Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1954. július (9. évfolyam, 55-64. szám)

1954-07-03 / 55. szám

KOMÁROM' "x»> , DOUÚICE UPJI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A KOM A R O MME GYEI PAR TB IZOTTS ÁG LAPJA IX, ÉVFOLYAM. 55. SZ.4M Ára 30 fillér Mai számban: A hét margójára. 2. old. — Kőművesek. 3. old. Triviliánótól Somlóig. 4. old. — Asszonyoknak. 4. old. — Gyors növényápolással a grxdag termésért. 5. old. 1954 JULIUS 3 ARATUNK Legyen a szemünk fénye minden szem gabona A leggyengébb árpavetés is 14 mázsát fizet a bábolnai állami gazdaságban A komáromi határban Németh Péter kéz dte meg az aratást Az üdezöld burgonya és kukoricatáblák között, mint a korai körte a zöld lombok kö­zött, úgy színesedik, szőkül, sárgul az ősziárpa és a rozs, de már a búza is érleli alsó leve­leit. Pár nappal ezelőtt, a hét elején az érett ái'patáblákon megjelentek az aratógépek, a kombájnok, munkához kezdtek az egyénileg dolgozó parasz­tok, megkezdődött megyénk­ben az aratás. Már az aratás első napjai­ban nagyszerű munkaeredme- nyekről számolnak be a leg­frissebb jelentések. A bábol­nai áilami gazdaság íarkas- kuti üzemegysegében Kiss Já­nos és Szeder József 15 hold ősziárpát arattak le egy nap alatt. Ugyanezen a napon Tarcs-pusztán Burján Ferenc és Burján Géza gépe 16 holdé­ról vágta le az őszi árpát. Né­meth Péter komáromi 7 hol­das dolgozó paraszt mór vasár­nap estére keresztekbe rakta ősziárpa termését. Arpakeresz- tek sorakoznak a nagyigmándi határban, a nagyherkályi Előre termelőszövetkezetben és a szőnyi Szabadság termelőszö­vetkezet földjein is. Mindenütt a megyében — akár megkezdték már az ara­tást, akár nem — jó kedvvel, bizakodva nézegétik a termést a gazdák, mert jó termést igér az. A felszabadulás óta ez az idei a tizedik aratás. Ezen a nyáron arat tizedszer szaba­don, saját földjén hazánk dol­gozó parasztsága, örömünnep az idei aratás, mert évforduló, örömünnep, mert gazdag a termés. Tavaly ősszel és az idén tavasszal 300.000 holddal több kenyérgabonát vetettünk, mint 1952-ben. Jó mag, neme­sített mag kerüit a földbe. Csaknem mégegyszer annyi nemesített vetőmagot kapott a falu, mint 1951-ben. Műtrá­gyából ötször annyit szórtunk ki á földekre, mint 1938-ban. A jó vetőmag, a felhasznált nagymennyiségű műtrágya dolgozó parasztságunk szorgal­mas. jó munkája eredménye­ként termésátlagunk sokhe­lyütt. eléri a tavalyit, sőt me­gyénk több részén a tavalyi­nál is jóval több termés vár­ható. Jó kedvvel, bizakodás­sal arat tehát megyénk népe. A jól megmunkált föld gazdag termése azonban csak akkor válik mindnyájunk hasznára, akkor segít az életszínvonal emelésében, ha a megtermett gabona minden szemét betaka­rítjuk. Legyen szemünk fénye minden szem gabona. Legfontosabb feladatunk, hogy idejében arassunk. Nehéz lenne az egész megye terüle­tére érvényes időpontot meg­határozni akár az árpa, rozs, vagy a búza aratásának meg­kezdésére. A megyében is, de egy-egy község határában is eltolódások lehetnek az érés időpontját tekintve. A jó gazda és a jó mezőgazdasági szak­ember azonban pontosan tud­ja, hogy mikor kezdjen az ara­táshoz. Pontosan tudja, ha fi­gyeli a termés érésállapotát. Éppen ezért cselekedtek na­gyon okosan a gérbicspusztai Üj Élet, a nagyherkályi Előre tsz vezetői, az etei és császári községi tanácsok elnökei és mezőgazdasági előadói, amikor megszervezték az érésfigyelő szolgálatot. Példájukat me­gyénk sok községében és ter­melőszövetkezetében követték. Termelőszövetkezeteinkben és állami gazdaságainkban kü­lönösen nagy szervezettséget, fegyelmezett munkát követel az aratás. Ezekben a gazdasá­gokban nagy táblákon több­száz, vagy néhányezer holdon szinte egyszerre érik meg a termés. Nagy munka zúdul az emberek vállára. Ahol nem készülnek fel rá jól, baj lesz az aratással, nagy lesz a szem­veszteség. Az előkészületek azt mutatják, hogy megyénk területén — eltekintve egy-két helytől — mindent megtett a gazdaság vezetősége, hogy gyorsan, zökkenőmentesen folyjon az aratás. A gépállo­mások és állami gazdaságok traktorosai, kombájnosai kö­zött lelkes verseny alakult ki. Németh János, a környei ál­lami gazdaság kombájnosa versenyre hívta Háy József kombájnost, a szocialista mun­ka hősét. Németh Jánossal együtt lelkes harcra indulnak a környei gazdaság többi kom­bájnosai, Kun Károly, Herczeg Sándor, Bódis János és Tala- bér Mátyás is. Varga Gábor, a bajnai gépálomás trakto­rosa az aratógéppel dolgozó traktorosokat hívta ki verseny­re. A koppánymonostori Dózsa tsz tagsága a megye tsz-eit, Kisbér egyénileg dolgozó pa­rasztjai pedig megyénk közsé­geit szólították lelkes verseny­re a gyors, szemveszteségmen­tes aratásért, cséplésért. Régen tapasztalt lelkesedés­sel készültek és indultak arai­ig traktorosok, kombájnosok. réz-tag'ok, egyénileg dol'gprö parasztok. A gépállomásokon és az állami gazdaságokban nagyrészt most a vezetőkön a sor. Mindent meg kell ten­niük, hogy egyetlen óra kieses nélkül dolgozzanak a gépek. Jó lenne, ha a szőkepusztai állami gazdaság vezetősége többet gondolna a kombájnok javításának minőségére. Minden aratónak, kézika­szásnak és gépkezelőnek egy­aránt hatalmas a felelőssége azért, hogy minél kevesebb szem menjen veszendőbe a tarlón. Országos ügy, egész népünk jólétének ügye ez most. Az elmúlt években gyakran láttunk learatott te­rületeken pirosló búzaszeme­ket, vagy az aratás után nem sok idő múlva zöldelő keresz­teket, tarlót. Különösen a kéz­zel aratott területeken ment kárba sok termés. Sok he!yen a mag 10—12 százaléka kiper­gett. Könnyen kiszámíthatjuk, hogy Valkó Vince kocsi, vagy Varga Ferenc kisbéri, vagy Süvegh Zoltán szőnyi dolgozó parasztok, ha öt hold kenyér­gabonatermésüket 8 mázsás átlagtermés esetén így takarí­tanák be, mintegy négy mázsa gabonát veszítenének, vagyis annyit, amennyi maguk és há­zastársuk egész évi kenyérga­bonaszükségletét fedezné. • A gabona élet. így nevezi a falu népe. Nyilvánvaló, hogy egész népünk ellen, népünk élete további emelése ellen kö­vet el bűnt az, aki hanyagul arat, engedi kárbaveszni a ne­héz munkává!, sok áldozattal megtermelt életet. Mint eddig, a felszabadulás óta minden év­ben, most is várható, hogy né­pünk kenyerére támad népünk ellensége. Legyenek éberek falvaink dolgozó parasztjai, járjanak nyitott szemmel a falu kommunistái. Minden gazda, minden tsz és állami gazdaság életében ünnepi esemény az aratás megkezdése. Változtassa me­gyénk dolgozó parasztsága az idei aratás egész idejét ünnep­pé. A tizedik szabad aratás az életért, a kenyérért, a min­den szem gabona megmentésé­ért folyó harc lelkes, felejthe­tetlen ünnepe kell hogy le­gyen. A falvak népének eddigi szorgalmas, lelkes munkája után joggal következtet arra hazánk minden becsületes dol­gozója, hogy azzá is lesz. A bábolnai áilami gazdaság figyelő szolgálata két helyről is jelentette vasárnap: az ösziárpa beérett, haladéktalanul vágni kell, mert ha várnak vele, törik a kalász és nagy lesz a szem- veszteség. Hétfőn reggel a borús idő el­lenére egy kombájn és négy ké­vekötő aratógép gurult ki a bá­bolnai állami gazdaság udvará­ról, a farkaskúti üzemegység egyes és kettes számú 121 hol­das és a Bakonyéri dűlőben lévő 30 holdas ősziárpa táblához. Burján Ferenc és Burján Géza, Tóth K. István és Tóth K- Imre traktoros testvérpárok kezdték meg elsőnek az ösziárpa aratá­sát Bábolna határában. Mindkét traktorospár 400—400 kataszlrá- lis.hold kalászos learatását vál­lalta a traktorosnapon, s most hétfőn, az aratás első napján egymással vetélkedve kezdtek vállalásuk teljesítéséhez. A két traktorospár hétfőn délig mint­egy 20 hold ősziárpát aratott le Kedden újabb eredményről ér­kezett jelentés a bábolnai gaz­daság központjába, A farkaskúíi Az elmúlt vasárnap nagyszerű napsütésben kíváncsian járták a határt a nagyherkályi Előre, a szőnyi Szabadság és a komáro­mi Szántó Béla termelőszövetke­zetek tagjai, vezetői. Figyelték a sárguló árpatáblákat, morzsoi- gatták tenyerükben a kövér kalá­szokat. Először Nagyherkályon mondták ki a szót: kezdhetjük. Másnap délben a Cseresznyési- dűlöben munkába is állt arató­gépjével Foczmann Lajos, a szőnyi gépállomás traktorosa. Eleinte nehezen indult a munka, többször kellett állítani a gépet, málsnap, kedden azonban már üzemi hiba nélkül dolgozott és délig több mint hat holdön arat­ta le az ősziárpát. A szövetke­zet tagjai gyorsan keresztbe rak­ták a kövér, szemtől súlyos ké­véket. Többen felbecsülték a várható termésátlagot és meg­állapították, hogy 12—13 mázsát fizet egy hold termése. üzemegységben Kiss János és Szeder József traktorospár 15 holdat arattak az aratás első napján. Tarcs-pusztáln Burján Ferenc és Burján Géza tovább növelték hétfői eredményüket, kedden délig 16 holdról aratták le az ősziárpát. A farkaskúti üzemegységben Kovács Meny­hért és Rózsahegyi Károly veze­tésével munkába állt a kombájn is. A legszebb jelentés a kom­bájntól futott be. Ez a jelentés már nemcsak jó munkáról, ha­nem gazdag termésről is szól. Amikor egy hét és fél holdas tábla termésének betakarítását befejezték, megmérték a termést. Százhárom és félmázsát adott a tábla. Ez volt a bábolnai álla­mi gazdaság területén a leg- gvengébb árpavetés, mégis kö­zel 14 mázsát fizetett holdan­ként. Kedden már nemcsak Csemer- házán, Farkaskúton és Tarcs- pusztán aratták, hanem a vas- dinnyepusztai üzemegységbe is munkába állt. arató kévekötőgép­jével Benedek István traktoros. Kedden délben' a'‘szöhvT'Sza­badság termelőszövetkezetben is megindult az aratás. Előbb az árpatábla szélét vágták körül a . kézikaszá’sok, hogy szerdán reg­gel már akadály nélkül dolgoz­hasson a jó termést igérő őszi- árpavetésben Kosár Ferenc trak­toros araíógépe. A Szabadság termelőszövetkezetben is 13—14 mázsára becsülik a holdankénti termést Kosai- Ferenc génével egyidő- ben indult ki a szőnyi gépállo­más udvaráról Maszlavér József traktoros is. Ö a komáromi Szántó Béla tsz árpavetésén állt munkába. Úgy igyekeznek a szőnyi gépállomás traktorosai, hogy még ezen a héten befejez­zék körzetükben az ősziárpa ara­tását, mert a hűvös időjárás kö­vetkeztében szinte egyszerre érik megyénkben az á'rpa és a rozs, az árpalarlókról egyenesen a rozstáblákhoz indulhatnak a gépek. Munkában a kombájnok Ezen a nyáron már az aratás nehéz munkáját megkönnyítő gépek ezrei indulnak a határba. Nem kevesebb, mint 2000 kom­bájn és 3000 kévekötő-aratógép dolgozik gépállomásainkon és állami gazdaságainkban országszerte. Annyi gépet kapott mezőgazdaságunk, hogy az idén az állami gazdaságokban min­den gabonát, termelőszövetkezeteinkben pedig a gabonafélék 60 százalékát aratják géppel. Megyénkben körülbelül 54 kom­bájn végzi az aratás nehéz munkáját. A kombájnok közül ed­dig; körülbelül 4—5 kezdte meg az aratást. A komáromi gazdák közül elő­ször Németh Péter hét holdas termelő kezdte meg az aratást. Vasárnap reggel, amikor kisé­tált a határba, látta, hogy ka­sza alá érett 800 négyszögöles ősziárpa vetése. Nem vá'rta meg a hétfőt sem. Hazament, kaszát fogott és még aznap megkezdte az aratást. A félholdnyi földön másnap már 18 kereszt hirdette, hogy jó termést aratott Németh Péter gazda. Pcldáija nyomán a komáromi dolgozó parasztok mindannyian napról napra vizs­gálják a vetések érésállapotáf és a hét közepén többen már meg is kezdték az ösziárpa aratását A tanácstagokkal az élen arat Nagyigmand dolgozó parasztsága Mint minden nagy munka megkezdése előtt most is a thalypusztai Petőfi termelőszö­vetkezet tagjait figyelték a nagyigmándi egyénileg dolgo­zó parasztok. Számtalan eset­ben bebizonyosodott már, h< gy nem járnak iosszuI az egyéni gazdák, ha követik a szövetke­zet példáját. A thalypusztai Petőfi tsz-ben évről-évre emel­kednek a termésátlagok, job­ban élnek a szövetkezeti ta­gok, tehát okosan, szakszerűen, jól gazdálkodnak. Látják ezt a nagyigmándi gazdák és azt tartják, hogy oktalan ember az. akj látja a jót és nem csi­nálja. Kedden reggel hamar elter­jedt a községben, hogy thajy- pusztán megkezdték az iNziar- pa aratását. A Nagyigmándi gépállomás két kiváló trakto­rosa. Tóth Sándor és Pék Sán­dor álltak munkába a 20 hol­das ősziárpatáblán arató-kéve­kötő gépjükkel. A község egyé­nileg dolgozó parasztjai közül Ír mindig élenjáró , a tanács­tagok, a legjobb gazdák azon­nal kimentek ősziárpavetésük- höz, megvizsgálták az érési ál­lapotát és megállapították, hogy meg lehet kezdem az ara­tást. Másnap, szerdán reggel megmozdult a falu. Előbb Mé­száros István 11 holdas és Harka János 12 holdas dolgo­zó parasztok, tanácstagok in­dultak ki. Utánuk azonnal aratáshoz kezdett Örs Mihály 9 holdas dolgozó paraszt párt- vezetőségi tag. tanácstag is. Példájukat egyre többen kö­vetik. Délben már aratták az árpát Juhász András 12 holdas, és Vörös Béla 9 holdas dol­gozó parasztok is. Kedden délben kellemes meglepetésben részesítette a nagyigmándi íöldmüvesszővét- kezet a thalypusztai ■Petöfi ta’Zf tagjait, és az akkor meg .cSäfc'V- kapáló egyénileg doigb,áo ga-»i vasatokat;' Hprváth. a, föl cím fi ÁeM- A) <’ dAátfizffé-' ja végigjárta á határt a mozgó- büfével. Gyünölcsszörppel, cu­korkával, cigarettával, külön­böző üdítő italokkal látta el a határban dolgozó termelőszö­vetkezeti tagokat és egyéni gazdákat. Szerdán, már a kora reggeli órákban ismét indult a büfé, most már kibővítve az árukészlete kaszakövekkel, tokmányokkal, apró, az aratás­nál szükséges szerszámalkatré­szekkel. Az ujpusztai áilami gazdaságiién már búzát aratnak a gépek Szerdán reggel ^kicsit késve indultak a határba az újpusztai állami gazdaság gyalogos do! gozói. Megvárták az ünnepet. Metr ünnep volt az, amikor mun­kára indult az állami gazdaság udvaráról a három kombájn és a négy aratógép. Egyet-kettőt fordultak a központi épület előtt a virágokkal díszített gépek, az­tán indultak az érett ősziárpa- táblákhoz. A kombájnok a csücsöshegvi dűlőben kezdték .meg egy 22 holdas árpatábla aratását. Az aratógépek az SK és S dűlők­ben kezdtek munkához. A négy aratógépre itt 100 hold árpa ara­tása várt. A kombájnokkal és aratógé-1 pekkel egyidöben munkához kezdtek a gyalogos kaszások is. ök már azonban nem az árpá­ban, hanem a búzatáblákon. Szerdán és csütörtökön dél előtt körülvágták a búzatáblákat, az aratógépek számára utat vágtak keresztül rajtuk, hogy az árpa aratásának befejezése után azonnal a búzaföldeken áll­hassanak munkába a gépek. Az árpa aratását két napra tervez­ték. Csütörtökön délben azonban az utolsó rendet is levágták az aratógépek és alig félórával ké­sőbben már az érett, kitűnő ter­mést ígérő, aranysárga búzave­tésből haraptak nagyokat aíz aratógépek fogai. Aratnak a tatai gépállomás gépei is Szerdán, a délelőtti órákban nagy izgalom uralkodott a tatai gépállomás udvarán. Felbúgott a kombájn motorja és Stodola István traktoros ve­zetésével elindult első útjára a naszályi Rákosi termelőszö­vetkezetbe, hogy megkezdje a beérett ősziárpa aratását. Déli 12 órakor már beleállt a 16 holdas táblába és járta a kö­röket a kombájn. A kombájnnal egyidöben in­dult ki a gépállomás udvará­ról Pintér Béla arató-kéve­kötő gépje is a baji Vörös Brigád termelőszövetkezet földjére. Hozzálátott a 61 hol­das ősziárpatábla levágásához. A tsz tagjai már várták a gépet. A kora reggeli órákban több kaszás indult ki a föl­dekre, hogy előkészítse az aratógép előtt a táblát. Mindkét gépkezelő — úgy a kombájnos, mint az aratógép­kezelő — menetiránytervvel van ellátva, hogy a befejezett tábla után hol álljon újra munkába. Stodola István, amint végzett a Rákosi tsz- ben, azonnal megkezdi a gré- bicspusztai Üj Élet tsz 75 holdján az ősziárpa aratását. Július elsején Pintér Béla se­gítséget kap. Hadnagy Béla korán reggel indul a kom­bájnjával, hogy meggyorsítsa az ősziárpa aratását a baji határban. Jó érmést aratnak a termelőszövetkezetekben a szőnyi gépállomás traktorosai

Next

/
Oldalképek
Tartalom