Kormárom Megyei Dolgozók Lapja, 1963. augusztus (18. évfolyam, 62-70. szám)

1963-08-03 / 62. szám

4 LAKÓIN AZNAP LESZ A RETTEGÉS. Harcolni akarunk! VIGYÉL MAGADDAL BENNÜNKET,. s, Spartacus! , iHallottatok? a lazadók SZÉTVERTÉK A katonákat! )4 VERESÉG HÍRÉRE VÉRSZEMET KAPTAK A LATIFUNDIUMOK RABSZOLGA1 IS. k LEMÉSZÁROLJÁK 7 GAZDA/KAT. FELGYÚJTJÁK AZ \ UDVARHA'ZAKAT V £s... > Spartacus örömmel fogadja émica. A SZÉP és MŰVELT GÖRÖG RABSZOLGA-* LÁNY AJA'NLATAT. MNOGOT VA'LASZ TJA. KÍSÉRŐJEUL . ií, . ÉS A KÖVETKEZŐ' É’&T LjL HAJNALON... gmk. Segítsenek BENNETEKET > istenek! ' Hóméban sok tíz­ezer TESTVÉRÜNK ÉL, KÜLDJ EL KÖZÉJÜK. VEZEJlf ELVISZEM A Hl RET. HOGY A » BE­SZÉLŐ' SZERSZÁMOK « FELLÁZADTAK ZSARNOKAIK ELLEN. OK IS MELLÉNK FOGNAK f k A'LLNl! J i SEREGGÉ SZERVEZZE A gyOlevesz HORDÉT. mimy Találd ki! - Ismerd meg! A gyerekek előkészítése az iskolai életre 1. Kit ábrázol a mellszobor? (6 pont), 2. Hol található? (6 ponti. 6. FORDULÓ Legutóbb közöltük a kép- rejtvénypályázat első három fordulójának helyes megfejté­sét. A pályázók közül a követ­kezők nyertek könyvet: 1. forduló: Csanda István, Komárom, ifj. Hnizda László, Kisbér, Herczeg Gyula, Komá­rom. 2. forduló: Koronczay János- né, Tatabánya I., Kiss László, Komárom, Verbó Artúr, Tata­bánya. 3. forduló: Garai Mária, Kisbér, Márfai Tibor, Komá­rom, Herczeg Gyula, Komá­rom. A nyertesek a könyvet pos­tán kapják meg. Zsendül a búza, érik a rozs már, Indul a kombájn víg aratásra. Fent a magasban apró pacsirta. Egyre azt fújja: vágd szaporán csak! Mi lesz a rozsból és a búzából? Kérdi az ágon sárgarigó pár. Liszt lesz, gyerekek! — választ kelepel — gólya-gilice — Fecske is fújja: Pék süt kenyeret, zsömlét, perecet, Kiflit... Vegyetek, abból egyetek! Zúg már a kombájn, érik a búza, arató-nótát száz tücsök húzza. Kátay Antal Zúg a kombájn A család életében jelentős esemény, amikor a gyerek elő­ször kerül az iskolába, amikor első osztályos lesz. Minél job­ban közeledik a szeptember, annál többször kerül szóba — hol így, hol amúgy — az isko­la. Az utóbbi években mind nagyobb gonddal foglalkoznak az állami és a társadalmi szer­vek és az iskolák is azzal, hogy az új első osztályosok életé­ben minél kedvezőbb körül­mények között menjen végbe ez az esemény. A pedagógusok már a nyáron családlátogatá­sokon megismerkednek sok leendő elsőssel, elbeszélgetnek a szülőkkel, s közösen készí­tik elő gondos és tudatos mun­kával a gyerekeket az iskolai életre. Ehhez nagyon fontos, hogy ismerjük a 6 éves gyerek jellemző tulajdonságait, is­merjük saját gyerekünket. A 6 éves gyereket nagy vonások­ban a következők jellemzik: Mozgásszerveinek fejlődése miatt rendkívül mozgékony. Izomzata egyfajta mozgásra gyorsan fárad, de a fáradsá­got hamar ki is piheni. Cselek­véseit ösztönei, érzelmei, vá­gyai mozgatják. Erősen érzelmi beállítottságú. Igényli a felnőt­tek szeretetét, irányítását, ve­zetését. Érdeklődési köre szé­les, mindenre kiterjed. Emlé­kezete nagyobbrészt mechani­kus. Nagy a kíváncsisága. Sok-- szór csak a lényegtelen apró­ság ragadja meg a figyelmét, és később is csak arra emlék­szik. Előfordul, hogy a vágyai alkotta — maga kedvére for­mált — világ és a valóság kö­zött nem tesz különbséget. Ám ébbeír a korban-ugrás­szerű fejlődés szokott bekövet­kezni testileg, értelmileg, ér­zelmileg és a gyermek iskola­éretté lesz. Ezért a legtöbb or­szágban ekkor kezdődik az is­koláztatás. Az iskolaérettségre jellemző Leglényegesebb vonások, tulaj­donságok tervszerű munkával kiíejleszthetők. A testileg meg­felelően fejlett gyerek például ebben a korban képes már 2—3 egyszerű feladat folyama­tos végrehajtására, ha ezt megköveteljük tőle, ha erre rá­szoktatjuk. Elrakja például a játékát, megmossa a kezét és rajzolgatni kezd különféle áb­rákat. Persze ehhez hozzá tar­tozik az is, hogy a gyermek a feladatot akkor is teljesítse, ha az nincs is a kedvére. Amikor például játszik a homokkal, az építőkockával stb., ne csak a játékot élvezze, hanem igye­kezzen befejezni azt, amihez nekifogott. Tervszerű neveléssel azt is elérhetjük, hogy a gye­rek ebben a koriban figyelmét egy ideig (kb 10—15 percig) szándékosan egy dologra össz­pontosítani tudja. Ezt a képes­ségét mesék mondásával fej­leszthetjük ki benne. Segítsük abban, hogy rendelkezzen bi­zonyos számismeretekkel, is­merje az alapszíneket. Legyen megfelelő kézügyessége, ami rajzolásra és majd az írásra képessé teszi. Ollóval való nyí­rással, egyszerű papírhajtoga­tással, gyurmával való játék­kal is fejlődik kézügyessége. A rajzon kívül vonalakat, kö­röket, kereszteket írathatunk vele játékos formában (kerítés, labda, stb.) de számok, betűk írásával ne kínozzuk a gyere­ket. Ne tanítsuk előre arra, amit az iskolában fog majd ta­nulni, azt bízzuk az iskolára, az első osztályos nevelőre. Az iskolai életre való helyes előkészítésben nagy jelentősé­gük'van a megfelelő szokások kialakításának. Nagyon fontos például, hogy a gyerek tudjon önállóan felöltözködni, levet­kőzni, ruháira vigyázni és azo­kat rendben el is rakja. Örömet, de gondot is jelent az első osztályos gyerek iskolai felszerelésének beszerzése. Néhány jó tanács ehhez a munkához: A külön­féle drága és sokszor nehéz aktatáskák helyett legjobb a hátitáska, mert a kézben hord­ható táskák hátrányosan be­folyásolhatják egyes csontok fejlődését. Ugyancsak nem jó a rolós, emeletes tolltartó, mert sok helyet foglal el, gyak­ran elromlik és sokszor játék­ra ad alkalmat. Ma már ritkábban fordul elő, hogy az elsőbe induló gyerme­ket a felnőttek az iskolával, leendő tanítójával ijesztgetik. Ellenkezőleg, az a helyes, ha mindkettőt már előre megsze­rettetik vele. így a gyerek nem szorongó félelemmel, bizonyta­lan érzésekkel, hanem kedv­vel, örömmel várja az iskolá­ba járás számára új korszakot jelentő idejét. Hodász József tanító Színes szegély A nagy melegben a kényel­mes ingruha, Ingblúz a leg­kellemesebb viselet. Nem ta­pad a testhez, s egyszerű fel­venni, vagy kibújni belőle. Ezeknek az egyenes szabású, cifrázás nélküli ruháknak egyetlen díszítése a „paszpól”, magyarul: szegélyezés. Rajzunkon sötétkék shan­tung ruhát mutatunk be. A nyakat és a nagy zsebet fehér pánt díszíti. — A másik: fe­hér-piros, csíkos ingruha, sö­tétkék paszpóllal. — A harma­dik ruha anyaga selyempiké, sötétpiros díszítéssel. Lent 3 blúz: Fehér vászon ingblúz. Az eleje, a gallér és a zsebek na­rancsszínű vászonnal szegett Fekete blúz, citromsárga szegély. Piroscsfkos ingblúz. Piros gomb és paszpól. F. M. Ha nincs jégszekrényünk... S a nyers marhahúst csak másnap akarjuk elkészíteni, csavarjuk erős ecetbe mártott ruhába és tegyük hűvös, sötét helyre. Ha csalánlevélbe cso­magoljuk, napokig friss ma­rad. A lesütött húst naponta for- rósítsuk meg, s úgy tegyük vissza, hogy a zsír ellepje. Húslevest nyáron 24 óránál tovább csak hűvös pincében tarthatjuk el. A tejet minden 12 órában újra fel kell forralnunk. A vajat szőlőlevélbe csa­varva jó ideig frissen tudjuk tartani, vagy: gyúrótáblán ki nyújtva megsózzuk, utána má­zas edénybe rétegenként be­letömjük, s légmentesen le­kötjük. A sós vajat haszná' lat előtt egy éjszakán át hi­deg vízben kell áztatni, a bó kioldódik. Mit tanácsol a kozmetikus a nők nyári arcápolásával kap­csolatban? Elsősorban azt, hogy a különféle napozóola­jok és krémek használata nem célszerű. Hiszen — mint min­den zsiradék —, a bőrápoló­krém és olaj is bomlik a na­pon. Ez pedig árt! A napozás­hoz tehát ne olajat, krémet, hanem víztartalmú anyago­kat, elsősorban arctejet aján­latos használni. A hosszan tar­tó napozástól felégünk, akkor is, ha kilószámra kenjük fel a napolajat! “ Különösen nyáron sokan pa­naszkodnak a szeplők és máj­foltok miatt. Ez rendszeresen száraz bőrűeknél fordul elő. Fe­hérítőkrémet használnak tehát, arra viszont nem gondolnak, hogy minden ilyen krém szá­rítja a bőrt. Akit a ráncoso- dás jobban zavar, mint né­hány szeplő, az inkább bámul­jon le szép egyenletesen, de mellőzze a különféle fehérítő­krémek használatát! Mitesszereket, pattanásokat sohasem nyomkodjunk egye­dül. Ezzel esetleg olyan hege­ket idézünk elő, amelyeket többé nem lehet eltüntetni. Forduljunk inkább szakember­hez. Ez áll a fiatal leányokra vonatkozóan is. Gyermekünk kozmetikai kezelését ne az életkoruktól tegyük függővé. Ha látjuk, hogy pattanásos, mitesszeres az arcbőre, vigyük csak nyugodtan kozmetikus­hoz; hiszen csak kezelésről van sz<^, amellyel megakadá­lyozzuk, hogy a nyomkodással, piszkálással saját maga tegye tönkre az arcát — esetleg jó­vátehetetlenül! Fontos tanács — különösen száraz arcbőrűek részére! Ar­cunkat soha ne mossuk le Bzapparmaír ATctejjel tisztít­suk, utána pedig bő, langyos vízzel mossuk meg. Mosdás után zsíros, bőrtápláló krém­mel kenjük be. Helytelen fel­fogás, hogy éjszakára vastagon krémezzük be az arcunkat. Az arcbőrnek is pihenésre van szüksége. A pórusok hadd szellőzzenek, tisztuljanak sza­badon, szükségtelejf, hogy éj­szakára zsíros krémmel eltöm­jük őket! Jó bőrápoló háziszer recept­je: kevés tojássárgáját kever­jük el egy-két csepp mézzel és ugyancsak pár csepp rici­nus- vagy étolajjal. Ezt ken­jük vékonyan az arcunkra, ha teljesen megszáradt, borogas­suk 10—12 percig állott vizes ruhával, majd bő vízzel — szappan nélkül — mossuk le. Ezután vékonyan krémezzük arcunkat. Kikészítés: az arc festése erőltetett és különösen nappal, nem divat! Ne használjunk nagyon sötét színű ajakrúzst, Púderből sem fontos a drága krém- vagy kőpúder vásárlá­sa, a közönséges porpúder egészségesebb! A szempilla festése mindenkinek előnyös, és ezen a nyáron divatos is. Még egy jó tanács: Ha el­kezdünk - valamiféle kozmeti­kai szert használni, ne a szom­szédasszonyt kérdezzük meg, forduljunk szakemberhez. Mint, ahogyan mindenkinek más az egyénisége, a bőre is másképpen reagál az egyes krémekre, púderekre. A méhpempős krém szőrö- 6ödést idéz elő, többet ártunk vele, mint, amennyit haszná­lunk! Nem a kirakatba tett szép csomagolású dobozok, s azok­nak magas ára eredményezi, hogy valaki megtarthassa arc­bőrének üdeségét, rugalmas-' ságát, hanem az ésszerű táp­lálkozás, helyes életmód és minden esetben elsősorban a szakember tanácsa! (sz. i.) É DÉLNEK VONULÓ FELKELŐHAD ROHA- M,RE £lÉR!K A MONS VA-V HÁROMEZREN VERŐDTEK ÖSSZE. SPARTACUS CÉLJA HEGYORMON ÉGY NAPON... VERŐDTEK ÖSSZE. SPARTACUS CÉLJA AZ. HOGY. A JÓL VÉDHETŐ HEGYORMOT, Cs. Horváth Tibor -Zórád Ernő J\ fr C E; í\ M P E: IX XT í\ IX X b1 o Előzmények: Az Idő­számításunk előtti' 74. esztendőben, egy éjsza­ka, Spartacus vezetésé­vel fellázadnak a capuai gladiátorok. Kitörnek a városból, a közelben le­táboroznak és még az­nap harcba szállnak az utánuk küldött légioná­rius-csapattal. NYÁRI KOZMETIKA

Next

/
Oldalképek
Tartalom