Kormárom Megyei Dolgozók Lapja, 1963. augusztus (18. évfolyam, 62-70. szám)

1963-08-03 / 62. szám

II Komárom megyei DOLGOZÓK LAPJA 1963. AUG. 3. SZOMBAT A Dorogi Bányász kinőtte a „ruhát" Már a házak közé beszorult do- roßi sporttelep és a klubépület is ezt az érzést támasztja az ember­ben —* és ez még növekedik, ami­kor belépünk a régi, kacskaringós lépcsőjű emeletes helyiségbe. Fel­tétlenül emlékezetünkbe villan ek­kor a többi nagy egyesület tágas, modern sportkombinátja. Pedig a dorogi sportnak nagy múltja, es jelenleg is több fényes fegyverté­nye van, hogy csak egyet em­lítsünk: az NB 1-es labdarúgó- bajnokságban kivívott ,,vidék leg­jobbja” cím. A helyszűke persze leginkább a helybeli sportvezetőknek jelent gondot, az ő munkájukat, terveik valóraváltását akadályozza. — Nincs egy valamirevaló, ren­des helyiség, ahol összejöhetné­nek a sportolók, megbeszélhetnék közös problémáikat — mondja Be- di János, a sportklub elnöke. — A, szakosztályok, a szurkolók és sportolók baráti kapcsolatát sem ápolhatjuk megfelelő, nagyobb terem hiányában. Harmadik éve folyik például a sport­akadémia, de az idén korlátozni kellett a részvevők számát. Még a sportklub beszámoló-gyűlései­nek megrendezése is nehézségek­be ütközik. Aztán arról beszél, hogy az egyéb sportlétesítmények szűkös­sége hogyan gátolja a gyakorla­ti sportmunka továbbfejlődését is. Tizenegy szakosztály működött a sportklubban (asztalitenisz, atlé­tikai. birkózó, cselgáncs, labdarú­gó. ökölvívó, röplabda, teke, ter­mészetjáró, torna és úszó szakosz­tály) és most szervezték meg a tizenkettediket, a kézilabdát. S jóllehet, a dorogi fiatalok körében már előre nagy volt az érdeklő­dés az utóbbi sportág iránt, a? egyesület vezetőinek mégis latol­gatniuk kellett, hogy ilyen mosto­ha körülmények között érdemes-e létrehozni egy új szakosztályt. A tömegsport-mozgalomra is ti nyomja rá a bélyegét, bár a do rogiak igyekeznek ennél is alkal­mazkodni a jelenlegi körülmények­hez. A labdarúgásban például kis pályán rendezik meg az üzemek közötti vetélkedőt: így egyrészt kevesebb hely kell a „műkedve­lőknek”, másrészt a kisebb játék téren a kevesebb létszámú csapa­tok között nincs annyi összekoc- canási lehetőség, nem megy any- nyira „vérre” a játék, tehát ke­vesebb lesz a sérülés. Itt az igazság kedvéért hozzá kell tenni azt is, hogy bár ez a labdarúgómérkőzés-sorozat be­leszámít a Kilián pontszerző ver­senybe, mégsem állnak valami jól e mozgalommal. Az edzők, szak­vezetők, hozzáállása nem minden esetben megfelelő: sokkal nagyobb lendülettel kellene végezni ezt a feladatot. Van valami olyan el­képzelés, hogy minek növelni a rendszeresen sportolók számát, ha nem tudják biztosítani a szüksé­ges feltételeket. Mert, aki sportol, az gyorsan akar eredményt látni és elégedetlenkedni fog, ha fel készüléséhez nincs lehetőség. Be- di sportelnök helyteleníti ezt az aggályoskodást. — A tömegsport szervezéséhez valóban mindig alaposabb munka, jobb agitáció szükséges és lehet, hogy az eredmény sem mutatko­zik mindjárt. Az is igaz, hogy pá­lyáink, létesítményeink megter­helése, zsúfoltsága ezzel is nő. De a nehézségek közepette is arra kell gondolnunk, hogy aki egyszer „megkóstolta” a sportot, akár­milyen eredményeket is ér el, am nak emléke s az ebből nyert sport­szereiét egész életén át elkíséri. S ez már azért is fontos, mert lelkes aktivistákra ma is nagy szüksé­günk van, mivel néhány szakosz­tályunkban mindössze egy-két em­berre hárul minden munka. A sporttelep szomszédságában ugyancsak beszorulva a házak kö­zé ott a strand. Tavaly nyitották meg. de erre az évre még szebb és kultúráltabb lett, s amennyire lehetett, bővítették is. Sok pénzt elvitt ez a munka is, de olyan igényt elégítettek ki vele, mely már nagyon a körmükre nőtt. Jö' vőre továbbfejlesztik, átalakítják fogasrendszerűre az öltözőket. így rendezgetik, szaporítják meg­levő létesítményeiket. De akár­hogy is igyekeznek: az egyesület működése mindenképpen kinőtte jelenlegi eszközkereteit, s bizony kellene egy kis segítség máshon­nan is, mert a Dorogi Bányász SC olyan név, „márka” már, mely- lyel a megye és a magyar sport gyakran reprezentál. Új megyei csúcs Esztergomban a sportpisztoly, ifjúsági és női kispuska számok­kal folytatódott a Béke Kupa II. osztályának negyedik fordulója. A versenyen kitűnő eredmények születtek. Női kispuskában Utassy Amália €0/531 köregységgel^ úi megyei csúcsot ért el. Ifjúsági kispuskában Pócza József is csak A magyar súlyemelő-válogatott bemutató edzést tart Oroszlányban Július 7-én, szerdán délután fél 6 órai kezdettel az Oroszlányi EP- FA ütsz telephelyén a magyar súlyemelő-válogatott bemutató jel­legű nyilvános edzést tart. A va­ros sportkedvelő közönsége láthat­ja itt „munka közben” a teljes élgárdát, közöttük több világ­csúcs tartót, világ- és Európa-baj- nokot, a nemzetközi élmezőnyhöz tartozó versenyzők egész sorát. Részt vesz a bemutatón például Veres Győző, Huszka Mihály, Föl­di Imre, Tóth Géza, Ecser Károly, Nemessányl Árpád, Nagy Róbert, Vályi György stb. A fenti nyilvá­nos edzés egyébként kapcsolódik a Tatabányai Spartacus súlyemelő- szakosztályának ünnepélyes meg­alakulásához. Tehát ismét egy' új együttessel bővül, megyénk súly­emelősportja. egy körrel maradt el Könözsy Csaba 1959-ben felállított 60 /542-es megyei csúcsától. Az esztergomi versenyzők eredményei: Sport­nisztoly: 3. Kúti Béla 512. 4. Czig- lényi T. 508. Csapatban: 1. Esz­tergomi MHS (Kúti. Cziglényi. Mai fényi. Könözsy) 2005 kör. Ifjú­sági kispuska: 1. Pócza 541. 4. Cziglényi 518. Csapatban: 2. Esz­tergomi MHS (Barna. Cziglényi, Kónya) 1542. Női kispuska: 4. Utassv Amália 531. 6. Csifáry A. 503 Csapatban: 2. Esztergomi MHS (Utassy. Csifáry. Langszámmer) 1498 kör. Csoporton belül a IV. for­dulóban az esztergomiak Bp. III. kér. csapata mögött a második helyen végeztek: országos vi­szonylatban pedig biztosan tart­ják előkelő ötödik helyezésüket. K. E. RÖVIDEN fopró BMRfl^ETIESEflC Állás Azonnali belépésre keresünk üzemi gyakorlattal rendelkező elektro-, vagy gépésztechnikust, energetikus munkakörbe. Bér: megállapodás szerint. Malomipari és Terményforgalmi Vállalat. Ko­márom. 953. Nyolc általános iskolát végzett, vagy érettségizett fiúkat, akik bu­dapesti lakással rendelkeznek —, jármű- és járműalkatrész szakmá­ra, ipari tanulónak felveszünk. Mezőgazdasági Gépalkatrész Ellátó Vállalat. Budapest, VI., Bajcsy- Zsilinszky út 57. Munkaügyi osz­tály. 965. A Tatabányai Víz- és Csatorna­mű Vállalat vízvezetékszerelő ipa­ri tanulónak felvesz 8 általánost elvégzett 16 éven aluli fiúkat. Je­lentkezés telephelyünkön. Tatabá­nya, III.. Gábor Á. u. 2. 964. A Tatabányai Tejüzem felvesz ipari tanulónak 8 általános osz­tályt végzett fiúkat, villanyszerelő, géplakatos és vízvezetékszerelő szakmákba. Jelentkezés személye­sen. az üzem vezetőjénél. Cím: Tatabánya I., Béke tér 1. 954. Építész- és faipari technikust felvesz a Tatai Épületkarbantartó Ktsz. Fizetés megegyezés szerint. Tata, II.. Bartók Béla u. 1. Tele­fon: Tata, 22. 948. Felvételre keresünk kőműves, ács. villanyszerelő, szerkezeti la­katos. csőszerelő, tetőfedő, szige­telő üveges szakmunkásokat, épí­tőipari vizsgával rendelkező köny- nyü- és nehézgép-kezelőket, vala­mint kubikos és segédmunkás dolgozókat: BÁNHiDAI, INOTAI. SZÉKESFEHÉRVÁRI, BALATON- FÜZFÖI» NYERGESÜJFALUI építkezéseinkre. Szállás és étke­zés biztosítva. Jelentkezés a hely­színen, vagy a 22. sz. Állami Épí­tőipari Vállalat Budapest V., Irá­nyi u. 17. sz. központjában. 799. Az ÉM 22. sz. Állami Építőipari Vállalat azonnali belépéssel fog­lalkoztat ÉM-igazolvánnyal rendel­kező könnyűgép-kezelőket dunán­túli munkahelyekre. Jelentkezés a közp. munkaerőgazdálkodási cso­portnál, Budapest V., Irányi u. 17. szám. 842. A Nagyigmándi Állami Mező- gazdasági Gépállomás nagy gya­korlattal rendelkező Diesel-motor­szerelőket alkalmaz. Fizetés meg­egyezés szerint. Lakást biztosítani nem tudunk. Útiköltséget csak felvétel esetén térítünk. Jelentke­zés személyesen, vagy írásban a gépállomás nagyigmándi telephe­lyén, reggel 7 órától 12 óráig. 974. Jármű Eladó egy jó állapotban levő 350 kem-es DKV motorkerékpár. Do­rog. VII. utca 455. Simon Tibor. Trabant 1962-es tizenkétezer km- rel eladó. Tatabánya. IV.. Reze­da u. 27/1. sz.________________ Kitűnő állapotban levő Wart­burg személygépkocsi eladó. Környebánya, Sütő József. 988 Príma állapotban levő 401 Moszkvics (Opel kadét típus), iu- lányos áron eladó. Almásfüzitő, művelődési ház. 909 LAKÁS Sürgősen eladó áron alul Étén egyszobás családi ház melléképü­letekkel, 600 négyszögöles telken gyümölcsfákkal. Továbbá lakás­nak is átalakítható présház. Ugyanott 350-es nagykerekű Já- wa 16 000 kilométerrel. Érdeklőd­het Pongrácz, Ete. Komáromi út. »8? Beköltözhető 2 szobás összkom­fortos ház eladó. Tatabánya, II. kér. Feszti u. 34. sz. alatt. Ér­deklődés ugyanott. »M Vegyes Csinos, független dolgozó asszony komfortos otthonában egyedül ér­zi magát. Intelligens, korrekt fér­jet keres. 45-ig. Jelige: őszinteség. Komáromi hirdetőbe. 97Ö. Köszönetnyilvánítás. Ezúton mondunk köszönetét mindazok­nak. akik fáradságot nem kímél­ve. szeretett feleségemet elkísér­ték utolsó útjára. Férje, Klusz János és gyászoló családja. »78. Autóvillamossági szaktanfolya­mot indít a KPM Autóközlekedési Intézete. A tanfolyamra jelentkez­ni lehet az intézet Komárom me­gyei kirendeltségén — Tata I., Kocsi u. 16. — Munkanapokon 8— 16 óráig. _______________969 Re kamiék. fotelok, székek, fo­telágyak. sezlonok részletfizetés­re. Jótállással. Józsa kárpitosnál. Bp., VHI., Rákóczi tér 11. »40 A tatabányai és a komáromi sörkirendeltségnél 25 literes tölgy­fahordók 50 és 70 forintos árban, választék szerint kaphatók. A hor­dók bor. savanyúkáposzta tárolá­sára. illetve virágtartónak hasz­nálhatók. A hordók átvétele Tata­bánya III.. Széchenyi utca 31. sz. alatt történik. 899. A tatabányai Városi Tanács vb. kéri mindazokat, akiknek birtoká­ban valamilyen tatabányai mun­kásmozgalmi vonatkozású doku­mentum (könyv, újság, röplap, irat stb) van. úgy azt kiállítás céljára, meghatározott időre bo­csássa rendelkezésére. A doku­mentumokat a Megyei Könyvtárba kérjük beadni. (Tatabánya I., Pru- zsina M. u. 0. sz.) 882. A sportnapok megyei előkészületeiről Az MTST elnökségének határo­zata alapján sportmozgalmunk ez évben új színfolttal bővül, mely a tömeg- és a minőségi sport szempontjából nagy jelentőségű­nek ígérkezik. Az országos sportnapok, a ma­gyar testnevelési és sportmozga­lom ünnepségeinek rendszerét, az egész magyar sportoló ifjúság testnevelési ünnepét jelentik, melynek egymásra épülésén ke­resztül lemérhetővé válik az or­szágban folyó testnevelési és sportmunka színvonala és fejlett­sége, a sportegyesületek, szerve­zetek munkáján keresztül. Első lépésként, a rendszerre épülő versenyeket megelőzve, lS63--ban augusztus 11—20-ig tartó időszak alatt, mindenütt helyi bemutatók és versenyek lesznek. Megyénkben is megindult vala­mennyi községben és városban a szervező munka. A sportszervezetek munkáját megfelelően segítik a területen működő állami és társadalmi szer­vek. A megyei rendezvények irá­nyítására a megyei TST mellett létrehozott társadalmi bizottság által összesített műsortervben sok érdekes és sok helyen ritkán ta­lálható sportesemény szerepel. A helyi rendező bizottságok majdnem mindenütt igyekeztek a versenynaptárban éppen ezen időszakra eső eseményeken kívül más bemutató jellegű rendez­vényt is közbeiktatni és ahol eze­ket jól szervezik meg. ott hatha­tósan elősegíthetik a fiatalság ér­deklődését az eddig nem művelt sportágak iránt. Ennek révén újabb szakosztályok alakítása válhat lehetővé. De nézzünk meg néhány helyet, hol, mit terveztek a rendező bizottságok. Tokodon a labdarúgó-, röplab- tíamérkőzések. teke-, úszó-, súly­emelőversenyek mellett kiemelke­dő eseménynek ígérkezik a To- kodi Bányász és Debrecen tor­nászcsapatainak vetélkedése, majd az ezt követő tomabemutató. melyen neves versenyzők vesznek részt. Gazdag műsort állítottak össze Nyergesújfalun is. ahol férfi és női kézilabda-, labdarúgó-, teke­mérkőzések mellett atlétikai és íjászverseny is lesz. Az egyesü­let sakkosztálya neves fővá­rosi versenyző részvételével szi­multánt rendez és az ünnepség keretében vívják meg labc|arúgó­mérkőzésüket az eternitgyár és a viscosagyár öregfiúk is. Esztergomban többek között Komárom város asztalitenisz-vá­logatottja játszik a város válo­gatottja ellen. Nagy jelentőségű­nek látszik az ünnepi úszóver­seny. melyen a tehetséges eszter­gomi úszókon kívül több szak­osztály is indít versenyzőket. Es­te az evezős- és kajakszakosztály színpompás lampionos felvonulá­sával zárul az ünnepség. Komáromban lovasbemutató, ke­rékpárverseny. atlétikai négytu- saverseny. kosár Labda-mérkőzés, asztalitenisz-, sakk-, vívómérkő­zések és bemutatók fogják szóra­koztatni a közönséget. Az ünnep­ség keretében mérik össze erejü­ket a labdarúgó-pályán a lenfonó dolgozói a tanács válogatottja el­len. A lenfonógyár női röplabda- csapata barátságos mérkőzést játszik a szovjet alakulat tisztjel­nek feleségeiből összeállított vá­logatott ellen. Tatán birkózó- súlyemelő-, csel­gáncsbemutatók mellett atlétikai és labdarúgó-versenyekre és mér­kőzésekre is sor kerül. Az almásfüzitői sportkombinát­ban. főként az üzemrészek dolgo­zóiból alakított válogatott csapa­tok mérik össze erejüket, teke, röplabda, sakk, atlétika sport­ágakban. Az egyesület impozáns tornatermében az ünnepség kere­tében nyílik meg „A magyar lab­darúgósport fejlődése” témakörű kiállítás és emellett az egyesület vezetői több tablón keresztül is­mertetik a helyi sportélet fejlő­dését is. De nemcsak városainkban és az Ipari településeken készülnek lel­kesen a sportünnepélyek meg­tartására, hanem a falvakban is. 'A megyeszékhelyen megrende­zésre kerülő -versenyek és baj­nokságok teljes műsora több sportág sorsolásának késése mi­att még nem készült el, de a ké­sedelem nem jelenti azt, hogy Tatabánya dolgozói nem kapnak sportvonatkozású szórakoztatást az alkotmányunk ünnepén. Min­dent összevetve, reméljük, hogy az időjárás is kedvezni fog az ünnepélyeknek. Komárom megyei DOLGOZÓK LAPJA Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja Főszerkesztő: Kappel Emil Kiadja a Komárom megyei Dolgozók Lapja Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Joó József Szerkesztőség és kiadóhivatal: Tatabánya-Újváros, megye! tanács Szerkesztőségi telefonok: Főszerkesztő: 13—91. Ipari rovat: 14—91. Főszerkesztő-helyettes: 11—30 (202-es mellék). Pártrovat: 243-as mellék. Mezőgazdasági és sportrovat: 105-ös mellék Kiadóhivatal; 10—83. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj negyedévre 12 Ft Index: 25 058 Szikra Lapnyomda A Komáromi Vasutas NB I-es női kosárlabda-csapata ismét fon­tos mérkőzésen bizonyította be küzdőképességét. Baján, a Bajai Építők csapatát 49:45 (21:17) arány­ban győzte le, s ezzel újból esélyei vannak az I. osztályban való bent- maradásra. A Tatabányai Bányász vízilab­da-csapata 6:5 (2:2, 2:2, 0:1, 2:0) arányban győzött az MTK ellen az OB II. múlt fordulójában. 401-es Moszkvics 402-es motorral, kitűnő állapotban eladó. Esetleg motort is beszámítok. Tata I., Schönherz u. 2. sz. 983. Eladó jó állapotban levő FIAT, úi gumikkal, tartalékalkatrészek­kel. Ära: 13 000. Kocs. Kossuth u. 24. Telefon: Kocs, 15. 972. * Eladó egy pánoéltőkés angol mechanikás zongora 14 ezerért. Nyergesúifalu, Viscosa D/n. 6. 986 Tata. II. J Sallai Imre u. 12. mellett 380-as telkek eladók. Ér­deklődni Bak Istvánné, Budapest. XIII.. Katona J. 21., megtekintés után. 990 A lottó e heti nyerőszámai: 28,33,51,56,70 ( fö DOLGOZIK UPJi rácflw és fa ffii&ioro) HÉTFŐ, AUGUSZTUS 5. Kossuth rádió: 8.10: Nyi­tott borítékban. — 8.15: Operarészletek. — 8.50: Lá­nyok, asszonyok ... — 9.20: Zenekari muzsika. — 10.10: Egri óvodások énekelnek. — 10.30: Népi muzsika. — 11.06: Családi körben. — 12.10: Mindenki kedvére. — 14.10: Heti zenés kalendá­rium. — 15.05: Válaszolunk hallgatóinknak. — 15.20: Szomszéd népek zenéjéből. — 15.42: Pillangó. Regény folytatásokban. — 16.10: A Gyermekrádió műsora. — 16.30: Üttörőhíradó. — 18.15: Mendelssohn: Szentivánéji álom. Kísérőzene. — 19.05: Nyári illetlenségek. — 19.25: Dalról dalra. — 20.25: Ope­rettrészletek. — 20.52: Mi­lyen egyszerű. Rádiójáték. — 21.40: Szvjatoszlav Rihter zongorázik. — 22.30: Népi muzsika. Petőfi rádió: 14.00: Tánc­zene. — 14.25: Operettrész­letek. — 15.05: Zenekari muzsika. — 16.10: Arany­csináló. — 16.30: Mezei cso­kor. — 16.50: Hat kórusdal. — 17.05: A világ minden tá­járól. — 17.15: Pesti Ella és Szabó Zsuzsa hangversenye a stúdióban. — 17.45: Étlap 2000-ből. — 17.55: Könnyű dallamok. — 18.33: Költők nyomán a Balaton körül. — 19.05: Barokk táncmuzsika. — 19.25: Gazdaszemmel ha­zánk mezőgazdaságáról. — 19.40: Édes anyanyelvűnk. — 19.45: Nagy énekesek élet­regénye. — 20.27: Nyári egek alatt. —- 21.05: Tánczene. — 21.40: A Booker Brothers poklában. 22.00: Zeneikari muzsika. KEDD. AUGUSZTUS 6. Kossuth rádió: 8.10: Köny- nyűzene. — 9.00: „Büszkén nevezzen a hon fiának!” — 9.52: Bolgár úttörők éne­kelnek. — 10.10: Kamaraze­ne. — 11.09: Milyen egysze­rű. Rádiójáték. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: Törvénykönyv. —• 13.20: Operarészletek. — 14.10: Né­pi muzsika. — 14.40: Utazás a gyermekkorral. Elbeszé­lés. — 15.00: Chopin-zongo- raművek. — 15.25: Németh Marika operettdalokat éne­kel. — 15.40: Muzsikus törté­netek. — 16.10: Csirip. Zenés mesejáték kicsinyeknek. — 16.50: Zenekari muzsika. — 18.15: Népdalcsokor. — 18.45: Falusi klub. — 19.00: Elea­nor Stebert Mozart-áriákat énekel. — 19.25: A Szabó család. — 20.25: Tánczene. — 21.00: A magyar líra gyöngyszemei. — 22.15: Mai szemmel. —■ 22.25: Szórakoz­tató szimfonikus zene. — 23.12: Kamarazene. Petőfi rádió: 14.25: Schu- man: II. szimfónia. — 15.05: A dzsessz kedvelőinek. Charlie Parker együttese játszik. — 15.25: Gyűjtő­útón az Adrián. Beszélge­tés. — 15.40: Délutáni fris­sítő. — 16.50: Tíz perc vi­lággazdaság. —• 17.05: Zenés színjátékokból. — 17.45: Az ízlésnevelés szolgálatában. —• 18.00: A László-kórház énekkara énekel. — 18.15: A végrehajtó. — 18.45: Gla­zunov: Sztyenka Rázin. Szimfonikus költemény. — 19.05: Cigánydalok, katona­dalok, csárdások. — 19.33: Közvetítés Berlinből. — 21.05: A körülményes ember. — 21.10: Könnyűzene. — 22.00: Operarészletek. SZERDA, AUGUSZTUS 7. Kossuth rádió: 8.10: Ope­rarészletek. — 9.00: „Sors, nyiss nekem tért...” A2 Ifjúsági Rádió Petőfi útján című műsorának XVI. ré­sze. — 9.45: Kis muzsiku­soknak. — 10.10: Népi mu­zsika. — 10.50: Napirenden. — 10.55: Beethoven: C-dúr vonósnégyes. — 11.25: A Szabó család. — 12.15: Tánc­zenei koktél. — 12.58: A vi­déki színházak műsora. — 13.00: Válaszolunk hallga­tóinknak. — 13.15: Zenekari muzsika. -— 14.10: Fúvósze­ne a német rádió műsorá­ból. — 14.30: Lányok, asz- szonyok... — 15.00: Klasz- szikus operettrészletek. — 15.44: Pillangó. Regény foly­tatásokban. — 16.10: Zongo­ramuzsika. — 17.05: Hori­zont. Gazdasági híradó. — 17.25: Zsolnay Hédi énekel. — 18.10: Zenekari muzsika. — 18.50: Az Ifjúsági Rádió- ezínház bemutatója. A bűn­bak. Rádiójáték. — 20.25: Könnyűzenei híradó. — 21.15: „Lógok a rendszeren.” — 21.45: Bach: g-moll fantá­zia és fúga. — 22.35: Zene­kari muzsika. Petőfi rádió: 14.25: Köny­nyűzene nyugdíjasoknak. — 15,05: Nem boszorkányság, technika! — 15.25: Zenekari muzsika. — 16.10: Az irány­tű története. Előadás. — 16.25: Tánczene. — 17.05: Maria Callas Belllni-áriákat énekel. — 17.40: Orvosi ta­nácsok. — 17.45: Hirdetőosz­lop. — 18.00: Magyar nóták, csárdások. — 18.35: Koz­mosz. Tudományos szemle. — 19.30: Prágai tavasz, 1963. — 20.45: Magyarországi úti­képek. — 21.05: Debussy a budapesti Vigadóban. — 21.45: Virágénekek András Béla feldolgozásában. — 22.00: Tánczene. CSÜTÖRTÖK. AUGUSZTUS 8. Kossuth rádió: 8.10: Édes anyanyelvűnk. — 8.15: Ze­nekari muzsika. —• 9.00: „Petőfi és a Tízek Társasá­ga.” Az Ifjúsági Rádió mű­sora Petőfi útján című mű­sorának XVII. része. — 9.28: Magyar nóták. — 10.10: Miért szép? — 10.35: Napi­renden. — 10.40: Operarész­letek. — 11.32: Kozmosz. Tu­dományos szemle. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: Tíz perc az igazgatóval. — 13.10: Hétfőtől szombatig. — 14.10: Zenekari muzsika. — 15.40: Mit olvassunk? — 16.10: Könnyűzene. — 17.05: A hidegháború történetéből — 17.20: Rigoletto. Részletek Verdi operájából. — 18.10: Moszkvai tudósítónk jegy­zete. — 18.20: Szórakoztató magyar muzsika. — 18.40: Ifjú Figyelő. — 19.00: Tánc­zene. — 20.25: Bécsi ünnepi hetek. 1963. — 21.15: Czine Mihály irodalmi levele. — 22.15: Gyermeknevelés. — 22.30: Könnyűzene. — 23.17: Kulcstörténet. — 23.30: Kó­rusok. Petőfi rádió: 14.25: Dallal. tánccal a világ körül. — 15.05: Munkásklub. — 15.20: Könnyűzenei híradó. — 16.10: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 16.31: Händel: g­moll concerto grosso. — 16.50: A külföldi sajtó ha­sábjairól. — 17.05: Francia forradalmi dalok. — 17.20: Két ember a Sztyeppén. — 17.45: Fúvószene táncrit­musban. *— 18.00: Szirmai Márta és Peskó György hangversenye a stúdióban. — 18.29: Nobel-díjas tudósok a Bódeni-tó partján. — 18.39: Vincze Ottó: Nádi szélben. Szvit. — 19.05: Nyiss ajtót, ha kopogtatnak. Szín­mű három felvonásban. — 20.51: Népi muzsika. — 21.05: Operettrészletek. — 22.00: Zenei fejtörő. A TELEVÍZIÓ MŰSORA Kedd, augusztus 6. 18.35: Hírek. 18.40: Arany­érmes úttörők műsora 19.00: Prágai séta. — 19.30: TV-híradó. 19.45: Szép ál­mokat. gyerekek! 19.55: Le­het-e még többet, jobbat. Riportfilm a zöldség fel­vásárlásáról 20.15: Az áldo­zat közbeszól. IV. Magya­rul beszélő NDK bűnügyi film. 14 éven felülieknek. 21.00: Parabola. 21.20: A Magyar Hárfástrió játszik. 21.40: Hírek. A TV-Híradó ismétlése. Szerda, augusztus 7. 10.00: TV-Híradó. 10.15: Az áldozat közbeszól. IV. (ism). 11.00: Lehet-e még többet, jobbat (ism.). 11.20: Prágai séta. 18.15: Hírek. 18.50: A Magyar Hirdető műsora. — 19.00: Felhívás táncra. Francia kisfilm. 19.25: Beszéljünk róla . .. 19.30: TV Világhíradó. 19.45: Kisfilm. 20.00: Szép álmokat, gyerekek! 20.10: Vidám történetek. Magya­rul beszélő szovjet film. 21.35: Hírek. TV-Világhír- adó ismétlése. Csütörtök, augusztus 8. 18.25: Hírek. 18.30: Kicsi­nyek műsora. 19.00: Falusi dolgokról. 19.05: Telesport. 19.30: TV-Híradó. 19.45: Szép álmokat, gyerekek! 19.55: Mai vendégünk ... 20.10: A jövő hét műsora. 20.20: Könnyű vizizene. Közvetítés a tihanyi presszóból. 20.50: Mintha tegnap történt volna. Ki­rály Dezső est (ism.). 22.25: Hírek. TV-Híradó ismétlése. Péntek, augusztus 9. 10.00: TV-Híradó (ism.). 10.15: Telesport (ism.?. 10.30: Vidám történetek (ism.). 11.55: A jövő hét műsora Hétfő: 17.30: Ifjúsági adás. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Kié a szebbik várrom. 21.10: Népi táncok és dalok. 21.40: Má* most kezdődnek a téli nehézségek? 22.00: Tv-liír- adó. Kedd: 8.00: Ember az em­bernek (szovjet film). 9.10: Tv-érdekességek. 18.00: Gyermekműsor. 19.10: Me­zőgazdasági adás. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Hatvan dicső év. 20.30: A kív^acsi kamera (100. kiadás). 21.18: Hiányzik a bombardóm (vi­dám tv-film). 22.00: Tv-hír­adó. Szerda: 8.40: A szép Ga- lathea (operett). 9.45: Film­híradó. 18.10: Mese gyerme­keknek. 18.40: Holice 1963, 19.00: A szén ellátásról be­szélgetünk. (Prága.) 20.00: Tv-híradó. 20.00: A hét kí­vánság. (Prága.) 21.50: Kul­turális híradó. 22.10: Tv- híradó. A bratislavai TV műsora aug. 5-töl aug. 7-ig

Next

/
Oldalképek
Tartalom