Kormárom Megyei Dolgozók Lapja, 1964. április (19. évfolyam, 26-34. szám)

1964-04-02 / 26. szám

Cíx >/4v who npuBeTCTByeM TOBapnu;a Xpymeaa m Bcex Ham MX rocren I Látogatás az Egyesült Izzóban A hazánkban tartózkodó szovjet párt- és koi-mánykül-, dcittség szerdán délelőtt az Egyesült Izzóba látogatott. az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai. Részt vett a látogatáson Nyina Hruscso- va és Kádár Jánosné is. Nyina Hruscsova és Kádár Jánosné az Egyesült Izzóban tett látogatáson beszélgetnek. Forró szeretettel köszöntjük Mtru&csov eh?társai és valamennyi vendégünket! Komárom megyei miáf •*» DOICOZOK LAPJA EVfpL^A.y.. ag. s<Am _______Ára; 60 fillér i%t. APMris^^stlröRTöK Ős &imíe barátsággal /*■J/edves vendégeket, drága barátolcat köszöntünk a mai napon me­gyénkben. Olyan barátokat, akikkel kö­zös az utunk, egy az akaratunk, a cé­lunk, akik mellettünk álltak és állnak jóban-rosszban, viharban és napsütés­ben egyaránt. Ezért üdvözöljük különös örömmel, köszöntjük meleg szeretettel körünkben őket, a Szovjetunió párt- és 'kormányküldöttségének tagjait, s élü­kön a nemzetközi munkásmozgalom ki­magasló személyiségét, Nyikila Szerge- jevics Hruscsov elv társat. Együtt emlékezünk meg arról a nap­ról, amely egyben ünnepe a magyar— szovjet barátságnak is. E barátság grá­nit alapját azok a szovjet harcosok rak­ták le, akik tizenkilenc esztendővel ez­előtt vérülcet hullatva szabadították fel országunkat. Erre az alapra épültek az azóta eltelt esztendők folyamán a két nép baráti kapcsolatai, amelyeket min­den év tovább szilárdít, erősít, immár megbonthatatlanná acélozva ezt az ösz- szefogást. A\róm és büszkeség, kimeríthetetlen erőforrás valamennyiünk számá­ra, hogy — hűen a marxizmus—leniniz- musnak e nemzetközi tanácskozásokon is megerősített politikájához — a Szov­jetunió Kommunista Pártjának és a Ma­gyar Szocialista Munkáspártnak, illetve a Szovjetuniónak és a Magyar Népköz- társaságnak, kormányának és népének minden nagy és kis kérdésben megegye­zik a véleménye, teljesen azonosak az érdekeik. Testvérek, elvtársak és igaz barátok között ez nem is lehet másképp. Összekapcsol bennünket a kommuniz­mus, illetve a szocializmus teljes felépí­tésének munkája, és az az elszánt cél­kitűzésünk, hogy már a jelen történelmi viszonyok között az emberiség életéből egyszer és mindenkorra száműzzük a háborút. Barátságunk szálait sűrítik a szemé­lyes találkozások is. A közvetlen eszme­csere, egymás életének és munkájának helyszíni megismerése sok-sok élményt és tapasztalatot nyújt — vendégnek és vendéglátónak egyaránt. Hányán őriz­nek még szívükben egy-egy kedves em­léket arról a hat évvel ezelőtti találko­zásról, amikor Hruscsov elvtárs először járt megyénkben. S bizonyos, hogy ugyanennyi meleg, emberi élményt nyújt majd ez a mostani látogatás ts. Így erősíti, s teszi még bensőségesebbé ez a mai látogatás a magyar és a szövi jet nép összefogását, testvériségét. \ /innak a pártnak, annak a kormány- ^ ^ nak a képviselőit köszöntjük ma körünkben, amellyel egybefűz bennün­ket a szocialista építőmunka és a nem­zetközi étét kérdéseinek azonos meg­ítélése is. Mindannyiunk személyes sor­sát is mélyen érinti annak a küzdelem­nek a sikere, amelyet a Szovjetunió ~ szövetségeseivel, így Magyarországgal együtt — a békés egymás mellett élé­sért, az általános és teljes leszerelésérti a fegyverek és háborúk nélküli világért folytat. Mint ahogy ugyancsak saját sorsunk alakulásán tapasztalhattuk az SZKP XX. és XXII. kongresszusa irányvonalának mélységes helyességét is, hiszen — mint ezt Kádár elvtárs nemegyszer hangsúlyozta — pártunk nem utolsósorban ennek az irányvonal­nak a figyelembevétele és alkalmazása következtében ért el olyan számottevő sikereket az utóbbi két és fél esztendő­ben. Köztudomású, hogy e politikai irány­vonal kikovácsolásában, megvédésében és álladó fejlesztésében milyen nagy a szerepe Hruscsov elvtársnak. Előre­látása, alkotó gondolkodása és rendkí­vüli energiája nagy fontosságú tényező­je annak a küzdelemnek, amely nap­jainkban a lenini elvek teljes győzel­méért folyik, s amelyben az SZKP-val vállvetve menetel a mi pártunk, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt is. if ok-sok teendője, nagy elfoglaltsága c mellett az utóbbi hat esztendő so­rán már másod ízben szakít magának időt a szovjet kormányfő, hogy eljöjjön közénk, Komárom megyébe. Szívből kí­vánjuk, hogy érezze jól magát köztünk. Hasonló szeretettel köszöntjiik a kül­döttség valamennyi tagját, Kádár elv­társat és minden, hozzánk látogató ven­dégünket. Boldogok vagyunk, hogy, ha csak egy napra is, de időt szakítottak arra, hogy megyénkbe látogassanaJz. Biztosak vagyunk abban, hogy megyénk dolgozói e néhány óra emlékét is hosszú ideig őrizni fogják, erőt merítve belőle a szocialista építés további feladatainak megvalósításához. N. Sz. Hruscsov elvtársat és a küldöttséget elkísérték Kádár János, Nemes Dezső és Gáspár Sándor elvtársak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom