Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1953. június (8. évfolyam, 44-51. szám)

1953-06-03 / 44. szám

2 Korcárommegyei PQlGOZiflÍK HPJH 1953 június 8. PART MEGBÍZATÁS A dorogi VIII-ias akna lemaradt a terv teljesítésével. Májusi tervét 89.9 százalékra teljesítette. A lemaradásért a pártszerve­zet is felelős. A szervezet vezetői érzik is a felelősséget. Ezért új munkatervet dolgoztak ki a lemaradás behozása érdekében. A munkaterv alapján pártmegbizatásókat adnak a legjobb kom­munistáknak: megbízzák őket a leggyengébb csapatok segíté­sével. Lapunkban folyamatosan közöljük három pártmegbizatás tör­ténetét és azok eredményeit. Az alábbi cikk a párt megbízatásokról szóló cikksorozat első része. A megbízatás Kimutatások és feljegyzések feküsznek Varga elvtárs, a do­rogi VIII-as akna titkárhelyette­se íróasztalán. Hosszú ideig, ta­tán órákhosszat tanulmányozta Varga elvtárs ezeket az irato­kat, most összeszedi, rendberak­ja őket és az íróasztala sarkára teszi. Csak a tisztázott jegyzete­ket hagyja maga előtt. Most már világosan látja, melyik csapatnak kell elsősorban segít­séget nyújtani és azt is, hogy kik nyújthatják ezt a segítséget. Kiket bízzon meg ezzel. Nem volt könnyű őket kiválasztani. Nem adhat bárkinek pártmegbiza- tást. Csak olyanoknak, akik ed­dig is úgy dolgoztak, hogy azzal bizonyították: rájuk számíthat a párt. Bennük sohasem fog csa­lódni. Telefonál. Kéri, hogy vál­táskor küldjék hozzá Elekes Fe­renc, Csikál Sándor és Petrik István elvtársakat, ★ Szokatlan ünnepélyesség csen­gett Varga elvtárs hangjában, amikor Elekes, Csikai és Petrik elvtársaknak elmondta, hogy miért hívatta őket. Ez az ünne­pélyesség átragadt rájuk is. — A lemaradásért — mondta Varga elvtárs — elsősorban az üzem kommunistái, tehát mi va­gyunk fele'ősek. Elsősorban raj­tunk múlik, hogy amit már a választási békeverseny elején vállaltunk, teljesítjük-e. Szóval, hogy visszaszerezzük-e az akna becsületét. Én azt mondom, rajtunk múlik a dolog. A többiek helyeseltek. — De, mit gondol Varga elv­társ, mit tegyünk? — kérdezte Petrik elvtárs. — Az I-es csapat május 25-én 59 százalékra, 26-án 95 száza­lékra, 27-én 89 százalékra, 28-án 105 százalékra teljesítette tervét — olvasta jegyzetéből Varga elvtárs. — De miért hul­lámzik így a termelés? Ha tud­ják a tervet 105 százalékra is teljesíteni, miért teljesítik néha csak 50—60 százalékra? Csikai elvtárs ismeri a csapatot? — Dgy nagyjából. Kaczmarczi Szaniszló a vezetővájára. Na­gyon rendes ember. — Na jó. Csikai elvtárs, ked­den két órakor jelentse nekem, ni van ezzel a csapattal. Csikai elvtárs bólintott, fel­jegyzett va'amit. — Elekes elvtárs talán a 28-as csapatot ismeri jobban. — Ismerem. — A csapat vezetője kemé­nyen dolgozik. Mégis, még 80 százalékot sem érnek el. Volt olyan nap, hogy csak 38 száza­lékra teljesítették tervüket. Vál­lalja, Elekes elvtárs, hogy ked­den jelenti ennek az okát? — Természetesen. A 49-es csapatról — amely ugyanúgy lemaradt, mint a 28-as — Petrik elvtárstól kért jelentést Varga elvtárs. (Folytatjuk.) A PARTELET HÍREI A népnevelőm unkában kitűnt pártonkívüliek méltók leltek a tag jelöltségre A „Több szenet a hazának" 1953 május 24-1 számában a „Pártonkívüli aktíva" című vezér­cikkében a következőket írja: „... A pártonkívüli aktivisták... elismerik, tisztelik és szeretik a pártot, vezetésével harcolnak a győzelemért, mely elsősorban a párt programrnjának győzel­me. Addig azonban még idő kell, míg közülük a legaktívabbak, legöntudatosabbak, lesfegyelme- zeitebbek és legáldozaikészebbek — és csakis ezek — pártunk tag jelöl tjei lehetnek" Ez a nézet hibás. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki elnyerje a párttag megtisztelő címet? Az. hogy a termelés ben élenjárjon, példamutató, öntudatos harcosa legyen dolgozó népünknek. Nemcsak a választási agitációban, de a napi feladatok elvégzésében is pártonkívüli dolgozók legjobbjait, a termelésben élenjárót bízta meg a párt népnevelőmunkával. Mivel itt jó eredményt értek el, kiérdemelték, hogy pártunk tagjelöltjei lehessenek. Milyen „idő“ kell még, amiről a vezércikk idé­zett része beszól?! Semmire sem kell várni; azonnal meg kelt mondani a pártonkívüli népnevelőknek, hogy méltónak tartjuk őket a tagjelódtségrc. A rendszeres tagdíjfizetés a parthoz való tartozás egyik kifejezője A párttagsági díj rendszeres fizetése, a párt­hoz való tartozás kifejezője. Ezen a téren azon­ban még sok a tennivaló. A párttagok nevelésé­nek hiánya mutatkozik meg a tatabányai IX es akna pártszervezeténél. A május havi tagdíjfizetést csak 66.4 száza­lékra teljesítették. Kovács László elvtárs az ak­na pártszervezetének titkára úgy magyarázza a lemaradást, hogy „nagyon sok a munkahelyi át. csoportosítás." Ha egy párttagot át is helyeznek egy másik munkacsapatra, a pártcsoportbizaiml- nak azonnal tudomást keli szereznie arról, hogy új munkaerő érkezett a pártcsoportjábn Tagjelöltfelvétel a tatabányai Xll-es aknán A választás; békeversenyben megyénk bányá­szainak ezrei végeztek jó munkát. Kiváló terme, lesi eredményeket értek el. Meg is lett a jutalom. A tatabányai XII-es akna pártszervezete már a választási munkaverseny alatt számbavetíe, kik azok a legjobb eredményt elért pártonkívüli bá­nyászok, akik kiváló tervteljesítéssel, illetve túl­teljesítéssel kiérdemelték, hogy pártunk tagjelölt, jei lehessenek. Május 13-án rendkívüli taggyűlést tartott az akna pártszervezete, melyen elfogadták az éjen- járó, pártonkívüli bányászok tagjeiőltielvételét. Felvették többek között Nagy József vájárt, aki a választási békeversenyben 150 százalékra tel­jesítette felajánlását, Szer János II. vájárt, aki 140 százalékos tervteljesítéssel bizonyította haza­szeretetét Elhanyagolt a pártoktatás a dorogi I-es aknán A dorogi I-es aknán az agitációs tanfolyamon a politikai iskolák hallgatói valamennyien részt vettek. A választás után azonban ezt az ered­ményt nem gyümölcsözíették. Alig van hátra egypár hét, befejeződik az idei pártoktatás és e,ő kell készíteni az 1953/54-es pártoktatási évet. Nincs azonban biztosítva, hogy a mostani hall­gatók közül a legjobbakat megbízhatják jövőre propaganda munkával, mert az elmúlt héten az aknánál egyetlen hallgató sem vett részt a fog­lalkozáson. Ezen a héten pedig 25 hallgató kö­zű! mindössze csak kilencen jelentek meg. A hiányzók legtöbbje kétlak:, aki a földmunka- elvégzése miatt hanyagolta el az oktatást, Az I-es akna pártszervezetének a hátralevő pár hetet jól ki kell használni. Nevelő munkával kell biztosítani, hogy a politikai isko. Iák hallgatói az oktatáson részt vegyenek^ Sikerrel fejezzük be a partoktatási évet A Pravda május 14-i cikke A pártszervezetek propaganda munkájában jontos és felelős­ségteljes időszak köszöntött be. Megkezdődtek az előkészületek a pártoktatási év sikeres befeje­zésére. A feladat most az, hogy mérjük fel a kommunistáik poli­tikai oktatásának eredményeit, tárjuk fel a propagandista mun­ka hiányosságait és idejében ké­szüljünk fel a következő oktatási évre. Az oktatási év befejezésére készülve, elsősorban a foglalko­zások színvonalának további emelését kell biztosítani. Ezek­ben a hetekben fokozott segítsé­get kell nyújtani a párttagok­nak, hogy minél jobban elsajá­títsák a tananyagot. A pártoktatás legfontosabb követelménye: a foglalkozások magas eszmei színvonala, a har­cos szellem, a tanulás és a so- ronlévő feladatok összekapcso­lása. Natty munka vár az esti párt­iskolák és a marxizmus-leniniz- mus egyetemeinek előadóira. Messzemenő segítséget kell nyujtaniok a magasabb oktatás­ban részvevő hallgatóknak a marxizmus-leninizmus klasz- szikus müveinek tanulmányozá­sában és e célból kiegészítő elő­adásokat, pótkonzultációkat kell tartaniok az eddigi anyagból. A politikai iskolák és körök zárófoglalkozásainak, a pártis­kolák és marxista-leninista esti egyetemek vizsgáinak az a feladata. hogy a hallgatókban elmélyítse a tanultakat. Az SZKP szervezeti szabályzata előírja, hogy a pártszervezetek rendszeresen ellenőrizzék a kommunisták tanulását, marx- ista-leninisfa> tudását. A záró- foglalkozások és vizsgák az ellenőrzés fontos eszközei. Az évzáró foglalkozás tehát nem egyszerű formalitás, hanem a tudás komoly próbája. Helyesen járnak el azok a pártbizottságok, amelyek propa­gandista megbeszéléseken, ak­tív agy üléseken és taggyűléseken vitatják meg a pártoktatás to­vábbi javításának és az oktatási év sikeres befejezésének kérdé­seit. A pártszervezetek a nyár fo­lyamán tegyenek konkrét intéz­kedéseket a propagandisták to­vábbképzésére. A politikai isko­lák és körök vezetésével elmé­letileg képzett, a propagandista munkában gyakorlott, fejlett párttagokat kell megbízni Egy pillanatra sem szabad szem elöl téveszteni. hogy a propagandis­ták elméleti színvonalától és módszerbeli jártasságától függ a pártoktatás színvonalának to­vábbi emelése. A kommunisták eszmei-politikai színvonalának állandó emelése nagymértékben elősegíti a Szovjetunióban folyó békés építömunka nagy felada­tainak sikeres megoldását. NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK A Szovjetunió segítsége Ausztriának — Eisenhower sajtóértekezletéről - Az olasz választások előtt - A Rosenberg-házaspár életéért V. P. Szviridov altábornagy, a Szovjetunió ausztriai főbiz­tosa fogadta Julius Raab kan­cellárt és a kővetkező nyilatko­zatot tette: „A szovjet kormánu jóindu­latúan megvizsgálta az osztrák kormánynak azt a javaslatát, amely az „Ybbs-Persenbeug" vizierőmü-építkezés vagyontár­gyainak az osztrák kormánynak való eladására vonatkozik. E vagyontárgyak — mint Ausz­triában lévő volt német va­gyontárgyak — a Szovjetunió tulajdonába mentek át. A szov­jet kormány elhatározta, hogy az osztrák gazdaság számára szükséges vízierőmü építésének meggyorsításához való hozzá- járulás céljából teljesíti az osztrák kormánynak az említett vagyontárgyak eladására vo­natkozó kérését, az általa java­solt feltételek mellett. Az osz­trák kormány képviselőivel az esedékes szerződés aláírására szovjet részről az Ausztriában lévő szovjet javak igazgatósá­gát bízták meg" Eisenhower elnöknél május 28-án sajtóértekezletet tartottak. A sajtóértekez eten elsősorban Taft köztársaságpárti szenátor Cincinnati-i beszédét vitatták meg. Az egyik tudósító megemlí­tette Taftnak azokat a sza­vait, hogy ha nem sikerül meg­kötni a fegyverszünetet, akkor az Egyesült Államoknak egye­dül kell cselekedniük. Eisen­hower azt válaszolta, hogy Taft nyilván arra utalt, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak ki kell tartaniok saját meggyő­ződésük és véleményük mellett és nem azt akarta mondani, hogy az összes többiekét egyszerűen el kell vetni. Eisenhower rámu­tatott, hogy itt nem minden vi­lágos és hogy ő nem egészen érti mindezt. A fegyverszünet kérdésében a véleményküiönb- ségnek nem kell azt jelentenie, hogy a barátok ellenségekké válnak. Eisenhower — arra a kérdés­re, egyetért-e Churchillnek és Atayernek, Franciaország volt miniszterelnökének korábban ki­fejtett véleményével, hogy :<í bermudai tanácskozás a négy hatalom képviselőinek találkozó­jára vezet majd — eleinte ha­tározatlanul azt mondotta, hogy a három hatalom tanácskozása „önmagában hordja a jelentősé­gét”. Hai a bermudai tanácsko­zás később a négy hatalom ta­lálkozására vezet — jelentette ki Eisenhower — akkor ez an­nak eredményeképpen történik, hogy az események menete iga­zolja ezt a tanácskozást. Eisen­hower hozzátette, hogy a ber­mudai tanácskozásnak nem kell feltétlenül erre a találkozóra vezetnie. Eisenhower kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya — ugyanúgy, mint azelőtt; — ellenezni fogja, hogy a Kínai Népköztársaságot be- bocsássák az ENSZ-be. Olaszországban egy hét múl­va kerül sor a választásokra. Az utolsó napokban a keresz­ténydemokrata kormány terror- hullámot indított a demokratikus erők ellen. A baloldali pártok választási agitációját provoká­ciós eszközökkel akadályozzák, sok kommunista és szocialista polgármestert felfüggesztettek állásából. Ezek a felfüggeszté­sek természetesen minden tör- vényes alapot nélkülöznek, és az a céljuk, hogy a kormány megakadályozza a népi ellen­őrzés megvalósításált, s a saját embereit ültesse a választási hivatalokba. A klerikálisok más módszere­ket is alkalmaznak. Andreotti miniszterelnökségi államtitkár többezer csekket küldött ki kü­lönböző személyeknek, amelyek egyenként kétezer líráról szól­nak. Sokan e személyek közül nem kértek semmiféle segélyt, egyébként a miniszterelnökség­nek különben sincs joga segé­lyeket folyósítani. Nyilvánvaló tehát, hogy a kereszténydemo­kraták szavazatok megvásárlá­sára használják fel az adófizető polgárok pénzét. Igen tevékeny a püspöki kar is. A klerikális reakció „nyílt ajánlást” tett köz­zé, amelyben arról van szó, hogy: „a mostani helyzet a ka­tolikusok kötelességévé teszi, hogy a választások alkalmával ne adják szavazatukat kormány­koalíción kívüli listára". A továb­biakban kijelentik: „aki szavaza­tát kommunistákra adja, súlyos bűnt követ el". S hogy a sor teljes legyen, beszédet mondott Claire Boolhe Luce, az Egyesült Államok ró­mai nagykövete is. Beszédében célzást tett arra, hogy az Egye­sült Államok megszünteti Olasz­ország segélyezését, ha a válasz­tásokon a szélsőbaloldali pár­tok győznének. Még a New York Times tudósítója is kénytelen le- szögezn', hogy ennek a beszéd­nek kétségkívül politikai követ­kezményei lesznek s a beszéd tiltakozásokat idéz elő a nagy­követnek Olaszország belső ügyeibe való beavatkozása el­len. Franciaországban tovább tart a kormányválság. A kormány- alakítással megbízott radikális­párti Pierre Mendes-Framce szombaton nyilatkozott a sajtó képviselői előtt. Kijelentette, hogy a kormány megalakítására irányuló munkája „még nem nagyon haladt előre’’, egyelőre tovább folytatja tárgyalásait a francia politikai élet vezetőivel A Rosenberg-házaspár meg­mentésére alakult országos amerikai bizottság jövő héten újabb lépéseket tesz az ameri, kai kongresszus tagjainál, hogy kivívja a Rosenberg-házaspár halálos ítéletének hatálytalaní­tását. A bizottság az Egyesült Államok egész területén alá­írásgyűjtést szervez az ártatla­nul halálraítélt Rosenberg-há­zaspár megmentése érdekében. A jénai (Német Demokratikus Köztársaság) „Friedrich Schil- leri’-egyetem jogtudományi ka­rának tanárai és hallgatói gyű­lést tarF-t -k, amelyen hangsú­lyozták: mélységesen elítélik az amerikai terrorbíróságot, mert hóhér kezére akarja adni a Ro- senberg-házaspárt. Az Egyesült Államok legfelső bírósága a Roßenbei házaspár perújrafel- vételi kérelmének elutasításával a fasiszta terrorbíróságok sorá­ba lépett. A tanárok és hallga­tók követelték, hogy a Rosen- berg-házaspúrral szemben elkö­vetett igazságtalanságot azon­nali szabadonbocsátásukkal te­gyék jóvá. Az Atlanti Szövetség főtitká­ra, Lord Ismay, csütörtökön a sajtó képviselői előtt kijelentette: „örömmel fogadná Jugoszlávia belépését az Atlanti Szövet­ségbe" Süttő község készül a pedagógusnapra A második pedagógusnap tisz­teletére Süttő község tanulói és nevelői felajánlották, hogy a vizsgákig hátralévő időben nem lesz igazolatlan mulasztás, a tanulási eredményt pedig még javítani fogják. A nevelők ala­posan felkészülnek az össze­foglalókra. Különös gondosság­gal foglalkoznak azzal a 16 Vili. osztályos tanulóval, akik továbbtanulnak. A községi tanács úgy határo- zott, hogy — mint a múlt esz­tendőben is — magára vállalja a pedagógusnap megszervezését. Operatívbizottsági értekezleten összeállították a pedagógusnap műsorát: Reggel versekkel, énekszámokkal köszöntik a ne­velőket, délelőtt ünnepélyt ren­deznek, amelyen a tanulók kul­túrműsort adnak a nevelők tisz­teletére A minisztertanács az ipari tanulóképzés rendszerének tovább­fejlesztése érdekében határozatot hozott az ipari tanulók ingyenes állami ellátásáról és a tanulóképzés színvonalának emeléséről. A határozat pártunk és kormányunk szerető gondoskodásának újabb bizonyítéka, hogy nagyjelentőséget tulajdonít az ipari tanuló- képzésnek. Ipari tanulóink eddig csak egyenruhát munkaruhát és fizetést kaptak, az idei tanévtől kezdve teljes állami ellátásban részesülnek és tanulmányi előmenetelüktől függően fizetést is kap­nak. Az ipari tanulóintézmények gondoskodnak az egyenruházat és a lábbeli javításáról, tisztításáról; fedezik az előírt foglalko­zásokkal kapcsolatos közlekedési kiadásokat és biztosítják a ta­nulók kulturális szükségleteinek kielégítését. Az otthonban lakó ta­nulók ingyenes szállást és ingyenes étkezést kapnak. A többi tanuló részére az oktatási és munkanapokon ingyenes ebéd jár. Az álla­mi ellátás keretében adott ruházatuk túlnyomórésze a használati idő eltelte után a tanuló tulajdonába megy át. A természetbeni ellátáson felüt, az ipari tanutók pénzbeli el­látást is kapnak. A jó tanulmányi eredményt elért vasipari tanuló a tanulóidőtől függően 30-tól 110 forintot kapnak havonta. A vá­jár- és kohásztanulók 50—210 forint havi ellátásban részesülnek. Képünkön látható, hogy mennyi mindent kap egy elsőéves vájár­tanuló az 1953—1954-es tanévben. A minisztertanács újabb gondoskodása az ipari tanulókról

Next

/
Oldalképek
Tartalom