Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1955. január (10. évfolyam, 1-8. szám)

1955-01-12 / 4. szám

6 I V*»*>xst>k bt' M ri Hunyt Itt litis un k ht;> A Tatai Téglagyári Egyesülés dolgozói közül solcan épí­tettünk kislakást. Házaink már elkészültek, csak a villany­világítás bevezetése van hátra. A 47-es Építőipari Vállalat­nál kértük, hogy készítsék el a villanyhálózatot.. Kérésünket még ma sem teljesítették, illetve ígéretet kaptunk arra, hogy december 1-től 25-ig végrehajtják. Még az előkészületeket sem tették meg. Gyermekeink iskolába járnak. Korán sö­tétedik. Villanyfény mellett könnyebben menne a tanulás, nem beszélve arról, hogy mikor mi, munkásemberek is haza­megyünk, szeretnénk olvasni. Petróleumlámpa mellett kelle­metlen és rontja a szemei. Tassi l-ajos Tata A* orvosi rendt*!« viv«xnálli(nsá< literjük Ki tudná leírni azt a nagy örömöt, amit akkor éreztünk, amikor megnyílt az orvosi rendelő az I. kerületi Mátyás király utcában. Ez azonban már régen volt. Azóta az or­vosi rendelőt megszüntették. Aki most orvoshoz akar men­ni, fel kell gyalogolnia a kór­házba. Az alsógallai lakosok közül sokan — éppen beteg­ségük miatt — erre képtele­nek. Nem ez az első levél, me­lyet a lakosok ebben az ügy­ben írtak. Intézkedés a ren­delő visszaállításának ügyé­ben még ma sem történt. Többszáz gyógyulásra váró beteg óhaját teljesítené, ha az orvosi rendelő ismét megnyíl­na a gyógyulást kereső bete­gek számára. Özv. Schmidt Józsefné Tatabánya, I. kerület Jó munkával köszöntjük az új évet Január 3-án. délután 2 órakor gyülekeztünk össze a kultúr- otthonban. Ott voltak üzemünk vezetői és dolgozói. Nagy érdek­lődéssel figyeltük a beszámolói, amit Németh elvtárs tartott. Na­gyon jól esett hallani nagyszerű eredményeinket, amelyeket a múlt esztendőben értünk el. Tavaly nehezen indultunk nyersanyag­hiány miatt, de csakhamar megszervezték vezetőink a munkát és teljesíthettük az első negyedévi tervünket. Ettől kezdve minden negyedévben pontosan teljesítettük, sőt többszőr túlteljesítettük a tervet. így érlük el. hogy 108,1 százalékos volt a tervteljesítésünk 1954-ben. Németh elvíárs elmondta, hogy 1955-ben meg kell szüntetni az egyes helyeken észlelt bérlaznságokat, még jobban le kell csök­kenteni az 54-es év 0,53 százalékos selejtjét. 1954-ben 82 nap igazolatlan hiányzás volt gyárunkban. Ezen is javítanunk kell. Szép eredményeket értünk el a társadalmi tulajdon megvédésében, de ebben az évben ezt is fokoznunk kell. A múlt évben kétszer lettünk élüzem. Beruházási keretünk­ből két ikerházat és három egyszoba-konyhás lakást építettünk a dolgozóim'k. Ezenkívül több ésszerűsítést, és újítást vezettünk be 55-ben többel kell foglalkozni a baleseti oktatással is. Tavaly 510 dolgozó részesült jutalomban, vagy kitünietésben. Az 55-ös évben tnj is csatlakozunk a Rákosi Művek felhívásához. Ezt ezen a gyűlésen beszéltük meg és vállaltuk, hogy 55-ben tervünket paláiból 103 százalékra teljesítjük. A szabványtervünket 1Ö száza­lékkal felemeljük, és 5 százalék selejlcsckkeníést érünk el. A gyű­lésen sok felajánlás születeti, a dolgozók versenyre hívták ki egymást, ugyanakkor vezetőink is megígérték, hogy segítenek fel­ajánlásaink teljesítésében. Kovács Mihály Nyergesújfalu, Eternitgyár. Mimi írtak levelezőink az elmúlt héten ? Egyre több levelet kapunk olvasóinktól. Leveleikben hírt adnak az üzemükben, közsé­gükben, gazdaságukban elért munkaeredményekről és a hi­bákról. Több levél szól arról is, hogy az egyes hivatali szervek nem végzik megfele­lően munkájukat. „Az őszi kampányfeladato­kat határidő előtt teljesítettük, nem. akarunk lemaradni a téli gépjavításokkal sem“ — írja Sáhó György elvtárs, a tatai gépállomás DISZ ' titkára. A gépjavítás; munkákról számol be a szőkepusztai állami gaz­daság igazgatója is. Levelet kaptunk az Eternit­gyárból, melyet Kovács Mi­hály elvtárs írt, arról a röp- gyűlésről. ahol a dolgozók til­takozásukat fejezték ki a né­met militarizmus újjáélesztése ellen. Petrovics Ödön, Réde község állatorvosa a bakonybánki Eiőre TSZ állattenyésztésé­ben észlelt hiányosságokról írt. „Már régen gondoltam arra, hogy megrendelem az újságot. A megrendelést azonban a pos­tahivatal vezetője nem fogad­ta el.“ — írta Szabó József, tárkányi lakos. Kmetli Ferenc héregi lakos viszont leírta, hogy előfizetője lapunknak, de nem kapja meg rendszeresen. Kópiái Tamás, Szák község Hazafias Népfront bizottságá­nak elnöke a falu kulturális életéről számolt be levelében. Társadalmi munkával új szín­padot építettek. Papp Ferenc, a gyermelyi Hazafias Nép­front-bizottság elnökének le­vele. valamint Kincses József, Kondász Béla. Bukovszky Géza és a bársonvosi Hazafias Nép­front-bizottság elnökének le­vele a népfront akcióprog­ramjának megvalósításáról szól. Persin Judit, az esztergomi közgazdasági technikum tanu­lója arról írt, hogy nem jó a vezetékes rádiójuk. Homola Bálint, tatabányai lakos jogta­lan kilakoltatását írta meg. Török László, tatabányai dol­gozó saját házuk visszaszerzé­séhez kéri segítségünket. Bor­bély Jánosné a cipész KTSZ rossz munkájáról írt. Csillag Imre szendi lakos nyugdíjazta­tásáról számolt be. Uttó János, a vértestolnai községi tanács begyűjtési előadója Marov- csik Paula volt begyűjtési előadó hanyag munkájáról írt. „Az 1953—54-es gazdasági évben a perjéspusztai állami gazdaság a beadási kötelezett­ségét 100 százalékra teljesítet­te.“ — írja Vakán József igaz­gató. A beadási kötelezettség teljesítéséről számolnak be a kisigmándi, az epöli tanács el­nökei. Az 1955-ös év tervéről szól Gáspár Andor, a tatabá­nyai Sütőipari Tröszt igazgató­jának levele. Gyalókai Szabolcs úttörő Komáromból és Farkas János leányvári dolgozó szülő­városuk felszabadulásának 10. évfordulójáról emlékeznek meg levelükben. „A Vetőmagellátó Vállalat­tól a göngyölegre a mai na­pon megkaptam a jogtalanul visszatartott 180 forintot. Há­lás köszönetemet fejezem ki fá­radozásukért“ — írta özvegy Szabó Sándorné dadi dolgozó parasztasszony. Lapos Ferenc és Pallos Imre levelezőink ar­ról értesítettek bennünket, hogy üzemük csatlakozott a Rákosi Művek felhívásához. Lyeszkovszki Béla, a tatabá­nyai tűzrendészed osztály ve­zetője a községi tűzoltóságok feladatairól írt. HÍREK 1955 január I?. Számos községből járnak be Oroszlányra a bányászok autó­busszal. A havazás és erősebb hófúvások esetén az Oroszlány felé vezető csákvári, somlói és gésztesi uLak járhatatlanokká vál­nak. Az elmúlt évben ezeken az utakon a bányászok sokszor méteres havon átgázolva jutottak el a munkahelyükre. Az orosz­lányi népfront-bizottság és a tröszt kérésére most a bokodi és oroszlányi parasztok felajánlották, hogy ha hóviharos időkre kerül sor, felváltva szállítják majd a bányászokat Oroszlányra és vissza. A tanács az üzemélelmezési vállalattal megbeszélte, hogy a hóakadályok esetén a megszaporodott létszámú bányászokat is jól lássák el élelemmel. Gondoskodott a tröszt munkaügyi osztálya arról is, hogyha az utak szánnal is járhatatlanná válnak, a bányászokat kényel­mes. tiszta helyiségekben szállásolják el. Az oroszlányi vájár- iskolában és több — már fenntartott — helyiségben helyezik majd el a bányászokat Ezekben az ideiglenes szállókban rádió, újság, könyv és tiszta ágy szolgálja a bányászok kényelmét A hideg időkben sok gondot okoz az oroszlányi bányákban is a jeges lejtakna és a kinti szállítási berendezések befagyása. Az oroszlányi XVI-os, XVIII-as aknákban befagyás ellen, nagyobb hideg és az éjszakai erősebb lehűlések alkalmával üresen is já­rataik a szállítóberendezéseket. A bányákból feljövő vízvezetéke­ket fűrészporral fedték be. Működik már Tatabánya és Oroszlány környékén a hójelzö- szolgálat is. Jelentésük szerint a tatai iszénmedencében nincsen hóakadály, a bányászjáratok pontosan, akadály nélkül közleked­nek. A báinyászautóbuszokat felszerelték terepjáró gumival, da öt darab gépkocsira szerelt eke, 52 lóvontatású hóeke is, készen­létben áll Komárom megyében, hogy az esetleges hóakadályt a leghamarabb elháríthassák. Megjelent a Propagandista januári száma A Propagandista legújabb szá­ma jelentős segítséget nyújt a propagandistáknak a pártoktatás második témájának feldolgozásá­hoz. A folyóirat első helyen hozza ROSKA ISTVÁN cikkét: „A párt­aktíva szerepe a végrehajtásban” címmel. Az MDP III. kongresszusa anyagainak tanulmányozásához közli a folyóirat SOCZó JÓZSEF: ,,A mezőgazdasági termelés fel­lendítése — a munkásosztály po­litikája’’ című cikkét. A cikk részletesen elemzi: miért vált a mezőgazdaság fellendítése fejlő­désünk legfontosabb soronkövet- kező láncszemévé — s miért fel­tétele e fellendülésnek a paraszt­ság anyagi érdekeltségének fo­kozása, életszínvonalának eme­lése. BIEDER ILONA: ,,A termelési eszközök társadalmi tulajdona — a szocialista rendszer gazdasági alapja” című cikkében a szo­cialista tulajdon két formájának kialakulását vizsgálja a Szovjet­unióban és hazánkban. A cikk foglalkozik a szocialista tulajdon védelmének legfőbb problémáival. WIRTH ÁDÁM: „A politika el­sőbbségéről” című cikkében elemzi a politika fogalmát, s u gazdaság és politika közti vi­szonyt. PAMUK ISTVÁN: „Az üzemi pártszervezetek feladatai a ter­melés ei lenőrzésében” című írá­sában foglalkozik a termelés pártellenőrzésének jelentőségével, s rámutat azokra a feladatokra, amelyekre az új szakasz politi­kájának sikeres végrehajtása ér­dekében ma a pártellenörzésnek elsősorban irányulnia kell. „Válasz a propagandista kér­déseire” című rovatban hozza a folyóirat: BÁLINT JÓZSEF—HUSZÁR IST­VÁN cikkét: „Az „a” és „b” szektor az ipari termelés két fő ága” címmel. BALOGH ELEMÉR; „A marxiz­mus állásfoglalása a vallás kér­désében” című cikkét. A rovatban a folyóirat további hozzászólásokat közöl az erköl­csi politikai egységről indított vitához. „A nemzetközi kérdések” című rovatban Nemes György: „Az európai védelmi közösségtől a Nyugateurópai Unióig” című cikkében elemzi a nyugati impe­rialisták Nyugat-Németország fel­fegyverzésére Irányuló terveit, s megmutatja azt a harcot, ame­lyet a népek a Szovjetunió ve­zetésével ez ellen vívnak. „A propagandamunka tapasz­talataiból” című rovatban közli a folyóirat Jakab Sándor cikkét: „Néhány tapasztalat a nógrád- mogyei pártvégrehajtóbizottság kollektív munkájáról a propa­gandamunka irányításában” cím­mel. „A pártoktatás hírei” cím alatt rövid hírekben beszámol a párt­oktatás tapasztalatairól. A „Mit olvasson a propagan­dista” című rovatban a folyóirat ismerteti Lenin müveinek 11. kötetét, Mao Ce-tung válogatott müveinek IV. kötetét, Karl Lieb­knecht: „Válogatott beszédek és írások” című müvét. — TATÄN, a VOLT ESZ- TERHÁZY-SZÁLLODÁT — amelyet eddig más célra hasz­náltak — ismét visszaadják rendeltetésének. Az átépítést már megkezdték, s az átépí­tett 30 szobás szállodát még ebben az évben üzembehelye­zik. ★ — BÁNYÁSZRÁDIŰT KAP OROSZLÁNY. Oroszlányán ja­nuár 26-án kezdi meg adását a vezetékes bányászrádió új stúdiója, mely a kultúrházban énült fel. Az első hetekben na­ponta egy órás kísérleti mű­sort közvetít az adóállomás. Március 17-én, amikor Orosz­lány felszabadulásának tízéves évfordulóját ünnepelik a bá­nyaváros lakói, nemcsak a „Szív küldi“ műsorával bővül az adás, hanem két egyen­ként 25 wattos új hangszóró is közvetíti a város járókelői­nek a bányászrádió műsorát. k — SZÄK KÖZSÉGBEN a szülők, az úttörők a honvéd­ség segítségével a kultúrott- honban új színpadot építettek. A felhasznált, anyag és az el­végzett munka értéke több mint hatezer forint. k — MAR TELJESÍTETTÉK 1955. évi sertésbeadási kötele­zettségüket S. Varga Mihály, özv. Kovács Gyuláné és Szé­kely János bakonyszombathe- lyi egyénileg gazdálkodó pa­rasztok. ★ — 1954-BEN 4000 KÖNYV­VEL gyarapodott a megyei könyvtár könyvállománya. így ebben az évben több mint 10 000 kötet könyv áll a könyvtár 3100 olvasója ren­delkezésére. — KETTŐS ZÄZ MÉTER hosszúságban Nagyigmánd és Bakonyszombathely határában hófogó korlátokat építettek az utak mellé. A dolgozó parasz­tok ezzel kettős célt érnek el: a vetésen megmarad a hóta­karó, és az út is járható. k — A KÖZELMÚLTBAN ADTÁK ÁT a tatai közönség­nek az újonnan megépített eszpresszó helyiséget, ahol fi­nom italokkal, feketével és hűsítő italokkal várják a dol­gozókat. k — CSATLAKOZTAK a Rákosi Mátyás Művek dolgo­zói által kezdeményezett fel- szabadulási versenyhez a Ko­márom megyei kisipari szö­vetkezetek is. k — NÉGY NAP ALATT kija­vítja már a dolgozók cipőit a dorogi cipész KTSZ. A javí­tási idő lecsökkentését a jobb munkaszervezés tette lehető­vé. k — A MÁVAUT NYOLC IKARUS autóbusza Tatabá­nyán a helyi járatban 4 397 502 utast szállított 1954-ben. k — SOROZATOSAN ELKÖ­VETETT szabálytalanságok miatt Gammer Jenőt, a tata­bányai Épületkarbantartó KTSZ elnökét a K1SZÖV me­gyei vezetősége beosztásából felmentette és a fegyelmi el­járás során kizárta a szövet­kezetből. k — HETVENEZER FORIN­TOT nyertek a III. Békeköl­csön leguróbbi húzásán a Ta­tabányai Cementgyár dolgozói. II. lengyel filmhét Január 13—19-ig rendezzük meg a II. lengyel filmhete A flimhét alkalmával a lengyel filmművészet legújabb alkotást kerülnek bemutatásra. Megyénkben 5 keskenyfilmszínház játszik lengyel filmeket filmhét alatt. Bemutatásra kerül 15—17-ig Bajon a ..Kaland Mi rienstadtban”. 11 — 17-ig Süttőn a „Győzelem katonája”, 13-á Csolnokon „Nézz a tükörbe”, 16-án Tokodon a ..Felszántott út' 18-én pedig Környén szintén a „Felszántott út’’ című lengyel filn özv. Urban Mihályné bányászasszony három gyermekere « gyermekek nagyanyja Fekete Mihályné vigyázott, a család Esz­tergom kenyérmezei otthonában. A nagyanya január 5-én dél- $lőtt magukra hagyta a gyermekeket: az ötéves Mihályt, a más­féléves Szilviát és a kéthónapos Ildikót. Az ajtót gyerekekre zárta. Az ötéves Mihály az aszíalon gyufásdobozt talált, a kályha mellett pedig papírt, gyűjtést. Nagyanyját akarta utánozni a tűzrakásban, csakhogy a gyujtóst nem tette a kályhába, hanem a kályha mellett gyújtotta meg. A lángok egyre nőttek, már nem­csak a gyujtós, hanem a padló is égett, s rövidesen a búlor is meggyulladt. A füsttől a két nagyobb gyerek erősen köhögött, a kéthónapos Ildikó elájult. Mire rájuk találtak, a két nagyobbik súlyos égési sebeket szenvedett. Mire kórházba szállították őket, meghaltak. A kis Ildikó,, aki ágyában távolabb feküdt a tűztöl, erős füstmérgezést kapott, de életbenmaradására még van remény. AZ ORSZÁGOSHÍRÜ szu- loki dohánytermelő gazdák ed­dig több mint 7 vagon jóminő­ségű szuloki fajta dohányt szállítottak dohányfeldolgozó iparunknak. Ebben a faluban nem egy olyan gazda van, mint Trixler István 7 holdas gazdálkodó, aki egy hold do­hányterméséért 18.000 forint készpénzt és több mint 12.000 darab cigarettát kapott. A megye többi dohánytermelő gazdái is szép összegeket vit­tek haza. Boronkán Matók Fe­renc 8 holdas gazda 1 holdról csaknem 10 mázsa dohányt szállított Nagyatádra, ezért több mint 10.000 forint kész­pénzt és 14.000 cigarettát ka­pott. (Somogyi Néplap) ★ AZ AJKAI ÜVEGGYÁR a világ minden részébe exportál kiváló minőségű csiszolt üveg­edényeket és dísztárgyakat. Most újabb exportcikkel öreg­bítették a magyar ipar jóhír­nevét: üvegpipáltat készítettek Törökország megrendelésére. Az üveggyárból 5500 ilyen pi­pát küldenek Törökországba, egy vagonnal már útnak is in­dítottak. (Veszprémmegyei Népújság) ★ A CSORVÄSI VÖRÖS OK­TOBER termelőszövetkezetnek 558 hold a szántóterülete. Nyolcvan tagja van a gazda­ságnak. Az állattenyésztés sok munkaerőt foglalkoztat, így a növénytermesztő brigádokra igen nagy földterület meg­munkálása jut. Gondot okozott a tagoknak a múlt évben is, hogyan munkálják meg ren­desen a sok földet. A tagok örömére most új belépőkkel gyarapszik a szövetkezet. Az elmúlt héten két liap alatt hat kívülálló kérte felvételét a közös gazdaságba. így keve­sebb föld megmunkálása jut ezután egy főre. (Viharsarok Népe) Népnevelők, figyelem! A napokban megjelenik ízlé­ses piros kötésben az 1955-ös Komárom megyei népnevelő zsebnaptár. A zsebnaptárban népnevelőink az 1955-ös nap­táron kívül megtalálhatják megyénk földrajzát, történel­mét. tízéves fejlődésünk fon­tosabb adatait, a fontosabb megyei és járási hivatalok, in­tézmények címeit slb. A 100 oldalas zsebnaptár ára 3 forint. HIRDETÉSEK SZAKKÉPZETT BOLTVEZETŐKET Szormnj felveszünk, nagyforgal- niú boltba. HASZNÁLT BOLTBERENDEZÉST veszünk. Jelentkezés személye­sen: Tarján és Vidéke Körzeti Földmüvesszövetkezet. Tarján, Vadász utca 234. k Agy toil, párnatöltés, kész párna, dunyha kapható Rübner, Bp. Lenin körút 89. KOMAROMMEGYE1 DOLGOZOK LAPJA Uestetenik hetenként kétszer. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Pelelős kiadó: NAGY KALMAN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Tatabánva I. kér. Tóth Bucsoki-űt 362. *». Telefon: Szerk 3Sfi Kiadóblv. 428. SZIKRA LAPNYOMDA. Budaoest Vili Rókk Szilátd-ti *, FeleISs vezető: Kulcsár Mihálv. Komárorameipei DOIGOZŐK IAPJA fi€3 /f »«ff fi dl fi tí liß ÍVSZ* ... Két gyermek halálát okozta a kintfelejtett gyufásdohoz Mi újság az országban?

Next

/
Oldalképek
Tartalom