Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1958. szeptember (13. évfolyam, 71-78. szám)

1958-09-20 / 76. szám

KOMÁROM MEGYEI DOLGOZOK LAPJA Wag pqoletäm egyesüljetek! * AZ MSZMP ES A MEGYEI TANÁCS L APJA * XIII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM. Ara 60 fillér TATABÁNYA, 1958. SZEPTEMBER 20. Néhány szó az őszi mezőgazdasági munkákról Az aratási és cséplési mun­kák sikeres befejezése után újabb fontos feladatok végre­hajtása előtt áll valameny- r.yi mezőgazdasági termelő. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: elő kell-1 készíteni a jó vetömagágyat az őszi vetések alá, végre kell haj­tani a vetést, be kell takarí­tanunk az őszi kapásokat és takarmányokat, s el kell végeznünk az őszi mélyszán­tást. Az idei, a szokásostól elté­rő időjárás bebizonyította, hogy a szakszerűen * gazdálko­dót kevésbé érheti meglepetés, s még mostoha viszonyok kö­zött is aránylag jó termést tud betakarítani. Ennek az a tit­ka, hogy minden előfeltételt biztosítsunk a kultúrnövények Számára. Ezen időszakban kell az őszi vetések alá a talajt előkészí­teni. A morzsásan elművelt és kellően üllepedett talajban ta­lál jó helyet a mag. Ameny- nyifoen az elővetemény vagy a korábban elmulasztott mű­velési munkák miatt a talaj száraz, rögös, talajművelő esz­közökkel kell a talajrészecs­kéket szétdolgozni. A nagy­üzemi gazdaságoknak ehhez a munkához biztosítva van a gépi felszerelés. Az elműve- letlen, levegős talajban a ve­tőmag egyenlőtlenül kel, ke­vés lesz a töszám, gyengén in­dul fejlődésnek, így nem vár­hatunk belőle nagy termést. Minden gazdaság számára ál­talános törvény, hogy hala­déktalanul elvessük az őszi árpát, meggyorsítsuk a rozsok és rozsos takarmánykeverékek vetését Megyénk területén nagy termésre csak akkor szá­míthatunk, ha az őszi árpát szeptember 20-ig, a rozsot ok­tóber 10-ig, az őszi búzát pedig október 20-ig elvetik a ter­melők; A jó csírázó képességű, ne­mesített vetőgabonák átlago­san 1—2 métermázsával na­gyobb termést adnak, mint a saját termesztésű szokvány- fajták. A vetőmagvak kicse­rélésére van lehetőség, mivel megyénk területén a TNV-te- lepeken közel 180 vagon ne­mesített vetőmag áll a terme­lők rendelkezésére. Ne feledkezzünk meg a ve­tőmagvak csávázásiról sem. A különböző üszögfertőzásek átlagban 1—2 métermázsás terméskiesést idéznek elő. Rézgáliccal ne csávázzunk, mert bebizonyosodott, hogy nem kielégítő a hatása az üszöggombákra, s ugyanak­kor rontja a gabonaneműek csírázóképességét. Nedves cső­vázáéhoz használjunk Higo- sant, ha porcsávázást végzünk, akkor a Germisan elnevezésű szert használjuk. Mindkét szer higanytartalmú. A csá­vázószerek használatát a cso­magolószereken feltüntetik, de a gazdasági felügyelők, ag- ronómusok is szívesen szolgál­nak szakmai tanácsokkal. A gabonaneműek általában sok foszfor anyagot vesznek fel a talajból. Kívánatos ezért nagyobb adagú szuperfoszfátot — 2—3 mázsát kh-ként — a talajba juttatni. Megyénk területén még min­dig visszatérő hiba, hogy a termelők egy része a kukori­caszárat nagyon későn takarít­ja le. Az időben levágott szár közepes minőségű széna táp­anyagával ér fel. A későn levágott kukoricaszár már csak tüzelésre való. A leta- ksrítatlan kukoricaszárak gá­tolják az őszi szántások vég­rehajtását is. Az őszi mély­szántás nagyon fontos a téli csapadék megőrzése miatt. Er­re tanulságos példa volt az el­múlt gazdasági év. A tavaszi, hosszantartó szárazság a ta­vasszal megszántott földek kis nedvességtartalmát is elvitte. Az őszi szántásba vetett kul­túrnövények viszont ilyen aszályos évben is jó közepes termést adhattak. Ezt a tényt alátámasztják az állami gaz­daságok és tsz-ek termésátla­gai, amelyek 2—3 métermázsá­val az idén is magasabbak voltak a szokásosnál. Ez a vetésforgó szerinti gazdálko­dásnak, a jó vetSmaghaszná- iatnak, a mélyebb talajműve­lésnek és nem utolsósorban a talajmunikákiból adódó nagyobb téli csapadékkonzerválásnak az eredménye. Kormányzatunk már most gondol a tavaszi vetésű növé­nyek nagyobb terméshozamá­nak biztosítására. Az ősz fo­lyamán megyénk területén 55 vagon jó minőségű, álla­milag ellenőrzött burgonya­vetőgumó áll a termelők ren­delkezésére, amit nagyon ked­vező árért, vagy cserébe be­szerezhetnek a gazdálkodók. Az igénybejelentéseket a he­lyi földművesszövetkezetnél kell megtenni. Ruppert József megyei főagronámus Néhány napon belül meg­kezdik Tatabánya-Újvárosban a strandfürdő építését. Ez év­ben csak a medence készül el, amely 22 méter széles és 50 méter hosszú lesz, A strand az út és a vasút közötti lapályos területen létesül. A medencét az úttal egyforma magasság­ban építik. A földmunkákhoz társadalmi segítségre is szük­ség van. mivel a tanácsnak csupán a2 anyag megvételére áll a rendelkezésére pénz. MAI SZÁMUNKBÓL: A HÁROMÉVES TERV A NÉP SZOLGÁLATÁ­BAN — 2. old. HOGYAN LEHET RÉSZ­LETRE VÁSÁROLNI — 4. old. A SZÖVETKEZET KED­VENCEI — 5. old. A „TELHTETLENEK” — 6. old. A dorogi járás legjobb termelőszövetkezete a táti Vörös Csillag Tsz. Tavaly 62 forint jutott itt egy munkaegységre s úgy számítják, az idén a gyengébb termés ellenére is alig lesz kevesebb. A tagság több mint fele asszony, s szorgalmas munkájukkal gyarapítják a közöst. Egy hónap alatt 25 forinttal csökkent a mész tonnánkénti önköltsége A Dorogi Mészmű dolgozói­nak új üzemében az idén egyik kísérlet a másikat érte, hogy tökéletesítsék a nagy ak­nakemencékben az égetés fo­lyamatát. A kísérletek tapasz­talatainak alapján önköltség­csökkentő hitelt kértek, amely­ből új portálandó berendezést vásároltak és szereltek fel. Ez­zel ugrásszerűen emelkedett az első osztályú mész mennyisé­ge, amelynek minden tonná­jáért 62 forinttal többet kap a j vállalat, mint a másodosztályú ! termékért. Többletbevételhez i jutottak azzal is, hogy a szem- 1 nagyság miatt mészégeiésfe' nem hasznosítható mészkövet | a cementgyárnak adták el. így \ augusztusban 25 forinttal 1 csökkent a mész tonnánkénti önköltsége júliushoz képest és I már 111 forinttal kevesebbe! kerül a termelése, mint a ] múlt év utolsó negyedében. # Újabb népfőiskolákat nyit megyénkben Hazafias Népfront Megyénkben már tavaly nagy érdeklődéssel működött Táton a Hazafias Népfront népfőiskolája. Az' idén itt már a második évfolyamot kezdik meg. a tapasztalatok alapján a megyében most más helye­ken is megszervezik a tanfo­lyamokat. Nyergesújfalun olyan nagy az érdeklődés, hogy egyszerre két osztályt indíta­nak. Az előadók a helyi peda­gógusokból kerülnek ki. Kis-1 béren összesen több mint száz | órán hallgatnak majd történel­mi, irodalmi és természettudo­mányos előadásokat. Nemcsak a község lakossága, hanem a környékbeliek is nagy érdek­lődéssel várják a népfőiskola megnyitását. így pl. Kerékte­lekiről is többen részt akar­nak venni. Új rútót és kórtermeket építettek a tatai kórházban Komárom megyében a fel- szabadulás előtt egyetlen szü­lőotthon sem volt. Azóta két korszerű falusi és egy városi szülőotthont építettek. Ezeken kívül évről évre növelték a kórházi szülészeti osztályok ágyszámát is. Most készült el, s rövidesen átadják rendelte­tésének a tatai kórház átala­kított szülészeti osztályát is. Itt eddig nem volt műtő és császármetszés vagy más nő- gyógyászati jellegű beavatko­zás esetén egy távolabbi épü­Új autóbuszjáratokat indit a MÁVAUT Szeptember 27-től lép életbe az új MÁVAUT-menetrend. A tatabányai 67-es AKÖV igaz­gatóságának közleménye sze­rint e naptól kezdve a székes- fehérvári autóbuszjáratot Mó­rig közlekedtetik, a vasárnapi menetrend szerint hétköznapo­kon is. Ezzel a járattal kora reggel utazhatnak Mórra a kömlődi, dadi és pusztavámi dolgozók. Délután 4 óra tájban új autóbusz-járat közlekedik Tardosról Tatára. Ugyancsak indul délelőtt Tatáról Nagy- igmándra autóbusz. Az eddigi járatokon kívül, reggel 6 óra­kor is indul autóbusz a tata­bányai felső állomásról Orosz­lányra, ★ Az esztergomi MÁVAUT fő­nöksége egy autóbusszal sűríti íz Esztergom—Pilismarót— Dömös közötti autóbuszjáratot, és ezzel a Duna menti kisköz­ségek gyorsabb és sűrűbb köz­lekedést kapnak. Ugyancsak egy autóbusszal sűrítik az esz­tergomi helyi járatot. A ter­vek szerint az év végéig a pol­gári járatokban levő 30-as tí­pusú Ikarus kocsikat nagy be­fogadóképességű autóbuszok­kal cserélik ki. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium ígé­rete szerint mintegy 8—10 nagy kocsit kap a főnökség. A lecserélt kisebb autóbuszokkal pedig a jelenleg még forgalom­ban levő fabódés kocsikat he­lyettesítik. ★ Gyors ütemben készül a do­rogi MÁVAUT-garázs. Októ­ber 30-ra elkészül a nagycsar­nok, melyben a garázs és a javító helyiség lesz. December 15-ig teljesen kiépül a közeli erőműből a fáradtgőzt átvezető távvezeték. Elkészül a kerítés. A betervezett kazánház épüle­tében pedig különböző szociá­lis intézményeket helyeznek el. Elvégeznek a garázs területén 10 000 négyzetméternyi útbur­kolást, földbesüllyesztett üzem­anyag-tárolókat építenek. Az egész garázs mintegy 26 000 négyzetméternyi területen épül fel és csak az építkezési beru­házás 14 millió forintba kerül. Az esztergomi MÁVAUT fő­nökség ez év végéig át akarja venni az építtetőktől a javító- csarnokot, ahol megkezdhetik az autóbuszok javítását. Távo­labbi terv, hogy ide vonják össze a teherfuvarozó Autó- közlekedési Vállalatot is és ak­kor mintegy 200 tehergépkocsit és autóbuszt helyeznek el eb­ben a garázsban. leibe kelleti vinni a betegeket, t Most korszerű műszerekkel £ berendezett műtőt és új kór- ► termeket építettek. Ezzel már £ több mint 200-ra emelkedett a ► megyében a szülészeti ágyak £ száma. 34 kiíométernyi korszerűen biztosított vágat Szedik a paprikát a konyhakertészetben. A tsz üzletében a táti bányászkertváros lakói is mindig friss árut kaphatnak Burgonyaszedőgép könnyíti az asszonyok munkáját A jó munkával együtt jár a jó hangulat. A brigád vendé­gül látja Kovács Gyula elnököt is a „névnapi ünnepségen” Hárommillió forintos beruházást takarítottak meg A Dorogi Erőmű dolgozói az idei nagyjavításoknál átépítet­ték két kazánjukat. Ezekből — az országban először — úgyne­vezett kétfokozatú elgőzölög- tető rendszerű kazánokat ké­szítettek, hogy gazdaságosab­ban tudják ipari gőzzel ellátni a környező üzemeket. Az át­alakított kazánok nagy előnye, hogy gazdaságossági hatásfo­kuk 10 százalékkal jobb, mint az ilyen célra eddig használt berendezések és gyengébb mi­nőségű tápvízből is jó minősé­gű gőzt fejlesztenek. Ez a munka mintegy 300 000 forint­ba került, de ezzel 3 millió fo­rint értékű pótvízelőkészítő berendezés beszerzését tették feleslegessé. Ezenkívül pedig még mintegy félmillió forint értékű szenet takarítanak meg az átépített kazánokkal. Tej-bál az antialkoliolizmus jegyében Almásfüzitőn Megyénk egészségügyi szer­vei, párt- és tömegszervezetei széleskörű mozgalmat indí­tottak a mértéktelen ital- fogyasztás ellen. Sok előadást, ankécot tartottak már erről, s most az alkoholizmus elleni küzdelem jegyében ötletes, új kezdeményezéssel próbálkoz­nak Almásfüzitőn. A timföld- gyári lakótelep művelődési házában az országban első íz­ben tej-bált rendeznek. A hordókból sör helyett szén­savas tejet csapolnak, a büfé­ben haboskávét, kakaót és különféle tejtermékeket, süte­ményeket árusítanak majd a táncoló, szórakozó vendégek­nek. A műsorban fővárosi művészek is szerepelnek. A tej-bál híre nagy érdeklő­dést keltett. Az almásfüzitőie- ken kívül a környékbeliek, a dunaalmásiak, a perjéspusz­taiak és a naszályiak is be­jelentették részvételüket a rendezőségnek. A megyei pártbizottság mar­xista esti egyetemén szerdán tartották az ünnepélyes meg­nyitót. A második évfolyam mellett újabb első osztály indult. A nagy érdeklődést mutatja, hogy az új évfo­lyamra nem tudtak minden jelentkezőt felvenni. Ezek szá­mára egyéves előkészítőt szer­veztek. Az egyetem hallgatói­nak tanulását azzal is előse­gíti a megyei pártbizottság, hogy könyvtárral felszerelt ta­nulószobát létesítettek, ahol rendszeres elméleti tanácsadás lesz, Látogatás a táti Vörös Csillag Tsz-ben Megkezdik az újvárosi strand építését A dorogi szénmedence dol­gozói az idén 4,5 kilométernyi vágatot építettek eddig' baton idomkőből és TH-gyűrűből, vastrapéz ácsolatokból. A szénmedencében 'így már 34 kilométerre növekedett a tartós biztosítású vágatok hossza és az év végéig még 3,5 kilométernyit készítenek. A bányászok szívesen alkal­mazzák a TH-gyűrűket és három üzemben egyengető gé­peket szereltek fel, hogy a régi, elgörbült vasácsolatot újra felhasználják. így eb­ben az évben már másfélezer j darab régi TH-gyűlű került újra beépítésre; Jelentősen fejlődött az idén a tsz állatállománya. Már 40 anyasertésük van Tanévnyitó a marxista esti egyetemen

Next

/
Oldalképek
Tartalom