csak­nem 300 főnyi vendégsereget. Az ünnepi beszédet Szarka István alezredes, a megyei honvéd kiegészítő parancsnoka tartotta. A II. körzeti társa­dalmi szervek és több üzem — a VlI-es és a XV-ös akna, a Mélyépítő Vállalat, a Szabad­ság Termelőszövetkezet — ösz- szefogásával az is lehetővé vált, hogy a meghívott örege­ket megvendégeljék, a legidő­sebb férfinak és asszonynak pedig ajándékot is nyújtottak át. Virággal kedveskedtek azoknak az idős embereknek, akik még képesek rá és nem sajnálják erejüket, hogy tár­sadalmi munkát végezzenek a körzet lakossága érdekében. Szeptember 7—13 között a KISZ VI. kongresszusára való felkészülés keretében kong­resszusi hetet rendez a KO- MÉP ifjúsági szervezete. A hetet elsősorban a munka- fegyelem további erősítésének szolgálatába állítják. Ezen a héten a kezdeményezéshez csatlakozott fiatalok részéről nem fordulhat elő igazolatlan kimaradás, a munkaidő min­den percét gondosan kihasz­nálják, s kettőzött figyelem­mel ügyelnek a balesetelhárí­tási rendszabályok betartásá­ra. A mennyiségi előirányzat teljesítése mellett a minőségre is nagy gondot fordítanak: a fiatalok garanciális levélben vállalnak felelősséget az álta­luk elvégzett munka jó minő­ségéért. összesen tíz ifjúsági brigád vállalkozott ezeknek a köve­telményeknek a teljesítésére. A KISZ-szervezet tagjai ezzel a kezdeményezéssel az építő­ipar nagy feladatainak telje- súé-sét kívánják elősegíteni, s egyben így készülnek az ifjú­sági szervezet közelgő küldött- választó taggyűlésére. Magyar rendszerű mélyalmos, 2400 férőhelyes tojóház Külön parcellán láthatók a lucernatermesztés gépei Több mint 14 tonnát nyom ez a hatalmas csatornanyitó eke Hazai szénkői is gazdaságosan nyerhető germanium Várakozáson felüli eredménnyel zárultak Dorogon a félüzemi kísérletek A HALDEX RT és a Dorogi Szénfeldolgozó és Vegyipari Vállalat szakemberei rendkí­vül érdekes és főként eredmé­nyes eljárást dolgoztak ki, a hazai szenekben előforduló germánium dúsítására, illetve kinyerésére. Szakkörökben mindeddig az volt az álláspont, hogy a nálunk bányászott szenek csekély mennyiségben tartal­maznak ugyan germániumot, de gazdaságosan kinyerhető feldúsulásban nem fordulnak elő. Egyedül Borsod megyé­ben a felsőnyárádi széntele­pekben fordult elő olyan mérvű germánium koncent­ráció, ami a feldolgozás szempontjából számításba jö­hetett volna. Problémát oko­zott viszont, hogy a felsőnyá­rádi szén, csak a meddőpalá­val együtt fejthető. A germá­nium az átlag 30—60 centimé­teres és közbetelepült homo­kos és agyagos talajrétegek­kel váltakozó széntelepekben dúsul fel számottevő meny- nyiségben. A meddővel együtt bányászott és csak ipari cé- . lókra alkalmas E 1400—1700 kalóriás szén- = bői gazdaságtalan lett É volna a germániumot ki- E __ szabadítani. I Ilyen adottságok mellett a = hazai germánium kiaknázásá- [ nak lehetősége lekerült a na- \ pirendről, s megkezdődtek a \ tárgyalások olyan germánium \ tartalmú szenek behozatalá- E ról, amelyek a Dorogon épülő | germániumüzem alapanyag- \ igényét biztosítják. j A HALDEX és a Dorogi E Szénfeldolgozó Vállalat szak- \ emberei azonban úgy vélték, É hogy kellő technológiai eljá- E rás kidolgozásával a hazai É szenekből gazdaságosan ki le- ; hét nyerni ezt az értékes, rit- \ ka fémet. Elképzelésük az : volt, hogy a kimosott borsodi j szénből és a magyar szaba- | dalmat képező vegyi eljárás- : sál oly mértékben dúsíthatják i fel a germániumot, ami min- i denképpen kifizetődő volna, j Egyetlen alapfeltétélként a I borsodi palás szén mosható- j sága mutatkozott csupán, j Próbaképpen néhány vagon j felsőnyárádi szénnel folytat- ; tak úgynevezett félüzemi kí- ; sérletet a tatabányai meddö- ; feldolgozó üzemben. Az úttörők virággal üdvözölnek minden érkezőt A próba, várakozáson fe­lüli eredménnyel végző­dött. Kiderült, hogy ez a szén a HALDEX-technológiával ki­tűnően mosható, s az ebből nyerhető germánium minden tonnából oly mennyiséget ad, amely meghaladja a külföldi szenek germánium-tartalmát. Borsodban sok millió tonna gazdag germánium-tartalmii szénvagyon vár feltárásra. Ha a jövőben az itt termelt sze­net az előbbi eljárással mos­sák, úgy ez kétszeri hasznot hajt népgazdaságunknak. Elő­zetes számítások szerint az 52 százalék meddőt tartalmazó szénből 30 százalék 4000 kaló­riás és 65 százalék 1400 kaló­riás szén mosható ki. A 30 százaléknyi tiszta szén minden tonnájából pedig tetemes mennyisé­gű germánium nyerhető. Tekintve, hogy a germánium feldúsítása és kinyerése lepár­lással történik, így az erre a célra felhasznált szén is két­szeresen hasznosítható. A le­párlás melléktermékeként ke­letkező gáz és félkoksz is jö­vedelmezőbben értékesíthető, mintha hagyományos energia- hordozóként égetnénk el. A tatabányai és dorogi szakemberek azt is kiszámí­tották, hogy gyorsan visszaté­rülő, viszonylag kis beruhá­zással meg lehetne teremteni a hazai germánium előállítá­sának és a borsodi szén gaz­daságosabb értékesítésének alapfeltételeit. Most már az Országos Tervhivatal és a Ne­hézipari Minisztérium állás- foglalásán múlik, hogy ez a nagyjelentőségű új eljárás mielőbb megvalósuljon és mindannyiunk számára gyü­mölcsözőbbé váljék. Már az első napokban óriási az érdeklődés a mezőgaz­dasági kiállítás iránt. Van látnivaló bőven. Aki alaposabban körül aikar nézni, időbe telik, míg mindent szemügyre vehet. Az idén — csakúgy mint a legutóbbi kiállításokon — a gé­pek vonzzák a legtöbb nézőt. A vidékiek és a fővárosiak egyaránt kíváncsiak azonban az állattenyésztési, növényter­mesztési és a zöldség-gyümölcstermesztési bemutatókra is. DÓI GOZOIt LAPJA #SS''Vy£L^''vt M'JjíMhm 1-fMB ; I jA'j 3HITTJEllf ,I31F .tg1« V. Jfc*r'OLYAM, 7«. SZÁM * Ara: 60 fillér * 1964. SZEPT. 2. SZERDA fCO ÍYt GtO m m C / Világ gtroMárjai, eqynüljelek! Képek a kiállHúsról Építőipari fiatalok kongresszusi hete Az ünnepségen a művelő­dési ház művészeti csoportjai: színjátszók, énekesek, tánco­sok léptek fed, hogy kifejezzék az öregek iránt érzett szerete- tet, megbecsülést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom