Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1954. június (9. évfolyam, 47-54. szám)

1954-06-05 / 47. szám

Megyei Könyvtár . y.i . • t) , KC tatabanya ”| jVILAGPi DlUOZÓK LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A kongresszus határozatainak végrehajtásáért. 3. old. — A sztahanovista-mozgalom egyes kérdései. 3. old. — A kongresszusi verseny után — a félévi terv teljesítéséért. 3. old. — Politechnikai oktatás a Rákosi Mátyás gimná­ziumban. A MEZÖKER Vállalat felkészült a nyári zöldségellátásra. 5. old. IX. ÉVFOLYAM, 47. SZÁM. A KOMAROMMEG YEI PÁRTBIZOTTSÁG LAPJA Ara 50 fillér 1954 JŰNIUS 5. MIÉNK A ZÁSZLÓ —MÉLTÓK LESZÜNK RÁ! A zászló kötelez Nagy ünnepre készül Tata­bánya. Pártunk Központi Veze­tőségének kongresszusi zász­laját vasárnap adják át Tata­bánya dolgozóinak. Olyan ki­tüntetés ez, amilyen még nem érte a bányák dolgozóit. A SZOT és a minisztertanács zászlaja után kiváló munká­jukkal Tatabányára hozták a becsületzászlót, öregbítették vele Tatabánya hírnevét. A szombaton és hétfőn tartott ropgyűléseken lelkes felszóla­lások hangzottak el, amelye­ken bányászaink fogadalmat tettek a további jó mun­kára. Fiatal, ti) munkások kö­szönték meg azt a megtisztel­tetést, hogy részesei lehettek e nagy győzelemnek és munká­jukkal segíthették a zászló el­nyerését. A nagy célt a kongresszusi zászló elnyerését még február­ban maguk elé tűzték bányá­szaink. Olyan verseny indult, amilyen eddig ismeretlen volt Tatabányán. Öregek és fiata­lok, új munkások és tapasz­talt, régi bányászok naponta számontartották, hogy mennyi­vel járulnak hozzá a zászló elnyeréséhez, mik azok a hibák, amelyeken változtatni kell, hogy mennyiségi tervük mel­lett minőségileg is kifogásta­lan munkát végezzenek. A kommunisták éltetői, lelkesítői voltak a versenynek, ök vol­tak azok, akik minden bányászt arra lelkesítettek, hogy telje­sítsék tervüket, takarékoskod­janak a fával, robbanóanyag­gal, ott ahol kőbeágyazás hú­zódik a munkahelyen, válogas­sák a szenet. Tatabánya bá­nyái hónapról hónapra szebb eredményt értek el. Március 26-án a szénbányászati trösz­tök közül elsőként fejezték be tervüket. Áprilisban és május­ban a vállalt 21.000 tonna he­lyett, a kongresszus megnyitá­sának napjáig közel 29.000 ton­na szenet termeltek terven fe­lül. Az eredményeknek köszön­hették, hogy másfél nappal előbb jelenthették májusi ter­vük befejezését is. A minőségi tervük teljesítéséről sem fe­ledkeztek meg, mert májusban 24.7 százalékkal javult a tata­bányai szén minősége. Az eredmények nagyok, lel­kiismeretes, gondos munkával érték el műszaki és fizikai dol­gozók egyaránt. Ezek az ered­mények azonban nem tehetik elbizakodottá bányászainkat. Nincs olyan szép eredmény, amit nem lehet a ké­sőbbi rossz munkával elron­tani. A kongresszusi zászló, a becsületzászló kötelezi bányá­szainkat és műszaki vezetőin­ket arra, hogy elért eredmé­nyeiket tovább fejlesszék és ne engedjék, hogy bányáink ter­melése visszafejlődjék. A párt­kongresszus határozata Tata­bánya bányászai elé is azt a célt tűzte ki, hogy növeljék a széntermelést, emellett feltét­lenül le kell csökkenteniük a szén tonnánkénti önköltségét. Szívós, megnemalkuvó mun­ka kell ehhez. Mindenekelőtt a szocialista munkaverseny to­vábbfejlesztése, amelynek a tatabányaiak eddigi eredmé­nyeiket is köszönhetik. A munkaverseny további ki- szélesítésére a VI-os akna fia­taljai lelkes kezdeményezést in­dítottak. A kongresszusi zászló átadásáig, vasárnapig, majd a tatabányai bányászifjúsági ta­lálkozóig, június 13-ig becsü­lethetet tartanak. Kezdemé­nyezésükhöz a többi bányák fiataljai is csatlakoztak, sőt az idős bányászok is megfogad­ták, hogy a kongresszusi zász­ló átadásának napját tervük túlteljesítésével köszöntik. A kezdeményezés még csak most indult útjára. Pártszerveze­teink feladata, hogy segítsék és még jobban kiszélesítsék. A mozgalom ne álljon meg egy hétnél, vagy két hétnél, hanem tartson a félév végéig, mert a kongresszusi zászló vasárna­pi átadása arra kötelezi bá­nyászainkat, hogy a júniusi hónapot is éppen olyan becsü­letes, gondos munkával fejez­zék be, mint az előző hónapo­kat A június*, elsejei termelés-, nek figyelmeztetnie kell min­den bányász dolgozót, hogy el­bizakodottságra valóban nincs ok és a júniusi tervteljesíté­sért még keményen meg kell dolgozni. A lemaradást mindig nehéz behozni és az ország dolgozói nem azt várják Tata­bánya bányászaitól, hogy az új hónapot lemaradással kezdjék. Június első napjának terme­lése arra is kell, hogy figyel­meztesse pártszervezeteinket, hogy nem elég csak fogadal­mat tenni, hanem valóra is kell váltani azt. Ezt pedig a mű­szaki tervek teljesítésén kívül pártszervezeteinknek kell segí­teni. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének kon­gresszusi zászlaját vasárnap adják át a Tatabányai Szén- bányászati Trösztnek. Továb­bi jó munkára kell, hogy ser­kentsen a zászló minden bá­nyászt. A kommunisták újból álljanak a verseny élére és szá­molják fel vasárnapig az első napok lemaradását. Ugv áll­jon Tatabánya minden bányá­sza a kongresszusi zászló, pártunk zászlaja előtt, hogy júniusi tervével is megmutat­ja, hogy nem nyerték el mél­tatlanul a zászlót. A kongresz- szusi versenyszakasz lezárult, de a verseny nem ért véget. A Központi Vezetőség zászla­jának birtokában előre új si­kerekért! Vasárnap nagy ünnepélyen adja át Hidas István elvtárs, par­tunk Politikai Bizottságának tagja a Központi Vezetőség kon­gresszusi zászlaját Tatabánya bányászainak Az ünnepélyes át­adásra Tatabánya bányaüzemeinek dolgozói felvonulnak a május 1-i ünnepély színhelyére. Az üzemek dolgozói már most keszu őri­nek A VI-os, a VIII-as akna, a X-es, a XIV-es akna, a siKVolgyi akna, az újtelepi gépüzem és a villamosműhely dolgozói a Vigadó melletti tisztáson gyülekeznek, s 9 órakor indulnak. A VII-es akna dolgozói a XII-es a Xl-es akna és a Keselő-akna dolgozol az új­telepi temető melletti úton gyülekeznek. A harmadik csoport az V/a akna az ótelepi gépüzem az ótelepi szénosztalyozo, a tata­bányai villamosmühely és a többi üzemek dolgozói, a szénbányá­szát tröszt elől indulnak. , , A kongresszusi zászló átvételének ünnepségen a megnyitót Beer János elvtárs, a városi pártbizottság titkára tartja, utána Hidas István elvtárs. a Politikai Bizottság tagja tart ünnepi be­szédet A kongresszusi zászlót Hidas István elvtársié! Gál Isivan elvtárs a szénbányászati tröszt igazgatója, Pruzsina Mihály elv­társ a’ Szocialista Munka Hőse sztahanovista vájár es Mészáros József elvtárs Kossuth-díjas szatahanovista vájárok veszik at- Az ünnepélyes átadás után délután kultúrműsor szórakoztatja Tata­bánya dolgozóit. A népünnepély a késő esti órákba nyúlik. A megyei pártbizottság értékelte megyénk üzemeinek, falvai­nak, gépállomásainak és termelőszövetkezeteinek kongresszusi versenyét. A legjobb eredményt elért üzemek, község és termelő- szövetkezetek elnyerték a megyei pártbizottság kongresszusi zász­laját. A megyei pártbizottság kongresszusi zászlaját az oroszlányi XIX-es akna, almásfüzitöi MASZOLAJ, koppánymonostori Dózsa- tsz és Kisbér község kapták. Dicsérő oklevelet kaptak a tatabányai X-es akna, borókási XIV-es akna, Aszári Keményítőgyár, Nyergesújfalusi Viscosa, bajnai gépállomás, tarjáni (tornyói) állami gazdaság. A zászlókat és a dicsérő okleveleket a megyei pártbizottság pénteken és szombaton adja át a kiváló munkát végzett üzemek­nek. Tatabányán a szombati iz- zóhangú röpgyűlések után hétfőn lelkes munka kezdő­dött a bányákban. A kon­gresszusi zászló kötelez. A legszebb eredmény az orosz­lányi külfejtéses bányából ér­kezett: a külfejtés bányászai 134.3 százalékos napi telje- t.-inénnyel ünnepelték a zászló elnyerését. A XVI-os akna bányászai 100.2, a XV-ös aknaiak 101.9, a XIV-es akna bányászai pedig 110.8 száza­lékos napi eredményt jelén, tettek. Hétfőn, fizetés is volt. Mégis, a Xl-es aknában jól kezdődött a hét: 109.1 száza­lékra teljesítették napi ter­vüket. Ennek a termelési eredménynek részese Danyi Lajos, az akna fiatal vájára is. A számos nehézség elle­nére is 125 százalékra telje­sítette tervét. Danyi Lajos különös örömmel dolgozott hétfőn, hiszen szombaton ket­tős ünnepe volt. Szombaton tette le a vájárvizsgát, s pár óra múlva tudta meg, hogy a tatabányai bányászoké a ma­gas kitüntetés, az egyik kon­gresszusi zászló. Volt mit ün­nepelnie szombaton. Becsüle­tes munkájával ő is hozzájá­rult a zászló elnyeréséhez: a kongresszusi héten Papp Ist­vánnal tanítójával 66 csille, májusban pedig kereken 100 csille terven felüli szenet ad­tak az országnak. Kedd reggel, amikor Danyi Lajos leszállt a bányába, hogy újabb terven felüli szén­nel gazdagítsa az országot, így beszélt: „Nyolc hónapja, hogy Ta­tabányán dolgozom. Amikor idekerültem, semmit sem tudtam, de hamarosan ta­pasztalhattam, hogy az ide­kerülő új munkások jó ke­zekbe kerülnek: mindenki szívesen segít, tanácsokat ad. Engem Papp István, az akna egyik igen szorgalmas vájára vett maga mellé, s két hó­nap múlva önállóan végeztem munkámat. így aztán hónap­ról hónapra emelkedett a ke­resetem is. Az első fizetésem 1488 forint volt, s most már az átlagos keresetem meg­haladja a kétezer forintot is. Februárban már sztahano­vista lettem és elvégeztem a vájáriskolát is, és június ele­jétől már mint vájár dolgo­zom. Júniusban, annak ellené­re, hogy olyan munka­helyet kaptunk, ahol kevés a levegő, így nehezebb körül­mények között tudunk dol­gozni, mégis megadjuk a magunkét: 255 mázsa szenet termelünk havi előirányza­tunkon felül.“ Régen tartottak olyan lelkes röpgyűlést a Nyergesújfalu Eternitmüvekben, mint hétfőn reggel. Az üzem minden dolgozója tudja, hogyan születtek az ered­mények. Az elmúlt évben éppen hogy teljesítették havi tervüket, mert olyan sok selejiet gyártottak, hogy a többlettermelésből le­vonták a selejtet. Ez év első hónapjától kezdve megváltozott a tervteljesítés. Minden hónapban négy-öt-hat százalékkal teljesítet­ték tűi a mennyiségi tervüket, májusban pedig már 112.3 százalé­kot értek el. A mennyiségi tervüket a selejt csökkentésével teljesítették túl. Nagy harc folyt mert általánosan 2—3 százalék selejttel dol­goztak és egy százalék alá akarták szorítani. A legmagasabb a burkolólemez selejtje volt és a kongresszusi verseny befejezéséig 0.71 százalékra szorították le, a tetőfedő-pala és a hullámlemez selejtjét, a lefolyó- és nyomócsövekét 0.43—0.45 százalékra csök­kentették. A tervteljesítés mellett nagy gondot fordítottak az ön­költség csökkentésére is. Vállalták hogy az önköltséget az elő­irányzathoz viszonyítva 1 százalékkal csökkentik. Vállalásukat 1.9 százalékra teljesítették. Elért eredményeiket továbbra is tartják. Nagy gondot fordíta­nak a minőség javítására. Lóhner István palagépvezetö elmondta, hogy azóta termelnek jobban minőségileg, amióta bevezették a nedves őrlést. Sabla Edit és Ményes Gizella taréjkúpgyártók is a selejt csökkentésére tettek felajánlást júniusra is. Eddig 1367 darab naponta elkészített kúpból 8 volt a selejt. El akarják érni. hogy WO százalékosan minőségi árut termeljenek, özv. Richakker Jánosné, a nagylemezvágógépen teljésen seleitmentesen dolgo­zik. A kongresszusi héten elért napi 100 darab lemezvágást továbbra is teljesíteni akarja. A lelolyócsö-karmantyúk készítésé­nél dolgozó Rudics Pálné 194 százalékot ért el a kongresszusig hé­ten és amikor megtudta, hogy milyen megtisztel'eiés érte őket. vállalta, hogy továbbra is tartja ezt az eredményt. Az eternitgyár dolgozói az őket ért kitüntetésre tervük túl­teljesítésével és a selejt csökkentésével válaszolnak. Becsülethetet tartanak Tatabánya bányászfiataljai Szombat este már nem volt olyan ember Tatabá­nyán, aki ne tudta volna a nagy eseményt: Tatabánya bányászai elnyerték a Ma­gyar Dolgozók Pártja egyik kongresszusi zászlaját. Az esti röpgyűlésekre olyan bányá­szok is elmentek, akiknek nem is kellett volna műszak­ra menni. A tatabányai VI-os akna felolvasótermében szinte ha­ditanácsot tartottak. Az ak­na DISZ-fiataljai elhatároz­ták, hogy a kongresszusi zászló átvételét becsületmű­szakkal köszöntik. így szü­letett meg a fogadalom, hogy a VI-os akna bányászai má­jus 31-től június 6-ig tartó becsülethéten 450 tonna sze­net termelnek tervükön felül. Amikor megtudták, hogy a bányászifjúsá'd tanácskozót egy héttel később, 13-án tart­ják. mert 6-án, a kongresszu­si zászlót veszik át, elhatá­rozták, hogy kéthetes becsü­letműszakot tartanak. A Kos- suth-díjas Mészáros József, Földesi József és Váradi Ist­ván vájárok 200 százalékos teljesítményre tettek foga­dalmat. Az akna bányászai együttesen vállalták: nagy gondot fordítanak a minőségi termelés mepiavítására. A szállító bányacsillések a szál­lítófolyosókban elfekvő anya­gok kiszállítására tettek fo­gadalmat. A VI-os aknaiak kezdemé­nyezése a hétfőn reggeli röp- gyűlésen nagy visszhangra talált. A bányász DISZ-fiatalok sorra csatlakoztak kezdemé­nyezésükhöz. A X-es aknában Böjti Balázs fiatal vájár a következőket mondta: „Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy olvan szénmedencében dolgozhatom, ahol alig fél év alatt háromszor részesültek a bányászok magas kitüntetés­ben.“ Böjti Balázs is csatla­kozott a becsületműszakhoz és me ~rogadta, hogy naponta másfélszeresére teljesíti nor­máját. A VlII-as akna iöpgyűlésén egymásután szü­lettek a fogadalmak. Száz­öt en bányászfiatal határozta el, hogy becsületműszakot tart. Mikula István vájár vállalta, hogy csapata min­den nao 8 csille szenet ter­mel terven felül. Bánfalvi Rezső körletvezető aknász körletének bányászai elhatá­rozták, hogy júniusbal 600 csille szenet adnak előirány­zatukon felül. Az akna ösz- szes dolgozóinak vállalását összegezve a VlII-as akna bá­nyászai júniusban 1430 tonna szenet vállaltak előirányzatu­kon túL Az elismerő c Idevél elnyerése fokozottabb munkára serkenti az almásfüzitői MASI0LAJ dolgozóit Az almásfüzitői MASZOLAJ a kongresszusi versenyben ál­landóan a első helyen álló üzemek között volt. A ver­seny lendülete az első nap­tól kezdve egyre erősebb lett és ennek eredményeként az első negyedévben elnyerték az élüzem címet. A kongresz- szus tiszteletére vállalták, hogy 2000 tonna nyersolajat dolgoznak fel terven felül. A kongresszusi hét előtt értekezleten beszélték meg a műszaki és a pártbizottság vezetői a teendőket, elhatá­rozták, hogy a kongresszusi héten újabb 1000 tonna nyersolajat dolgoznak fel ter­ven felül. Apró részletekre bontották a tervet, így az üzem valamennyi dolgozója már a kongresszusi hét meg­indulása előtt tudta, hogy egyénileg mit kell elérni, mennyit kell termelni, ha teljesíteni akarják a kon­gresszusi hétre tett felajánlá­sukat. A pártbizottság aktíva ér­tekezleten jelölte meg a népnevelők feladatait, alap> san felkészültek a kongresz- szusi hétre. Éppen erre az időre esett a nagytorony ja­vítása, amely minden évben 10 napot vett igénybe. Az idei nagyjavítást 8 nap alatt végezték el. A közbeeső idő­ben sem csökkent a termelés. A többi üzemrész változatla­nul, teljes kapacitással dolgo­zott, abból az alapanyagból, amit a torony még a leállása előtt termelt. Május 27-re 100 százalékra teljesítették havi tervüket. Ezután indították meg a harcot valamennyi üzemrész­ben a terv túlteljesítéséért. A kongresszusi hétre tett fel­ajánlásukat 118, a hónap vé­céig májusi tervüket 110 szá­zalékra teljesítették. Rákosi elvtársnak, a kon­gresszuson elhangzott beszá­molója után a pártbizottság és az üzem vezetősége elha­tározta, hogy egy műszaki konferenciát hív össze, hogy a versenyt állandóvá tegyék, és az eredményeket tartani, sőt fokozni tudják. Az üzem dolgozói meg akarják tartani a büszke élüzem címet és ezért megfogadták, hogy jú­niusban túlszárnyalják má­jusi eredményeiket. Mikor az almásfüzitői MASZOLAJ dolgozói meg­tudták, hogy a kongresszusi versenyben elért jó eredmé­nyük jutalmául pártunk Köz­ponti Vezetőségétől oklevelet kaptak, méginkább arra tö­rekszenek. hogy fogadalmu­kat minden körülmények között teljesíthessék, Az oroszlányi XIX-es akna, az almásfüzitöi MASZOLAJ, a koppánymonostori Dózsa tsz és Kisbér község kapták a megyei pártbizottság kongresszusi zászlaját Danyi Lajos új munkás júniusban 255 csille szenet termel — terven felül A dicsérő oklevéllel kitüntetett eternitgyár dolgozói a selejt csökkentésével válaszolnak az őket ért megtiszteltetésre Vasárnap adják át a kongresszusi zászlót Tatabánya dolgozóinak

Next

/
Oldalképek
Tartalom