Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1955. január (10. évfolyam, 1-8. szám)

1955-01-01 / 1. szám

ÍOMÁROMME&YEI „ HKCOIOt UP» VILÁG PROLETÁRJAI BSYtspLJ£1 EKI ^----------------­A szencédola iigy. 2. oldal. — Tatabanya sza­badságáért. 13. oldal. — Az elmúlt év történetéből. 4. oldal. — A beregi tanács tervei. 5. oldal. — Szilveszter-este. 6. oldal. — Az emberről van szó. 7. oldal. A KOMAROMMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG I Apia t, I. SZÄM. Ára 50 fillér BOLDOG ÚJESZTENDŐT! t kívánunk szeret­ek, s bár őszinték a nem gondoljuk ánunk nekik, mi ságot, a vidámsá- íaz, mindenkinek yagi gondok fo­lt, s körét a bal- ége nyílik szóra- sre, tanulásra. Jenkinek meg- ,ya. Volt idő — ’ is jóleső érzés­újévi jókívánsá- oltuk, hogy azok újévi köszöntés tartalmat kap. ik szilárdul, erő- .osul meg a kívánsá- szetes is. Hiszen népi lényegesebb jellemvo- jzó nép életének szebbé­.sztendővel ezelőtt boldog ,k egymásnak, már fél éve .ormányprogramot és láttuk annak megvalósulására. Nem Az elmúlt évben könnyebben, ben éltünk, többet szórakoz- zelőtt. Több egyéni vágy való­,ii .iic^, .»A.»-. *. lí,... l~-■ .r.d• b öbben, összehasonlíthatatlanul többen pítettek családi házat, többen vettek bú- >rt. többet vásároltak ruhából, cipőből, leiemből, mint bármikor. Ezt az üzletek irgalmáról készített kimutatás megcáfol- atatlanul bizonyítja. Statisztikai tények izonyítják, hogy több volt az idén az es- üvö és több gyermek született, mint a ko- ibbi esztendőben. Mi ez mind, ha nem a >lét emelkedésének bizonyítéka, az egyéni ágyak megvalósulása? Elégedettség? Erről szó sincs. Hiszen az tnak még csak az elején vagyunk. A jó- ;tnek csak az alapjait raktuk le a kor- lányprogram meghirdetése óta eltelt más- il év alatt. Az alapot: a mezőgazdaságot jjlesztettük. Erősítettük. Persze sok még téren is a tennivaló, nagy a mulasztás, nit pótolni kell. De a kormány rendeletéi áris jótékonyan éreztetik hatásukat, egyénk dolgozó parasztjai is látják, hogy •demes többet termelni. Nincs ma már a egyében tartalékterület. Sokan telepí- ttek új szőlőt és gyümölcsösöket. Fel­merték a rendeletek, határozatok nyo- ián alakult helyzetből, hogy érdemes isznót hizlalni, állatot tenyészteni. Noha felismeréstől a megvalósulásig jelentős lőre van szükség, máris több és jobb a enyér, a hús, a zsír, a bor, máris több a ^1 földi bőrből készült .cipő, s gyapjúból ászült ruha. És még több lesz jövőre. Gondoljon erre aki boldog újévet kiván, s kinek kívánnak. Üzemeink vezetőinek leveleiből közlünk éhányat * lap belső hasábjain: önköltség- ökkentést. gondosabb munkát, tehát sóbb és jobb árut ígérnek a jövő évre esztergomi Sportárugyár, Szerszámgép- a Dorogi Bányagépgyár, a Tatai Cipő- és Szőnyeggyár, a Komáromi Vas­ié és még sok gyár vezetői és mun- -ai ígérik: jobban tekintetbe veszik ; rö évben a fogyasztók igényeit. Ipar­ikból is több ember elégítheti ki egyéni ivánságait. Ezt tudva, hogyne indulnánk idámabban az új esztendő elé. A kormányprogram része, hogy nagyobb nállóságot kaptak a tanácsok, s növeke “tt gazdasági erejük. Ha sok panaszt Jósolhattak — és orvosoltak is — eddig >-ég több kívánságot elégíthetnek ki az új esztendőben. Akinek az jelenti a boldog 1955-öt, hogyj házat építhet, boldog lehet az éve, mert megyei tanács az összes téglagyárakaDŐvítteti, hogy legyen bőven tégla. Épületanyagot is biztosít. Meg­valósul ann a levelezőnek a kívánsága is, aki út építését kérte a kertvárosba, a sajátházakhoz. Sőt, hogy a gyerekeknek ne kelljen az újvárosig sem gyalogolni napon­ta, iskolát is építenek a kertvárosban. Javítják Tatabányán és a megye több köz­ségében is a vízellátást. Jó hír azoknak, Amit tatabányaiak vállaltak — teljesítik Az év befzésének közeledtével a tata­bányai bányaninden eddigi eredményüket túlszárnyalvaljesítik túl napi tervüket. Hét­főn, az évi ten felül felszínre küldték a 100 000. tonnsenet. A legtöbb enet az oroszlányi külfejtés adta: 31.708.4ma szenet termelt évi tervén felül szerdárggelig. Az oroszlányi XVIII-as akna bányásis kitettek magukért. Szerdán reggelig 22 47tonna szenet adtak előirányza­tukon túl. Tsányán, a Xl-es aknaiak érték el a legjobb talányt. 17.789.3 tonna szénnel növelték a tr. terven felül adott szénmeny- nyiségét. A >es aknaiak pedig 13 110 tonna szenet adtak SZTAHANOVISTA ŐRSÉG A CSOLNOK1 I-ES AKNÁBAN A csolnaki I-es ak­na bányászai még de­cember 15-én elhatá­rozták, hogy Nyugat-• Németország felfegy­verzése elleni tiltako­zásul december 31-ig sztahanovista őrséget tartanaik és 531 tonna szenet termelnek ha­vi tervvikon felül. A sztahanovista őrség első napján 102.2 szá­zalékos napi ered­ményt érteik el. TüL teljesítették napi ter­vüket a sztahanovista őrség minden napján. A műszaki vezetők a gyengébben termelő csapatoknak a mun­kahelyen nyújtanak segítséget. így teljesí­tette túl szeptember­től 1250 tonnás válla­lását Bállá Sándor DISZ brigádja is. JZ edden lelőtt ünnyesen felavatták agyar Komáromot test- ÜrMVvwi, -csén- szlovák amót összekötő ví hi­datMég eopocs fűzi tehát más­hoz Magyaágol és Csehszloét. Nem elős ver­tek hidat i Du­na felett. A ko­máromi va híd 45 évvel előtt épült fel — mint a készág oly sok m'téke a fasiszt'om- boló dühéildo- zata lett 19írci- us 28-án. géss vasszerkezenzbe omlott, osan megrongáló a hídfők és érek is, csak ala ma­radtak épsi A magyaseh­szlovák >zók összefogtak híd ■megépítésér Az építők alüsjél érmei ezeIttak lavatták a komáromi Barátság-hidat munkához, küzdöt­tek „másfél“ tél csi­korgó hidegével, csí­pős szelével, majdan Versenyben épillt a híd, két baráti nem­zet munkásai verse­nyeztek egymással, hogy mielőbb elké­szüljön, még szebb és erősebb legyen, mint volt. És de­cember 28-án — ki­lenc évvel és kilenc hónappal azután, hogy a menekülő hitleristák felrob­bantották — a Ba­rátság hídja megszü­letését .ünnepelte a két part. /t Barátság hid- ja, amely most már összeköti a két népi demokratikus ország között folyó Duna partjait, nem­csak gazdasági szem­pontból igen jelen­tős, de a csehszlovák és a magyar nép testvéri szeretetének elmélyülését is je­lenti“ — mondta a, csehszlovák közleke­dési miniszter. .,Nagyszerű ösz- nzefogás, testvéri inán született még ily rövid idő alatt a Barátság hídja. Mi ezt a hidat a békés együttműködés alap­ján teremtettük újjá és azt akarjuk, hogy ezután is az országok barátságának ügyét és felemelkedését szolgálja“ — vála­szolt Bebrits elvtárs. Nagy taps köszön­tötte e szavakat, majd még egy ünne­pélyes aktus követ­kezett. A két minisz­ter a szalagok elvá­gásával átadta a vasúti hidat a forga­lomnak. összekapcsolták az ünneplőket hozó két különvonatot, és a szerelvény élén test­véri együttműködés­ben robogott rá az új hidra a 476—124-es csehszlovák lokomo­tív és a 424—100-as MÁVAG-óriás. Vé­letlen csak, de jel­kép is, az összefogás, a közös erő, a meg­sokszorozott alkotó- — co-fesiSn iie* jelkepe. A hidavatasi ün- népség utolsó része a fehér asztal­nál játszódott le a komarnói hajógyár dolgozóinak klubjá ban. Úttörők jöttek, viráigot: hoztak. Az asztaloknál nagy ba- rátkozás. beszélgetés folyt, a legtöbb he lyen kézzel-lábbal, sok-sok mosollyal, összecsendültek poharak, valaki ve­gyesnyelvű, cseh-ma- gyar mondatban kö­szöntötte a „cseh szlovák—magyarom barátság“-ot. Közös munka, kő zös öröm. S mint minden békealkotás, a komáromi híd is közös fogadalom, hogy amit építet­tünk, megvédjük minden romboló erő­től. Megérkezik a vendégeket hozó vonat akik az édességet szeretik, hogy jövőre öt új cukrászda nyílik a megyében, közülük három Tatabányán. Soroljuk még? Orvos­lakás épül Dágon, még egy új csecsemő- otthon Tatabányán, tüdőgondozó Dorogon, a megyében 10 új apaistálló, új iskola Bársonyoson, tantermek Csolnokon, Csé- pen, Ebszőnybányán stb. Ez mind. mind a boldog új esztendőt jelenti. Azonban ezt mind nekünk, magunknak kell megvalósítani. A következő napokban tárgyalják megyénk üzemeinek dolgozói a felszabadulási versenyt. Felajánlásokkal, javaslatokkal segítik a kormányprogram megvalósulását. A bányászokon múlik: ne elégedjenek meg a széntermelési terv telje­sítésével, javasoljanak új módszereket — s törekedjenek maguk is erre — hogy ol­csóbb és jobb minőségű is legyen a szén. A szénbányászatban, de az ipar minden ágában úgy kell teljesítenünk a jövő év­ben a tervet, hogy emellett túlteljesítsük az önköltségcsökkentés tervét, hogy túl­teljesítsük az anyagmegtakarítás tervét, hogy takarékoskodjunk az árammal, s kü­lönösképpen erőműveinkben takarékos­kodjanak a szénnel. Nézzenek most körül portáikon az üzemek vezetői, munkásai. Hogyan tudnának a jövő évben észszerűb­ben dolgozni. Hogyan tudnának terveik roe'ler;^, sétfi. r ■ ; tani, vagy azok az üzemek, amelyek már gyár­tanak, még többféle s még nagyobb mennyiségű közszükségleti cikket elő­állítani. További fejlődésünk alapja most a mező- gazdaság fejlesztése. A kormány egy sor rendelettel könnyítette meg a dolgozó pa­rasztság munkáját. növelte termelő­kedvét. Az állam biztosította a termés­hozam növelésének feltételeit. Dolgozó parasztjainkon a sor: éljenek jobban a lehetőséggel, használják fel nagyszerű tapasztalataikat, hogy több és jobb élelmet adhassanak a városnak. Az értelmiség szerepe is megnövekedett a kormányprogram óta. Irányításuktól függ, mikorra s hogyan valósulnak meg terveink. Ha boldog új esztendőt kívánunk és kívánnak nekünk, ne feledjük: magunk vagyunk ez év boldogságának kovácsai. .. És van az új esztendő maradéktalan boldogságának még egy feltétele, a béke biztosítása. A világ leghatalmasabb moz­galma, a békemozgalom, sok eredményt mondhat már magáénak. Sokszor meg­hátráltak az elmúlt évben is a háború meg­szállottái a hatalmas mozgalom roppant ereje előtt. Most újra nekirugaszkodtak, új erőfeszítéseket tesznek a hitleri banda felfegyverzésére. A szocialista tábor orszá­gai. élükön a kommunizmust építő Szo%'jet- . unióval, a dolgozó nép életszínvonala emelésének feladataival foglalkoznak, és terveik az új esztendőben is arra irányul­nak, hogy jobban, kulturáltabban élhes­senek országaink népei. Az imperializmus terve Németország felfegyverzése, a békés országok népeinek fenyegetése. E törekvé­sükkel azonban nemcsak a hatalmas de­mokratikus tábor 900 milliós seregével találjak szemben magukat hanem egyre inkább és egyre erőteljesebben saját né­peikkel is. Ha boldog újévet kívánunk egymásnak, gondoljunk arra is, hogy az új esztendőben ugyanúgy, mint az elmúlt évben, vagy talán még határozottabban, keményebben keli kiállnunk a béke nagy ügyéért. E gondolatok jegyében kívánunk me­gyénk minden dolgozójának boldog, vidám újesztendöt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom