Kormárom Megyei Dolgozók Lapja, 1964. március (19. évfolyam, 18-25. szám)

1964-03-04 / 18. szám

A robbanóanyag vall a tói 10,5 százalékkal több árut vásárolt tavaly a megye lakossága, mint 1962-ben A TARTALOMBÓL: Termelékenység és életszínvonal ★ O'vasóinké a szó ■k Pályaválasztási statisztika ★ Lottó nyereményjegyzék Különféle robbanóanyagok, robbantógépek, bányabizton­sági berendezések vizsgáznak nop mint nap a Tatabányai Bá­nyabiztonsági és Robbantástechnikai Kutatóintézetben. Rönt­genezik, vegyelemzik őket, s bonyolult egyenletelcben fejezik ki a robbanóanyag minden jó és rossz tulajdonságát. Mérnökök vegyészek, fizikusok munkálkodnak a csendes falak mögött, őrködnek a „palackba zárt szellem” erőin, irá­nyítják, s az ember szolgálatába kényszerítik azokat. Az intézet az Országos Bányaműszaki Felügyelőség hi­vatalos véleményadó szerve. Csak az itt megvizsgált robbanó­anyag vagy robbantóeszköz kerülhet a bányák mélyére. A ku­tatómunka a hathatósabb, biztonságosabb technilca kikísérlete­zésére összpontosul. Számos, nemzetközi visszhangot keltő kutatási eredmény fémjelzi már eddig is az intézet jólképzett együttesének munkáját. Minden családra rádió, minden harmadik család tv-tulajdonos Megyei kereskedelmi értekezletet tartottak Tatabányán A megye kiskereskedelmi és vendéglátó vállalatai részvéte­lével értékelte az elmúlt évi munkát és az áruforgalom fej­lődését a megyei tanács ke­reskedelmi osztálya. Az 1963- as év eredményeiről Tolnai István, a kereskedelmi osztály vezetője. számolt be. Részt vett a tanácskozáson Nemes­laki Tivadar, a megyei párt- bizottság első titkára is. A beszámoló és a hozzászó­lások önkritikusan elemezték a múlt év eredményeit, s bí­rálták a kereskedelem munká­ját gátló tényezőket. A me­gye valamennyi kereskedelmi vállalata teljesítette 1963. évi előirányzatát. A lakosság 10,5 százalék­kal több árut vásárolt ta­valy, mint 1962-ben. Az élelmiszervásárlás a múlt évben már nem nőtt, ellenben — az 1962. évi visszaesés után — több ruházati cikket vásá­roltak, s továbbra is emelke­dett az iparcikkek forgalma. A tanácsi vállalatok 104,5, az állami áruház 113,7, a MÉ­SZÖV pedig 104.6 százalékos eredményt ért el tavaly. A földművesszövetkezeti boltokban ruhaneműben na­gyobb volt a forgalom, mint az állami vállalatoknál, ez a szövetkezeti parasztság javuló életszínvonalának a bizonyí­téka. Ugyanakkor azt is jelen­ti, hogy a földművesszövetke­zetek ma már jobban kielégí­tik az igényeket. A lakosság­nál egyre inkább tért hódít a réteges öltözködés, emiatt több kötött áru fogy, s nagyobb a lábbeliforgalom is. A szezon végi kiárusítá­sok idején harmincmillió forintos forgalmat bonyo­lítottak le a kiskereskedel­mi vállalatok A lakosság az alacsonyabb árak következtében kilencmil­lió forintot takarított meg. A centrifuga, a motorkerékpár és a hűtőgép árváltozása nyomán a lakosság több százezer fo­rintot takarított meg. A tele­vízió- és rádióforgalmunk olyan nagy volt, hogy ma már — négyfős családokat számít­va — minden harmadik csa­ládban van televízió és min­den családra jut egy rádió. A vendéglátó vállalatok for­galma sem maradt el a kiske­reskedelmi vállalatoké mögött. A tanácsi vendéglátó vállala­toknál a saját készítésű étel forgalma egy százalékkal nőtt, a cukrászati készítményekből 15,5 százalékkal, míg presszó­kávéból és fagylaltból húsz százalékkal több fogyott az előző évhez viszonyítva. A tanácskozáson sok szó esett a korszerű kiszolgálási formáról, a vezetés színvona­lának növeléséről. A jövőben nem elég már csalt árusítani, a szó leg­szorosabb értelmében ke­reskedni kell. Fokozni kell az árubeszerzést, javítani a boltok árukészleté­nek összetételét, nagyobb fi­gyelmet fordítani a korszerű kiszolgálási formákra. Helyes dolog az eladási for­mákat hozzáigazítani az egyes boltok profiljához. Jól bevált a cipőboltokban a harisnya- árusítás. A Tatán megnyílt lakberendezési kisáruházban a bútoron kívül lakástextilt, is árusítanak. Jó eladási forma a földművesszövetkezeti bol­tokban a „képes árjegyzék'’ alapján történő árusítás. Hi­ba azonban, hogy a gyakorlat néha ellentmond az elmélet­nek. Helyes, ha felhívják a vásárlók figyelmet a különbö­ző szezonokra. Kiállításokat, árubemutatókat kell rendezni- A vendéglátó vállalatoknak pedig elsősorban az idegen- forgalmi helyek ellátását kell szorgalmazniuk. A tanácskozáson tizenöten szólaltak fel. Sokan bírálták a. nagyke­reskedelmi vállalatokat, amiért olykor későn és hiányosan szállítják a r árut. Jogosan merült fel az az igény, hogy ellenőrizzék job­ban a szállításokat, mert a hiány később a kiskereskede­lemnél jelentkezik. A tejipari vállalat kannáiban például rendszeresen egy-másfél liter­rel kevesebb a tej, mint amennyit felszámítanak. Né­ha a lezárt dobozokban is ke­vesebb az áru. Az ácsi föld­művesszövetkezeti bolt veze­tője a VASÉRT Vállalat ara- szállítását bírálta, a Tatabá­nyai Vendéglátó Vállalat fő­könyvelője a gazdaságosság érdekében lett intézkedéseik­ről számolt be. Nemeslaki Tivadar, a me­gyei pártbizottság első titkára elmondta, hogy a -megye ke­reskedelme a második ötéves terv eddigi szakaszában kielé­gítően fejlődött. A keif„»skfrér>- lém szocialista elemeinek fej­lődésével azonban nem lehe­tünk elégedettek. Javítani kell az áruterítést. Az előzékeny, udvarias kiszolgálás — hang­súlyozta — a kereskedelmi munka legfontosabb tartozé­ka. A tanácskozás végezetül úgy határozott, hogy minden vál­lalatnál megtárgyalják a dol­gozókkal a múlt évi munka tanulságait és az ez évi fel­adatokat. A szőnvi Szabadság Tsz-ben néhány napon belül hozzálát- Inak a burgonya csíráztatásá- i hoz. Az ősz óta prizmákban I tárolt gumókat ismét átválo­gatják, majd csíráztató reke­szekbe rakják és 20 fokos me- ! leg helyiségbe szállítják. Az előcsíráztatás következ- lében megrövidül a burgonya földben töltött tenyészideje ! és ezáltal mintegy 4 héttel ha­marabb tudnak újburgonyát ! értékesíteni. j Előnye még az előcsírázta- ; tott burgonyatermelésnek, I hogy hamar kikerül a földből, s utána másodvetéssel újból hasznosítani lehet a területet, •jf- .Aj ízőixví tsvAben • tavaly 2fl holdon termeltek elöcsirázta- tott burgonyát, s ez holdan­ként 12 500 forint bevételhez | juttatta a szövetkezetét. Má- ; sodvetésként kései fejeská- ] posztét ültettek, s így a ko- j rabban már szép jövedelmet adó területről holdanként újabb 9000 forintos bevételre tettek szert. ■ Az idén 300 mázsa burgo­nya előcsíráztatását tervezik. Ez a mennyiség 23 hold beül­tetéséhez elegendő. Örvendetesen csökken megyénkben a TBC-ben megbetegedettek száma Hazánkban a felszabadulás óta évről-évre nagyobb ered­ménnyel jár a gümőkór elleni védekezés. Számos egészség- védelmi rendelkezés látott napvilágot, a kórházak, tbc- gondozóintézetek munkáját A testvérnépek életével ismerkednek Bajna, Pilisszentlélek, Környe lakói A megye dolgozói mindig nagy érdeklődéssel fogadták a szocializmust építő testvémé- pek életéről, munkájáról szóló ismertetéseket, kiállításokat. A napokban Bajnán tartott ma­gyar nyelvű előadást Lengyel- országról Szt'aniszlav. A. So- chacki, a Lengyel Olvasóte­rem helyettes vezetője. Az ér­deklődők zsúfolásig megtöl­tötték a Rákóczi-kultúrház klubtermét. A hallgatók több kérdést tettek fel az ismertető elhang­zása után. Hogyan élnek a len­gyel falvak lakói? A fasiszták pusztításai után milyen mér­tékben sikerült helyreállítani a lengyel ipart? Milyen a kul­turális és az egészségügyi el­látás? S <a válaszokból öröm­mel vették tudomásul a kér­dezők, hogy Lengyelország ipara jelenleg 45 nap alatt ter­mel annyit, mint a felszaba­dulás előtt egy egész évben. A kulturális helyzetre jellemző, hogy minden 10 000 lakosból ötvenhat felsőfokú oktatásban vesz részt egy olyan ország­ban, ahol a kapitalista idők­ben jelentős volt az analfabé­táik száma. A további kultu- rálóöást segíti elő az ezer is­kola mozgalom. A lengyel dol­gozók vállalták, hogy a fel- szabadulás 20. esztendejére — tehát 1964-re — társadalmi erővel ezer iskolát építenek fel. A Hazafias Népfront a kö­vetkező hetekben újabb barát­sági esteket rendez. Legköze­lebb Pilisszentléleken, majd Környén tartanak ismertetőt a Csehszlovák Szocialista Köz­társaságról, ma már hathatósan támogat­ják a társadalmi szervek is. A tbc elleni küzdelem szá­mokban kifejezhető megyei eredményei örvendetes képet mutatnak. A megbetegedettek elhalálozási aránya az 1950. évi 10,7 százalékról az elmúlt év végéig 2,7 százalékra csök­kent. A rendszeres szűrővizsgála­tok, a megbetegedettek gon­dozása. az idejében alkalma­zott gyógymód mindinkább elejét veszi a betegség tovább­terjedésének. A korai szakasz­ban felfedezett és korszerűen kezelt új betegeknek több mint 90 százaléka egyszerű gyógyszeres kezeléssel is gyó­gyítható. A sebészeti techni­ka fejlettsége még az elhanya­golt esetek nagy többségében is biztosítja a jó gyógyered- ményt. Különösen szembetűnő a tbc nagymérvű csökkenése a gyermek megbetegedéseknél. Az egytől három éves kor­csoportból 1963-ban tizenkét­szer kevesebb beteget vettek nyilvántartásba, mint négy év­vel ezelőtt. A többi „idősebb1’ korosztálynál is többszörös a csökkenés. Az utóbbi években rendsze­resített tuberkulin és BCG vé­dőoltások mindjobban visz- szaszorítják e betegséget, s talán nincs messze már az az idd mikor az egykor még gyógyíthatatlannak ismert betegség végleg eltűnik az elhalálozási statisztikák szám­soraiból. Az automatikusan is működtethető különleges filmfelvevő megörökíti a robbanás minden mozzanatát. Percenként 40 ezer felvételt készít Néhány perc múlva óriási detonáció rázza meg a robbantó­kamra mindent kibíró falait. Többek között így vizsgálják a robbanóanyag hatásfokát A mérőműszercsoport fizikusa könnyeden eligazodik a titokzatos fényeket villantó kap csolótáblán. Jelenleg nyomásmérés folyik, a kondenzátorok „kaderlanja“ készül. KO ffl i ^ «» qyß j Világ proletárjai, egyniiljelek! D0Lbuz.uK LAPJá XIX. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM * Ára: 60 fillér * 1964. MÁRCIUS 4. SZERDA Hároinwzáz burgonyát rsíriizlal nak

Next

/
Oldalképek
Tartalom