Kormárom Megyei Dolgozók Lapja, 1964. július (19. évfolyam, 52-60. szám)

1964-07-01 / 52. szám

Vasárnapi műszak Bajon Tovább erősödött a törvényesség megyénkben — jelentős szerepet kap munka Ä tündöklő reggel! fényben már messziről olvasható a fa­lu szélén álló tábla felirata: Baj. Bizonyára ünnepelnek a falubeliek, hisizen a hét utolsó lapján ez így szokás... Ami­kor a faluba érkezve erről be­szélgetünk, egy ismerős meg­jegyzi. — Valóban Iffy szokás, de nem az aratáts időszakában. Ilyenkor a Vörös Brigád Tíz­ben nem pihen a tagság... Folytatná is tovább a sízöt, de az úton dübörgő gépóriás közelít: a tatai gépállomás egyik SZK—4-es arató-cséplő­gépe. Farluvs László brigádve­zető vezeti a gépet. Bajon egyelőre befejezte a munkát, így teljes gázzal irány Nesz­mély ... A tsz iroda közelében aztán lassítanánk a lépést, hiszen még korai az idő és zárt ajtó előtt nem öröm a várakozás. Ismerősünk azonban szapo­rább lépésekre invitál és mi tagadás, neki van igaza: a tsz udvarán már rvyüzsgő élet fo­gad bennünket. A korai érkezést illetően fe­lesleges volt az aggódás. Hi­szen Köves József növényter­mesztési brigádvezeitő már hajnali négykor a tsz-ben dol­gozott. S ekkor indította mun­kába az egyik traktort, de az új termésért érzett felelősség minden csábításának ellenállt. — És nem is akármilyen termésről van szó — mondja a brigádvezető. — Vasárnap reggelig 33 holdról arattuk le az árpát. Az egyik 8 holdas tábláról 149 mázsát mértünk. A 25 holdas C—3-asról pedig 16 mázsát takarítottunk be holdamként. Időközben Venczák János, a Tatai Gépállomás brigádsze- relője is csatlakozik hozzánk, ő is korán kezdte a vasárna­pot, bár ma az állomáson nincs elrendelt munkanap. És mintha összebeszéltek volna a dolgozók, a brigádszerelő kör­zetében valamennyi gépkezelő önként vállalta a vasárnapi műszakot. Vanczák János örömmel újságolta, hogy Kiss László műhelyvezető már haj­nalban Budapestre utazott kombájnalkátrészekért. — A műhelyvezetőnk a legutóbbi üzemi tanácskozáson bejelen­tette — mondja —, hogy az aratás időszakában éjjel-nap­pal szervizügyeletet tartunk és az elromlott gépeket a hely­színen kijavítjuk. Nem sok idő jut azonban a trécsalésre, mert a traktorosok már indulásra készek. A bri­gádvezető ismerteti a munka- beosztást és a gépek útnak in­dulnak. Tévedés lenne azonban arra gondoltai, hogy kora reggel csupán a gépkezelőket talál­tuk talpon. Hiszen a kézi ka­pások is úgy ellepték a mezőt, mintha csakugyan összebeszél­tek volna. Igaz, a kapásokat könnyen szem elől téveszthet­né az ember, hiszen szinte el­vesznek a másfél méter ma­gas növényzetben. Sokfelé ugyanis már olyan szép a ku­korica, mint máskor július vé­gén szokott tenni. S amíg a tsz-elnökkel a mezőt nézeget­jük, a központi majorban fel­búg a gabona fúvó berendezés. A kombájnszérűről ezen a napon 550 mázsa termést gép­pel továbbítanak az egyik is­tálló padlására. Tehát ez a munka is hozzátartozik a va­sárnapi műszakhoz. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Komárom megyei bi­zottsága 1964. június 27-én szombaton megtárgyalta a megye törvényességi helyzetét. A tanácskozáson megjelent és felszólalt dr. Bíró György, a Legfőbb Ügyészség helyettes vezetője. Havasi Ferencnek, a megyei pártbizottság titkárá­nak megnyitó szavai után dr. Mátai Tibor megyei fő­ügyész számolt be a törvé­nyesség alakulásáról megyénk­ben. Bevezetőként elmondotta, hogy a törvényesség egyik ol­dalát; az állampolgári jogok érvényesítését együttesen kell vizsgálni a törvényesség má- ' sík oldalával; az állampolgá­ri kötelességek megtartásá­val. A törvényesség alakulására az utóbbi esztendőkben pozi­tív hatással volt a párt és a kormány helyes politikája, az állampolgárok szocialista jog­tudatának fejlődése — han­goztatta a beszámoló. A kor­mány jogpolitikai irányelvei biztosítják, hogy a párt osz­tálypolitikája torzulásoktól mentesen érvényesüljön a jog- alkalmazási munkában. Az ál­lampolgárok — egészen cse­kély kivétellel — tiszteletben tartják a törvényeket, sőt ezen túlmenően érzékenyen feifi­A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG I LESE gyeinek a törvénysértésekre még akkor is, ha azokban köz­vetlenül nem is érdekeltek. Mind jobban áthatja a dolgo­különböző területein egyre szilárdabbá válik az olyan lég­kör. amelyben nem tűrik meg a törvénysértést. Az állampolgári fegyelem es a szoci alisia együttélés szabályainak érvényesülése ^A lakosság állampolgári, kö­telességeit megtartva rendsze­resen fizeti a törvényes adót — a teljesítésben megyénk ör­A földművesszövetkezetek megyei választmánya legutób­bi ülésének napirendjén az fmsz-ek tömegpolitikai mun­kája szerepelt. A megyei igaz­gatóság beszámolója az egye­sítést követő időszak tudat- formáló tevékenységét érté­kelte. A majdnem negyvenezer fmsz-i tag továbbképzését elősegítették a közösségek jól szervezett összejövetelei s a rendszere oktatások. Helyes­nek bizonyultak a családláto­gatások. Ennek a módszernek nagy szerepe van a társadal­mi összefogás megteremtésé­ben, a tagság és a vezetés közti kapcsolat elmélyítésé­ben. Ugyancsak fontos a he­lyi párt-, tanácsi és egyéb szervekkel való szoros együtt­működés. A választmány tagjai elé­gedetten fogadták a megyei igazgatóság részletes beszámo­lóját. Ezt tükrözték az el­hangzott hozzászólások is, amelyek között' Névért Lász­ló elvtárs hangsúlyozta, hogy a termelés szervezése elvá­laszthatatlan a tömegpolitikai munkától. A tanácskozás részletesen meghatározta a tömegpolitikai munka színvonalának növelé­séhez szükséges feladatokat. Van valami szavakba nehe­zen foglalható fennköltség, va­lami meghatóan ünnepi ab­ban, mikor a földet művelő ember hozzákezd az aratáshoz. Ezt az érzést magában hordja akkor is, ha már nem kaszá­val a kézben, hanem gép irá­nyításával hajlítja kés alá az aranysárga kalászfejeket. Megyénk közös gazdaságai­nak többségében napjainkban érkezett el a betakarítás ide­je. Ahol kiszőkült árpatáblát ringat a meleg nyári szellő, ott a figyelmes szemlélődő már felfedezheti a nagy mun­ka kezdetét, bár erről néhány helyen csak a kézzel levá­gott szélek, a táblák körbe- kaszálása árulkodik. A Kisbér Pula-pusztai Dózsa Tsz árpatábláját többször is végigkuszálta a zivatar. Nagy lenne a betakarítási veszteség, ha ennek az aratását i® gé­pekre bíznák. Minden szem érték, amelyre vigyázni a szö­vetkezeti gazdák közös érde­ke. Ezért hajladoznak fárad­hatatlanul a kézi aratók már hajnali öt órától kezdve. In­gük izzadtan tapad a hátukra, mégis elégedettek, amikor nagyritkán hátratekintenek a mögöttük felsorakozó kévék halmazára. — Eddig is minden évben részt vettem a dőlt gabonák aratásában. Az idén még se­gítséget is hoztam magammal. Gimnazista nagyfiam a kötö­zöm — mondja Mátyus János a rövidke pihenőidőben. Csapatában a marokszedő is fiatal ember. Erős, vállas, (Folytatás az 5. oldalon) Csépelni kezdett az első kombájn a tárkányi Egyetértés Tsz árpatáblájábao. itt-ott még jelenleg is tapasz­talható a „ne bántsuk egy­mást” helytelen szemlélete. Pedig a törvényesség e terüle­tén még azt is el kellene ér­ni, hogy a késlekedés előidé­zéséért felelős személyre há­rítsák át a kötbér egy részét Ez biztosítaná, hogy egyes em­berek nem mennének el köny- nyű szívvel a tíz- és néha százezres tételű kötbérfizetés mellett A szocialista törvényesség fontos területét képezik a munkaügyi kérdések. Itt is fej­lődésről adhatunk számot — hangoztatta a beszámoló. A vállalatoknál általában alig fordul elő eljárási szabálysér­tés, s a munkaügyi vitákban hozott határozatok tartalmilag és alakilag is megfelelnek a törvényes követelményeknek. Egyes helyeken azonban még nem egyszer megtörténik, hogy a fegyelmi és kártérítési eljárások megalapozatlanok. Az ugyancsak javuló munkát végző egyeztető bizottságok­nál is előfordul, hogy nem ik­tatják az ügyeket, nem ké­szül jegyzőkönyv a tárgyalás­ról, egyes döntések nem elég megalapozottak, vagy éppen elfelejtik erről értesíteni az érdekelteket. Bíztató azonban, hogy a TEB mind határozot­tabb tevékenysége jó hatás­sal van a VEB-ek munkájá­ra is. Nem lehetünk megelégedve a balesetek alakulásával. A megyei szervek erőfeszítései ellenére növekedett az üze­mi balesetek, ezen belül a sú­lyos balesetek száma is. A balesetek miatt kiesett mun­kanapok száma 1963-ban egyik félévről • a másikra mintegy hatezerrel növekedett Igaz az, hogy a baleseteket előidéző okokat többségében maguk a balesetet szenvedett dolgozók idézik elő, de egyes esetekben a vállalatokat is felelősség terheli. Ez utóbbiaknál erő­sen kifogásolható, hogy még a múlt évben is gyakran el­maradt a balesetek miatti fe­lelősségre vonás. Nem hagy­ható szó nélkül és erőteljes intézkedést követel a balese­tek alakulása a mezőgazda­sági üzemekben. Mind a ter­melőszövetkezeteknek, mind a felügyeleti szerveknek na­(Folytatás a 3. oldalon) Kö TIT ' ry* *r*e>qye j "Világ proletárjai, egyaüljetek! Dulo.-JIÍ lapja XIX. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM. * £ra. 60 fillér * 1964. JŰLIUS 1. SZERDA MAI SZÁMUNKBAN: A törvényesség érdekében 4. old. Az új kenyér iránti felelősségről 5. old. Portrék a negyedik osztályból 6. old. Lottó tárgynyeremény-sorsolás 7. old. zókat — akár vezetők, akár beosztottak — a környezetük törvényességéért érzett fele­lősségtudat. A társadalmi élet A pártbizottság tagjai a beszámolót hallgatják w Szőke árpatáblák szélén szágosan a harmadik helyen áll. Szinte teljesen megszűnt az önkényes lakásfoglalás. A lakásügyi hatóságok a törvé­nyek tiszteletbentartásával í végzik — nem könnyű — te- I vékenységüket. Növekedett azonban a szabálysértési ügyek száma, s ebben nyomós része van a közlekedési sza­bálysértések elszaporodásá­nak. (Jogosítvány nélküli vagy ital hatása alatti vezetés, a sebességi korlátozások túllé­pése stb.) Viszonylag magas a tulajdonelleni szabálysérté­sek, ezen belül főleg Tatabá­nyán, az önkiszolgáló boltok- i ban elkövetett lopások száma. ; A szabálysértési hatóságok a ; korábbinál jobban töreksze- í nek a jogszabályok helyes al- [ kalmazására, határozataik ; megalapozottak. A kiszabott i pénzbírságokat az elkövetők ionként befizetik. Az államprjg i gári fegyelem tehát e terüle- i ten is javult. i Az államhatalmi és állam- ; igazgatási szervek munkájá- ; ban örvendetes jelenség, hogy ima már az alsóbb szervek is ; határozottabb képviselői a ! törvényességnek. Nem jó do- i log azonban, hogy egyes köz- : ségi tanácsok ülései — hatá- i rozatképtelenség miatt — ese- i tenként elmaradnak. A járási i és városi állandó bizottságok ia jogszabályban előírt felada- ; toknak eleget tesznek. Tovább | kell javítani a munkát a köz- : ségekben ezen a területen, de | a tanácstagi beszámolókat il- iletően is. Ugyancsak javult i az államigazgatási szervek te- i vékenysége. A megyei tanács i vb, az osztályok, ezen belül ; különösen az igazgatási osz- í tály munkája felfelé ível. j Vizsgálatai alaposak, oktató és í segítő jellegűek, ami pozitív : hatással van az alsóbb igaz­gatási szervek tevékenységé­re is. A vállalatok szállítási - és más szerződési fegyelmének megtartása fontos népgazdasá­gi érdek. Mégis gyakran for- dul.elő — különösen az épí­tési beruházásoknál —, hogy a szerződő felek megsértik a kölcsönös együttműködés el­vét, s így a tervfeladat meg­valósítása késlekedést szen­ved. Jó dolog, hogy ma már a vállalatok a kötbér érvényesí­tési igényüknek a korábbinál inkább eleget tesznek, bár Tanácskozott a MÉSZÖV választmánya

Next

/
Oldalképek
Tartalom